stan klęski żywiołowej co to znaczy

Definicje społeczne S

 • Co znaczy Żywiołowej Klęski Stan Porównanie użytkowana w wypadku klęski żywiołowej. Odpowiednio z Konstytucją RP Porada Ministrów może wprowadzić na określony czas (nie dłuższy niż 30 Ranking
 • Krzyżówka Międzynarodowe Sądownictwo Dlaczego wykorzystywanych rozstrzyganiu spornych spraw pomiędzy krajami i innymi podmiotami stosunków międzynar. wg norm prawa międzynar. Ideę tę po Co lepsze
 • Co to jest Ratalna Sprzedaż Jak lepiej polegająca na tym, Iż nabywca dokonuje wpłaty początkowej (zazwyczaj ok. 3-10% wartości), odbiera wyrób i zobowiązuje się do spłacenia Czy warto
 • Słownik Świadomość Kiedy jej relacja do samej siebie i do otaczającego świata. Termin ś. pojawił się w czasach nowoż. w koncepcjach filozof. Kartezjusza (1596-1650 Opinie forum
 • Czym jest Strefa Szara Od czego zależy czerpanie korzyści finansowych zarówno poprzez pracodawców, jak i pracobiorców przez nieodprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Najlepszy
 • Co oznacza Społeczeństwo Na czym polega wyraźnie wyodrębniony, wewn. zorganizowany i zamknięty układ integrujący mniejsze społeczności (na przykład ekipy, warstwy społ.) i Porównaj
 • Tłumaczenie Państwa Skandynawskie Różnice Norwegia, Dania z Wyspami Owczymi i Grenlandia, Finlandia i Islandia. Fundamentem wyodrębnienia jest nie tyle położenie geogr. na Płw Wyniki
 • Przykłady Stagnacja Wady i zalety gospodarczego, może dot. zarówno pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całości gospodarki. Zobacz także cykl koniunkturalny Zastosowanie
 • Definicja Ameryki Zjednoczone Stany Podobieństwa Stanów Zjednoczonych mechanizm polityczny), złożona z 50 stanów i dystryktu stołecznego - Kolumbii. USA od początku XX w. stały się Ranking
 • Encyklopedia Spadek Czemu zmarłej osoby fizycznej (spadkodawcy), które z chwilą jej Zgonu przechodzą wskutek dziedziczenia na jedną albo kilka osób. Do s. nie należą Co lepsze
 • Jak działa Stalin Józef Wissarionowicz, właśc. Iosif Dżugaszwili Co gorsze ideolog, dyktator ZSRR, Gruzin. Uczęszczał do seminarium duchownego w Tyfilisie (aktualnie Tbilisi), skąd w 1898 usunięty za kontakty z Czy warto
 • Czy jest Socjalizacja Porównaj człowieka, kształtowania jego osobowości, przekazywania mechanizmu wartości, norm, wzorów zachowań, obowiązujących we współżyciu z innymi Opinie forum
 • Pojęcie Subsydiarność Porównanie zasada zapisana w traktacie o UE, odpowiednio z którą każda decyzja powinna być podejmowana na możliwie najniższym szczeblu. Państwa gdyż Najlepszy
 • Wyjaśnienie Człowieka Środowisko Dlaczego otoczenie człowieka, zarówno naturalne, jak także będące rezultatem jego działalności. Złożona jest na nie: biosfera (litosfera, hydrosfera Porównaj
 • Opis Światopogląd Jak lepiej przekonań i postaw, twierdzeń, ocen i norm danej jednostki albo ekipy dot. natury świata, miejsca człowieka w społ., sensu życia i Wyniki
 • Informacje Słowacja Kiedy Wschodniej, graniczące z Czechami, Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią. Pow. 49 036 km2, ludność 5,5 mln, w tym 10,6% mniejszości węgierskiej Zastosowanie
 • Znaczenie Sygnatariusz Od czego zależy kraj zawierające umowę międzynar., również osoba upoważniona do podpisania takiej umowy albo podpisująca w swoim imieniu jakiś dokument Ranking
 • Co znaczy Sędzia Na czym polega wymierzająca sprawiedliwość. Kandydatów na s. wyłaniają zebrania sędziów w sądach wojewódzkich i przedstawiają Krajowej Radzie Sądownictwa Co lepsze
 • Krzyżówka Wyjątkowy Stan Różnice użytkowana w przypadku wewn. zagrożenia państwa. W Polsce Konstytucja RP stanowi, Iż w wypadku zagrożenia konst. ustroju państwa Czy warto
 • Co to jest Solidaryzm Wady i zalety głoszący tezę o naturalnej wspólnocie interesów wszystkich z wyjątkiem ich statusu ekon. i zawod. Odpowiednio z założeniami s. życie społ Opinie forum
 • Słownik Subwencja Podobieństwa przyznana instytucji albo przedsiębiorstwu w celu wsparcia jego działalności. Zazwyczaj to jest bezpośrednie wsparcie środkami pieniężnymi Najlepszy
 • Czym jest Państwa Symbole Czemu symbolizują suwerenność państwa. W Polsce s.p. są: 1. godło, wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem Porównaj
 • Co oznacza Handlu Organizacja Światowa Co gorsze działająca w skali globalnej (w okolicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju) od I 1995 WTO Wyniki
 • Tłumaczenie Terytorialny Spór Porównaj gdzie jedna ze stron kwestionuje ważność traktatu ustanawiającego pomiędzy nimi granicę albo uważa, że z jakichś przyczyn w nowych Zastosowanie
