internowanie interpelacja co to znaczy

Definicje społeczne I

 • Co znaczy Internowanie Porównanie opierający na przymusowym zatrzymaniu osób i umieszczeniu ich w wyznaczonym miejscu pobytu (miejscowości, obozie), połączony z zakazem Ranking
 • Krzyżówka Interpelacja Dlaczego posła albo ekipy posłów z pytaniem, skierowanym do rządu albo jednego z jego członków, gdzie domagają się publicznego wyjaśnienia Co lepsze
 • Co to jest Irlandia Jak lepiej kraj na wyspie o tej samej nazwie. Pow. 70 284 km2. Ludność - 3,5 mln, z czego 1 mln zamieszkuje w obszarze stolicy - Dublina. Cudzoziemcy Czy warto
 • Słownik Izolacjonizm Kiedy izolowania się od konfliktów międzynar., ograniczenie się do niezbędnych stosunku z innymi państwami. Pewną metodą i. była bryt. doktryna Opinie forum
 • Czym jest Gospodarcza Izba Od czego zależy reprezentuje interesy zgrupowanych w niej przedsiębiorstw, spółek, innych instytucji, wobec organów rządowych. Kluczowym zadaniem i.g. jest Najlepszy
 • Co oznacza Reprezentantów Izba Na czym polega Zjed. W jej skład wchodzi 435 deputowanych wybieranych na 2 lata. Prawo kandydowania do Izby przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat i Porównaj
 • Tłumaczenie Import Różnice dóbr i usług (w handlu zagr.: transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne). Zobacz także: bilans Wyniki
 • Przykłady Europejska Integracja Wady i zalety idei, hist., formalnoinstytucjonalnego stanu współcz. struktur integr. i docelowego rezultatu podejmowanych aktualnie działań. I.e. jest Zastosowanie
 • Definicja Porozumienie Palestyńskie Izraelsko Podobieństwa poprzez OWP i Izrael, obiekt procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, mogący przyczynić się do rozwiązania palestyńskego problemu i arabsko Ranking
 • Encyklopedia Islamizm Czemu niej mechanizm polit. wywodzący się z islamu. Zachodzi tu zespolenie religii z ideologią, Koran zostaje uznany za podstawę prawa i polityki Co lepsze
 • Jak działa Integryzm Co gorsze katolicyzmie głosząca nadrzędność Kościoła w relacji do instytucji świeckich i zakładająca podporządkowanie życia społ. tradycyjnie Czy warto
 • Czy jest Immunitet Porównaj osobistej nadane pewnym osobom z racji na zajmowane stanowisko albo pełnione funkcje, w Polsce między innymi i. otrzymują: posłowie Opinie forum
 • Pojęcie Internalizacja Porównanie człowieka napływających z zewn. informacji. W psych. - stopniowe przyjmowanie norm, wartości, poglądów i zasad postępowania rekomendowanych Najlepszy
 • Wyjaśnienie Internacjonalizacja Dlaczego Na gruncie prawa międzynar. dotyczy obszaru lądowego albo morskiego, rzek, kanałów, cieśnin. W relacjach międzynar. - ścisłe powiązanie Porównaj
 • Opis Państwa Iberyjskie Jak lepiej Iberyjskiego, Hiszpanii i Portugalii, niekiedy również państw Ameryki Łacińskiej, niegdyś wchodzących w skład imperium kolonialnego, a Wyniki
 • Informacje Imperatyw Kiedy Definicja wywodzi się z koncepcji etycznej I. Kanta. Odróżniał on i. hipotetyczny od i. kategorycznego. O ile i. hipotetyczny nakazuje Zastosowanie
 • Znaczenie Indochiny Od czego zależy imperium kolonialnego w Azji Pd.-Wsch., obejmująca współcz. kilka niepodległych krajów - Kambodżę, Laos, Wietnam. Rejon krwawych i Ranking
 • Co znaczy Giełdowy Indeks Na czym polega wartości i cen papierów wartościowych. I.g. umożliwia porównanie cen kursów akcji w jakiejś gałęzi przemysłu albo na całym rynku danego Co lepsze
 • Krzyżówka Polityczna Integracja Różnice się do instytucji i działań polit. - utworzenie wspólnych organów koordynujących i prowadzących wspólną politykę w imieniu podmiotów Czy warto
 • Co to jest Inwigilacja Wady i zalety przeważnie poprzez policję, sekretna obserwacja jakiejś osoby w celu zgromadzenia o niej informacji dotyczących jej życia prywatnego, zawod Opinie forum
 • Słownik Infrastruktura Podobieństwa koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki (transport, komunikacja jako infrastruktura gosp Najlepszy
 • Czym jest Idealizm Czemu tezę o pierwotności czynnika duchowego (myśli, idei, świadomości) wobec materialnej rzeczywistości. Odznacza się dwa fundamentalne kierunki Porównaj
 • Co oznacza Indoktrynacja Co gorsze zorganizowanego wpajania członkom społeczeństwa określonej ideologii leżącej w interesie państwa. I. prowadzona jest dzięki szczególnie Wyniki
