spencer herbert sobór co to znaczy

Definicje społeczne S

 • Co to jest sąd rodzinny i opiekuńczy Definicja rozstrzygania spraw dot. między innymi małżeństwa, rozwodów, władzy rodzicielskiej, opieki, określenia ojcostwa itp
 • Co to jest Sołtys Definicja pomocniczej jednostki samorządu gminy (sołectwa), wybierany poprzez wszystkich jego mieszkańców. Prócz funkcji wykonawczej prowadzi on
 • Co to jest Substytucja Definicja usług w zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych i konsumpcyjnych. Występuje, gdy przynajmniej dwa dobra albo dwie usługi mające podobne
 • Co to jest Speaker Definicja niższej izby parlamentu; od 1377 przewodniczący w z angielskiego: Izbie Gmin. W W. Brytanii s. wybierany jest spośród grona deputowanych i
 • Co to jest Najwyższy Sąd Definicja Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiednio z Konstytucją RP i ustawą o SN z 20 IX 1984 sprawuje on nadzór nad działalnością sądów powszechnych
 • Co to jest Metoda Lague Sainte Definicja wyborcze) przeliczania głosów na mandaty w parlamencie. Bazuje ona na tym, Iż liczbę istotnych głosów oddanych w okręgu wyborczym na listy
 • Co to jest Salt Definicja kwestii ograniczenia zbrojeń strategicznych. W ich wyniku w 1972 podpisano układ o ograniczeniu mechanizmów antyrakietowych ABM i czasowe
 • Co to jest Ekologiczne Konferencje Światowe Definicja organizacji ekol. wykorzystywane analizie sytuacji w dziedzinie zagrożeń i ochrony środowiska, a również podjęciu decyzji, w tym formalnych
 • Co to jest Wojewódzki Sąd Definicja sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego ( sądy powszechne) obejmująca swym zasięgiem jedno woj. S.w. w pierwszej
 • Co to jest Sądownictwo Definicja władzę sądowniczą w dziedzinie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W Polsce s. jest dwuinstancyjne i niezawisłe. S. obejmuje Sąd Najwyższy
 • Co to jest Schizma Definicja oddzielenie się dużej ekipy rel. od dotychczasowej organizacji kościelnej. W chrześcijaństwie oznaczała zerwanie jedności z papieżem
 • Co to jest Rynku Segmentacja Definicja działalności przedsiębiorstwa. Można go przeprowadzić, biorąc pod uwagę wytwór albo konsumenta. Jeśli dokonujemy segmentacji przyjmując za
 • Co to jest Samorządowy Sejmik Definicja wszystkich gmin z terenu województwa. Złożona jest z delegatów wybranych poprzez porady gmin spośród radnych. Organami s.s. są prezydium
 • Co to jest Onz Generalny Sekretarz Definicja Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyłącznie przed nią odpowiedzialny. Jedyny wybieralny funkcjonariusz Sekretariatu ONZ. Rekomendacji
 • Co to jest Sekularyzacja Definicja władzy kościelnej pod władzę świecką. Przejmowanie majątków kościelnych zdarzało się już we inicjalnym średniowieczu, przeważnie z przyczyn
 • Co to jest Sesja Definicja robocze w jakiejś sprawie. 1. moment, gdzie parlament (albo inny organ państwa) może odbywać swe posiedzenia plenarne (tzn. z udziałem
 • Co to jest siła w stosunkach międzynarodowych Definicja umiejętności krajów do skutecznego funkcjonowania, obrony własnych interesów w relacjach międzynar. Niegdyś to definicja wiązano raczej ze
 • Co to jest Onz Zbrojne Siły Definicja w związku z przyznaniem Radzie Bezpieczeństwa prawa do prowadzenia wszelkiego typu akcji wojsk. w przypadku zagrożenia pokoju i aktów
 • Co to jest Państwa Skandynawskie Definicja Dania z Wyspami Owczymi i Grenlandia, Finlandia i Islandia. Fundamentem wyodrębnienia jest nie tyle położenie geogr. na Płw. Skandynawskim
 • Co to jest Państwa Skarb Definicja obszar publiczny i bieżące dochody publiczne gromadzone w ramach budżetu państwa albo innych funduszy publicznych. Odmiennie SP to nie
 • Co to jest Konstytucyjna Skarga Definicja Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy albo innego aktu normatywnego, opierając się na którego sąd
 • Co to jest Specjalne Służby Definicja bezpieczeństwo państwie. Do s.s. należy wywiad i kontrwywiad. Ten pierwszy zajmuje się zdobywaniem sekretnych informacji z zakresu
 • Co to jest Adam Smith Definicja ekonomię klasyczną. Główne dzieło - Badania nad naturą i powodami bogactwa narodów. S. postrzegał rynek jako sposób nawiązywania współpracy
 • Co to jest Socjalizm Definicja 1 poł. XIX w. na gruncie krytyki mechanizmu kapitalist., głosząca program zniesienia stosunków społ. opartych na prywatnej własności. S