 • Przykłady Sobór Porównanie katol. Pierwszy S. Nicejski I zwołano w 325. Istnieją s. ekumeniczne, powszechne, zwoływane poprzez papieża i s. lokalne - synody. W czasie Ranking
 • Definicja Instancji Pierwszej Sąd Dlaczego Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (rozpoczął prace w 1989) z racji na nadmierną liczbę spraw. Przekazano mu kompetencje co do orzekania w Co lepsze
 • Encyklopedia Sołtys Jak lepiej wykonawczy pomocniczej jednostki samorządu gminy (sołectwa), wybierany poprzez wszystkich jego mieszkańców. Prócz funkcji wykonawczej Czy warto
 • Jak działa Sądownictwo Kiedy realizujących władzę sądowniczą w dziedzinie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W Polsce s. jest dwuinstancyjne i niezawisłe. S. obejmuje Opinie forum
 • Czy jest Onz Generalny Sekretarz Od czego zależy Sekretariatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyłącznie przed nią odpowiedzialny. Jedyny wybieralny funkcjonariusz Sekretariatu ONZ Najlepszy
 • Pojęcie Specjalne Służby Na czym polega bezpieczeństwo państwie. Do s.s. należy wywiad i kontrwywiad. Ten pierwszy zajmuje się zdobywaniem sekretnych informacji z zakresu Porównaj
 • Wyjaśnienie Wyborczy System Różnice wyborów przez przeliczanie liczby oddanych głosów na poszczególne partie (albo kandydatów) w uzyskane poprzez nie mandaty. Odznacza się dwa Wyniki
 • Opis siła w stosunkach międzynarodowych Wady i zalety o umiejętności krajów do skutecznego funkcjonowania, obrony własnych interesów w relacjach międzynar. Niegdyś to definicja wiązano raczej Zastosowanie
 • Informacje Akcyjna Spółka Podobieństwa się na prawa handlowego. Tworzona dla przedsięwzięć wymagających dużego kapitału. Udziały w spółka akcyjna ( akcje) nabywane są na giełdzie Ranking
 • Znaczenie Obywatelskie Społeczeństwo Czemu niezależnych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest fundamentem samodzielnego rozwoju obywateli i Co lepsze
 • Co znaczy System Co gorsze przedmiotów, których wzajemne stosunki tworzą pewną całość, jego strukturę. Definicja przeniesione do teorii polityki z innych dziedzin (na Czy warto
 • Krzyżówka Sojusz Porównaj międzynarodowa dwustronna albo wielostronna, gdzie zawierające ją strony zobowiązują się do współpracy polit. i wojsk. i udzielania sobie Opinie forum
 • Co to jest Kobiet Konferencje Światowe Porównanie ONZ ogłosiła lata 1976-85 Dekadą Kobiet. Pierwsza odbyła się w Meksyku w 1975, ostatnia w Pekinie (1995). Ich organizacja wynika z faktu Najlepszy
 • Słownik Powszechne Sądy Dlaczego sprawiedliwości, które obejmują sądy rejonowe, wojewódzkie i apelacyjne. W większości rozstrzygają kwestie z zakresu prawa cywilnego Porównaj
 • Czym jest Adam Smith Jak lepiej pod ekonomię klasyczną. Główne dzieło - Badania nad naturą i powodami bogactwa narodów. S. postrzegał rynek jako sposób nawiązywania Wyniki
 • Co oznacza Upadłościowej Masy Syndyk Kiedy która ma reprezentować i zarządzać dorobkiem niewypłacalnego dłużnika i zaspokajać żądania wierzycieli. Syndykiem może być zarówno osoba Zastosowanie
 • Tłumaczenie Stagflacja Od czego zależy stopą bezrobocia i wysoką inflacją przy niskim poziomie aktywności gosp. Odmiennie - zdarzenie występowania w gospodarce tendencji do Ranking
 • Przykłady Robocza Siła Na czym polega wieku produkcyjnym (przeważnie pomiędzy 16 a 60 albo 65 rokiem życia), prócz osób, które nigdy nie pracowały i nie wyrażają chęci podjęcia Co lepsze
 • Definicja Terytorialny Samorząd Różnice lokalnych powołana do zarządzania i kierowania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. S.t. jest organizacją działającą we wszystkich Czy warto
 • Encyklopedia Suwerenność Wady i zalety nieograniczonej, najwyższej, niezbywalnej i bezwarunkowo niezależnej. S. zewn. znaczy niezależność od wszelkiej władzy w relacjach z innymi Opinie forum
 • Jak działa Międzynarodowe Stosunki Podobieństwa powiązań pomiędzy podmiotami polityki funkcjonującymi w środowisku międzynarodowym. S.m. są utrzymywane poprzez takich uczestników Najlepszy
 • Czy jest Społeczna Stratyfikacja Czemu podziału społ. polegająca na jego rozpatrywaniu pod kątem istnienia warstw (klas, stanów, grup społ.-zawod.) różniących się pomiędzy sobą Porównaj
 • Pojęcie Www Strona Co gorsze przekazywania informacji w formie tekstowej i graficznej w internecie. Do odczytania tych informacji, zapisanych w odpowiedniej formie Wyniki
 • Wyjaśnienie Międzynarodowe Środowisko Porównaj rozwijają się relacje międzynar. Charakteryzuje się specyficznymi cechami, takimi jak: poliarchizm, a więc rządy wielu podmiotów Zastosowanie
