najwyższy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Najwyższy Sąd

Definicja Sąd Najwyższy: naczelny organ sądowy w Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiednio z Konstytucją RP i ustawą o SN
z 20 IX 1984 sprawuje on nadzór nad działalnością sądów powszechnych wojskowych i administracyjnych w dziedzinie orzekania (tak zwany nadzór judykacyjny). SN zajmuje się w pierwszej kolejności rozpoznawaniem kasacji i podejmowaniem uchwał mających na celu tłumaczenie regulaminów prawnych albo zawierających rozstrzygnięcia zagadnień budzących poważne zastrzeżenia w konkretnej sprawie. Złożona jest on z pięciu izb: Adm., Pracy i Ubezpieczeń Społ., Cywilnej, Karnej i Wojsk. Sędziów SN powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Porady Sądownictwa. Z kolei I prezesa SN powołuje na 6 lat spośród kandydatów przedstawionych poprzez Zebranie Ogólne Sędziów SN, a odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta. Stanowisko sędziego SN może pełnić ten, kto: posiada obywatelstwo pol. i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywat., jest nieskazitelnego charakteru, ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa, odznacza się wysokim poziomem wiedzy prawniczej i doświadczeniem zawod., a ponadto ma przynajmniej 10-letni staż pracy zawod., między innymi na stanowisku sędziego, prokuratora albo adwokata

Czym jest Sąd Najwyższy znaczenie w Słownik S .