ortodoksja opec osoba prawna co to znaczy

Definicje społeczne O

 • Co to jest Opa Definicja zobacz Organizacja Krajów Amerykańskich
 • Co to jest Zjednoczonych Narodów Organizacja Definicja międzynar., utworzona po II wojnie świat. Na jej stworzenie miały wpływ: Karta Atlantycka podpisana poprzez USA i W. Brytanię w 1941
 • Co to jest Obowiązki Obywatelskie Definicja nakazów dot. obywateli danego państwie. W Polsce każdy obywatel zobowiązany jest do: dochowania wierności ojczyźnie, ponoszenia ciężarów i
 • Co to jest Amerykańskich Państw Organizacja Definicja OAS, Organisacion de los Estados Americanos - OEA) - powstała na IX panamerykańskiej konferencji w Bogocie, gdzie 21 krajów amer. przyjęło
 • Co to jest Osobowość Definicja charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych; zespół
 • Co to jest Oja Definicja zobacz Organizacja Jedności Afrykańskiej
 • Co to jest obieg okrężny dóbr, usług i płatności Definicja czynników wytwórczych i płatności za nie, między podmiotami gospodarczymi w zamian za dokonywane płatności. Gospodarstwa domowe otrzymują
 • Co to jest Społeczna Opinia Definicja pojawiające się w społ., na przykład dot. jakiegoś wydarzenia kult., metody odżywiania, ochrony niektórych gatunków zwierząt i tym podobne
 • Co to jest Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji Definicja podst. Paktu Manili z 1954, z siedzibą w Bangkoku. Rozwiązana w 1977 wskutek sprzeczności interesów pomiędzy USA i Francją. Członkami SEATO
 • Co to jest Większościowa Ordynacja Definicja zobacz mechanizm wyborczy
 • Co to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Definicja odpowiednio z postanowieniami konferencji Narodów Zjednoczonych z Hot Springs z 1943, założona w celu popierania rozwoju produkcji
 • Co to jest Pozarządowe Organizacje Definicja których członkami są instytucje, stowarzyszenia krajowe i osoby prywatne. Ich prawną fundamentem działania nie jest umowa międzynarodowa
 • Co to jest Obligacja Definicja wystawca (emitent) zobowiązuje się do zwrotu nabywcy o. ustalonej na nim sumy pieniężnej w ustalonym czasie i do zap- łacenia za ten moment
 • Co to jest Państw Międzynarodowa Odpowiedzialność Definicja międzynar. ze szkodą dla innego państwa albo ekipy krajów. Może to być obraźliwa wypowiedź polityków, naruszenie godności symboliki
 • Co to jest Fizyczna Osoba Definicja przysługuje tak zwany umiejętność prawna - może ono mieć prawa i wymagania wynikające z regulaminów prawa cywilnego (na przykład być
 • Co to jest Karna Odpowiedzialność Definicja czynów, które są zakazane karą, jest to przestępstw i wykroczeń. Wg prawa pol. o.k. za przestępstwa ponosi się w postępowaniu karnym
 • Co to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury Definicja Organami UNESCO są: Narada Generalna, która wybiera Radę Wykonawczą i mianuje Dyrektora Generalnego, prowadzącego stałym Sekretariatem. W
 • Co to jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Definicja zobacz Narada Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 • Co to jest Wyborcza Ordynacja Definicja zagadnień związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (w tym: zasady prawa wyborczego, podziału na okręgi wyborcze, trybu
 • Co to jest Państwa Organ Definicja do wykonywania ustalonych czynności w imieniu państwa. Od o.p. należy odróżnić urzędy, pełniące funkcje pomocnicze w relacji do o.p. (na
 • Co to jest Północnoatlantyckiego Paktu Organizacja Definicja IV 1949 w Waszyngtonie poprzez USA, Kanadę, W. Brytanię, Francję, Danię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Islandię, Norwegię, Portugalię i
 • Co to jest Publiczna Opinia Definicja poprzez członków społ. albo znaczniejsze ekipy, dot. funkcjonowania państwa i jego podst. instytucji. O.p. kształtowana jest zwł. poprzez
 • Co to jest Młodzieżowa Organizacja Definicja zmierzające do realizacji wyznaczonych zadań. Na terenie wyższych uczelni i szkół działają między innymi: o. studenckie Niezależne
 • Co to jest Onz Definicja zobacz Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • Co to jest Karne Odsetki Definicja pożyczkobiorcę, jeśli nie zwraca sumy pożyczonej w odpowiednim terminie albo gdy zwraca tylko część. Odsetki takie są ustalone dla wielu
