obywatelskie nieposłuszeństwo co to znaczy

Definicje społeczne O

 • Co to jest orzecznictwo Definicja państwa, która bazuje na wydawaniu decyzji w formie wyroku albo postanowienia w konkretnych kwestiach. W państwach anglosaskich (między
 • Co to jest odsetki karne Definicja pożyczkobiorcę, jeśli nie zwraca sumy pożyczonej w odpowiednim terminie albo gdy zwraca tylko część. Odsetki takie są ustalone dla wielu
 • Co to jest OPA Definicja zobacz Organizacja Krajów Amerykańskich
 • Co to jest obligacja Definicja wystawca (emitent) zobowiązuje się do zwrotu nabywcy o. ustalonej na nim sumy pieniężnej w ustalonym czasie i do zap- łacenia za ten moment
 • Co to jest obrona konieczna Definicja odparcia bezpośredniego, bezprawnego i realnego zamachu na żadne dobro chronione prawem. Nie jest bezprawne zatem zachowanie, kiedy osoba w
 • Co to jest Obywatelski Klub Parlamentarny Definicja senatorów wybranych w 1989 do parlamentu ( Sejmu i Senatu) z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność przy przewod. NSZZ Solidarności L
 • Co to jest obywatelskie obowiązki Definicja nakazów dot. obywateli danego państwie. W Polsce każdy obywatel zobowiązany jest do: dochowania wierności ojczyźnie, ponoszenia ciężarów i
 • Co to jest Obywatelstwo Unii Europejskiej Definicja Traktatu o Wspólnocie Europejskiej ( Traktat o UE), który stwierdza, że wszyscy obywatele państwa członkowskiego UE są równocześnie
 • Co to jest ocena szkolna Definicja umiejętnościach ucznia w dziedzinie nauczanego przedmiotu wyrażona w stopniach szkolnych od 6 do 1. O.s. odnosi się również do zachowania
 • Co to jest odpowiedzialność Definicja z którym każdy odpowiada za własne gesty i ponosi za nie określone skutki. O. moralna wynika z uznawanych norm i wartości przyjętych w
 • Co to jest odpowiedzialność międzynarodowa państw Definicja międzynar. ze szkodą dla innego państwa albo ekipy krajów. Może to być obraźliwa wypowiedź polityków, naruszenie godności symboliki
 • Co to jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Definicja 1984 (zarejestrowana 12 V 1985) na mocy porozumień zawartych poprzez przedstawicieli struktur i federacji związkowych. Do 1990 polit
 • Co to jest okcydentalizm Definicja w Rosji, postulujący likwidację przeżytków feudalizmu w ros. ustroju i wzywający do przebudowania państwie wg wzorów Europy Zach
 • Co to jest okręg wyborczy Definicja utworzona w celu przeprowadzenia wyborów do danego organu przedstawicielskiego. W Polsce tworzy się o.w. wielomandatowe. W wyborach do
 • Co to jest okupacja Definicja zajmują część albo całość terytorium państwa nieprzyjacielskiego i ustanawiają tam faktyczną władzę. Wg przepisu dołączonego do konwencji
 • Co to jest oligarchia Definicja władzy poprzez niewielką, uprzywilejowaną grupę ludzi, z reguły bogatych, pochodzących z arystokracji (gr. rządy najlepszych). Na temat o
 • Co to jest ombudsman Definicja bezpośrednio z parlamentem, powołany do przyjmowania skarg od obywateli na bezprawne działania adm., a w niektórych państwach także
 • Co to jest opozycja polityczna Definicja również popierające je organizacje społ. ( związki zawodowe), które występują przeciwko polityce i działalności rządu dążą do przejęcia
 • Co to jest oferta kupna Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest optymizm Definicja dostrzeganiu w pierwszej kolejności pozytywnych stron życia, przewidywaniu, Iż przyszłość przyniesie coś nowego i lepszego; sposobie
 • Co to jest organ państwa Definicja do wykonywania ustalonych czynności w imieniu państwa. Od o.p. należy odróżnić urzędy, pełniące funkcje pomocnicze w relacji do o.p. (na
 • Co to jest Organizacja Gospodarczej Współpracy i Rozwoju Definicja wysokorozwinięte państwa świata (w tym Polskę) działająca na podst. konwencji międzynar. z 1960. Kluczowym celem OECD jest inicjowanie i
 • Co to jest Organizacja Jedności Afrykańskiej Definicja krajów afryk., utworzona 1963 w Addis Abebie. Wywodzi się z ruchu krajów niezaangażowanych i panafrykanizmu. Cele OJA: umacnianie jedności
 • Co to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych Definicja międzynar., utworzona po II wojnie świat. Na jej stworzenie miały wpływ: Karta Atlantycka podpisana poprzez USA i W. Brytanię w 1941