 • Opis Statut Porównanie określających strukturę, zadania, zakres i zasady działania organizacji (na przykład s. partii politycznej, s. stowarzyszenia) albo Ranking
 • Informacje Stereotyp Dlaczego społ. uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup socjalnych, osób, sytuacji, instytucji Co lepsze
 • Znaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jak lepiej się na prawa handlowego. W sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości Czy warto
 • Co znaczy Wojny Stan Kiedy stosunków zewn., o charakterze międzynar., mająca określone konsekwencje w relacji do obcych krajów. Konsekwencją proklamowania s.w. jest Opinie forum
 • Krzyżówka Polityczne Stosunki Od czego zależy oddziaływań między wieloma podmiotami polityki (na przykład partiami politycznymi, związkami zawodowymi, ruchami społeczno-politycznymi Najlepszy
 • Co to jest Utopijny Socjalizm Na czym polega socjalist., który wraz ze zdecydowaną krytyką kapitalizmu postulował powstanie idealnego społ. opartego na zasadach braterstwa Porównaj
 • Słownik Szpiegostwo Różnice zbieraniu informacji stanowiących tajemnicę państwa i przekazywaniu ich organom innego państwie. Prócz sz. polit. i wojsk., regularnie Wyniki
 • Czym jest Zawodowy Samorząd Wady i zalety zrzeszania się obywateli oparta na wspólnocie zawod., powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. S.z. zajmuje Zastosowanie
 • Co oznacza Bezpieczeństwa Zbiorowego System Podobieństwa bezpieczeństwa międzynarodowego na powszechnej organizacji krajów gwarantujących w wielostronnej umowie wzajemną pomoc w momencie agresji Ranking
 • Tłumaczenie Sprawiedliwość Czemu rozumiany jako cecha czyjegoś postępowania, która bazuje na tym, Iż wszystkie osoby należące do tej samej kategorii (na przykład Co lepsze
 • Przykłady Sankcje Co gorsze konsekwencja naruszenia prawa (na przykład grzywna, kara ograniczenia wolności). W relacjach międzynar. istnieją sankcje użytkowane poprzez Czy warto
 • Definicja Nato Madrycki Szczyt Porównaj 8-9 VII 1997 w Madrycie, na które zaproszono 3 państwa Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Polskę i Węgry) do negocjacji w kwestii Opinie forum
 • Encyklopedia Arbitrażowy Trybunał Stały Porównanie Rozjemczy, organ sądowy powołany poprzez pierwszą konferencję haską w 1899 w celu rozstrzygania sporów pomiędzy krajami. Jego sekretariat Najlepszy
 • Jak działa Spółka Dlaczego połączenia kapitałów współwłaścicieli w celu prowadzenia działalności gosp. S. działają opierając się na prawa handlowego, a należą do nich Porównaj
 • Czy jest Konstytucyjna Skarga Jak lepiej do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy albo innego aktu normatywnego, opierając się na którego Wyniki
 • Pojęcie Subkultura Kiedy odnoszone przeważnie do zjawisk składających się na kult. młodzieżową; jej specyficznymi cechami są: spontaniczność, opozycyjność w relacji Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Substytucja Od czego zależy dóbr albo usług w zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych i konsumpcyjnych. Występuje, gdy przynajmniej dwa dobra albo dwie usługi mające Ranking
 • Opis Strajk Na czym polega zorganizowany poprzez pracowników danego przedsiębiorstwa albo ekipy przedsiębiorstw, celem s. jest wymuszenie na właścicielach spółki albo Co lepsze
 • Informacje Samostanowienie Różnice suwerennego państwa i swobodnego kształtowania swego mechanizmu polit.-gosp., korzystania z bogactw naturalnych, rozwoju kult. Jego Czy warto
 • Znaczenie Apelacyjny Sąd Wady i zalety sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego od 1990. Sąd ten pełni tylko jedną rolę - rozpoznaje środki odwoławcze Opinie forum
 • Co znaczy Komandytowa Spółka Podobieństwa się na prawa handlowego, gdzie co najmniej jeden wspólnik (zwany komplementariuszem) odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim Najlepszy
 • Krzyżówka Cywilna Spółka Czemu się na prawa cywilnego. Wspólnicy (minimum dwóch) s.c. zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gosp. Wspólnicy tworzą Porównaj
 • Co to jest Stanu Sekretarz Co gorsze znaczeniu w poszczególnych państwach: w W. Brytanii - najwyższy rangą, po premierze, członek rządu wchodzący w skład gabinetu, w Niemczech Wyniki
 • Słownik Syjonizm Porównaj potem polit. Nazwa pochodzi od wzgórza Syjon w Jerozolimie, gdzie miała znajdować się świątynia Salomona i grób króla Dawida, rządzącego Zastosowanie
 • Czym jest Handlu Wolnego Strefa Porównanie gdzie państwa uczestniczące znoszą cła i inne bariery w zamianie handlowej, lecz zachowują autonomię w kształtowaniu stawek celnych w Ranking
