socjalizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Socjalizm

Definicja Socjalizm: 1. ideologia społ. powstała w Europie
w 1 poł. XIX w. na gruncie krytyki mechanizmu kapitalist., głosząca program zniesienia stosunków społ. opartych na prywatnej własności. S. postulował zbudowanie ustroju społ.-ekon., gdzie społ. własność środków produkcji (narzędzia, maszyny) poddana zostanie kontroli społ.
W skutku nastąpi likwidacja podziałów klasowych i wyzysku ekon., co doprowadzi do realizacji zasady sprawiedliwości społ. ( sprawiedliwość). Koncepcja ta związana była z ruchem robot., a jej kluczowym adresatem były warstwy najuboższe; 2. ustrój społ. będący wg marksizmu-leninizmu pierwszym etapem na drodze przejścia od kapitalizmu do komunizmu; 3. termin użytkowany do charakterystyki ustroju społ. opartego na realizacji postulatów wysuwanych poprzez ideologię socjalist. W Europie Środkowej i Wschodniej ustrój ten był określany mianem realnego socjalizmu. Niekiedy także jako socjalist. ustala się te państwa wysoko rozwinięte, gdzie gospodarce rynkowej towarzyszy realizacja socjaldemokr. koncepcji państwa dobrobytu; 4. ruch społ.-polit. powstały w 2. poł. XIX w. stawiający sobie za cel realizację myśli s. i odwołujący się do takich wartości, jak równość, sprawiedliwość społ., wspólna własność. Pierwsi socja-liści z okresu wczesnego kapitalizmu
(Ch. Fourier, R. Owen, H. Saint-Simon) próbowali realizować te wartości przez budowę dobrowolnych wspólnot wytwórców ( s. utopijny). Dopiero jednak za sprawą K. Marksa i F. Engelsa s. stał się ideol. fundamentem ruchu, który za swój kluczowy cel przyjął obalenie kapitalizmu w drodze rewolucji. Zapoczątkowany poprzez E. Bernsteina nurt reformistyczny ( reformizm) doprowadził do rozłamu ruchu s. Po I wojnie świat. podział ten pogłębił się, w skutku ukształtowały się dwa nurty: rewolucyjny w formie partii komunistycznych, stojący na gruncie marksizmu-leninizmu i socjaldemokratyczny opowiadający się za ewolucyjną i pokojową metodą transformacji kapitalizmu ( socjaldemokracja, partie socjaldemokratyczne)

Czym jest socjalizm znaczenie w Słownik S .