 • Co to jest Utopijny Socjalizm Definicja wraz ze zdecydowaną krytyką kapitalizmu postulował powstanie idealnego społ. opartego na zasadach braterstwa, sprawiedliwości i równości
 • Co to jest Socjologia Definicja Za jej twórcę uważany jest franc. myśliciel A. Comte (1798-1857). Nazwa s. upowszechniła się w 2 poł. XIX w. Dopiero jednak w XX w. s
 • Co to jest Socjotechnika Definicja praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach albo zachowaniach społ., na przykład wpływ (pozytywne albo
 • Co to jest Socrates Definicja Lingua), działające od 1995. Budżet przydzielony jest na finansowanie 3 dziedzin: działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego (zamiana
 • Co to jest Szczególne Sądy Definicja do rozpatrywania spraw dotyczących określonej kategorii osób (na przykład sądy wojskowe) bądź pewnego zakresu spraw (na przykład sądy
 • Co to jest Sojusz Definicja międzynarodowa dwustronna albo wielostronna, gdzie zawierające ją strony zobowiązują się do współpracy polit. i wojsk. i udzielania sobie
 • Co to jest Javier Solana Definicja generalny NATO. Lekarz fizyki, min. kult., rzecznik rządu, min. spraw zagr. w hiszp. gabinecie socjalist. W pierwszym okresie
 • Co to jest Solidaryzm Definicja naturalnej wspólnocie interesów wszystkich z wyjątkiem ich statusu ekon. i zawod. Odpowiednio z założeniami s. życie społ.-gosp. powinno
 • Co to jest Georges Sorel Definicja polit. Na podst. obserwacji ruchu związkowego stworzył swoją interpretację ideologii syndykalistycznej (franc. syndicat - związek, również
 • Co to jest Spadek Definicja fizycznej (spadkodawcy), które z chwilą jej Zgonu przechodzą wskutek dziedziczenia na jedną albo kilka osób. Do s. nie należą prawa i
 • Co to jest Benedykt Baruch Spinoza Definicja stopniu wpływowych filozofów czasów nowoż. Kluczowe dzieła S. Etyka i Traktat polityczny opublikowano po jego Zgonu. Na poglądy S. dot
 • Co to jest Split Definicja operacji podziału akcji na mniejsze. Suma wartości nominalnej akcji po s. musi być równa wartości nominalnej akcji przed splitem. Zabieg
 • Co to jest Międzynarodowe Spory Definicja sprzeczności pomiędzy krajami. S.m. mogą być tak ogromne, że zagraża pokojowi międzynar., dlatego we współcz. prawie międzynar. przyjęto
 • Co to jest Cywilna Spółka Definicja cywilnego. Wspólnicy (minimum dwóch) s.c. zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gosp. Wspólnicy tworzą pieniądze s.c
 • Co to jest Jawna Spółka Definicja handlowego. Nie jest różna w zasadzie od firmy cywilnej, niezbędne jest z kolei jej zarejestrowanie w rejestrze handlowym i ścisłe
 • Co to jest Komandytowa Spółka Definicja handlowego, gdzie co najmniej jeden wspólnik (zwany komplementariuszem) odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim dorobkiem
 • Co to jest Osobista Sprzedaż Definicja konwersacji (twarzą w twarz) z potencjalnymi nabywcami w celu ich sprzedaży. Tego typu forma sprzedaży coraz częściej pojawia się w Polsce
 • Co to jest Ratalna Sprzedaż Definicja na tym, Iż nabywca dokonuje wpłaty początkowej (zazwyczaj ok. 3-10% wartości), odbiera wyrób i zobowiązuje się do spłacenia reszty stawki
 • Co to jest Stalin Józef Wissarionowicz, właśc. Iosif Dżugaszwili Definicja dyktator ZSRR, Gruzin. Uczęszczał do seminarium duchownego w Tyfilisie (aktualnie Tbilisi), skąd w 1898 usunięty za kontakty z
 • Co to jest Żywiołowej Klęski Stan Definicja wypadku klęski żywiołowej. Odpowiednio z Konstytucją RP Porada Ministrów może wprowadzić na określony czas (nie dłuższy niż 30 dni) s.k.ż
 • Co to jest Start Definicja poprzez USA i ZSRR od 29 VI 1982 w kwestii redukcji zbrojeń strategicznych, przerwane 8 XII 1983 przez wzgląd na narastającym napięciem w
 • Co to jest Procentowa Stopa Definicja stosunkiem stawki, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, przeważnie określana na moment roku. S.p
 • Co to jest Dyplomatyczne Stosunki Definicja wykonywane przez misje dypl., stale funkcjonujące na terenie państwa przyjmującego. Ich podstawę prawną ustala konwencja wiedeńska z 18 IV
 • Co to jest Polityczne Stosunki Definicja między wieloma podmiotami polityki (na przykład partiami politycznymi, związkami zawodowymi, ruchami społeczno-politycznymi), które dążą