 • Co oznacza Cywilna Służba Dlaczego przykład w Polsce, W. Brytanii) - pracownicy zatrudnieni w organach i instytucjach krajów. (na przykład w adm. centralnej). S.c. regulują Co lepsze
 • Tłumaczenie Międzynarodowe Spory Jak lepiej sprzeczności pomiędzy krajami. S.m. mogą być tak ogromne, że zagraża pokojowi międzynar., dlatego we współcz. prawie międzynar. przyjęto Czy warto
 • Przykłady Uczniowski Samorząd Kiedy zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej. Zakres Opinie forum
 • Definicja Senator Od czego zależy izby parlamentu (na przykład w stanach zjednoczonych ameryki, Francji, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce); 2. w Polsce członek Senatu RP Najlepszy
 • Encyklopedia Rynku Segmentacja Na czym polega działalności przedsiębiorstwa. Można go przeprowadzić, biorąc pod uwagę wytwór albo konsumenta. Jeśli dokonujemy segmentacji przyjmując za Porównaj
 • Jak działa Sunnici Różnice liczba wyznawców około 690 mln. Skupiają oni zwolenników postępowania zgodnie ze zwyczajem, tradycją zawartą w Sunnie, drugiej w okolicy Wyniki
 • Czy jest Jawna Spółka Wady i zalety się na prawa handlowego. Nie jest różna w zasadzie od firmy cywilnej, niezbędne jest z kolei jej zarejestrowanie w rejestrze handlowym i Zastosowanie
 • Pojęcie Szwecja Podobieństwa Konungariket Sverige), kraj na Płw. Skandynawskim, pow. 450 000 km2, graniczy z Norwegią i Finlandią, ludność - 8,8 mln, stolica Ranking
 • Wyjaśnienie Salt Czemu ZSRR w kwestii ograniczenia zbrojeń strategicznych. W ich wyniku w 1972 podpisano układ o ograniczeniu mechanizmów antyrakietowych ABM i Co lepsze
 • Opis Państwo Satelickie Co gorsze dobrowolnie albo pod przymusem znajdują się w strefie wpływów innego państwa, mocarstwa. Podporządkowują się jego mniej albo bardziej Czy warto
 • Informacje Wpływów Strefa Porównaj formie kontroli ze strony jednego państwa, ma na nim swobodę działania, akceptowaną dobrowolnie albo nie poprzez pozostałe państwa Opinie forum
 • Znaczenie Partyjny System Porównanie pomiędzy partiami politycznymi i zachodzące pomiędzy nimi stosunki, zasady i normy regulujące relacje międzypartyjne oparte na mechanizmie Najlepszy
 • Co znaczy Koronny Świadek Dlaczego popełnienie przestępstwa w zorganizowanej ekipie, która została dopuszczona do składania zeznań w charakterze świadka i oczekuje Porównaj
 • Krzyżówka Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Jak lepiej poprzez Czechosłowację, Polskę i Węgry (od 1993 Czechy i Słowację) dot. powołania do życia strefy wolnego handlu między państwami Wyniki
 • Co to jest Onz Zbrojne Siły Kiedy Karcie NZ w związku z przyznaniem Radzie Bezpieczeństwa prawa do prowadzenia wszelkiego typu akcji wojsk. w przypadku zagrożenia pokoju i Zastosowanie
 • Słownik Dyplomatyczne Stosunki Od czego zależy dwoma krajami wykonywane przez misje dypl., stale funkcjonujące na terenie państwa przyjmującego. Ich podstawę prawną ustala konwencja Ranking
 • Czym jest Świadek Na czym polega została wezwana poprzez uprawniony organ państwa (na przykład sąd, prokuraturę) do wstawiennictwa i złożenia zeznania. W procesie karnym ś Co lepsze
 • Co oznacza Split Różnice dokonuje operacji podziału akcji na mniejsze. Suma wartości nominalnej akcji po s. musi być równa wartości nominalnej akcji przed splitem Czy warto
 • Tłumaczenie Sejm Wady i zalety najwyższy organ ustawodawczy składający się z senatu z królem na czele i izby poselskiej, w momencie II RP (1919-21) działa jako Sejm Opinie forum
 • Przykłady Sekta Podobieństwa się od któregoś z ogromnych kościołów i przyjęła swoje zasady organizacyjne, odłam wyznaniowy jakiejś rel. Jej członków łączy zwykle mocne Najlepszy
 • Definicja Secesja Czemu ludności danego państwa (ekipy etnicznej, narodu) wraz z zamieszkiwanym poprzez nią terytorium i ogłoszenie swej niepodległości. S. jest Porównaj
 • Encyklopedia Społeczne Środowisko Co gorsze wskutek społ. współżycia i współdziałania ludzi, które decydują o kształtowaniu się postaw i zachowań jednostki w danym społ. Ś.s. obejmuje Wyniki
 • Jak działa Strasburg Porównaj Alzacji, w przeszłości przechodzące regularnie spod panowania Niemiec do Francji i odwrotnie, po II wojnie świat. stało się jednym z Zastosowanie
 • Czy jest Herbert Spencer Porównanie socjolog, kluczowy teoretyk determinizmu społecznego. Uważał, Iż prawa ewolucji determinują kształt organizacji społeczeństwa i państwa Ranking
 • Pojęcie Osobista Sprzedaż Dlaczego czasie konwersacji (twarzą w twarz) z potencjalnymi nabywcami w celu ich sprzedaży. Tego typu forma sprzedaży coraz częściej pojawia się w Co lepsze
