sejm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sejm

Definicja Sejm: w Polsce od XV do XVIII w. najwyższy organ ustawodawczy składający się z senatu z królem na czele i izby poselskiej, w momencie II RP (1919-21) działa jako Sejm Ustawodawczy, potem stanowi jedną z izb parlamentu, w PRL - najwyższy organ władzy krajów.,
w III RP jeden z dwóch, w okolicy Senatu, organów państwa w dziedzinie władzy ustawodawczej. Złożona jest z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i w tajnym głosowaniu ( prawo wyborcze). Kadencja
s. trwa 4 lata. S. może być jednak rozwiązany przed upływem tego terminu:
1. mocą własnej uchwały podjętej większością 2/3 głosów; 2. poprzez Prezydenta RP, jeśli s. nie uchwali ustawy budżetowej w wymaganym terminie albo w przypadku nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania. Do głownych zadań i kompetencji S. należy: 1. stanowienie ustaw; 2. sprawowanie kontroli przez wysłuchiwanie sprawozdań
i informacji Porady Ministrów i innych zobowiązanych do tego organów państwa (na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, czy Krajowej Porady Radiofonii i Telewizji), zarządzanie interpelacji i zapytań poselskich do członków rządu i uchwalanie absolutorium; 3. kreowanie organów państwa poprzez: uczestnictwo w procesie powoływania rządu, wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Trybunału Stanu, prezesa NIK (za zgodą Senatu), powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego (na wniosek Prezydenta RP), Rzecznika Praw Obywatelskich (za zgodą Senatu). S. współuczestniczy w egzekwowaniu odpowiedzialności polit. Porady Ministrów, prez. i innych osób sprawujących najwyższe stanowiska w kraju. Wspólnie z Senatem, jako Zebranie Narodowe, podejmuje uchwałę o postawienie Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu. Uchwala wotum nieufności dla rządu. Organizację sejmu ustala Konstytucja RP i regulamin sejmu ( regulamin parlamentu). S. obraduje w tak zwany permanencji, jego posiedzenia są jawne. Jeśli jednak wymaga tego dobro państwa może on podjąć decyzję o tajności obrad. Posiedzeniom plenarnym przewodniczy marszałek Sejmu, którego s. wybiera ze swego grona. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą prezydium S. Organem doradczym prezydium jest Konwent Seniorów, z kolei organami roboczymi izby są komisje sejmowe. Posłowie są zorganizowani w kluby i koła poselskie. Organizację prac sejmowych zapewnia Kancelaria S. Zobacz także legislacja

Czym jest sejm znaczenie w Słownik S .