 • Co to jest Społeczna Stratyfikacja Definicja społ. polegająca na jego rozpatrywaniu pod kątem istnienia warstw (klas, stanów, grup społ.-zawod.) różniących się pomiędzy sobą pod
 • Co to jest Wpływów Strefa Definicja kontroli ze strony jednego państwa, ma na nim swobodę działania, akceptowaną dobrowolnie albo nie poprzez pozostałe państwa. Dominacja może
 • Co to jest Społeczna Struktura Definicja jest ze statystycznym podziałem z racji na: płeć, miejsce zamieszkania, kategorie zawodowe. W socjologii s.s. ustalana jest jako układ
 • Co to jest Subkultura Definicja przeważnie do zjawisk składających się na kult. młodzieżową; jej specyficznymi cechami są: spontaniczność, opozycyjność w relacji do
 • Co to jest Subwencja Definicja instytucji albo przedsiębiorstwu w celu wsparcia jego działalności. Zazwyczaj to jest bezpośrednie wsparcie środkami pieniężnymi (s
 • Co to jest Sukcesja Definicja spuścizna) albo praw do tronu (następstwo tronu), a również przejęcie praw i obowiązków odnosząc się do określonego terytorium. Ostatnia
 • Co to jest Sejm Definicja organ ustawodawczy składający się z senatu z królem na czele i izby poselskiej, w momencie II RP (1919-21) działa jako Sejm Ustawodawczy
 • Co to jest Syjonizm Definicja Nazwa pochodzi od wzgórza Syjon w Jerozolimie, gdzie miała znajdować się świątynia Salomona i grób króla Dawida, rządzącego krajem żyd. w
 • Co to jest Państwa Symbole Definicja suwerenność państwa. W Polsce s.p. są: 1. godło, wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem i szponami
 • Co to jest Syndykat Definicja przedsiębiorstw powołana w celu realizacji przedsięwzięcia wymagającego dużego kapitału, przekraczającego możliwości finansowe
 • Co to jest System Definicja których wzajemne stosunki tworzą pewną całość, jego strukturę. Definicja przeniesione do teorii polityki z innych dziedzin (na przykład
 • Co to jest system jednolitego kursu dnia Definicja giełdzie papierów wartościowych, gdzie wszystkie transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw
 • Co to jest Społeczny System Definicja pomiędzy organizacjami, ekipami społecznymi, instytucjami i jednostkami, które dążą do realizacji swoich potrzeb i interesów w oparciu o
 • Co to jest Wyborczy System Definicja przez przeliczanie liczby oddanych głosów na poszczególne partie (albo kandydatów) w uzyskane poprzez nie mandaty. Odznacza się dwa
 • Co to jest Stanów Zjednoczonych system polityczny Definicja się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręg stołeczny). To jest republika o prezydenckim systemie władzy. Fundamentalnymi zasadami
 • Co to jest Strefa Szara Definicja korzyści finansowych zarówno poprzez pracodawców, jak i pracobiorców przez nieodprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych i
 • Co to jest Nato Madrycki Szczyt Definicja 1997 w Madrycie, na które zaproszono 3 państwa Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Polskę i Węgry) do negocjacji w kwestii członkostwa
 • Co to jest Szczyt w Rio de Janeiro Definicja która odbyła się w 1992. Skończyła się podpisaniem tak zwany Deklaracji z Rio, będącej kodeksem postępowania człowieka wobec środowiska
 • Co to jest Szowinizm Definicja się w bezkrytycznym relacji do własnego narodu, niedostrzeganiu jego wad, wyolbrzymianiu zalet przy jednoczesnym pogardzaniu innymi
 • Co to jest Szpiegostwo Definicja informacji stanowiących tajemnicę państwa i przekazywaniu ich organom innego państwie. Prócz sz. polit. i wojsk., regularnie prowadzone
 • Co to jest Obrotowe Środki Definicja przedsiębiorstwa ulegające całkowitemu zużyciu w czasie jednego cyklu produkcyjnego. Znaczy to, Iż zostają one wykorzystane w konsumpcji
 • Co to jest Gospodarcza Unia Środkowoamerykańska Definicja działalność w 1993. Jej członkami są: Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama. Państwa tego regionu już przedtem
 • Co to jest Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Definicja Czechosłowację, Polskę i Węgry (od 1993 Czechy i Słowację) dot. powołania do życia strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi
 • Co to jest Ameryki Zjednoczone Stany Definicja Zjednoczonych mechanizm polityczny), złożona z 50 stanów i dystryktu stołecznego - Kolumbii. USA od początku XX w. stały się pierwszą
