interwencja interpelacja co to znaczy

Definicje społeczne I

 • Co to jest Państwowy Interwencjonizm Definicja jest zdobycie jak największego wpływu na postęp gosp. państwie, co znaczy, Iż w dużej mierze od państwa zależna jest cena, warunki i
 • Co to jest Inwigilacja Definicja poprzez policję, sekretna obserwacja jakiejś osoby w celu zgromadzenia o niej informacji dotyczących jej życia prywatnego, zawod., upodobań
 • Co to jest Afera Contras Iran Definicja poprzez Stany Zjedn. w latach 80. Sekretne rozmowy w 1985 z Iranem, z którym od zwycięstwa ajatollaha Chomeiniego i zwrócenia się Iranu w
 • Co to jest Irlandia Definicja wyspie o tej samej nazwie. Pow. 70 284 km2. Ludność - 3,5 mln, z czego 1 mln zamieszkuje w obszarze stolicy - Dublina. Cudzoziemcy, raczej
 • Co to jest Republikańska Armia Irlandzka Definicja nacjonalistyczne domagające się włączenia Ulsteru do Republiki Irlandii. Powstała w 1919 jako bojówka partii Sinn Fein (sam dla siebie
 • Co to jest Islamizm Definicja mechanizm polit. wywodzący się z islamu. Zachodzi tu zespolenie religii z ideologią, Koran zostaje uznany za podstawę prawa i polityki
 • Co to jest Lordów Izba Definicja powstała po wyodrębnieniu się z parlamentu z angielskiego: (2. poł. XIV w.) Izby Gmin. Wywodzi się z dawnej porady królewskiej. Kompetencje
 • Co to jest Międzynarodowa Izolacja Definicja świadomy separuje jakiś państwo, nie uznaje go albo bojkotuje odpowiadając na jego politykę na przykład naruszającą normy międzynar
 • Co to jest Problem Irlandzki Definicja Brytanii Irlandia - integralna część Korony Bryt. Niezadowolenie ze metody sprawowania rządów i narastająca nędza doprowadziły do
 • Co to jest Islam Definicja licząca ok. 850-950 mln wyznawców, żyjących raczej w Azji Pd., Pd.-Wsch. i Centralnej, w państwach arab., Afryce, lecz także w Europie i
 • Co to jest Izolacjonizm Definicja konfliktów międzynar., ograniczenie się do niezbędnych stosunku z innymi państwami. Pewną metodą i. była bryt. doktryna splendid isolation
 • Co to jest Porozumienie Palestyńskie Izraelsko Definicja Izrael, obiekt procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, mogący przyczynić się do rozwiązania palestyńskego problemu i arabsko-izraelskiego
 • Co to jest Ekonomiczna Integracja Definicja gosp. Występuje 5 fundamentalnych etapów i.e.: 1) strefa wolnego handlu - państwa wchodzące w skład strefy znoszą pomiędzy sobą cła i
 • Co to jest Impeachment Definicja umożliwiająca postawienie w stan oskarżenia osób zajmujących najwyższe stanowiska w kraju (na przykład prez., premiera, ministrów) za gesty
 • Co to jest Inwestor Definicja osiągnięcia zysku albo dochodu, może to być osoba fizyczna albo osoba prawna. Kluczowy i. w danym przedsiębiorstwie, który ma największą
 • Co to jest Gallupa Instytut Definicja i publicystę G. Gallupa w Princeton (USA). Prowadzi badania socjol. dotyczące recenzji publicznej, oddziaływania reklamy, czytelnictwa
 • Co to jest Państwa Iberyjskie Definicja Hiszpanii i Portugalii, niekiedy również państw Ameryki Łacińskiej, niegdyś wchodzących w skład imperium kolonialnego, a nadal
 • Co to jest Inflacja Definicja w stopniu większym od wzrostu masy towarowej, przejawia się we wzroście cen, w spadku siły nabywczej pieniądza i spadku płac realnych. Z
 • Co to jest Inwestycja Definicja powiększenie majątku trwałego. Środki pieniężne na i. uzyskiwane są zazwyczaj z części zysku przedsiębiorstwa, lecz mogą także być to
 • Co to jest Gospodarcza Izba Definicja interesy zgrupowanych w niej przedsiębiorstw, spółek, innych instytucji, wobec organów rządowych. Kluczowym zadaniem i.g. jest opiniowanie
 • Co to jest Morska Izba Definicja przeprowadzania dochodzeń i wydawania orzeczeń w kwestiach dotyczących wypadków, które wydarzyły się na morzu. W Polsce IM działają przy
 • Co to jest Internowanie Definicja przymusowym zatrzymaniu osób i umieszczeniu ich w wyznaczonym miejscu pobytu (miejscowości, obozie), połączony z zakazem opuszczania tego