 • Co to jest Kupna Oferta Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest Polityczna Odpowiedzialność Definicja odpowiednio z którą parlament może odwołać szefa rządu wspólnie z całym gabinetem (odpowiedzialność solidarna) bądź poszczególnych
 • Co to jest Sprzedaży Oferta Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest Parlamentarny Klub Obywatelski Definicja senatorów wybranych w 1989 do parlamentu ( Sejmu i Senatu) z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy przewod. NSZZ Solidarności L
 • Co to jest Odpowiedzialność Definicja z którym każdy odpowiada za własne gesty i ponosi za nie określone skutki. O. moralna wynika z uznawanych norm i wartości przyjętych w
 • Co to jest Obywatelstwo Definicja i powiązane z tym uprawnienia i wymagania określone poprzez prawo i konstytucję. O. można nabyć legalnie - poprzez urodzenie, użytkowane są
 • Co to jest Palestyny Wyzwolenia Organizacja Definicja Palestyńczyków na uchodźstwie. Powstała w 1964 po połączeniu się wielu ugrupowań walczących o swoje kraj palest., między innymi
 • Co to jest Polityczna Opozycja Definicja również popierające je organizacje społ. ( związki zawodowe), które występują przeciwko polityce i działalności rządu dążą do przejęcia
 • Co to jest Orędzie Definicja oświadczenia w kwestiach ogromnej wagi (na przykład w wypadku zagrożenia państwa, z okoliczności święta państwowego) wygłoszonego zwykle
 • Co to jest Oligopol Definicja producentów dostarcza przeważającą część dóbr i usług na rynek, a decyzje każdego z nich dotyczące ceny, poziomu produkcji, dystrybucji czy
 • Co to jest Proporcjonalna Ordynacja Definicja zobacz mechanizm wyborczy
 • Co to jest Oferta Definicja albo przedsiębiorstwa dot. dokonania transakcji (o. handlowa), wykonania pracy, objęcia stanowiska albo innej formy współpracy pomiędzy
 • Co to jest Ombudsman Definicja bezpośrednio z parlamentem, powołany do przyjmowania skarg od obywateli na bezprawne działania adm., a w niektórych państwach także
 • Co to jest Opcje Definicja sprzedania, po wyznaczonej z góry cenie, pakietów papierów wartościowych albo walut. O. typu call, uprawniają do zakupu, a typu put do
 • Co to jest Państwa Kontrolne Organy Definicja zobacz organ państwa
 • Co to jest Onz Pokojowe Operacje Definicja obserwatorów ONZ na rzecz utrzymania pokoju albo zahamowania eskalacji konfliktu zbrojnego w danym regionie. Decyzja o podjęciu takich
 • Co to jest obrót towarowy i usługowy Definicja przychód osiągnięty poprzez daną jednostkę ze sprzedaży dóbr i usług w ustalonym czasie
 • Co to jest Oligarchia Definicja władzy poprzez niewielką, uprzywilejowaną grupę ludzi, z reguły bogatych, pochodzących z arystokracji (gr. rządy najlepszych). Na temat o
 • Co to jest Konstytucyjna Odpowiedzialność Definicja konstytucyjnym) skutki wyciągane w relacji do osób zajmujących wysokie stanowiska w kraju, które w trakcie wykonywania swoich funkcji w
 • Co to jest Rynku Otwartego Operacje Definicja na skupie albo sprzedaży papierów wartościowych. Skup minimalizuje rezerwy pieniężne banku centralnego, a zwiększa rezerwy banków
 • Co to jest Oszczędności Definicja która nie zostaje przydzielona ani na zakup dóbr i usług, ani na podatki. Najpopularniejszą metodą o. jest składanie swoich pieniędzy w
 • Co to jest Okcydentalizm Definicja w Rosji, postulujący likwidację przeżytków feudalizmu w ros. ustroju i wzywający do przebudowania państwie wg wzorów Europy Zach
 • Co to jest Owp Definicja zobacz Organizacja Wyzwolenia Palestyny
 • Co to jest Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej Definicja Bagdadzie, w 1961 przyjęto statut. W skład organizacji wchodzi część głownych eksporterów ropy naftowej (13): Algieria, Arabia Saudyjska
 • Co to jest Konieczna Obrona Definicja odparcia bezpośredniego, bezprawnego i realnego zamachu na żadne dobro chronione prawem. Nie jest bezprawne zatem zachowanie, kiedy osoba w
 • Co to jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Definicja 1984 (zarejestrowana 12 V 1985) na mocy porozumień zawartych poprzez przedstawicieli struktur i federacji związkowych. Do 1990 polit
