trybunał sprawiedliwości co to znaczy

Definicje społeczne T

 • Co to jest Weimarski Trójkąt Definicja Francji, Niemiec i Polski. Pierwsze takie spotkanie, zainicjowane poprzez ówczesnego ministra RFN H.D. Genschera odbyło się w 1991 w
 • Co to jest Tożsamość Definicja na specyficzne, odrębne i niepowtarzalne u innych ludzi właściwości dot. własnego wyglądu, metody myślenia, psychiki, zachowania i tym
 • Co to jest Wyzwolenia Teologia Definicja początkiem lat 60. XX w. w ramach teologii chrześcijańskiej, raczej latynoamer. Podłożem była przypadek społ. w Ameryce Łacińskiej, obszary
 • Co to jest Kredytowa Transza Definicja zostaje otwarty na życzenie klienta opierając się na umowy dotyczącej kredytu w częściach (transzach). Każda spłata wykorzystanej części
 • Co to jest Międzynarodowy Traktat Definicja sposób formalny i uroczysty, dotycząca kwestii milit., polit., gosp. Przeważnie spotyka się traktaty pokojowe - kończące stan wojny
 • Co to jest Testament Definicja osoba go sporządzająca (spadkodawca) decyduje, co ma się stać z należącym do niej dorobkiem (na przykład obrazami, mieszkaniem) w sytuacji
 • Co to jest Trust Definicja polegająca na powstaniu ekipy przedsiębiorstw, których działania będzie kontrolowało jedno kierownictwo. Zobacz także holding, kartel
 • Co to jest Trasat Definicja osoba, która ma zapłacić sumę określoną na wekslu
 • Co to jest Tempus Definicja mobilności studentów uniwersyteckich opracowany poprzez Unię Europejską dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Bazuje między innymi na
 • Co to jest Świat Trzeci Definicja raczej wskutek procesu dekolonizacji, wprowadzone w 1952 poprzez socjologa fran. A. Sauvy. Użytkowane wymiennie z takimi terminami, jak
 • Co to jest Trend Definicja zjawiska w długim czasie, na przykład na giełdzie papierów wartościowych możemy mówić o trendzie wzrostowym kursów akcji pośrodku
 • Co to jest Państwowa Tajemnica Definicja osobom nieupoważnionym może narazić na szkodę obronność, bezpieczeństwo bądź inny istotny biznes państwa. T.p. podlega ochronie z mocy
 • Co to jest Stanu Trybunał Definicja orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska krajów. TS ma w Polsce długą tradycję. Już Konstytucja
 • Co to jest Trasant Definicja osoba wystawiająca weksel trasowany. Zobacz także weksel
 • Co to jest Konstytucyjny Trybunał Definicja powołana na mocy ustawy z 1982 (nowelizowanej w 1989), której kluczowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności prawa z Konstytucją RP i
 • Co to jest Akwinu Z Tomasz Definicja artysta tomizmu. Twierdził, Iż objawienie zawarte w Piśmie Świętym i rozum stanowią dwie różne płaszczyzny poznania. Wg T.z A. źródłem
 • Co to jest Państwa Terytorium Definicja zwierzchnictwu określonego państwa, obejmująca lądy, wody, wnętrze Ziemi i przestrzeń powietrzną. Zobacz także granice państwowe
 • Co to jest Tyrania Definicja naszą erą) forma rządów o przejściowym charakterze, polegająca na przejęciu władzy z rąk arystokracji poprzez osobę zwaną tyranem. Tyrani
 • Co to jest Traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy między Polską a Niemcami Definicja on konsekwencją decyzji o zjednoczeniu Niemiec i zobowiązania RFN do uznaniu zach. granicy Polski. Strony deklarowały w preambule swą
 • Co to jest Amsterdamu Z Traktat Definicja szczycie Porady Europejskiej. Kończył konferencję międzyrządową UE, wykorzystywaną przeglądowi i rewizji zasad zawartych w Traktacie z
 • Co to jest Turcja Definicja kraj na pograniczu Azji Mn. i Europy, pow. 780 576 km2, ludność 57 mln, w większości Turcy i 6 mln Kurdów, stolica Ankara. Republika
 • Co to jest Traktat o zakazie prób z bronią jądrową Definicja Zebranie Ogólne ONZ w 1996. Od razu została podpisana poprzez Chiny, Francję, Rosję, USA i W. Brytanię i 50 innych krajów (w tym Polskę
 • Co to jest Tacis Definicja program pomocy technicznej UE, utworzony w 1990 na rzecz wyodrębnionych z ZSRR krajów i Mongolii
 • Co to jest Teokracja Definicja władzę w imieniu Boga sprawują kapłani. W kraju teokratycznym władza świecka jest tożsama z duchowną, a prawo równoznaczne z nakazem rel
 • Co to jest Tajwan Definicja kraj na wyspie Tajwan, na Morzu Chińskim. Hist. część Chin, okupowana poprzez Japończyków od 1895 do końca II wojny świat. Uchwały
 • Co to jest Rzymskie Traktaty Definicja Wspólnotę Gospodarczą (Traktat o EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Podpisane w 1957 w Rzymie poprzez Belgię, Francję
 • Co to jest Technokratyzm Definicja postulująca powierzenie władzy znakomitym specjalistom, fachowcom, tak zwany technokratom (ekonomistom, technikom, ekspertom, naukowcom
 • Co to jest Margaret Thatcher Definicja Partii Konserwatywnej, którą trzykrotnie doprowadziła do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych (1979, 1983, 1987). Jako premier zyskała
