tożsamość transza kredytowa co to znaczy

Definicje społeczne T

 • Co to jest Trend Definicja zjawiska w długim czasie, na przykład na giełdzie papierów wartościowych możemy mówić o trendzie wzrostowym kursów akcji pośrodku
 • Co to jest Traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy między Polską a Niemcami Definicja on konsekwencją decyzji o zjednoczeniu Niemiec i zobowiązania RFN do uznaniu zach. granicy Polski. Strony deklarowały w preambule swą
 • Co to jest Giełdowa Tabela Definicja formie tabeli z sesji giełdowej w danym dniu wspólnie z dodatkowymi informacjami dot. tych papierów. Gdy notowania na giełdzie odbywają się
 • Co to jest Korespondencji Tajemnica Definicja przekazu od nadawcy do adresata, należy wyłącznie do tych osób, niezależnie od sytuacji, gdy wyrażą one zgodę na udostępnienie także innym
 • Co to jest Konflikt Tamilski Definicja tle etnicznym współcz. świecie. Rozgrywa się na terenie Sri Lanki (dawniej Cejlon), wyspy, którą w okolicy dominujących (około70
 • Co to jest Temperament Definicja osobowości, charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwł. zaś emocjonalnych
 • Co to jest Tempus Definicja mobilności studentów uniwersyteckich opracowany poprzez Unię Europejską dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Bazuje między innymi na
 • Co to jest Teokracja Definicja władzę w imieniu Boga sprawują kapłani. W kraju teokratycznym władza świecka jest tożsama z duchowną, a prawo równoznaczne z nakazem rel
 • Co to jest Wyzwolenia Teologia Definicja początkiem lat 60. XX w. w ramach teologii chrześcijańskiej, raczej latynoamer. Podłożem była przypadek społ. w Ameryce Łacińskiej, obszary
 • Co to jest Terroryzm Definicja działania mogą być oceniane w zależności od polit.-ideol. nastawienia, jako t. albo jako walka narodowowyzwoleńcza. Dlatego opisuje się t
 • Co to jest Europejska Tożsamość Definicja odczuwanie związku z Europą. Aktualnie t.e., jest raczej w czasie kształtowania się wskutek rozwoju integracji europejskiej, przenikalności
 • Co to jest Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami Definicja spraw zagr. Polski i Niemiec w 1991 w Bonn, jest uzupełnieniem Traktatu o potwierdzeniu istniejącej granicy pomiędzy Polską a Niemcami
 • Co to jest Traktat o zakazie prób z bronią jądrową Definicja Zebranie Ogólne ONZ w 1996. Od razu została podpisana poprzez Chiny, Francję, Rosję, USA i W. Brytanię i 50 innych krajów (w tym Polskę
 • Co to jest Amsterdamu Z Traktat Definicja szczycie Porady Europejskiej. Kończył konferencję międzyrządową UE, wykorzystywaną przeglądowi i rewizji zasad zawartych w Traktacie z
 • Co to jest Rzymskie Traktaty Definicja Wspólnotę Gospodarczą (Traktat o EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Podpisane w 1957 w Rzymie poprzez Belgię, Francję
 • Co to jest Współpraca Transgraniczna Definicja regionami, definicja określone w Konwencji madryckiej jako każde razem podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy postęp
 • Co to jest Trockizm Definicja ruchu komunist. (w okolicy maoizmu) oparty na ideol., społ.-polit. poglądach L. Trockiego, kontynuowany poprzez jego zwolenników skupionych
 • Co to jest Weimarski Trójkąt Definicja Francji, Niemiec i Polski. Pierwsze takie spotkanie, zainicjowane poprzez ówczesnego ministra RFN H.D. Genschera odbyło się w 1991 w
 • Co to jest Sprawiedliwości Trybunał Definicja funkcjonujący od 1958, z zadaniem kontroli przestrzegania prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatów (Traktatu o WE i Traktatu o UE
 • Co to jest Turcja Definicja kraj na pograniczu Azji Mn. i Europy, pow. 780 576 km2, ludność 57 mln, w większości Turcy i 6 mln Kurdów, stolica Ankara. Republika
 • Co to jest Margaret Thatcher Definicja Partii Konserwatywnej, którą trzykrotnie doprowadziła do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych (1979, 1983, 1987). Jako premier zyskała
 • Co to jest Konstytucyjny Trybunał Definicja powołana na mocy ustawy z 1982 (nowelizowanej w 1989), której kluczowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności prawa z Konstytucją RP i
 • Co to jest Akwinu Z Tomasz Definicja artysta tomizmu. Twierdził, Iż objawienie zawarte w Piśmie Świętym i rozum stanowią dwie różne płaszczyzny poznania. Wg T.z A. źródłem
 • Co to jest Trasat Definicja osoba, która ma zapłacić sumę określoną na wekslu
 • Co to jest Timokracja Definicja sprawowaniu władzy poprzez najbogatszą grupę ludzi. Źródłem t. jest przeświadczenie, że o wartości człowieka, jego kompetencji do
 • Co to jest Transakcja Definicja fizyczna albo prawna uczestniczy w życiu gosp., tzn. produkuje i sprzedaje bądź nabywa element transakcji ( dobra i usługi
 • Co to jest Traktat o siłach konwencjonalnych w Europie Definicja NATO i Układu Warszawskiego w 1990 na spotkaniu KBWE w Paryżu. Zamykał on drugą turę wiedeńskich rokowań rozbrojeniowych. Wszedł w życie w