 • Co to jest Wyborczy Okręg Definicja utworzona w celu przeprowadzenia wyborów do danego organu przedstawicielskiego. W Polsce tworzy się o.w. wielomandatowe. W wyborach do
 • Co to jest Onz Wyspecjalizowane Organizacje Definicja określiła, że ONZ może być powiązana z innymi organizacjami międzynarodowymi, utworzonymi na mocy umów pomiędzy rządami, nadającymi im
 • Co to jest Organizacja Gospodarczej Współpracy i Rozwoju Definicja wysokorozwinięte państwa świata (w tym Polskę) działająca na podst. konwencji międzynar. z 1960. Kluczowym celem OECD jest inicjowanie i
 • Co to jest Odsetki Definicja za rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem; cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za sposobność uzyskania kapitału i swobodnego
 • Co to jest Szkolna Ocena Definicja umiejętnościach ucznia w dziedzinie nauczanego przedmiotu wyrażona w stopniach szkolnych od 6 do 1. O.s. odnosi się również do zachowania
 • Co to jest Oligopson Definicja konkurencji po stronie popytu na dane dobro albo usługę, wynika z faktu, Iż istnieje niewielu kupujących chcących je nabyć. Zobacz także
 • Co to jest Okupacja Definicja zajmują część albo całość terytorium państwa nieprzyjacielskiego i ustanawiają tam faktyczną władzę. Wg przepisu dołączonego do konwencji
 • Co to jest Oecd Definicja zobacz Organizacja Gospodarczej Współpracy i Rozwoju
 • Co to jest Dochodowy Podatek Osobisty Definicja fizycznej obliczany raz w roku, płacony poprzez pracowników, emerytów i rencistów, niepracujących otrzymujących zasiłek, osoby wykonujące
 • Co to jest Nieposłuszeństwo Obywatelskie Definicja akt złamania obowiązujących norm prawnych poprzez obywateli, ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych regulaminów prawa i związanych z
 • Co to jest Orzecznictwo Definicja państwa, która bazuje na wydawaniu decyzji w formie wyroku albo postanowienia w konkretnych kwestiach. W państwach anglosaskich (między
 • Co to jest Europejskiej Unii Obywatelstwo Definicja Traktatu o Wspólnocie Europejskiej ( Traktat o UE), który stwierdza, że wszyscy obywatele państwa członkowskiego UE są równocześnie
 • Co to jest Afrykańskiej Jedności Organizacja Definicja krajów afryk., utworzona 1963 w Addis Abebie. Wywodzi się z ruchu krajów niezaangażowanych i panafrykanizmu. Cele OJA: umacnianie jedności
 • Co to jest Skarbowa Opłata Definicja adm., podejmowanych na wniosek zainteresowanego na przykład sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie karty rowerowej czy dokonanie wpisu do
 • Co to jest Opzz Definicja zobacz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Co to jest Oskarżony Definicja oskarżenia do sądu. O. przysługuje szereg uprawnień między innymi prawo do obrony, do zakładania środków odwoławczych ( apelacja), może
 • Co to jest Międzynarodowe Organizacje Definicja wielostronnej umowy międzynarodowej. Cechuje je względnie stały zakres członkostwa, ustalona w statucie struktura wewn. organów i ich
 • Co to jest Optymizm Definicja dostrzeganiu w pierwszej kolejności pozytywnych stron życia, przewidywaniu, Iż przyszłość przyniesie coś nowego i lepszego; sposobie
 • Co to jest Osobowych Danych Ochrona Definicja opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usunięcie wszelkich informacji o oso- bach podlega w Polsce prawnej ochronie. Znaczy to, Iż
 • Co to jest Prawna Osoba Definicja jednostki organizacyjne, którym regulaminy przyznają osobowość prawną, posiadają umiejętność prawną - mogą mieć prawa i wymagania
 • Co to jest Opec Definicja zobacz Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
 • Co to jest Ortodoksja Definicja prawowierność, rygorystyczne przestrzeganie jakichś zasad, postawa bliska fundamentalizmowi. Mianem tym ustala się również prawosławie

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja SŁOWNIK Ortodoksja, Opec, Osoba Prawna, Ochrona Danych Osobowych, Optymizm, Organizacje Międzynarodowe, Oskarżony, Opzz, Opłata Skarbowa, Organizacja Jedności dla obywatela.

Słownik Słownik Ortodoksja, Opec, Osoba Prawna, Ochrona Danych Osobowych w kraju.