 • Wyjaśnienie Państwa Skarb Jak lepiej poprzez obszar publiczny i bieżące dochody publiczne gromadzone w ramach budżetu państwa albo innych funduszy publicznych. Odmiennie SP to Czy warto
 • Opis Schizma Kiedy organizacyjne oddzielenie się dużej ekipy rel. od dotychczasowej organizacji kościelnej. W chrześcijaństwie oznaczała zerwanie jedności z Opinie forum
 • Informacje Szyici Od czego zależy islamu (128 mln wiernych), sukces schizmy na tle konfliktu co do prawa dziedziczenia stanowiska następcy po proroku Muhammadzie. Sprawa Najlepszy
 • Znaczenie Międzynarodowa Społeczność Na czym polega sobą równoprawne relacje, regulowane poprzez prawo międzynar. Zwiększanie się powiązań pomiędzy krajami, ich skomplikowanie, współzależność Porównaj
 • Co znaczy Reagowania Szybkiego Siły Różnice zbrojnych zdolnych do działania w ekstremalnie trudnych uwarunkowaniach terenowych, opracowanych do walki z każdym przeciwnikiem Wyniki
 • Krzyżówka środki budowy zaufania i bezpieczeństwa Wady i zalety redukcję napięcia międzynar., stabilizację pokojowej współpracy, obniżanie poziomu rywalizacji wojsk., powiększenie przejrzystości zbrojeń Zastosowanie
 • Co to jest Subsydium Podobieństwa inną instytucję publiczną środków finansowych albo wsparcia dochodowego, albo cenowego przedsiębiorstwom (przeważnie eksporterowi), albo Ranking
 • Słownik system jednolitego kursu dnia Czemu transakcji na giełdzie papierów wartościowych, gdzie wszystkie transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej Co lepsze
 • Czym jest Społeczny System Co gorsze oddziaływań pomiędzy organizacjami, ekipami społecznymi, instytucjami i jednostkami, które dążą do realizacji swoich potrzeb i interesów w Czy warto
 • Co oznacza Polityczny System Porównaj oznaczających strukturę, w ramach której przebiega życie polit. społ. W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji s.p. Zwykle Opinie forum
 • Tłumaczenie Quo Status Porównanie chwili, w prawie i relacjach międzynar. odnosi się przeważnie do stanu, przebiegu granic krajów. Używa się także ustaleń s.q. ante - prawno Najlepszy
 • Przykłady Społeczność Dlaczego na ustalonym obszarze powiązana więziami społecznymi, wspólnotą warunków życia, tradycjami kult. i tym podobne Odznacza się s.: lokalną Porównaj
 • Definicja Prywatny Sektor Jak lepiej ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i będących równocześnie w rękach prywatnych właścicieli. Zobacz obszar publiczny Wyniki
 • Encyklopedia Szowinizm Kiedy wyrażająca się w bezkrytycznym relacji do własnego narodu, niedostrzeganiu jego wad, wyolbrzymianiu zalet przy jednoczesnym pogardzaniu Zastosowanie
 • Jak działa Przekazu Masowego Środki Od czego zależy środki masowego komunikowania, masowej informacji i propagandy, które służą przekazywaniu treści licznym odbiorcom. Do ś.m.p. należą: a Ranking
 • Czy jest Wojskowe Sądy Na czym polega sprawiedliwości działające w systemie sądownictwa szczególnego. Orzecznictwu s.w. podlegają kwestie o przestępstwa popełnione poprzez Co lepsze
 • Pojęcie Komisja Skrutacyjna Różnice specjalnie powołany organ do obliczania oddanych w wyborach głosów Czy warto
 • Wyjaśnienie Obrotowe Środki Wady i zalety przedsiębiorstwa ulegające całkowitemu zużyciu w czasie jednego cyklu produkcyjnego. Znaczy to, Iż zostają one wykorzystane w konsumpcji Opinie forum
 • Opis Stalinizm Podobieństwa totalitarny ( totalitaryzm) mechanizm rządów stworzony poprzez J.W. Stalina. 1. Teoretyczną podstawę s. stanowiła uproszczona interpretacja Najlepszy
 • Informacje Spekulacja Czemu polegająca na skupowaniu towarów po określonej cenie, a w dalszym ciągu dalszej ich sprzedaży po cenie zawyżonej. Spekulanci wykorzystują Porównaj
 • Znaczenie Lustracyjny Sąd Co gorsze Apelacyjnym w Warszawie Wydział ds. Lustracji zwany s.l. Do jego ustawowych (ustawa z 1997) właściwości należy orzekanie o zgodności z Wyniki
 • Co znaczy sąd rodzinny i opiekuńczy Porównaj powołany do rozstrzygania spraw dot. między innymi małżeństwa, rozwodów, władzy rodzicielskiej, opieki, określenia ojcostwa itp Zastosowanie
 • Krzyżówka Stanów Zjednoczonych system polityczny Porównanie składającym się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręg stołeczny). To jest republika o prezydenckim systemie władzy. Fundamentalnymi Ranking
 • Co to jest Sąd Dlaczego wymiar sprawiedliwości opierając się na regulaminów tak zwany prawa sądowego (na przykład prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów Co lepsze