 • Tłumaczenie Inteligencja Porównaj złożona z ludzi wykształconych reprezentujących różne kategorie zawod. i zajmujących się złożoną robotą umysłową. Pośród i. odznacza się Zastosowanie
 • Przykłady Intifada Porównanie użycia broni w 1987 w Cisjordanii i strefie Gazy. Starcia uliczne z żołnierzami izrael., strajki i demonstracje miały na celu zwrócenie Ranking
 • Definicja Intelektualiści Dlaczego socjologii - warstwa ludzi wykształconych, zajmująca się zawodowo robotą umysłową. W Polsce nazwie i. odpowiada znaczeniowo ustalenie Co lepsze
 • Encyklopedia Afera Contras Iran Jak lepiej dokonana poprzez Stany Zjedn. w latach 80. Sekretne rozmowy w 1985 z Iranem, z którym od zwycięstwa ajatollaha Chomeiniego i zwrócenia się Czy warto
 • Jak działa Morska Izba Kiedy przeprowadzania dochodzeń i wydawania orzeczeń w kwestiach dotyczących wypadków, które wydarzyły się na morzu. W Polsce IM działają przy Opinie forum
 • Czy jest Międzynarodowa Izolacja Od czego zależy w sposób świadomy separuje jakiś państwo, nie uznaje go albo bojkotuje odpowiadając na jego politykę na przykład naruszającą normy Najlepszy
 • Pojęcie Inteligencja Na czym polega umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy do rozwiązywania nowych problemów i racjonalne zachowanie w różnych Porównaj
 • Wyjaśnienie Polityczny Interes Różnice albo grup społ. do osiągnięcia tego, co pożądane i co ma przynieść wymierne zadowolenie czy korzyści, chęć osiągnięcia tego inspiruje Wyniki
 • Opis Ekonomiczna Integracja Wady i zalety struktur gosp. Występuje 5 fundamentalnych etapów i.e.: 1) strefa wolnego handlu - państwa wchodzące w skład strefy znoszą pomiędzy sobą Zastosowanie
 • Informacje Wspólnoty Inicjatywa Podobieństwa wykorzystywany uzupełnieniu środków do rozwiązania specjalnych problemów w ramach Wspólnot Europejskich. Opracowuje go Komisja Europejska Ranking
 • Znaczenie Republikańska Armia Irlandzka Czemu ugrupowanie nacjonalistyczne domagające się włączenia Ulsteru do Republiki Irlandii. Powstała w 1919 jako bojówka partii Sinn Fein (sam dla Co lepsze
 • Co znaczy Gmin Izba Co gorsze Brytanii, wyodrębniła się w 2. poł. XIV w. jako jedna z dwu izb parlamentu angielskiego (w okolicy Izby Lordów). Wyłoniona w drodze wyborów Czy warto
 • Krzyżówka Państwowy Interwencjonizm Porównaj której celem jest zdobycie jak największego wpływu na postęp gosp. państwie, co znaczy, Iż w dużej mierze od państwa zależna jest cena Opinie forum
 • Co to jest Ustawodawcza Inicjatywa Porównanie ustaw pod obrady parlamentu, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia i zajęcia wobec nich rozstrzygającego stanowiska w trybie Najlepszy
 • Słownik Imigracja Dlaczego się) - wyjazd do obcego państwie w celu osiedlenia się tam na stałe. I. jest rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji Porównaj
 • Czym jest Intelekt Jak lepiej umiejętności umysłowych człowieka umożliwiających poznawanie otaczającej go rzeczywistości i dokonywanie operacji myślowych. Utożsamiany Wyniki
 • Co oznacza Integracja Kiedy tworzenie całości z części, tworzenie nowej struktury, która nie jest prostym połączeniem przedmiotów, i która w równie prosty sposób nie Zastosowanie
 • Tłumaczenie Skarbowa Izba Od czego zależy państwowej. Kluczowym zadaniem IS jest nadzór nad działalnością jej struktur podrzędnych urzędów skarbowych. Ponadto dokonuje weryfikacji Ranking
 • Przykłady Irredenta Na czym polega wyzwolenia nar. Nazwa pochodzi od radykalnego ruchu polit. we Włoszech z przełomu XIX i XX w. dążącego do zjednoczenia wszystkich ziem Co lepsze
 • Definicja Deputowanych Izba Różnice państwach (na przykład we Włoszech, w Belgii i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej), pochodząca z wyborów powszechnych, niższa izba Czy warto
 • Encyklopedia Impeachment Wady i zalety procedura umożliwiająca postawienie w stan oskarżenia osób zajmujących najwyższe stanowiska w kraju (na przykład prez., premiera, ministrów Opinie forum
 • Jak działa Problem Irlandzki Podobieństwa polityce W. Brytanii Irlandia - integralna część Korony Bryt. Niezadowolenie ze metody sprawowania rządów i narastająca nędza doprowadziły Najlepszy