 • Co to jest Obrachunkowy Trybunał Definicja Rewidentów Księgowych albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnot Europejskich kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty
 • Co to jest Maastricht Z Traktat Definicja Maastricht) 7 II 1992 poprzez ówczesnych 12 członków Wspólnot Europejskich. Rozpoczął obowiązywać od XI 1993. Dokonywał ważnych zmian w
 • Co to jest Terror Definicja polegająca na stosowaniu różnorodnych form przemocy, szerzeniu grozy, strachu i okrucieństwa. Wynikiem posługiwania się t. jest
 • Co to jest Tocqueville Charles Alexis de Definicja członek Akademii Francuskiej, minister spraw zagr., jeden z klasyków liberalizmu. Sędzia Trybunału w Wersalu, deputowany do parlamentu
 • Co to jest Państwowa Tajemnica Definicja osobom nieupoważnionym może narazić na szkodę obronność, bezpieczeństwo bądź inny istotny biznes państwa. T.p. podlega ochronie z mocy
 • Co to jest Świat Trzeci Definicja raczej wskutek procesu dekolonizacji, wprowadzone w 1952 poprzez socjologa fran. A. Sauvy. Użytkowane wymiennie z takimi terminami, jak
 • Co to jest Trocki Lew Dawidowicz, właśc. L.D. Bronstein Definicja międzynar. ru-chu komunist. ( trockizm); w latach 1902-05 na emigracji; jeden z przywódców rewolucji 1905-07; po klęsce ponownie
 • Co to jest Technokratyzm Definicja postulująca powierzenie władzy znakomitym specjalistom, fachowcom, tak zwany technokratom (ekonomistom, technikom, ekspertom, naukowcom
 • Co to jest Stanu Trybunał Definicja orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska krajów. TS ma w Polsce długą tradycję. Już Konstytucja
 • Co to jest Międzynarodowy Terroryzm Definicja będące efektem rozszerzania się terroryzmu poza granice poszczególnych krajów. T.m. charakteryzuje się: stosowaniem systematycznej przemocy
 • Co to jest Państwa Terytorium Definicja zwierzchnictwu określonego państwa, obejmująca lądy, wody, wnętrze Ziemi i przestrzeń powietrzną. Zobacz także granice państwowe
 • Co to jest Thatcheryzm Definicja polityka M. Thatcher, wieloletniego premiera Ogromnej Brytanii. Później także nazwa podobnej linii w programach prezentowanych poprzez
 • Co to jest Trust Definicja polegająca na powstaniu ekipy przedsiębiorstw, których działania będzie kontrolowało jedno kierownictwo. Zobacz także holding, kartel
 • Co to jest Towar Definicja każde dobro albo usługa będące obiektem zamiany
 • Co to jest Paryski Traktat Definicja Wspólnotę Węgla i Stali (IV 1951). Wszedł w życie VII 1952. Stanowił pierwszy formalny krok do integracji europejskiej
 • Co to jest Trasant Definicja osoba wystawiająca weksel trasowany. Zobacz także weksel
 • Co to jest Międzynarodowy Traktat Definicja sposób formalny i uroczysty, dotycząca kwestii milit., polit., gosp. Przeważnie spotyka się traktaty pokojowe - kończące stan wojny
 • Co to jest Tyrania Definicja naszą erą) forma rządów o przejściowym charakterze, polegająca na przejęciu władzy z rąk arystokracji poprzez osobę zwaną tyranem. Tyrani
 • Co to jest Tacis Definicja program pomocy technicznej UE, utworzony w 1990 na rzecz wyodrębnionych z ZSRR krajów i Mongolii
 • Co to jest Tajwan Definicja kraj na wyspie Tajwan, na Morzu Chińskim. Hist. część Chin, okupowana poprzez Japończyków od 1895 do końca II wojny świat. Uchwały
 • Co to jest Testament Definicja osoba go sporządzająca (spadkodawca) decyduje, co ma się stać z należącym do niej dorobkiem (na przykład obrazami, mieszkaniem) w sytuacji
 • Co to jest Tolerancja Definicja świadomym uznawaniu racji innych osób, ich poglądów, wierzeń, upodobań, stylu życia czy sposobów zachowań nawet wtedy, gdy się z nimi nie
 • Co to jest Totalitaryzm Definicja na kontrolowaniu poprzez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społ. Kraj totalitarne charakteryzuje między innymi: 1. autokratyzm
 • Co to jest Paryskie Traktaty Definicja Holandią, Kanadą, Luksemburgiem, RFN, USA, W. Brytanią i Włochami, obowiązujące od 1955, regulujące zasady współpracy pomiędzy RFN a
 • Co to jest Trybunał Definicja kompetencjach, na przykład Międzynarodowy T. Sprawiedliwości, Międzynarodowy T. Wojskowy (organizacja sądowa ustanowiona w 1945 w celu
 • Co to jest Kredytowa Transza Definicja zostaje otwarty na życzenie klienta opierając się na umowy dotyczącej kredytu w częściach (transzach). Każda spłata wykorzystanej części
 • Co to jest Tożsamość Definicja na specyficzne, odrębne i niepowtarzalne u innych ludzi właściwości dot. własnego wyglądu, metody myślenia, psychiki, zachowania i tym

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Tożsamość, Transza Kredytowa, Trybunał, Traktaty Paryskie, Totalitaryzm, Tolerancja, Testament, Tajwan, Tacis, Tyrania, Traktat Międzynarodowy, Trasant dla obywatela.

Słownik Tożsamość, Transza Kredytowa, Trybunał, Traktaty Paryskie w kraju.