 • Co to jest Międzynarodowe Środowisko Definicja relacje międzynar. Charakteryzuje się specyficznymi cechami, takimi jak: poliarchizm, a więc rządy wielu podmiotów międzynarodowych
 • Co to jest Społeczne Świadczenia Definicja osobom fizycznym, które spełniły określone warunki. Ś.s. są wypłacane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia chorobowego
 • Co to jest Światopogląd Definicja postaw, twierdzeń, ocen i norm danej jednostki albo ekipy dot. natury świata, miejsca człowieka w społ., sensu życia i wynikających z tego
 • Co to jest Kościołów Rada Światowa Definicja chrześcijańskie, utworzona w 1948 w Amsterdamie, realizująca ideę ekumenizmu. Liczy 250 członków reprezentujących protestantyzm
 • Co to jest Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Definicja szwajcarskiego profesora K. Schwaba, utrzymywana ze składek członków ogromnych spółek międzynar. Coroczne spotkanie znakomitych polityków
 • Co to jest Ludnościowe Konferencje Światowe Definicja demograficznym problemom globalnym. Odbywają się od lat 80., co 5 lat, ostatnia w Kairze (1995). Podobnie jak i inne konf. dotyczące
 • Co to jest Przyrody Fundusz Światowy Definicja zajmująca się ochroną zasobów genetycznych Ziemi i ginących gatunków. Ma oddziały we wszystkich regionach świata (łącznie blisko 5 mln
 • Co to jest Uczniowski Samorząd Definicja wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej. Zakres kompetencji s.u
 • Co to jest Bezrobocia Stopa Definicja procentowo określony relacja liczby niepracujących do osób uznanych za wchodzących w skład siły roboczej. Zobacz także bezrobocie
 • Co to jest Zawodowy Samorząd Definicja obywateli oparta na wspólnocie zawod., powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. S.z. zajmuje się również
 • Co to jest Robocza Siła Definicja produkcyjnym (przeważnie pomiędzy 16 a 60 albo 65 rokiem życia), prócz osób, które nigdy nie pracowały i nie wyrażają chęci podjęcia pracy
 • Co to jest Sprawiedliwość Definicja rozumiany jako cecha czyjegoś postępowania, która bazuje na tym, Iż wszystkie osoby należące do tej samej kategorii (na przykład uczniowie
 • Co to jest Stagflacja Definicja bezrobocia i wysoką inflacją przy niskim poziomie aktywności gosp. Odmiennie - zdarzenie występowania w gospodarce tendencji do stagnacji
 • Co to jest Stalinizm Definicja totalitaryzm) mechanizm rządów stworzony poprzez J.W. Stalina. 1. Teoretyczną podstawę s. stanowiła uproszczona interpretacja marksizmu
 • Co to jest Nadzwyczajne Stany Definicja szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i istnienia bytu państwa. Konstytucja RP przewiduje, Iż odpowiedni s.n.: stan wojenny, stan
 • Co to jest Strasburg Definicja w przeszłości przechodzące regularnie spod panowania Niemiec do Francji i odwrotnie, po II wojnie świat. stało się jednym z centrów
 • Co to jest Suwerenność Definicja nieograniczonej, najwyższej, niezbywalnej i bezwarunkowo niezależnej. S. zewn. znaczy niezależność od wszelkiej władzy w relacjach z innymi
 • Co to jest Partyjny System Definicja partiami politycznymi i zachodzące pomiędzy nimi stosunki, zasady i normy regulujące relacje międzypartyjne oparte na mechanizmie
 • Co to jest Szwecja Definicja kraj na Płw. Skandynawskim, pow. 450 000 km2, graniczy z Norwegią i Finlandią, ludność - 8,8 mln, stolica - Sztokholm. Powyżej 1 mln
 • Co to jest Przekazu Masowego Środki Definicja masowego komunikowania, masowej informacji i propagandy, które służą przekazywaniu treści licznym odbiorcom. Do ś.m.p. należą: a) wizualne
 • Co to jest Trwałe Środki Definicja przedsiębiorstwa, które znajdują wykorzystanie w kilku cyklach produkcyjnych. W księgowości ś.t. jest przed-miot spełniający dwa warunki
 • Co to jest Koronny Świadek Definicja przestępstwa w zorganizowanej ekipie, która została dopuszczona do składania zeznań w charakterze świadka i oczekuje niekaralności i
 • Co to jest Lustracyjny Sąd Definicja Warszawie Wydział ds. Lustracji zwany s.l. Do jego ustawowych (ustawa z 1997) właściwości należy orzekanie o zgodności z prawdą oświadczeń
 • Co to jest Senat Definicja okolicy Sejmu) sprawujących władzę ustawodawczą. Złożona jest ze 100 senatorów wybieranych po 2. z każdego województwa (prócz warszawskiego
 • Co to jest Słowacja Definicja graniczące z Czechami, Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią. Pow. 49 036 km2, ludność 5,5 mln, w tym 10,6% mniejszości węgierskiej. S