 • Co to jest Irredenta Definicja wyzwolenia nar. Nazwa pochodzi od radykalnego ruchu polit. we Włoszech z przełomu XIX i XX w. dążącego do zjednoczenia wszystkich ziem
 • Co to jest Intifada Definicja 1987 w Cisjordanii i strefie Gazy. Starcia uliczne z żołnierzami izrael., strajki i demonstracje miały na celu zwrócenie uwagi społeczności
 • Co to jest Impas Definicja bądź partie polit. prowadzące rozmowy (rokowania) nie mogą dojść do porozumienia w jakiejś sprawie, na skutek nieustępliwego stanowiska
 • Co to jest Import Definicja usług (w handlu zagr.: transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne). Zobacz także: bilans handlowy
 • Co to jest Innowacja Definicja ekonomii - wdrażanie nowych technologii, nowej formy organizacji, nowych metod produkcyjnych, finansowych i marketingowych czy instytucji
 • Co to jest Reprezentantów Izba Definicja skład wchodzi 435 deputowanych wybieranych na 2 lata. Prawo kandydowania do Izby przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat i są
 • Co to jest Skarbowa Izba Definicja Kluczowym zadaniem IS jest nadzór nad działalnością jej struktur podrzędnych urzędów skarbowych. Ponadto dokonuje weryfikacji finansowych
 • Co to jest Terytorialna Integralność Definicja państwa. Termin pojawił się na kongresie wiedeńskim (1815) przez wzgląd na przyznaniem gwarancji i.t. Szwajcarii i części Sabaudii. W XX w
 • Co to jest Idealizm Definicja pierwotności czynnika duchowego (myśli, idei, świadomości) wobec materialnej rzeczywistości. Odznacza się dwa fundamentalne kierunki i
 • Co to jest Imperializm Definicja stosowania siły wobec mniejszych i słabszych, uznawana jako naturalna dla ogromnych mocarstw. Dopiero w 2. poł. XX w. zaczęto wprowadzać
 • Co to jest Wspólnoty Inicjatywa Definicja wykorzystywany uzupełnieniu środków do rozwiązania specjalnych problemów w ramach Wspólnot Europejskich. Opracowuje go Komisja Europejska
 • Co to jest Regionalna Integracja Definicja im struktury ograniczone do określonego regionu albo subregionu, na przykład integracja europejska, Beneluks, czy w latach 90. ugrupowania
 • Co to jest Intelektualiści Definicja warstwa ludzi wykształconych, zajmująca się zawodowo robotą umysłową. W Polsce nazwie i. odpowiada znaczeniowo ustalenie inteligencja
 • Co to jest Polityczny Interes Definicja społ. do osiągnięcia tego, co pożądane i co ma przynieść wymierne zadowolenie czy korzyści, chęć osiągnięcia tego inspiruje aktywność polit
 • Co to jest Internacjonalizacja Definicja gruncie prawa międzynar. dotyczy obszaru lądowego albo morskiego, rzek, kanałów, cieśnin. W relacjach międzynar. - ścisłe powiązanie
 • Co to jest Internalizacja Definicja napływających z zewn. informacji. W psych. - stopniowe przyjmowanie norm, wartości, poglądów i zasad postępowania rekomendowanych poprzez
 • Co to jest Deputowanych Izba Definicja przykład we Włoszech, w Belgii i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej), pochodząca z wyborów powszechnych, niższa izba parlamentu
 • Co to jest Gmin Izba Definicja wyodrębniła się w 2. poł. XIV w. jako jedna z dwu izb parlamentu angielskiego (w okolicy Izby Lordów). Wyłoniona w drodze wyborów
 • Co to jest Indoktrynacja Definicja zorganizowanego wpajania członkom społeczeństwa określonej ideologii leżącej w interesie państwa. I. prowadzona jest dzięki szczególnie
 • Co to jest Ideologia Definicja opisujących rzeczywistość i zawierających jej ocenę i zasady postępowania grup, ruchów społ. i partii polit. I. tworzy obraz świata
 • Co to jest Indos Definicja odwrocie weksla albo czeku stwierdzające przeniesienie praw posiadacza (indosanta) na inną osobę. Istnieje także i. in blanco - dany weksel
 • Co to jest Imigracja Definicja wyjazd do obcego państwie w celu osiedlenia się tam na stałe. I. jest rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji ludności
 • Co to jest Immunitet Definicja pewnym osobom z racji na zajmowane stanowisko albo pełnione funkcje, w Polsce między innymi i. otrzymują: posłowie, sędziowie i dyplomaci
 • Co to jest Imperatyw Definicja wywodzi się z koncepcji etycznej I. Kanta. Odróżniał on i. hipotetyczny od i. kategorycznego. O ile i. hipotetyczny nakazuje podjąć
