testament terytorium państwa co to znaczy

Definicje społeczne T

 • Co znaczy Testament Porównanie którego osoba go sporządzająca (spadkodawca) decyduje, co ma się stać z należącym do niej dorobkiem (na przykład obrazami, mieszkaniem) w Ranking
 • Krzyżówka Państwa Terytorium Dlaczego podlegająca zwierzchnictwu określonego państwa, obejmująca lądy, wody, wnętrze Ziemi i przestrzeń powietrzną. Zobacz także granice Co lepsze
 • Co to jest Obrachunkowy Trybunał Jak lepiej Trybunałem Rewidentów Księgowych albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnot Europejskich kontrolująca ich finansową politykę, dochody Czy warto
 • Słownik Technokratyzm Kiedy postulująca powierzenie władzy znakomitym specjalistom, fachowcom, tak zwany technokratom (ekonomistom, technikom, ekspertom, naukowcom Opinie forum
 • Czym jest Traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy między Polską a Niemcami Od czego zależy Warszawie. Był on konsekwencją decyzji o zjednoczeniu Niemiec i zobowiązania RFN do uznaniu zach. granicy Polski. Strony deklarowały w Najlepszy
 • Co oznacza Konflikt Tamilski Na czym polega konfliktów na tle etnicznym współcz. świecie. Rozgrywa się na terenie Sri Lanki (dawniej Cejlon), wyspy, którą w okolicy dominujących Porównaj
 • Tłumaczenie Stanu Trybunał Różnice powołany do orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska krajów. TS ma w Polsce długą tradycję. Już Wyniki
 • Przykłady Wyzwolenia Teologia Wady i zalety się z początkiem lat 60. XX w. w ramach teologii chrześcijańskiej, raczej latynoamer. Podłożem była przypadek społ. w Ameryce Łacińskiej Zastosowanie
 • Definicja Tożsamość Podobieństwa osoby z racji na specyficzne, odrębne i niepowtarzalne u innych ludzi właściwości dot. własnego wyglądu, metody myślenia, psychiki Ranking
 • Encyklopedia Amsterdamu Z Traktat Czemu Amsterdamie na szczycie Porady Europejskiej. Kończył konferencję międzyrządową UE, wykorzystywaną przeglądowi i rewizji zasad zawartych w Co lepsze
 • Jak działa Paryski Traktat Co gorsze Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (IV 1951). Wszedł w życie VII 1952. Stanowił pierwszy formalny krok do integracji europejskiej Czy warto
 • Czy jest Tyrania Porównaj przed naszą erą) forma rządów o przejściowym charakterze, polegająca na przejęciu władzy z rąk arystokracji poprzez osobę zwaną tyranem Opinie forum
 • Pojęcie Transakcja Porównanie dana osoba fizyczna albo prawna uczestniczy w życiu gosp., tzn. produkuje i sprzedaje bądź nabywa element transakcji ( dobra i usługi Najlepszy
 • Wyjaśnienie Trust Dlaczego przedsiębiorstw, polegająca na powstaniu ekipy przedsiębiorstw, których działania będzie kontrolowało jedno kierownictwo. Zobacz także Porównaj
 • Opis Tolerancja Jak lepiej polegająca na świadomym uznawaniu racji innych osób, ich poglądów, wierzeń, upodobań, stylu życia czy sposobów zachowań nawet wtedy, gdy Wyniki
 • Informacje Świat Trzeci Kiedy powstających raczej wskutek procesu dekolonizacji, wprowadzone w 1952 poprzez socjologa fran. A. Sauvy. Użytkowane wymiennie z takimi Zastosowanie
 • Znaczenie Terror Od czego zależy kraju, polegająca na stosowaniu różnorodnych form przemocy, szerzeniu grozy, strachu i okrucieństwa. Wynikiem posługiwania się t. jest Ranking
 • Co znaczy Turcja Na czym polega Cumhuriyeti) - kraj na pograniczu Azji Mn. i Europy, pow. 780 576 km2, ludność 57 mln, w większości Turcy i 6 mln Kurdów, stolica Ankara Co lepsze