 • Słownik Starosta Jak lepiej królewski sprawujący na obszarze powiatu władzę adm., skarbową i policyjną; 2. w momencie międzywojennym i w latach 1944-50 organ adm Czy warto
 • Czym jest spółka z udziałem zagranicznym Kiedy jeden z udziałowców nie jest obywatelem pol. Aktualnie pol. prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagr. jedynie w Opinie forum
 • Co oznacza Administracyjne Sądy Od czego zależy powołanych do orzekania o zgodności z prawem decyzji podejmowanych poprzez organy administracji ( administracja publiczna), a również Najlepszy
 • Tłumaczenie Socrates Na czym polega Erasmus i Lingua), działające od 1995. Budżet przydzielony jest na finansowanie 3 dziedzin: działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego Porównaj
 • Przykłady Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Różnice szwajcarskiego profesora K. Schwaba, utrzymywana ze składek członków ogromnych spółek międzynar. Coroczne spotkanie znakomitych polityków Wyniki
 • Definicja Procentowa Stopa Wady i zalety wyrażonym stosunkiem stawki, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, przeważnie określana na moment Zastosowanie
 • Encyklopedia Przyrody Fundusz Światowy Podobieństwa pozarządowych zajmująca się ochroną zasobów genetycznych Ziemi i ginących gatunków. Ma oddziały we wszystkich regionach świata (łącznie Ranking
 • Jak działa Syndykat Czemu przedsiębiorstw powołana w celu realizacji przedsięwzięcia wymagającego dużego kapitału, przekraczającego możliwości finansowe Co lepsze
 • Czy jest Apostolska Stolica Co gorsze centrum Kościoła kato., potwierdzone poprzez Sobór Watykański I (1870). SA podejmuje najwyższe decyzje w kwestiach wiary. Na arenie Czy warto
 • Pojęcie Wojenny Stan Porównaj przewidziana na wypadek zbrojnej interwencji innego państwa. W Polsce, odpowiednio z Konstytucją RP s.w. może wprowadzić Prezydent RP na Opinie forum
 • Wyjaśnienie Szczyt w Rio de Janeiro Porównanie Ekologia i postęp , która odbyła się w 1992. Skończyła się podpisaniem tak zwany Deklaracji z Rio, będącej kodeksem postępowania człowieka Najlepszy
 • Opis Sekularyzacja Dlaczego majątków spod władzy kościelnej pod władzę świecką. Przejmowanie majątków kościelnych zdarzało się już we inicjalnym średniowieczu Porównaj
 • Informacje Sukcesja Jak lepiej materialnych (spadek, spuścizna) albo praw do tronu (następstwo tronu), a również przejęcie praw i obowiązków odnosząc się do określonego Wyniki
 • Znaczenie Sesja Kiedy posiedzenie robocze w jakiejś sprawie. 1. moment, gdzie parlament (albo inny organ państwa) może odbywać swe posiedzenia plenarne (tzn. z Zastosowanie
 • Co znaczy Walutowy Kurs Stały Od czego zależy jest wymienialna na inną, wahający się pod wpływem zmian popytu na daną walutę w relacji do jej podaży. Rozmiar tych zmian nie może być Ranking
 • Krzyżówka Socjalizm Na czym polega Europie w 1 poł. XIX w. na gruncie krytyki mechanizmu kapitalist., głosząca program zniesienia stosunków społ. opartych na prywatnej Co lepsze
 • Co to jest Najwyższy Sąd Różnice Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiednio z Konstytucją RP i ustawą o SN z 20 IX 1984 sprawuje on nadzór nad działalnością sądów powszechnych Czy warto
 • Słownik Żywnościowe Konferencje Światowe Wady i zalety organizowane pod auspicjami FAO, w celu analizy globalnego problemu żywnościowego i znalezienia sposobów jego rozwiązania. Ich efektem są Opinie forum
 • Czym jest Samorząd Podobieństwa kompetencji określonej społ. do samodzielnego i niezależnego kierowania własnymi sprawami i reprezentowania jej interesów wobec innych Najlepszy
 • Co oznacza Informacyjne Społeczeństwo Czemu się w państwach postindustrialnych, gdzie postęp technologii osiągnął najszybsze tempo. W s.i. kierowanie wiadomością, jej jakość, prędkość Porównaj
 • Tłumaczenie Zdrowia Organizacja Światowa Co gorsze wyspecjalizowanych ONZ utworzona w 1946, rozpoczęła działalność w 1948. Liczy 187 członków, siedzię ma w Genewie. Celem WHO jest dążenie do Wyniki
 • Przykłady Etniczna Wojna Światowa Porównaj dot. największych niebezpieczeństw dla pokoju w XXI w. Uzasadniana jest zespołem kilku tendencji i zjawisk widocznych u schyłku XX w Zastosowanie
 • Definicja Otwarte Społeczeństwo Porównanie panuje wolność myśli i przekonań, a jednostka ma prawo do osobistych decyzji. S.o. umożliwia dokonywanie wyborów i przejmowanie za nie Ranking
 • Encyklopedia Publiczny Sektor Dlaczego ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, których kierowanie leży w gestii państwa. Zobacz obszar prywatny Co lepsze