 • Co to jest Giełdowy Indeks Definicja papierów wartościowych. I.g. umożliwia porównanie cen kursów akcji w jakiejś gałęzi przemysłu albo na całym rynku danego państwie. Każda
 • Co to jest Indochiny Definicja kolonialnego w Azji Pd.-Wsch., obejmująca współcz. kilka niepodległych krajów - Kambodżę, Laos, Wietnam. Rejon krwawych i długookresowych
 • Co to jest Industrializacja Definicja relacji do innych działów gospodarki i wynikający z tego przeważający przyrost dochodu nar. i powiększenie się liczby zatrudnionych w tym
 • Co to jest Indywidualizm Definicja jednostce, która ma zawsze pierwszeństwo wobec interesów i potrzeb zbiorowości. W polityce i. zakłada, Iż każda jednostka ma prawo do
 • Co to jest Informacja Definicja informacja; w socjotechnice - przekazywanie określonej treści poprzez nadawcę do odbiorcy przy udziale kanału (środek przekazywania i.). Z
 • Co to jest Infrastruktura Definicja koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki (transport, komunikacja jako infrastruktura gosp
 • Co to jest Środkowoeuropejska Inicjatywa Definicja Europy Środk.-Wsch. i Pd., zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i min. spraw zagr. Austrii, Węgier, Włoch i
 • Co to jest Ustawodawcza Inicjatywa Definicja obrady parlamentu, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia i zajęcia wobec nich rozstrzygającego stanowiska w trybie przewidzianym
 • Co to jest Instytucja Definicja aktor polit., na przykład kraj i jego organy (na przykład parlament, rząd, sąd), partia polit., związek zawodowy czy organizacje samorządu
 • Co to jest Finansowa Instytucja Definicja funkcję podmiotu dokonującego operacji finansowych, na przykład udzielanie pożyczek, kupno akcji czy obligacji. Do typowych i.f. należą
 • Co to jest Europejskiej Unii Instytucje Definicja i politykę UE. Na mocy tak zwany traktatu fuzyjnego od 1967 wszystkie trzy Wspólnoty Europejskie ( EWG, EWWiS i Euratom) mają wspólne
 • Co to jest Integracja Definicja całości z części, tworzenie nowej struktury, która nie jest prostym połączeniem przedmiotów, i która w równie prosty sposób nie może ulec
 • Co to jest Europejska Integracja Definicja formalnoinstytucjonalnego stanu współcz. struktur integr. i docelowego rezultatu podejmowanych aktualnie działań. I.e. jest metodą
 • Co to jest Polityczna Integracja Definicja instytucji i działań polit. - utworzenie wspólnych organów koordynujących i prowadzących wspólną politykę w imieniu podmiotów wchodzących w
 • Co to jest Integryzm Definicja głosząca nadrzędność Kościoła w relacji do instytucji świeckich i zakładająca podporządkowanie życia społ. tradycyjnie rozumianej doktrynie
 • Co to jest Intelekt Definicja umysłowych człowieka umożliwiających poznawanie otaczającej go rzeczywistości i dokonywanie operacji myślowych. Utożsamiany jest niekiedy z
 • Co to jest Inteligencja Definicja ludzi wykształconych reprezentujących różne kategorie zawod. i zajmujących się złożoną robotą umysłową. Pośród i. odznacza się: artystów
 • Co to jest Inteligencja Definicja umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy do rozwiązywania nowych problemów i racjonalne zachowanie w różnych
 • Co to jest Internet Definicja składająca się z mln połączeń. Powstała pierwotnie jako mechanizm wspomagający bezpieczeństwo nar. w stanach zjednoczonych ameryki
 • Co to jest Interpelacja Definicja ekipy posłów z pytaniem, skierowanym do rządu albo jednego z jego członków, gdzie domagają się publicznego wyjaśnienia ustalonych spraw
 • Co to jest Interwencja Definicja wywieranie nacisku, aby uzyskać na przykład zmianę decyzji, postępowania. Na gruncie międzynar. - wkraczanie jednego państwa w kompetencje

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Interwencja, Interpelacja, Internet, Inteligencja, Inteligencja, Intelekt, Integryzm, Integracja Polityczna, Integracja Europejska, Integracja, Instytucje Unii dla obywatela.

Słownik Interwencja, Interpelacja, Internet, Inteligencja w kraju.