 • Co to jest Oświaty, Nauki i Kultury\. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds Definicja Organami UNESCO są: Narada Generalna, która wybiera Radę Wykonawczą i mianuje Dyrektora Generalnego, prowadzącego stałym Sekretariatem. W
 • Co to jest Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej Definicja Bagdadzie, w 1961 przyjęto statut. W skład organizacji wchodzi część głownych eksporterów ropy naftowej (13): Algieria, Arabia Saudyjska
 • Co to jest Organizacja Wyzwolenia Palestyny Definicja Palestyńczyków na uchodźstwie. Powstała w 1964 po połączeniu się wielu ugrupowań walczących o swoje kraj palest., między innymi
 • Co to jest organizacje międzynarodowe Definicja wielostronnej umowy międzynarodowej. Cechuje je względnie stały zakres członkostwa, ustalona w statucie struktura wewn. organów i ich
 • Co to jest organizacje pozarządowe Definicja których członkami są instytucje, stowarzyszenia krajowe i osoby prywatne. Ich prawną fundamentem działania nie jest umowa międzynarodowa
 • Co to jest organizacje wyspecjalizowane ONZ Definicja określiła, że ONZ może być powiązana z innymi organizacjami międzynarodowymi, utworzonymi na mocy umów pomiędzy rządami, nadającymi im
 • Co to jest osoba prawna Definicja jednostki organizacyjne, którym regulaminy przyznają osobowość prawną, posiadają umiejętność prawną - mogą mieć prawa i wymagania
 • Co to jest osobisty podatek dochodowy Definicja fizycznej obliczany raz w roku, płacony poprzez pracowników, emerytów i rencistów, niepracujących otrzymujących zasiłek, osoby wykonujące
 • Co to jest osobowość Definicja charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych; zespół
 • Co to jest operacje pokojowe ONZ Definicja obserwatorów ONZ na rzecz utrzymania pokoju albo zahamowania eskalacji konfliktu zbrojnego w danym regionie. Decyzja o podjęciu takich
 • Co to jest oligopol Definicja producentów dostarcza przeważającą część dóbr i usług na rynek, a decyzje każdego z nich dotyczące ceny, poziomu produkcji, dystrybucji czy
 • Co to jest Wyżywienia i Rolnictwa\. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds Definicja odpowiednio z postanowieniami konferencji Narodów Zjednoczonych z Hot Springs z 1943, założona w celu popierania rozwoju produkcji
 • Co to jest Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji Definicja podst. Paktu Manili z 1954, z siedzibą w Bangkoku. Rozwiązana w 1977 wskutek sprzeczności interesów pomiędzy USA i Francją. Członkami SEATO
 • Co to jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego Definicja IV 1949 w Waszyngtonie poprzez USA, Kanadę, W. Brytanię, Francję, Danię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Islandię, Norwegię, Portugalię i
 • Co to jest oszczędności Definicja która nie zostaje przydzielona ani na zakup dóbr i usług, ani na podatki. Najpopularniejszą metodą o. jest składanie swoich pieniędzy w
 • Co to jest odpowiedzialność karna Definicja czynów, które są zakazane karą, jest to przestępstw i wykroczeń. Wg prawa pol. o.k. za przestępstwa ponosi się w postępowaniu karnym
 • Co to jest ordynacja proporcjonalna Definicja zobacz mechanizm wyborczy
 • Co to jest opinia społeczna Definicja pojawiające się w społ., na przykład dot. jakiegoś wydarzenia kult., metody odżywiania, ochrony niektórych gatunków zwierząt i tym podobne
 • Co to jest ordynacja większościowa Definicja zobacz mechanizm wyborczy
 • Co to jest ordynacja wyborcza Definicja zagadnień związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (w tym: zasady prawa wyborczego, podziału na okręgi wyborcze, trybu
 • Co to jest organy kontrolne państwa Definicja zobacz organ państwa
 • Co to jest operacje otwartego rynku Definicja na skupie albo sprzedaży papierów wartościowych. Skup minimalizuje rezerwy pieniężne banku centralnego, a zwiększa rezerwy banków
 • Co to jest odpowiedzialność konstytucyjna Definicja konstytucyjnym) skutki wyciągane w relacji do osób zajmujących wysokie stanowiska w kraju, które w trakcie wykonywania swoich funkcji w