 • Jak działa Społeczna Struktura Jak lepiej związana jest ze statystycznym podziałem z racji na: płeć, miejsce zamieszkania, kategorie zawodowe. W socjologii s.s. ustalana jest jako Czy warto
 • Czy jest Wojewódzki Sąd Kiedy sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego ( sądy powszechne) obejmująca swym zasięgiem jedno woj. S.w. w pierwszej Opinie forum
 • Pojęcie Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej Od czego zależy krajów, a w 1986 status obserwatora uzyskała Kuba. LAIA została podzielona na 3 ekipy krajów, w zależności od ich gosp. rozwoju: państwa Najlepszy
 • Wyjaśnienie Ii Watykański Sobór Na czym polega 1962, zakończył się za pontyfikatu Pawła VI w 1965. Jego efektem były 4 konstytucje, 9 dekretów i 3 deklaracje. Uważany za przełomowy w Porównaj
 • Opis Jacques Santer Różnice przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Społ. (1974-82), premier (1984-94). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (1987-90), był Wyniki
 • Informacje Nadzwyczajne Stany Wady i zalety w wypadku szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i istnienia bytu państwa. Konstytucja RP przewiduje, Iż odpowiedni s.n.: stan wojenny Zastosowanie
 • Znaczenie Ciągłych Notowań System Podobieństwa transakcji na giełdzie papierów wartościowych, gdzie wszystkie transakcje na dany papier wartościowy mogą być wykonywane po różnych cenach Ranking
 • Co znaczy Spółdzielnia Czemu liczby członków kierujący samodzielną działalność gospodarczą, prowadzący się potrzebami członków s. Organami s. są walne zebranie, porada Co lepsze
 • Krzyżówka Podatkowy System Co gorsze prawnym całość czynności związanych z naliczaniem i poborem podatków w danym państwie. Zależy on od założeń polit. danego państwa albo Czy warto
 • Co to jest Ludnościowe Konferencje Światowe Porównaj poświęcone demograficznym problemom globalnym. Odbywają się od lat 80., co 5 lat, ostatnia w Kairze (1995). Podobnie jak i inne konf Opinie forum
 • Słownik Szczególne Sądy Porównanie sprawiedliwości powołane do rozpatrywania spraw dotyczących określonej kategorii osób (na przykład sądy wojskowe) bądź pewnego zakresu Najlepszy
 • Czym jest Rejonowy Sąd Dlaczego orzekająca wymiaru sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego ( sądy powszechne). S.r. obejmuje swoim zasięgiem jedną Porównaj
 • Co oznacza Sponsoring Jak lepiej przedsiębiorstwa polegająca na tym, Iż spółka przeznacza pewne środki na jakiś cel. Zazwyczaj jest on tak sprecyzowany, by stał się Wyniki
 • Tłumaczenie Europy Partia Socjaldemokratyczna Kiedy oparciu o Związek Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnot Europejskich istniejący od 1974. Idee koordynacji działań partii Zastosowanie
 • Przykłady Gospodarcza Unia Środkowoamerykańska Od czego zależy rozpoczęła działalność w 1993. Jej członkami są: Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama. Państwa tego regionu już Ranking
 • Definicja Start Na czym polega prowadzone poprzez USA i ZSRR od 29 VI 1982 w kwestii redukcji zbrojeń strategicznych, przerwane 8 XII 1983 przez wzgląd na narastającym Co lepsze
 • Encyklopedia Socjologia Różnice edukacja o społ. Za jej twórcę uważany jest franc. myśliciel A. Comte (1798-1857). Nazwa s. upowszechniła się w 2 poł. XIX w. Dopiero Czy warto
 • Jak działa Georges Sorel Wady i zalety działacz polit. Na podst. obserwacji ruchu związkowego stworzył swoją interpretację ideologii syndykalistycznej (franc. syndicat - związek Opinie forum
 • Czy jest Społeczne Świadczenia Podobieństwa przekazywane osobom fizycznym, które spełniły określone warunki. Ś.s. są wypłacane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia Najlepszy
 • Pojęcie Metoda Lague Sainte Czemu metod ( prawo wyborcze) przeliczania głosów na mandaty w parlamencie. Bazuje ona na tym, Iż liczbę istotnych głosów oddanych w okręgu Porównaj
 • Wyjaśnienie Senat Co gorsze organów (w okolicy Sejmu) sprawujących władzę ustawodawczą. Złożona jest ze 100 senatorów wybieranych po 2. z każdego województwa (prócz Wyniki
 • Opis Benedykt Baruch Spinoza Porównaj najwyższym stopniu wpływowych filozofów czasów nowoż. Kluczowe dzieła S. Etyka i Traktat polityczny opublikowano po jego Zgonu. Na poglądy Zastosowanie
 • Informacje Ekonomiczny System Porównanie koordynujących i kontrolujących podejmowanie i realizację decyzji ekon. w danym kraju. Współcz. mechanizmy ekon. różnią się pomiędzy sobą Ranking
 • Znaczenie Socjaldemokracja Dlaczego partii polit. i doktryny głoszącej ideały demokr. socjalizmu. Początki s. jako ruchu zmierzającego do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem Co lepsze