 • Co to jest Paryski Traktat Definicja Wspólnotę Węgla i Stali (IV 1951). Wszedł w życie VII 1952. Stanowił pierwszy formalny krok do integracji europejskiej
 • Co to jest Konflikt Tamilski Definicja tle etnicznym współcz. świecie. Rozgrywa się na terenie Sri Lanki (dawniej Cejlon), wyspy, którą w okolicy dominujących (około70
 • Co to jest Timokracja Definicja sprawowaniu władzy poprzez najbogatszą grupę ludzi. Źródłem t. jest przeświadczenie, że o wartości człowieka, jego kompetencji do
 • Co to jest Maastricht Z Traktat Definicja Maastricht) 7 II 1992 poprzez ówczesnych 12 członków Wspólnot Europejskich. Rozpoczął obowiązywać od XI 1993. Dokonywał ważnych zmian w
 • Co to jest Tocqueville Charles Alexis de Definicja członek Akademii Francuskiej, minister spraw zagr., jeden z klasyków liberalizmu. Sędzia Trybunału w Wersalu, deputowany do parlamentu
 • Co to jest Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami Definicja spraw zagr. Polski i Niemiec w 1991 w Bonn, jest uzupełnieniem Traktatu o potwierdzeniu istniejącej granicy pomiędzy Polską a Niemcami
 • Co to jest Europejska Tożsamość Definicja odczuwanie związku z Europą. Aktualnie t.e., jest raczej w czasie kształtowania się wskutek rozwoju integracji europejskiej, przenikalności
 • Co to jest Współpraca Transgraniczna Definicja regionami, definicja określone w Konwencji madryckiej jako każde razem podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy postęp
 • Co to jest Trockizm Definicja ruchu komunist. (w okolicy maoizmu) oparty na ideol., społ.-polit. poglądach L. Trockiego, kontynuowany poprzez jego zwolenników skupionych
 • Co to jest Transakcja Definicja fizyczna albo prawna uczestniczy w życiu gosp., tzn. produkuje i sprzedaje bądź nabywa element transakcji ( dobra i usługi
 • Co to jest Giełdowa Tabela Definicja formie tabeli z sesji giełdowej w danym dniu wspólnie z dodatkowymi informacjami dot. tych papierów. Gdy notowania na giełdzie odbywają się
 • Co to jest Terror Definicja polegająca na stosowaniu różnorodnych form przemocy, szerzeniu grozy, strachu i okrucieństwa. Wynikiem posługiwania się t. jest
 • Co to jest Totalitaryzm Definicja na kontrolowaniu poprzez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społ. Kraj totalitarne charakteryzuje między innymi: 1. autokratyzm
 • Co to jest Thatcheryzm Definicja polityka M. Thatcher, wieloletniego premiera Ogromnej Brytanii. Później także nazwa podobnej linii w programach prezentowanych poprzez
 • Co to jest Korespondencji Tajemnica Definicja przekazu od nadawcy do adresata, należy wyłącznie do tych osób, niezależnie od sytuacji, gdy wyrażą one zgodę na udostępnienie także innym
 • Co to jest Paryskie Traktaty Definicja Holandią, Kanadą, Luksemburgiem, RFN, USA, W. Brytanią i Włochami, obowiązujące od 1955, regulujące zasady współpracy pomiędzy RFN a
 • Co to jest Towar Definicja każde dobro albo usługa będące obiektem zamiany
 • Co to jest Międzynarodowy Terroryzm Definicja będące efektem rozszerzania się terroryzmu poza granice poszczególnych krajów. T.m. charakteryzuje się: stosowaniem systematycznej przemocy
 • Co to jest Terroryzm Definicja działania mogą być oceniane w zależności od polit.-ideol. nastawienia, jako t. albo jako walka narodowowyzwoleńcza. Dlatego opisuje się t
 • Co to jest Trocki Lew Dawidowicz, właśc. L.D. Bronstein Definicja międzynar. ru-chu komunist. ( trockizm); w latach 1902-05 na emigracji; jeden z przywódców rewolucji 1905-07; po klęsce ponownie
 • Co to jest Trybunał Definicja kompetencjach, na przykład Międzynarodowy T. Sprawiedliwości, Międzynarodowy T. Wojskowy (organizacja sądowa ustanowiona w 1945 w celu
 • Co to jest Obrachunkowy Trybunał Definicja Rewidentów Księgowych albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnot Europejskich kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty
 • Co to jest Tolerancja Definicja świadomym uznawaniu racji innych osób, ich poglądów, wierzeń, upodobań, stylu życia czy sposobów zachowań nawet wtedy, gdy się z nimi nie
 • Co to jest Temperament Definicja osobowości, charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwł. zaś emocjonalnych
 • Co to jest Traktat o siłach konwencjonalnych w Europie Definicja NATO i Układu Warszawskiego w 1990 na spotkaniu KBWE w Paryżu. Zamykał on drugą turę wiedeńskich rokowań rozbrojeniowych. Wszedł w życie w
 • Co to jest Sprawiedliwości Trybunał Definicja funkcjonujący od 1958, z zadaniem kontroli przestrzegania prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatów (Traktatu o WE i Traktatu o UE

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja NAJLEPSZY Trybunał Sprawiedliwości, Traktat O Siłach Konwencjonalnych W Europie, Temperament, Tolerancja, Trybunał Obrachunkowy, Trybunał, Trocki Lew Dawidowicz, Właśc dla obywatela.

Słownik Co oznacza Trybunał Sprawiedliwości, Traktat O Siłach Konwencjonalnych w kraju.