 • Co to jest opinia publiczna Definicja poprzez członków społ. albo znaczniejsze ekipy, dot. funkcjonowania państwa i jego podst. instytucji. O.p. kształtowana jest zwł. poprzez
 • Co to jest OJA Definicja zobacz Organizacja Jedności Afrykańskiej
 • Co to jest OPZZ Definicja zobacz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Co to jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Definicja zobacz Narada Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 • Co to jest Organizacja Państw Amerykańskich Definicja OAS, Organisacion de los Estados Americanos - OEA) - powstała na IX panamerykańskiej konferencji w Bogocie, gdzie 21 krajów amer. przyjęło
 • Co to jest osoba fizyczna Definicja przysługuje tak zwany umiejętność prawna - może ono mieć prawa i wymagania wynikające z regulaminów prawa cywilnego (na przykład być
 • Co to jest obywatelstwo Definicja i powiązane z tym uprawnienia i wymagania określone poprzez prawo i konstytucję. O. można nabyć legalnie - poprzez urodzenie, użytkowane są
 • Co to jest organizacja młodzieżowa Definicja zmierzające do realizacji wyznaczonych zadań. Na terenie wyższych uczelni i szkół działają między innymi: o. studenckie Niezależne
 • Co to jest odpowiedzialność polityczna Definicja odpowiednio z którą parlament może odwołać szefa rządu wspólnie z całym gabinetem (odpowiedzialność solidarna) bądź poszczególnych
 • Co to jest odsetki Definicja za rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem; cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za sposobność uzyskania kapitału i swobodnego
 • Co to jest ONZ Definicja zobacz Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • Co to jest OPEC Definicja zobacz Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
 • Co to jest oligopson Definicja konkurencji po stronie popytu na dane dobro albo usługę, wynika z faktu, Iż istnieje niewielu kupujących chcących je nabyć. Zobacz także
 • Co to jest opłata skarbowa Definicja adm., podejmowanych na wniosek zainteresowanego na przykład sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie karty rowerowej czy dokonanie wpisu do
 • Co to jest ortodoksja Definicja prawowierność, rygorystyczne przestrzeganie jakichś zasad, postawa bliska fundamentalizmowi. Mianem tym ustala się również prawosławie
 • Co to jest OWP Definicja zobacz Organizacja Wyzwolenia Palestyny
 • Co to jest obrót towarowy i usługowy Definicja przychód osiągnięty poprzez daną jednostkę ze sprzedaży dóbr i usług w ustalonym czasie
 • Co to jest ochrona danych osobowych Definicja opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usunięcie wszelkich informacji o oso- bach podlega w Polsce prawnej ochronie. Znaczy to, Iż
 • Co to jest OECD Definicja zobacz Organizacja Gospodarczej Współpracy i Rozwoju
 • Co to jest oferta Definicja albo przedsiębiorstwa dot. dokonania transakcji (o. handlowa), wykonania pracy, objęcia stanowiska albo innej formy współpracy pomiędzy
 • Co to jest oferta sprzedaży Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest orędzie Definicja oświadczenia w kwestiach ogromnej wagi (na przykład w wypadku zagrożenia państwa, z okoliczności święta państwowego) wygłoszonego zwykle
 • Co to jest oskarżony Definicja oskarżenia do sądu. O. przysługuje szereg uprawnień między innymi prawo do obrony, do zakładania środków odwoławczych ( apelacja), może
 • Co to jest opcje Definicja sprzedania, po wyznaczonej z góry cenie, pakietów papierów wartościowych albo walut. O. typu call, uprawniają do zakupu, a typu put do
 • Co to jest obieg okrężny dóbr, usług i płatności Definicja czynników wytwórczych i płatności za nie, między podmiotami gospodarczymi w zamian za dokonywane płatności. Gospodarstwa domowe otrzymują
 • Co to jest obywatelskie nieposłuszeństwo Definicja akt złamania obowiązujących norm prawnych poprzez obywateli, ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych regulaminów prawa i związanych z

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Obywatelskie Nieposłuszeństwo, Obieg Okrężny Dóbr, Usług I Płatności, Opcje, Oskarżony, Orędzie, Oferta Sprzedaży, Oferta, Oecd, Ochrona Danych Osobowych dla obywatela.

Słownik Obywatelskie Nieposłuszeństwo, Obieg Okrężny Dóbr, Usług I w kraju.