 • Co to jest Terytorialny Samorząd Definicja powołana do zarządzania i kierowania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. S.t. jest organizacją działającą we wszystkich systemach
 • Co to jest Socjaldemokracja Definicja doktryny głoszącej ideały demokr. socjalizmu. Początki s. jako ruchu zmierzającego do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem wiążą się z
 • Co to jest Obywatelskie Społeczeństwo Definicja od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest fundamentem samodzielnego rozwoju obywateli i stanowi słowo
 • Co to jest Wojenny Stan Definicja wypadek zbrojnej interwencji innego państwa. W Polsce, odpowiednio z Konstytucją RP s.w. może wprowadzić Prezydent RP na wniosek Porady
 • Co to jest Sobór Definicja Pierwszy S. Nicejski I zwołano w 325. Istnieją s. ekumeniczne, powszechne, zwoływane poprzez papieża i s. lokalne - synody. W czasie s. są
 • Co to jest spółka z udziałem zagranicznym Definicja udziałowców nie jest obywatelem pol. Aktualnie pol. prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagr. jedynie w spółkach z
 • Co to jest Bezpieczeństwa Zbiorowego System Definicja międzynarodowego na powszechnej organizacji krajów gwarantujących w wielostronnej umowie wzajemną pomoc w momencie agresji na któreś z nich
 • Co to jest środki budowy zaufania i bezpieczeństwa Definicja napięcia międzynar., stabilizację pokojowej współpracy, obniżanie poziomu rywalizacji wojsk., powiększenie przejrzystości zbrojeń i
 • Co to jest Sponsoring Definicja przedsiębiorstwa polegająca na tym, Iż spółka przeznacza pewne środki na jakiś cel. Zazwyczaj jest on tak sprecyzowany, by stał się
 • Co to jest Żywnościowe Konferencje Światowe Definicja auspicjami FAO, w celu analizy globalnego problemu żywnościowego i znalezienia sposobów jego rozwiązania. Ich efektem są programy walki z
 • Co to jest System Semiprezydencki Definicja demokr. Stanowi połączenie parlamentarno-gabinetowego i prezydenckiego mechanizmu. Powstał we Francji, za jego artystów uważane jest Ch. de
 • Co to jest Społeczne Środowisko Definicja współżycia i współdziałania ludzi, które decydują o kształtowaniu się postaw i zachowań jednostki w danym społ. Ś.s. obejmuje między
 • Co to jest Nabywcza Siła Definicja możemy nabyć za określoną kwotę pieniędzy. Gdy liczba tych dóbr i usług wzrasta, wtedy istnieje rosnąca s.n. pieniądza, jeśli maleje
 • Co to jest Ekonomiczny System Definicja koordynujących i kontrolujących podejmowanie i realizację decyzji ekon. w danym kraju. Współcz. mechanizmy ekon. różnią się pomiędzy sobą
 • Co to jest Separatyzm Definicja ekipy, całości. W najwyższym stopniu typowym jest s. narodowościowy, a jednym z jego przejawów secesja narodowa. Odpowiednikiem s. jest
 • Co to jest Sekta Definicja któregoś z ogromnych kościołów i przyjęła swoje zasady organizacyjne, odłam wyznaniowy jakiejś rel. Jej członków łączy zwykle mocne
 • Co to jest Polityczny System Definicja strukturę, w ramach której przebiega życie polit. społ. W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji s.p. Zwykle uznaje się, Iż s.p
 • Co to jest Reagowania Szybkiego Siły Definicja zdolnych do działania w ekstremalnie trudnych uwarunkowaniach terenowych, opracowanych do walki z każdym przeciwnikiem, dysponujących
 • Co to jest Sankcje Definicja naruszenia prawa (na przykład grzywna, kara ograniczenia wolności). W relacjach międzynar. istnieją sankcje użytkowane poprzez państwa i
 • Co to jest Międzynarodowe Sądownictwo Definicja wykorzystywanych rozstrzyganiu spornych spraw pomiędzy krajami i innymi podmiotami stosunków międzynar. wg norm prawa międzynar. Ideę tę po
 • Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Definicja handlowego. W sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich
 • Co to jest Administracyjne Sądy Definicja do orzekania o zgodności z prawem decyzji podejmowanych poprzez organy administracji ( administracja publiczna), a również rozstrzygania
 • Co to jest Ciągłych Notowań System Definicja giełdzie papierów wartościowych, gdzie wszystkie transakcje na dany papier wartościowy mogą być wykonywane po różnych cenach. Na
 • Co to jest Spółka Definicja kapitałów współwłaścicieli w celu prowadzenia działalności gosp. S. działają opierając się na prawa handlowego, a należą do nich firma
