socjalizacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Socjalizacja

Definicja Socjalizacja: 1. mechanizm rozwoju społ. człowieka, kształtowania jego osobowości, przekazywania mechanizmu wartości, norm, wzorów zachowań, obowiązujących we współżyciu
z innymi ludźmi i zdolności niezbędnych dorosłej osobie. S. dokonuje się przez wpływ środowiska społ. (na przykład rodziny, kolegów), osób (na przykład nauczyciela) albo instytucji (na przykład szkoły);
2. w politologii definicja s. polityczna znaczy mechanizm kształtowania świadomości, postaw i kultury polit. człowieka. Jednostka przyswajając sobie różne wiadomości o systemie polit., wartościach, normach i wzorach zachowań polit., a również dzięki własnej aktywności zdobywa wiedzę i klasyfikuje swoimi zachowaniami. Na s.p. wpływają na przykład: partie polit., środki masowego przekazu, instytucje krajów, znajomi, koledzy i tak dalej Ważną rolę w s.p. odgrywa także nauka polit. Wynikiem tych wielorakich oddziaływań jest ukształtowanie się różnych postaw, emocji i zachowań poszczególnych ludzi odnosząc się do zaistniałych zjawisk i podmiotów polit. i wyobrażeń i koncepcji stanowiących podstawę ich aktywności publicznej

Czym jest socjalizacja znaczenie w Słownik S .