encyklika elektorat etos co to znaczy

Definicje społeczne E

 • Co to jest Emitent Definicja na przykład bank państwa) albo papierów wartościowych (dowolne przedsiębiorstwo prywatne czy instytucje państwowe emitujące obligacje, na
 • Co to jest Wodnika Era Definicja zobacz New Age
 • Co to jest Ekokonwersja Definicja innego na inwestycje w ochronę środowiska poczynione na terenie państwa dłużnika. Z racji na transgraniczny charakter skażeń środowiska
 • Co to jest Egoizm Definicja kierowaniu się w postępowaniu tylko własnym dobrem i interesem. W psychologii e. znaczy skłonność jednostki do przetrwania i obrony siebie
 • Co to jest Ekologia Definicja jej ekosystemach. Jako edukacja o środowisku istot żywych, w tym w pierwszej kolejności człowieka, musi wchodzić także w sferę społ.-ekon
 • Co to jest Ekorozwój Definicja naturalnemu, harmonijne włączanie człowieka w świat przyrody; proekologiczne działania i próba powstania ładu ekologicznego. W 1973 ONZ
 • Co to jest Elita Definicja posiadanych dóbr, pełnionych funkcji albo pewnych cech zajmuje uprzywilejowaną pozycję w relacji do reszty społ. W socjologii - każda
 • Co to jest Emerytura Definicja przysługująca pracownikowi (albo jego rodzinie) po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek emerytalny
 • Co to jest Fryderyk Engels Definicja współorganizator I i II Międzynarodówki, współpracownik K. Marksa, z którym stworzył koncepcję tak zwany socjalizmu naukowego (marksizmu
 • Co to jest Episkopat Definicja kościelnej, danego państwie. Sprawują oni władzę zwierzchnią, ustalając zasady działania na konf. Zwierzchność biskupów jako kontynuatorów
 • Co to jest Eta Definicja Państwo i Wolność) - organizacja Basków przez działania zbrojne i terroryzm walcząca od 1959 o niezależność od Hiszpanii. Baskonia jest
 • Co to jest Ekonomia Definicja z brakiem nieograniczonego dostępu do wszystkich dóbr i usług i metody wykorzystywania tych dóbr w celu zaspokojenia nimi jak największej
 • Co to jest Pałac Elizejski Definicja zbudowany w 1718, od 1873 siedziba prezydentów Francji w Paryżu przy rue du Faubourg St. Honor
 • Co to jest Emancypacja Definicja podwładności, ucisku. W starożyt. Rzymie e. oznaczała usamodzielnienie, oswobodzenie się syna spod władzy ojca. Aktualnie e. znaczy
 • Co to jest Estonia Definicja kraj w Europie płn.-wsch., nad Bałtykiem. Pow. 45 200 km2, ludność 1700 tys. (1994), 61,5% Estończyków, 30,3% Rosjan. Stolica Tallin
 • Co to jest Ekonomiczna Efektywność Definicja racjonalne zastosowanie czynników produkcji w celu osiągnięcia najwyższego poziomu zysku
 • Co to jest Efta Definicja zobacz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Co to jest Ekosystem Definicja gatunków zwierząt i roślin, powiązanych zależnościami biologicznymi, krążeniem materii i zamianą energii; fragment przyrody (na przykład
 • Co to jest Eksport Definicja danym państwie dóbr i usług. Usługi w handlu zagr. to transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne. E
 • Co to jest Embargo Definicja towarów z danego państwie (broń, surowce strategiczne, na przykład ropa naftowa). Przeważnie dot. państw objętych wojną (na przykład b
 • Co to jest Egzekucja Definicja sądowych albo decyzji adm. dotyczących roszczeń finansowych, należności skarbowych albo długów przysądzonych wierzycielowi. E. sądowa
 • Co to jest Teoria Elit Definicja podziału społ. na rządzących i rządzonych. Artystami t.e. byli V. Pareto i G. Mosca. Odpowiednio z założeniami t.e. w każdym społ
 • Co to jest Ekumenizm Definicja idea i ruch w chrześci- jaństwie propagujący porozumienie i współpracę pomiędzy wieloma wyznaniami i kościołami, dążący do przywrócenia