 • Co to jest Społeczeństwo Definicja wyodrębniony, wewn. zorganizowany i zamknięty układ integrujący mniejsze społeczności (na przykład ekipy, warstwy społ.) i zbiorowości
 • Co to jest Otwarte Społeczeństwo Definicja myśli i przekonań, a jednostka ma prawo do osobistych decyzji. S.o. umożliwia dokonywanie wyborów i przejmowanie za nie odpowiedzialności
 • Co to jest Szkoły Statut Definicja funkcjonowania szkoły. S.s. ustala między innymi poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno
 • Co to jest Szyici Definicja mln wiernych), sukces schizmy na tle konfliktu co do prawa dziedziczenia stanowiska następcy po proroku Muhammadzie. Sprawa godności kalifa
 • Co to jest Arbitrażowy Trybunał Stały Definicja organ sądowy powołany poprzez pierwszą konferencję haską w 1899 w celu rozstrzygania sporów pomiędzy krajami. Jego sekretariat - Stałe
 • Co to jest Konsularne Stosunki Definicja utrzymywane dzięki specjalnie wyznaczonych do tego urzędników konsulów. Ich prawną podstawę wyznacza współcz. konwencja wiedeńska z 1963 i
 • Co to jest Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej Definicja w 1986 status obserwatora uzyskała Kuba. LAIA została podzielona na 3 ekipy krajów, w zależności od ich gosp. rozwoju: państwa rozwinięte
 • Co to jest społeczna doktryna Kościoła katolickiego Definicja teologii katol. w XIX w. i wyrażana publicznie w poświęconych zagadnieniom społ.-polit. encyklikach papieskich. Pierwsza z nich, Rerum
 • Co to jest Stereotyp Definicja uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup socjalnych, osób, sytuacji, instytucji
 • Co to jest Informacyjne Społeczeństwo Definicja państwach postindustrialnych, gdzie postęp technologii osiągnął najszybsze tempo. W s.i. kierowanie wiadomością, jej jakość, prędkość
 • Co to jest Handlu Organizacja Światowa Definicja skali globalnej (w okolicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju) od I 1995 WTO jest sukcesorem
 • Co to jest Kobiet Konferencje Światowe Definicja ogłosiła lata 1976-85 Dekadą Kobiet. Pierwsza odbyła się w Meksyku w 1975, ostatnia w Pekinie (1995). Ich organizacja wynika z faktu, że
 • Co to jest Strata Definicja sprzedażą danego dobra albo usługi są wyższe niż dochody uzyskiwane z tej sprzedaży. Znaczy to, Iż spółka nie osiąga zysku
 • Co to jest Instancji Pierwszej Sąd Definicja Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (rozpoczął prace w 1989) z racji na nadmierną liczbę spraw. Przekazano mu kompetencje co do orzekania w
 • Co to jest Wojskowe Sądy Definicja działające w systemie sądownictwa szczególnego. Orzecznictwu s.w. podlegają kwestie o przestępstwa popełnione poprzez: żołnierzy w czynnej
 • Co to jest Saldo Definicja dwoma stronami konta księgowego (pomiędzy przychodami i rozchodami spółki), a więc tym, co spółka zarabia i na co wydaje kapitał
 • Co to jest Samorząd Definicja określonej społ. do samodzielnego i niezależnego kierowania własnymi sprawami i reprezentowania jej interesów wobec innych instytucji i
 • Co to jest Samostanowienie Definicja państwa i swobodnego kształtowania swego mechanizmu polit.-gosp., korzystania z bogactw naturalnych, rozwoju kult. Jego realizacja może
 • Co to jest Secesja Definicja państwa (ekipy etnicznej, narodu) wraz z zamieszkiwanym poprzez nią terytorium i ogłoszenie swej niepodległości. S. jest przejawem
 • Co to jest Rejonowy Sąd Definicja sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego ( sądy powszechne). S.r. obejmuje swoim zasięgiem jedną albo kilka gmin
 • Co to jest Państwo Satelickie Definicja albo pod przymusem znajdują się w strefie wpływów innego państwa, mocarstwa. Podporządkowują się jego mniej albo bardziej bezpośrednim
 • Co to jest Sąd Definicja sprawiedliwości opierając się na regulaminów tak zwany prawa sądowego (na przykład prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów
 • Co to jest Powszechne Sądy Definicja obejmują sądy rejonowe, wojewódzkie i apelacyjne. W większości rozstrzygają kwestie z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego albo
 • Co to jest Stanu Sekretarz Definicja w poszczególnych państwach: w W. Brytanii - najwyższy rangą, po premierze, członek rządu wchodzący w skład gabinetu, w Niemczech i we