 • Krzyżówka Thatcheryzm Różnice rezultatem polityka M. Thatcher, wieloletniego premiera Ogromnej Brytanii. Później także nazwa podobnej linii w programach prezentowanych Czy warto
 • Co to jest Terroryzm Wady i zalety te same działania mogą być oceniane w zależności od polit.-ideol. nastawienia, jako t. albo jako walka narodowowyzwoleńcza. Dlatego Opinie forum
 • Słownik Giełdowa Tabela Podobieństwa wartościowych w formie tabeli z sesji giełdowej w danym dniu wspólnie z dodatkowymi informacjami dot. tych papierów. Gdy notowania na Najlepszy
 • Czym jest Trasant Czemu osoba wystawiająca weksel trasowany. Zobacz także weksel Porównaj
 • Co oznacza Margaret Thatcher Co gorsze 1975 lider Partii Konserwatywnej, którą trzykrotnie doprowadziła do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych (1979, 1983, 1987). Jako premier Wyniki
 • Tłumaczenie Weimarski Trójkąt Porównaj spraw zagr. Francji, Niemiec i Polski. Pierwsze takie spotkanie, zainicjowane poprzez ówczesnego ministra RFN H.D. Genschera odbyło się w Zastosowanie
 • Przykłady Towar Porównanie każde dobro albo usługa będące obiektem zamiany Ranking
 • Definicja Akwinu Z Tomasz Dlaczego filozof, artysta tomizmu. Twierdził, Iż objawienie zawarte w Piśmie Świętym i rozum stanowią dwie różne płaszczyzny poznania. Wg T.z A Co lepsze
 • Encyklopedia Państwowa Tajemnica Jak lepiej ujawnienie osobom nieupoważnionym może narazić na szkodę obronność, bezpieczeństwo bądź inny istotny biznes państwa. T.p. podlega ochronie Czy warto
 • Jak działa Trockizm Kiedy kierunków w ruchu komunist. (w okolicy maoizmu) oparty na ideol., społ.-polit. poglądach L. Trockiego, kontynuowany poprzez jego Opinie forum
 • Czy jest Tocqueville Charles Alexis de Od czego zależy historyk, członek Akademii Francuskiej, minister spraw zagr., jeden z klasyków liberalizmu. Sędzia Trybunału w Wersalu, deputowany do Najlepszy
 • Pojęcie Korespondencji Tajemnica Na czym polega obiektem przekazu od nadawcy do adresata, należy wyłącznie do tych osób, niezależnie od sytuacji, gdy wyrażą one zgodę na udostępnienie Porównaj
 • Wyjaśnienie Timokracja Różnice polegająca na sprawowaniu władzy poprzez najbogatszą grupę ludzi. Źródłem t. jest przeświadczenie, że o wartości człowieka, jego Wyniki
 • Opis Konstytucyjny Trybunał Wady i zalety sądowniczej powołana na mocy ustawy z 1982 (nowelizowanej w 1989), której kluczowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności prawa z Zastosowanie
 • Informacje Teokracja Podobieństwa najwyższą władzę w imieniu Boga sprawują kapłani. W kraju teokratycznym władza świecka jest tożsama z duchowną, a prawo równoznaczne z Ranking
 • Znaczenie Tempus Czemu rzecz mobilności studentów uniwersyteckich opracowany poprzez Unię Europejską dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Bazuje między Co lepsze
 • Co znaczy Tacis Co gorsze program pomocy technicznej UE, utworzony w 1990 na rzecz wyodrębnionych z ZSRR krajów i Mongolii Czy warto
 • Krzyżówka Międzynarodowy Terroryzm Porównaj lat 70., będące efektem rozszerzania się terroryzmu poza granice poszczególnych krajów. T.m. charakteryzuje się: stosowaniem Opinie forum
 • Co to jest Trend Porównanie ewolucję jakiegoś zjawiska w długim czasie, na przykład na giełdzie papierów wartościowych możemy mówić o trendzie wzrostowym kursów akcji Najlepszy
