sądy admintracyjne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Administracyjne Sądy

Definicja Sądy Administracyjne: wyodrębniony mechanizm sądów powołanych do orzekania o zgodności z prawem decyzji podejmowanych poprzez organy administracji ( administracja publiczna), a również rozstrzygania spraw pomiędzy osobami prawnymi i obywatelami a organami adm. Kluczowym celem spółka akcyjna jest ochrona interesów obywatela zagrożonego poprzez działanie albo zaniechanie działania poprzez organ administracji rządowej albo samorządowej. Sądownictwo adm. zorganizowano w formie Naczelnego Sądu Adm. (NSA) powołanego 31 I 1980 i jego ośrodków zamiejscowych. Odpowiednio z Konstytucją i ustawą o NSA (z 1995) do jego kompetencji między innymi należy sprawowanie kontroli nad działalnością adm. publicznej, która obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej ( wojewoda). Ponadto na przykład rozstrzyga duży kompetencyjne pomiędzy organami samorządu terytorialnego a administracją rządową i rozpoznaje i orzeka w kwestiach skarg na decyzje adm. Na czele NSA stoi prezes, którego powołuje Prezydent RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych poprzez Zebranie Ogólne Sędziów NSA. Nadzór nad orzecznictwem NSA sprawuje Sąd Najwyższy

Czym jest sądy administracyjne znaczenie w Słownik S .