 • Co to jest Prywatny Sektor Definicja ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i będących równocześnie w rękach prywatnych właścicieli. Zobacz obszar publiczny
 • Co to jest Publiczny Sektor Definicja ogół przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, których kierowanie leży w gestii państwa. Zobacz obszar prywatny
 • Co to jest Senator Definicja parlamentu (na przykład w stanach zjednoczonych ameryki, Francji, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce); 2. w Polsce członek Senatu RP. S
 • Co to jest Sędzia Definicja sprawiedliwość. Kandydatów na s. wyłaniają zebrania sędziów w sądach wojewódzkich i przedstawiają Krajowej Radzie Sądownictwa. Porada
 • Co to jest Komisja Skrutacyjna Definicja specjalnie powołany organ do obliczania oddanych w wyborach głosów
 • Co to jest Cywilna Służba Definicja Polsce, W. Brytanii) - pracownicy zatrudnieni w organach i instytucjach krajów. (na przykład w adm. centralnej). S.c. regulują pragmatyki
 • Co to jest Międzynarodowa Społeczność Definicja równoprawne relacje, regulowane poprzez prawo międzynar. Zwiększanie się powiązań pomiędzy krajami, ich skomplikowanie, współzależność
 • Co to jest Europy Partia Socjaldemokratyczna Definicja Związek Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnot Europejskich istniejący od 1974. Idee koordynacji działań partii socjalist
 • Co to jest Socjalizacja Definicja kształtowania jego osobowości, przekazywania mechanizmu wartości, norm, wzorów zachowań, obowiązujących we współżyciu z innymi ludźmi i
 • Co to jest Walutowy Kurs Stały Definicja wymienialna na inną, wahający się pod wpływem zmian popytu na daną walutę w relacji do jej podaży. Rozmiar tych zmian nie może być większa
 • Co to jest Sondaż Definicja wykorzystaniu kwestionariusza ankiety albo wywiadu. S. bazuje na zbieraniu danych dot. na przykład recenzji, oczekiwań, postaw czy motywów
 • Co to jest Spekulacja Definicja skupowaniu towarów po określonej cenie, a w dalszym ciągu dalszej ich sprzedaży po cenie zawyżonej. Spekulanci wykorzystują spodziewane
 • Co to jest Społeczność Definicja ustalonym obszarze powiązana więziami społecznymi, wspólnotą warunków życia, tradycjami kult. i tym podobne Odznacza się s.: lokalną
 • Co to jest Spółdzielnia Definicja członków kierujący samodzielną działalność gospodarczą, prowadzący się potrzebami członków s. Organami s. są walne zebranie, porada
 • Co to jest Szczycie Na Spotkanie Definicja rządów, dwustronne albo wielostronne. Część s.na s. dzieje się w ramach organizacji międzynarodowych, stanowi mniej albo bardziej
 • Co to jest Terytorialny Spór Definicja jedna ze stron kwestionuje ważność traktatu ustanawiającego pomiędzy nimi granicę albo uważa, że z jakichś przyczyn w nowych warunkach
 • Co to jest Graniczny Spór Definicja strony wyrażają odmienne stanowiska co do przebiegu linii granicznej ustalonej w traktacie granicznym, a nie samej istoty traktatu. Zobacz
 • Co to jest Stagnacja Definicja dot. zarówno pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całości gospodarki. Zobacz także cykl koniunkturalny
 • Co to jest Wojny Stan Definicja zewn., o charakterze międzynar., mająca określone konsekwencje w relacji do obcych krajów. Konsekwencją proklamowania s.w. jest zwykle
 • Co to jest Wyjątkowy Stan Definicja przypadku wewn. zagrożenia państwa. W Polsce Konstytucja RP stanowi, Iż w wypadku zagrożenia konst. ustroju państwa, bezpieczeństwa
 • Co to jest Sunnici Definicja wyznawców około 690 mln. Skupiają oni zwolenników postępowania zgodnie ze zwyczajem, tradycją zawartą w Sunnie, drugiej w okolicy Koranu
 • Co to jest Quo Status Definicja prawie i relacjach międzynar. odnosi się przeważnie do stanu, przebiegu granic krajów. Używa się także ustaleń s.q. ante - prawno-polit
 • Co to jest Statut Definicja strukturę, zadania, zakres i zasady działania organizacji (na przykład s. partii politycznej, s. stowarzyszenia) albo instytucji (na
 • Co to jest Międzynarodowe Stosunki Definicja pomiędzy podmiotami polityki funkcjonującymi w środowisku międzynarodowym. S.m. są utrzymywane poprzez takich uczestników państwa, jak
 • Co to jest Stowarzyszenie Definicja zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania s. jest zagwarantowana w Konstytucji RP. S. samodzielnie ustala własne