 • Co znaczy Konsularne Stosunki Jak lepiej dwoma krajami utrzymywane dzięki specjalnie wyznaczonych do tego urzędników konsulów. Ich prawną podstawę wyznacza współcz. konwencja Czy warto
 • Krzyżówka Ekologiczne Konferencje Światowe Kiedy działaczy organizacji ekol. wykorzystywane analizie sytuacji w dziedzinie zagrożeń i ochrony środowiska, a również podjęciu decyzji, w tym Opinie forum
 • Co to jest Trwałe Środki Od czego zależy przedsiębiorstwa, które znajdują wykorzystanie w kilku cyklach produkcyjnych. W księgowości ś.t. jest przed-miot spełniający dwa warunki Najlepszy
 • Słownik Szczycie Na Spotkanie Na czym polega szefów rządów, dwustronne albo wielostronne. Część s.na s. dzieje się w ramach organizacji międzynarodowych, stanowi mniej albo bardziej Porównaj
 • Czym jest Socjotechnika Różnice praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach albo zachowaniach społ., na przykład wpływ (pozytywne albo Wyniki
 • Co oznacza Kościołów Rada Światowa Wady i zalety Kościoły chrześcijańskie, utworzona w 1948 w Amsterdamie, realizująca ideę ekumenizmu. Liczy 250 członków reprezentujących protestantyzm Zastosowanie
 • Tłumaczenie Sondaż Podobieństwa publicznej przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety albo wywiadu. S. bazuje na zbieraniu danych dot. na przykład recenzji, oczekiwań Ranking
 • Przykłady System Semiprezydencki Czemu państwa demokr. Stanowi połączenie parlamentarno-gabinetowego i prezydenckiego mechanizmu. Powstał we Francji, za jego artystów uważane Co lepsze
 • Definicja społeczna doktryna Kościoła katolickiego Co gorsze doktryny i teologii katol. w XIX w. i wyrażana publicznie w poświęconych zagadnieniom społ.-polit. encyklikach papieskich. Pierwsza z nich Czy warto
 • Encyklopedia Samorządowy Sejmik Porównaj reprezentacja wszystkich gmin z terenu województwa. Złożona jest z delegatów wybranych poprzez porady gmin spośród radnych. Organami s.s Opinie forum
 • Jak działa Saldo Porównanie pomiędzy dwoma stronami konta księgowego (pomiędzy przychodami i rozchodami spółki), a więc tym, co spółka zarabia i na co wydaje kapitał Najlepszy
 • Czy jest Speaker Dlaczego przewodniczący niższej izby parlamentu; od 1377 przewodniczący w z angielskiego: Izbie Gmin. W W. Brytanii s. wybierany jest spośród grona Porównaj
 • Pojęcie Rynkowa Gospodarka Społeczna Jak lepiej rozwinęła się w Niemczech Zach., stanowi połączenie gospodarki rynkowej ( gospodarka) i dużego zabezpieczenia socjalnego pracowników. Do Wyniki
 • Wyjaśnienie Bezrobocia Stopa Kiedy procentowo określony relacja liczby niepracujących do osób uznanych za wchodzących w skład siły roboczej. Zobacz także bezrobocie Zastosowanie
 • Opis Stowarzyszenie Od czego zależy trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania s. jest zagwarantowana w Konstytucji RP. S. samodzielnie ustala Ranking
 • Informacje Graniczny Spór Na czym polega gdzie strony wyrażają odmienne stanowiska co do przebiegu linii granicznej ustalonej w traktacie granicznym, a nie samej istoty traktatu Co lepsze
 • Znaczenie Szkoły Statut Różnice organizacji i funkcjonowania szkoły. S.s. ustala między innymi poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy Czy warto
 • Co znaczy Strata Wady i zalety powiązane ze sprzedażą danego dobra albo usługi są wyższe niż dochody uzyskiwane z tej sprzedaży. Znaczy to, Iż spółka nie osiąga zysku Opinie forum
 • Krzyżówka Separatyzm Podobieństwa z jakiejś ekipy, całości. W najwyższym stopniu typowym jest s. narodowościowy, a jednym z jego przejawów secesja narodowa. Odpowiednikiem s Najlepszy
 • Co to jest Robert Schuman Czemu mianowany min. finansów, w 1947 premierem, 1948-53 - min. spraw zagr. Na tym stanowisku prowadził politykę zaangażowania Francji na rzecz Porównaj
 • Słownik Incognito Świadek Co gorsze karnego to jest osoba, co do której sąd albo prokurator wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających ujawnienie Wyniki
 • Czym jest Javier Solana Porównaj sekretarz generalny NATO. Lekarz fizyki, min. kult., rzecznik rządu, min. spraw zagr. w hiszp. gabinecie socjalist. W pierwszym okresie Zastosowanie
 • Co oznacza Nabywcza Siła Porównanie które możemy nabyć za określoną kwotę pieniędzy. Gdy liczba tych dóbr i usług wzrasta, wtedy istnieje rosnąca s.n. pieniądza, jeśli Ranking

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Siła nabywcza co znaczy Solana Javier krzyżówka świadek incognito co to jest Schuman Robert słownik separatyzm czym jest strata co oznacza statut szkoły. dla obywatela.

Słownik Stan klęski żywiołowej co znaczy sądownictwo międzynarodowe krzyżówka w kraju.