 • Co to jest Cieplarniany Efekt Definicja środowiska naturalnego. Bazuje na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do
 • Co to jest Etnocentryzm Definicja przekonanie o poczuciu wyższości określonej ekipy społ., przeważnie nar., może prowadzić do fanatyzmu, rasizmu, nacjonalizmu
 • Co to jest Polityczna Edukacja Definicja kształtowanie świadomości, postaw i kultury politycznej ludzi należycie do panujących w danym społ. ideałów. Prowadzi ją w pierwszej
 • Co to jest Egalitaryzm Definicja że fundamentem sprawiedliwego ustroju społ. jest równość praw i warunków życia wszystkich ludzi i dążenie do zrównania wszystkich członków
 • Co to jest Ecu Definicja zobacz Europejska Jednostka Monetarna
 • Co to jest Network Environlink Definicja centrum informacyjne. Współpracuje z nim blisko 2 mln osób z powyżej 100 państw. W sieci znajdują się pełne dane dotyczące aktualnego
 • Co to jest Erasmus Definicja 1987, powołany, aby wspierać wymianę studentów pomiędzy państwami członkowskimi. W zakres oferty finansowej wchodzą: programy zamiany
 • Co to jest Egzekutywa Definicja przeciwieństwie od legislatywy i wymiaru sprawiedliwości. Termin wiąże się z trójstopniowym podziałem władzy i ma wykorzystanie zarówno do
 • Co to jest Ekologizm Definicja których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, niszczeniu środowiska naturalnego człowieka, tendencja do życia w zgodzie z naturą
 • Co to jest Emocja Definicja się na przykład jako radość albo jako gniew, złość czy strach. E. pozostaje przez wzgląd na odruchami bezwarunkowymi, jest to wrodzonymi
 • Co to jest Ekstradycja Definicja przestępstwa albo skazanej władzom innego państwa. E. sięga początków kształtowania się prawa narodów, wyraził ją H. Grocjusz słowami: lub
 • Co to jest Polityczny Ekstremizm Definicja poglądów poprzez osoby, partie polit. i inne organizacje i wykorzystywanie radykalnych środków dla osiągnięcia zakładanych celów polit
 • Co to jest Etatyzm Definicja angażowania się państwa w działalność gosp.; zakładanie przedsiębiorstw krajów., wykupywanie poprzez kraj udziałów w przedsiębiorstwach
 • Co to jest Emigracja Definicja rodzimego, również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi, zdarzenie powiązane z powodami polit. albo ekon. E. polit. jest
 • Co to jest Emisja Definicja ekon. - wytworzenie i wprowa- dzenie do obiegu środków płatniczych ( pieniądza) albo papierów wartościowych, na przykład akcji czy
 • Co to jest Empatia Definicja wywoływanie w sobie uczuć, które ona przeżywa. Wa-runkiem zbudowania e. jest słuchanie i reagowanie bez uprzedzeń i osądzania. Jeśli uda
 • Co to jest Empiryzm Definicja jedynym źródłem ludzkiego poznania jest doświadczenie. Artystą e. był J. Locke, który twierdził, Iż umysł ludzki jest czystą kartą (tabula
 • Co to jest Etos Definicja Znaczy styl życia akceptowany poprzez daną zbiorowość oparty na przyjętej hierarchii wartości, przejawiający się w wypowiadanych wprost
 • Co to jest Elektorat Definicja uczestniczenia w głosowaniu, którego celem jest wybranie organów uprawnionych do podejmowania decyzji (na przykład posłów, senatorów
 • Co to jest Encyklika Definicja hierarchii kościelnej, duchowieństwa i wiernych całego świata w kwestiach o znaczeniu ogólnokościelnym. Nazwę konkretnej e. tworzą

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Encyklika, Elektorat, Etos, Empiryzm, Empatia, Emisja, Emigracja, Etatyzm, Ekstremizm Polityczny, Ekstradycja, Emocja, Ekologizm, Egzekutywa, Erasmus dla obywatela.

Słownik Encyklika, Elektorat, Etos, Empiryzm, Empatia, Emisja w kraju.