 • Czy jest Europejskiej Unii Instytucje Czemu funkcjonowanie i politykę UE. Na mocy tak zwany traktatu fuzyjnego od 1967 wszystkie trzy Wspólnoty Europejskie ( EWG, EWWiS i Euratom Porównaj
 • Pojęcie Indywidualizm Co gorsze znaczenie jednostce, która ma zawsze pierwszeństwo wobec interesów i potrzeb zbiorowości. W polityce i. zakłada, Iż każda jednostka ma Wyniki
 • Wyjaśnienie Indos Porównaj na odwrocie weksla albo czeku stwierdzające przeniesienie praw posiadacza (indosanta) na inną osobę. Istnieje także i. in blanco - dany Zastosowanie
 • Opis Regionalna Integracja Porównanie odpowiadające im struktury ograniczone do określonego regionu albo subregionu, na przykład integracja europejska, Beneluks, czy w latach 90 Ranking
 • Informacje Lordów Izba Dlaczego Brytanii, powstała po wyodrębnieniu się z parlamentu z angielskiego: (2. poł. XIV w.) Izby Gmin. Wywodzi się z dawnej porady królewskiej Co lepsze
 • Znaczenie Islam Jak lepiej monoteistycznych rel., licząca ok. 850-950 mln wyznawców, żyjących raczej w Azji Pd., Pd.-Wsch. i Centralnej, w państwach arab., Afryce Czy warto
 • Co znaczy Inwestycja Kiedy albo powiększenie majątku trwałego. Środki pieniężne na i. uzyskiwane są zazwyczaj z części zysku przedsiębiorstwa, lecz mogą także być to Opinie forum
 • Krzyżówka Impas Od czego zależy organizacje bądź partie polit. prowadzące rozmowy (rokowania) nie mogą dojść do porozumienia w jakiejś sprawie, na skutek nieustępliwego Najlepszy
 • Co to jest Inflacja Na czym polega w obiegu w stopniu większym od wzrostu masy towarowej, przejawia się we wzroście cen, w spadku siły nabywczej pieniądza i spadku płac Porównaj
 • Słownik Imperializm Różnice i stosowania siły wobec mniejszych i słabszych, uznawana jako naturalna dla ogromnych mocarstw. Dopiero w 2. poł. XX w. zaczęto wprowadzać Wyniki
 • Czym jest Internet Wady i zalety komputerowa składająca się z mln połączeń. Powstała pierwotnie jako mechanizm wspomagający bezpieczeństwo nar. w stanach zjednoczonych Zastosowanie
 • Co oznacza Terytorialna Integralność Podobieństwa danego państwa. Termin pojawił się na kongresie wiedeńskim (1815) przez wzgląd na przyznaniem gwarancji i.t. Szwajcarii i części Sabaudii Ranking
 • Tłumaczenie Innowacja Czemu wprowadzona, w ekonomii - wdrażanie nowych technologii, nowej formy organizacji, nowych metod produkcyjnych, finansowych i marketingowych Co lepsze
 • Przykłady Interwencja Co gorsze wywieranie nacisku, aby uzyskać na przykład zmianę decyzji, postępowania. Na gruncie międzynar. - wkraczanie jednego państwa w Czy warto
 • Definicja Ideologia Porównaj przekonań opisujących rzeczywistość i zawierających jej ocenę i zasady postępowania grup, ruchów społ. i partii polit. I. tworzy obraz Opinie forum
 • Encyklopedia Instytucja Porównanie zorganizowany aktor polit., na przykład kraj i jego organy (na przykład parlament, rząd, sąd), partia polit., związek zawodowy czy Najlepszy
 • Jak działa Gallupa Instytut Dlaczego socjologa i publicystę G. Gallupa w Princeton (USA). Prowadzi badania socjol. dotyczące recenzji publicznej, oddziaływania reklamy Porównaj
 • Czy jest Inwestor Jak lepiej pieniądze w celu osiągnięcia zysku albo dochodu, może to być osoba fizyczna albo osoba prawna. Kluczowy i. w danym przedsiębiorstwie, który Wyniki
 • Pojęcie Informacja Kiedy zakomunikowanie, informacja; w socjotechnice - przekazywanie określonej treści poprzez nadawcę do odbiorcy przy udziale kanału (środek Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Finansowa Instytucja Od czego zależy gospodarce funkcję podmiotu dokonującego operacji finansowych, na przykład udzielanie pożyczek, kupno akcji czy obligacji. Do typowych i.f Ranking
 • Opis Industrializacja Na czym polega przemysłu w relacji do innych działów gospodarki i wynikający z tego przeważający przyrost dochodu nar. i powiększenie się liczby Co lepsze
 • Informacje Środkowoeuropejska Inicjatywa Różnice krajów Europy Środk.-Wsch. i Pd., zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i min. spraw zagr. Austrii, Węgier, Włoch i Czy warto

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Inicjatywa Środkowoeuropejska co znaczy industrializacja krzyżówka instytucja finansowa co to jest informacja słownik inwestor czym jest Instytut Gallupa co. dla obywatela.

Słownik Internowanie co znaczy interpelacja krzyżówka Irlandia co to jest w kraju.