suwerenność co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Suwerenność

Definicja Suwerenność: 1. właściwość władzy krajów. nieograniczonej, najwyższej, niezbywalnej i bezwarunkowo niezależnej. S. zewn. znaczy niezależność od wszelkiej władzy w relacjach z innymi krajami, a wewn. - władzę samodzielną i najwyższą na własnym terytorium. Początkowo s. przypisywano władzy monarchy, potem związana była z procesem kształtowania się państwa nar. Współcz. nadawana jest jej nowa treść łączona z tak zwany legitymizmem władzy krajów. ( legitymizacja władzy), oznaczającym, Iż naród sprawuje nieograniczoną, najwyższą władzę w kraju. S. narodu jest podstawą demokracji. Podobnie jak w konstytucjach innych krajów demokr. w Konstytucji RP jest zapis, że "władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu". Władcze uprawnienia nar. są urzeczywistniane dzięki form demokracji bezpośredniej i demokracji pośredniej (między innymi dzięki partii polit., grup nacisku, przez wybory); 2. jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynar. i stosunków międzynar. oznaczająca niezbywalną cechę państwowości i fundamentalne kryterium odróżniające kraj od innych uczestników stosunków międzynar. Wymieniona między innymi w Karcie Narodów Zjednoczonych

Czym jest suwerenność znaczenie w Słownik S .