 • Słownik Trybunał Dlaczego szczególnych kompetencjach, na przykład Międzynarodowy T. Sprawiedliwości, Międzynarodowy T. Wojskowy (organizacja sądowa ustanowiona w Porównaj
 • Czym jest Temperament Jak lepiej stałych cech osobowości, charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwł. zaś Wyniki
 • Co oznacza Sprawiedliwości Trybunał Kiedy Europejskich, funkcjonujący od 1958, z zadaniem kontroli przestrzegania prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatów (Traktatu o WE i Zastosowanie
 • Tłumaczenie Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami Od czego zależy rządów i min. spraw zagr. Polski i Niemiec w 1991 w Bonn, jest uzupełnieniem Traktatu o potwierdzeniu istniejącej granicy pomiędzy Polską a Ranking
 • Przykłady Europejska Tożsamość Na czym polega odczuwanie związku z Europą. Aktualnie t.e., jest raczej w czasie kształtowania się wskutek rozwoju integracji europejskiej Co lepsze
 • Definicja Paryskie Traktaty Różnice Francją, Holandią, Kanadą, Luksemburgiem, RFN, USA, W. Brytanią i Włochami, obowiązujące od 1955, regulujące zasady współpracy pomiędzy RFN Czy warto
 • Encyklopedia Międzynarodowy Traktat Wady i zalety zawierana w sposób formalny i uroczysty, dotycząca kwestii milit., polit., gosp. Przeważnie spotyka się traktaty pokojowe - kończące stan Opinie forum
 • Jak działa Kredytowa Transza Podobieństwa który zostaje otwarty na życzenie klienta opierając się na umowy dotyczącej kredytu w częściach (transzach). Każda spłata wykorzystanej Najlepszy
 • Czy jest Traktat o zakazie prób z bronią jądrową Czemu poprzez Zebranie Ogólne ONZ w 1996. Od razu została podpisana poprzez Chiny, Francję, Rosję, USA i W. Brytanię i 50 innych krajów (w tym Porównaj
 • Pojęcie Trocki Lew Dawidowicz, właśc. L.D. Bronstein Co gorsze działacz międzynar. ru-chu komunist. ( trockizm); w latach 1902-05 na emigracji; jeden z przywódców rewolucji 1905-07; po klęsce ponownie Wyniki
 • Wyjaśnienie Rzymskie Traktaty Porównaj Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat o EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Podpisane w 1957 w Rzymie poprzez Zastosowanie
 • Opis Totalitaryzm Porównanie opierający na kontrolowaniu poprzez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społ. Kraj totalitarne charakteryzuje między innymi: 1 Ranking
 • Informacje Współpraca Transgraniczna Dlaczego krajami i regionami, definicja określone w Konwencji madryckiej jako każde razem podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy Co lepsze
 • Znaczenie Maastricht Z Traktat Jak lepiej Holandii (Maastricht) 7 II 1992 poprzez ówczesnych 12 członków Wspólnot Europejskich. Rozpoczął obowiązywać od XI 1993. Dokonywał ważnych Czy warto
 • Co znaczy Tajwan Kiedy kua Min-kuo), kraj na wyspie Tajwan, na Morzu Chińskim. Hist. część Chin, okupowana poprzez Japończyków od 1895 do końca II wojny świat Opinie forum
 • Krzyżówka Traktat o siłach konwencjonalnych w Europie Od czego zależy krajami NATO i Układu Warszawskiego w 1990 na spotkaniu KBWE w Paryżu. Zamykał on drugą turę wiedeńskich rokowań rozbrojeniowych. Wszedł w Najlepszy
 • Co to jest Trasat Na czym polega osoba, która ma zapłacić sumę określoną na wekslu Porównaj

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Trasat co znaczy Traktat o siłach konwencjonalnychw Europie krzyżówka Tajwan co to jest Traktat z Maastricht słownik transgraniczna współpraca czym jest. dla obywatela.

Słownik Testament co znaczy terytorium państwa krzyżówka Trybunał w kraju.