stanów zjednoczonych system co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stanów Zjednoczonych system polityczny

Definicja Stanów Zjednoczonych System Polityczny: USA są krajem federacyjnym składającym się z 50 stanów
i Dystryktu Kolumbii (okręg stołeczny). To jest republika o prezydenckim systemie władzy. Fundamentalnymi zasadami ustrojowymi USA są: zasada federalizmu, z której wynika, Iż stany są suwerennymi jednostkami politycznymi i zasada podziału władz oparta na systemie checks and balances (hamulców i równowagi), co znaczy, Iż władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza wzajemnie się ograniczają i zarazem uzupełniają. Centralną postacią w systemie polit. jest prez., który łączy funkcje głowy państwa i szefa rządu. Jego uprawnienia są bardzo szerokie. Jest on organem władzy wykonawczej. Prez. kieruje na adres Kongresu orędzia, gdzie zwykle sugeruje podjęcie ustalonych decyzji ustawodawczych. Może w drodze weta zawiesić przedstawiony poprzez Kongres projekt ustawy, którego nie akceptuje. Weto prez. może być jednak odrzucone, gdy ponownie projekt ten zostanie przyjęty większością 2/3 głosów w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Zawiera za poradą i zgodą Senatu traktaty albo bez zgody Senatu umowy międzynar.; zatwierdza zarządzenia i uchwały wymagające zgodnego stanowiska obu izb parlamentu. Prez. stoi na czele aparatu państwowego, mianuje ambasadorów, sędziów Sądu Najwyższego i innych wyższych urzędników; jest głównodowodzącym armii i floty USA. Dysponuje także prawem łaski. Prez. nie ponosi odpowiedzialności polit. przed parlamentem. Może być jednak postawiony w stan oskarżenia i usunięty ze stanowiska, jeśli w drodze procedury impeachment zostanie uznany winnym zdrady, korupcji albo innego ciężkiego przestępstwa. Kadencja prez. trwa 4 lata (nie może być wybrany więcej niż 2 razy). Kandydat na ten urząd musi mieć obywatelstwo amer., ukończone 35 lat, mieszkać w państwie nie mniej niż 14 lat. Wybory są pośrednie: wyborcy głosują na elektorów (5380 osób), a ci na kandydatów na prez. Wiceprezydent wybierany jest jednocześnie z prez. Jego uprawnienia są b. małe. W przypadku usunięcia prez. ze stanowiska, jego Zgonu albo rezygnacji, wiceprezydent przejmuje jego funkcje. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres: Izba Reprezentantów
i Senat. Senat - wyższa izba parlamentu, złożona jest ze 100 reprezentantów (po 2
z każdego stanu). Senatorzy wybierani są na 6 lat, a co 2 lata odnawiana jest 1/3 ich składu. Wybrana może zostać osoba, która ukończyła 30 lat, jest przynajmniej 9 lat obywatelem USA i zamieszkuje w dniu wyborów w tym stanie, gdzie jest wybierana. Do kompetencji Senatu należy: ratyfikacja zawartych poprzez prez. umów międzynar., zatwierdzanie wyznaczonych poprzez prez. wyższych urzędników krajów., orzekanie o zasadności impeachmentu, wybieranie wiceprezydenta, gdy kandydaci nie zdobyli większości głosów elektorskich. Istotną rolę w systemie polit. USA pełni Sąd Najwyższy, który jest głównym sądem w systemie sądownictwa. Jego przewodniczący i członkowie powoływani są poprzez prez. i za poradą i zgodą Senatu. Sąd Najwyższy stoi na straży konstytucyjności działań władzy wykonawczej i ustawodawczej bądź w zgodności ustaw z konstytucją, dokonuje wykładni konstytucji. Jest ostatnią instancją apelacyjną. Stanowy aparat krajów. ma całkowitą autonomię. Stany mają swoje konstytucje. Władzę wykonawczą sprawuje wybierany (na moment 2-4 lat) gubernator. Organy ustawodawcze są we wszystkich stanach 2-izbowe (poza Nebraską). Obie izby wybierane są w głosowaniu powszechnym - niższej na 2 lata, wyższej na 4. Fundamentalną jednostką regionalną jest hrabstwo, gdzie istotną rolę odgrywa szeryf, wybierany na 2-4 lata. Jest on naczelnikiem policji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki jest mechanizm dwupartyjny ( mechanizm partyjny). Dominują dwie ogromne partie: Partia Demokratyczna i Partia Republikanów. Zobacz także prawybory

Czym jest Stanów Zjednoczonych system znaczenie w Słownik S .