ekstremizm polityczny co to znaczy

Definicje społeczne E

 • Co znaczy Polityczny Ekstremizm Porównanie skrajnych poglądów poprzez osoby, partie polit. i inne organizacje i wykorzystywanie radykalnych środków dla osiągnięcia zakładanych celów Ranking
 • Krzyżówka Ekonomia Dlaczego radzenia sobie z brakiem nieograniczonego dostępu do wszystkich dóbr i usług i metody wykorzystywania tych dóbr w celu zaspokojenia nimi Co lepsze
 • Co to jest Ekologia Jak lepiej badana w jej ekosystemach. Jako edukacja o środowisku istot żywych, w tym w pierwszej kolejności człowieka, musi wchodzić także w sferę Czy warto
 • Słownik Episkopat Kiedy kościelnej, danego państwie. Sprawują oni władzę zwierzchnią, ustalając zasady działania na konf. Zwierzchność biskupów jako kontynuatorów Opinie forum
 • Czym jest Ekumenizm Od czego zależy zaludniony) - idea i ruch w chrześci- jaństwie propagujący porozumienie i współpracę pomiędzy wieloma wyznaniami i kościołami, dążący do Najlepszy
 • Co oznacza Emocja Na czym polega przejawiać się na przykład jako radość albo jako gniew, złość czy strach. E. pozostaje przez wzgląd na odruchami bezwarunkowymi, jest to Porównaj
 • Tłumaczenie Ekologizm Różnice i społ., których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, niszczeniu środowiska naturalnego człowieka, tendencja do życia w zgodzie z Wyniki
 • Przykłady Ekstradycja Wady i zalety popełnienie przestępstwa albo skazanej władzom innego państwa. E. sięga początków kształtowania się prawa narodów, wyraził ją H. Grocjusz Zastosowanie
 • Definicja Egzekucja Podobieństwa wyroków sądowych albo decyzji adm. dotyczących roszczeń finansowych, należności skarbowych albo długów przysądzonych wierzycielowi. E Ranking
 • Encyklopedia Embargo Czemu ustalonych towarów z danego państwie (broń, surowce strategiczne, na przykład ropa naftowa). Przeważnie dot. państw objętych wojną (na Co lepsze
 • Jak działa Egoizm Co gorsze kierowaniu się w postępowaniu tylko własnym dobrem i interesem. W psychologii e. znaczy skłonność jednostki do przetrwania i obrony siebie Czy warto
 • Czy jest Empatia Porównaj innej osoby i wywoływanie w sobie uczuć, które ona przeżywa. Wa-runkiem zbudowania e. jest słuchanie i reagowanie bez uprzedzeń i osądzania Opinie forum
 • Pojęcie Network Environlink Porównanie komputerowe centrum informacyjne. Współpracuje z nim blisko 2 mln osób z powyżej 100 państw. W sieci znajdują się pełne dane dotyczące Najlepszy
 • Wyjaśnienie Emerytura Dlaczego miesięczna przysługująca pracownikowi (albo jego rodzinie) po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Wiek Porównaj
 • Opis Egzekutywa Jak lepiej przeciwieństwie od legislatywy i wymiaru sprawiedliwości. Termin wiąże się z trójstopniowym podziałem władzy i ma wykorzystanie zarówno do Wyniki
 • Informacje Emancypacja Kiedy podwładności, ucisku. W starożyt. Rzymie e. oznaczała usamodzielnienie, oswobodzenie się syna spod władzy ojca. Aktualnie e. znaczy Zastosowanie
 • Znaczenie Emitent Od czego zależy pieniądza (na przykład bank państwa) albo papierów wartościowych (dowolne przedsiębiorstwo prywatne czy instytucje państwowe emitujące Ranking
 • Co znaczy Efta Na czym polega zobacz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Co lepsze
 • Krzyżówka Pałac Elizejski Różnice zbudowany w 1718, od 1873 siedziba prezydentów Francji w Paryżu przy rue du Faubourg St. Honor Czy warto
 • Co to jest Cieplarniany Efekt Wady i zalety skażenia środowiska naturalnego. Bazuje na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi Opinie forum
 • Słownik Ekonomiczna Efektywność Podobieństwa racjonalne zastosowanie czynników produkcji w celu osiągnięcia najwyższego poziomu zysku Najlepszy
 • Czym jest Emisja Czemu obiegu. W ekon. - wytworzenie i wprowa- dzenie do obiegu środków płatniczych ( pieniądza) albo papierów wartościowych, na przykład akcji Porównaj
