stan klęski żywiołowej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Żywiołowej Klęski Stan

Definicja Stan Klęski Żywiołowej: organizacja prawa wewn. użytkowana w wypadku klęski żywiołowej. Odpowiednio z Konstytucją RP Porada Ministrów może wprowadzić na określony czas (nie dłuższy niż 30 dni) s.k.ż. na całym terytorium państwa albo jego części w celu usunięcia bądź zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych (na przykład powodzi) albo awarii technicznych (na przykład wypływ chemikaliów z fabryki), które mają znamiona klęski żywiołowej. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. W okresie s.k.ż. mogą być ograniczone wybrane prawa człowieka i prawa i wolności obywatelskie, takie jak: wolność działalności gosp., wolność osobista, nienaruszalność mieszkania, wolność poruszania się i pobytu w regionie RP, prawo do strajku, prawo własności, wolność pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i do wypoczynku. Zobacz także stany nadzwyczajne

Czym jest stan klęski żywiołowej znaczenie w Słownik S .