 • Co to jest Handlu Wolnego Strefa Definicja uczestniczące znoszą cła i inne bariery w zamianie handlowej, lecz zachowują autonomię w kształtowaniu stawek celnych w relacji do państw
 • Co to jest Subsydiarność Definicja zapisana w traktacie o UE, odpowiednio z którą każda decyzja powinna być podejmowana na możliwie najniższym szczeblu. Państwa gdyż mogą swe
 • Co to jest Subsydium Definicja instytucję publiczną środków finansowych albo wsparcia dochodowego, albo cenowego przedsiębiorstwom (przeważnie eksporterowi), albo
 • Co to jest Sygnatariusz Definicja kraj zawierające umowę międzynar., również osoba upoważniona do podpisania takiej umowy albo podpisująca w swoim imieniu jakiś dokument
 • Co to jest Upadłościowej Masy Syndyk Definicja reprezentować i zarządzać dorobkiem niewypłacalnego dłużnika i zaspokajać żądania wierzycieli. Syndykiem może być zarówno osoba fizyczna
 • Co to jest Podatkowy System Definicja całość czynności związanych z naliczaniem i poborem podatków w danym państwie. Zależy on od założeń polit. danego państwa albo panujących w
 • Co to jest Człowieka Środowisko Definicja człowieka, zarówno naturalne, jak także będące rezultatem jego działalności. Złożona jest na nie: biosfera (litosfera, hydrosfera i
 • Co to jest Świadek Definicja wezwana poprzez uprawniony organ państwa (na przykład sąd, prokuraturę) do wstawiennictwa i złożenia zeznania. W procesie karnym ś. jest
 • Co to jest Incognito Świadek Definicja osoba, co do której sąd albo prokurator wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka
 • Co to jest Świadomość Definicja relacja do samej siebie i do otaczającego świata. Termin ś. pojawił się w czasach nowoż. w koncepcjach filozof. Kartezjusza (1596-1650
 • Co to jest Zdrowia Organizacja Światowa Definicja ONZ utworzona w 1946, rozpoczęła działalność w 1948. Liczy 187 członków, siedzię ma w Genewie. Celem WHO jest dążenie do poprawy i ochrony
 • Co to jest Etniczna Wojna Światowa Definicja największych niebezpieczeństw dla pokoju w XXI w. Uzasadniana jest zespołem kilku tendencji i zjawisk widocznych u schyłku XX w., czyli
 • Co to jest Strajk Definicja zorganizowany poprzez pracowników danego przedsiębiorstwa albo ekipy przedsiębiorstw, celem s. jest wymuszenie na właścicielach spółki albo
 • Co to jest Robert Schuman Definicja finansów, w 1947 premierem, 1948-53 - min. spraw zagr. Na tym stanowisku prowadził politykę zaangażowania Francji na rzecz integracji
 • Co to jest Apostolska Stolica Definicja Kościoła kato., potwierdzone poprzez Sobór Watykański I (1870). SA podejmuje najwyższe decyzje w kwestiach wiary. Na arenie miedzynar
 • Co to jest Starosta Definicja sprawujący na obszarze powiatu władzę adm., skarbową i policyjną; 2. w momencie międzywojennym i w latach 1944-50 organ adm. ogólnej
 • Co to jest Apelacyjny Sąd Definicja sprawiedliwości działająca w systemie sądownictwa powszechnego od 1990. Sąd ten pełni tylko jedną rolę - rozpoznaje środki odwoławcze
 • Co to jest Rynkowa Gospodarka Społeczna Definicja Niemczech Zach., stanowi połączenie gospodarki rynkowej ( gospodarka) i dużego zabezpieczenia socjalnego pracowników. Do głownych zasad s
 • Co to jest Akcyjna Spółka Definicja handlowego. Tworzona dla przedsięwzięć wymagających dużego kapitału. Udziały w spółka akcyjna ( akcje) nabywane są na giełdzie papierów
 • Co to jest Jacques Santer Definicja Partii Chrześcijańsko-Społ. (1974-82), premier (1984-94). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (1987-90), był członkiem
 • Co to jest Www Strona Definicja przekazywania informacji w formie tekstowej i graficznej w internecie. Do odczytania tych informacji, zapisanych w odpowiedniej formie
 • Co to jest Ii Watykański Sobór Definicja zakończył się za pontyfikatu Pawła VI w 1965. Jego efektem były 4 konstytucje, 9 dekretów i 3 deklaracje. Uważany za przełomowy w historii
 • Co to jest Herbert Spencer Definicja kluczowy teoretyk determinizmu społecznego. Uważał, Iż prawa ewolucji determinują kształt organizacji społeczeństwa i państwa. Dowodził, Iż

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Spencer Herbert, Sobór Watykański Ii, Strona Www, Santer Jacques, Spółka Akcyjna, Społeczna Gospodarka Rynkowa, Sąd Apelacyjny, Starosta, Stolica Apostolska dla obywatela.

Słownik Spencer Herbert, Sobór Watykański Ii, Strona Www, Santer w kraju.