 • Co oznacza Elita Co gorsze posiadanych dóbr, pełnionych funkcji albo pewnych cech zajmuje uprzywilejowaną pozycję w relacji do reszty społ. W socjologii - każda Wyniki
 • Tłumaczenie Erasmus Porównaj wykonywany od 1987, powołany, aby wspierać wymianę studentów pomiędzy państwami członkowskimi. W zakres oferty finansowej wchodzą: programy Zastosowanie
 • Przykłady Etatyzm Porównanie konieczność angażowania się państwa w działalność gosp.; zakładanie przedsiębiorstw krajów., wykupywanie poprzez kraj udziałów w Ranking
 • Definicja Fryderyk Engels Dlaczego polit., współorganizator I i II Międzynarodówki, współpracownik K. Marksa, z którym stworzył koncepcję tak zwany socjalizmu naukowego Co lepsze
 • Encyklopedia Teoria Elit Jak lepiej istnienie podziału społ. na rządzących i rządzonych. Artystami t.e. byli V. Pareto i G. Mosca. Odpowiednio z założeniami t.e. w każdym Czy warto
 • Jak działa Encyklika Kiedy skierowane do hierarchii kościelnej, duchowieństwa i wiernych całego świata w kwestiach o znaczeniu ogólnokościelnym. Nazwę konkretnej e Opinie forum
 • Czy jest Eksport Od czego zależy wytworzonych w danym państwie dóbr i usług. Usługi w handlu zagr. to transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i Najlepszy
 • Pojęcie Empiryzm Na czym polega Iż jedynym źródłem ludzkiego poznania jest doświadczenie. Artystą e. był J. Locke, który twierdził, Iż umysł ludzki jest czystą kartą Porównaj
 • Wyjaśnienie Ekorozwój Różnice środowisku naturalnemu, harmonijne włączanie człowieka w świat przyrody; proekologiczne działania i próba powstania ładu ekologicznego. W Wyniki
 • Opis Etnocentryzm Wady i zalety przekonanie o poczuciu wyższości określonej ekipy społ., przeważnie nar., może prowadzić do fanatyzmu, rasizmu, nacjonalizmu Zastosowanie
 • Informacje Estonia Podobieństwa Vabariik), kraj w Europie płn.-wsch., nad Bałtykiem. Pow. 45 200 km2, ludność 1700 tys. (1994), 61,5% Estończyków, 30,3% Rosjan. Stolica Ranking
 • Znaczenie Polityczna Edukacja Czemu celem jest kształtowanie świadomości, postaw i kultury politycznej ludzi należycie do panujących w danym społ. ideałów. Prowadzi ją w Co lepsze
 • Co znaczy Ekosystem Co gorsze różnych gatunków zwierząt i roślin, powiązanych zależnościami biologicznymi, krążeniem materii i zamianą energii; fragment przyrody (na Czy warto
 • Krzyżówka Etos Porównaj kult. Znaczy styl życia akceptowany poprzez daną zbiorowość oparty na przyjętej hierarchii wartości, przejawiający się w wypowiadanych Opinie forum
 • Co to jest Elektorat Porównanie uczestniczenia w głosowaniu, którego celem jest wybranie organów uprawnionych do podejmowania decyzji (na przykład posłów, senatorów Najlepszy
 • Słownik Eta Dlaczego Baskijski Państwo i Wolność) - organizacja Basków przez działania zbrojne i terroryzm walcząca od 1959 o niezależność od Hiszpanii Porównaj
 • Czym jest Wodnika Era Jak lepiej zobacz New Age Wyniki
 • Co oznacza Ekokonwersja Kiedy państwa wobec innego na inwestycje w ochronę środowiska poczynione na terenie państwa dłużnika. Z racji na transgraniczny charakter skażeń Zastosowanie
 • Tłumaczenie Egalitaryzm Od czego zależy podkreślająca, że fundamentem sprawiedliwego ustroju społ. jest równość praw i warunków życia wszystkich ludzi i dążenie do zrównania Ranking
 • Przykłady Ecu Na czym polega zobacz Europejska Jednostka Monetarna Co lepsze
 • Definicja Emigracja Różnice państwie rodzimego, również nazwa ekipy ludzi - emigrantów; forma migracji ludzi, zdarzenie powiązane z powodami polit. albo ekon. E. polit Czy warto

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Emigracja co znaczy ECU krzyżówka egalitaryzm co to jest ekokonwersja słownik Era Wodnika czym jest ETA co oznacza elektorat tłumaczenie etos przykłady. dla obywatela.

Słownik Ekstremizm polityczny co znaczy ekonomia krzyżówka ekologia co to w kraju.