zaświadczenie zrzeszenie co to znaczy

Definicje społeczne Z

 • Co to jest zjazd Definicja organizacji albo stowarzyszenia celem przedyskutowania głownych problemów będących obiektem obrad albo wybrania nowych władz (z. walny) na
 • Co to jest zabezpieczenie bankowe Definicja z banku, którego celem jest uniknięcie niespłacenia poprzez kredytobiorcę stawki wynikającej z umowy kredytowej. Z.b. może zostać pokryte
 • Co to jest zachowania polityczne Definicja ludzi na bodźce płynące z otoczenia powiązane z wieloma przejawami życia polit. Pośród w najwyższym stopniu typowych z.p. można wyróżnić
 • Co to jest zagrożenia ekologiczne Definicja cztery kluczowe rodzaje z.e. o globalnym charakterze: 1. rozprzestrzenianie się substancji toksycznych nie dających się biologicznie
 • Co to jest zakład budżetowy Definicja w tych dziedzinach sektora publicznego, gdzie istnieje sposobność pełnej albo częściowej odpłatności za usługi. W przeciwieństwie od
 • Co to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Definicja publicznoprawnym zajmująca się w Polsce ubezpieczeniami społ. Zakład Ubezpieczeń Socjalnych zajmuje się także ochroną społeczną ludności. W
 • Co to jest zaliczka Definicja części przyszłą należność. Kolokwialnie znaczy pewną kwotę wypłaconą z góry poprzez pracodawcę, będącą częścią wypłaty, jaką ma dostać
 • Co to jest zamach stanu Definicja użyciem wojska poprzez osobę albo grupę, mającą na celu obalenie na mocy prawa wyłonionych władz i przejęcie rządów w kraju. Regularnie
 • Co to jest zasada obiektywizmu Definicja odpowiednio z którą organ procesowy, zwł. sąd, powinien mieć bezstronny relacja wobec osób uczestniczących w postępowaniu
 • Co to jest Zarząd Narodowego Banku Polskiego Definicja Polskiego, w okolicy Prezesa NBP (jest on równocześnie prezesem zarządu) i Porady Polityki Pieniężnej. Do zakresu działania Zarządu NBP
 • Co to jest zarządzenie Definicja władzy wykonawczej; z. ma charakter wykonawczy do konkretnej ustawy, może także być wydany opierając się na ogólnej normy kompetencyjnej
 • Co to jest zasada domniemania niewinności Definicja oskarżonego uważane jest dopóty za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Z.d.n. unormowana
 • Co to jest Zatoka Perska Definicja Leżą nad nią Irak, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Arabia Saudyjska i Kuwejt. To jest obszar strategiczny wspólnie z
 • Co to jest zbrodnie wojenne Definicja w okresie I i II wojny świat. Pierwszym aktem ustalającym odpowiedzialność karną zbrodniarzy wojennych za zbrodnie przeciw pokojowi i
 • Co to jest zdolności Definicja sprawiających, Iż przy jednakowej motywacji i takim samym przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają niejednakowe rezultaty w uczeniu się i
 • Co to jest zdolność kredytowa Definicja przedsiębiorstwa możliwości korzystania z kredytów bankowych albo umiejętność przedsiębiorstwa do spłaty całego zaciągniętego kredytu
 • Co to jest zdrada stanu Definicja w najwyższym stopniu żywotnym biznesom państwa, będące zamachem na jego wewn. albo zewn. bezpieczeństwo. Definicja stosowane zamiennie z
 • Co to jest Zgromadzenie Narodowe Definicja parlamentarnych ( parlament), zwł. powołanych dla uchwalenia albo zmiany konstytucji. Po raz pierwszy nazwę ZN przyjęto we Francji w 1789
 • Co to jest Zgromadzenie Ogólne ONZ Definicja krajów członkowskich dysponuje w nim jednym głosem. Obraduje ono na sesjach zwykłych raz do roku. Sesje specjalne są zwoływane na wniosek
 • Co to jest Zieloni Definicja zasadniczym elementem programu są sprawy ochrony środowiska. Wywodzą się one ze społ. ruchów proekologicznych, przeważnie o lewicowej
 • Co to jest zlecenie giełdowe Definicja papierów wartościowych wystawiane poprzez inwestora, które realizuje dom maklerski. Z.g. zawiera: datę złożenia z.g., personalia
 • Co to jest zmiana konstytucji Definicja zawartych w konstytucji albo wydanie nowych norm konst. w trybie przewidzianym dla z.k. W przypadku z.k. postępowanie ustawodawcze odbiega
 • Co to jest Związek Harcerstwa Polskiego Definicja dzieci i młodzieży powołana w 1918. W momencie międzywojennym wypracowano, nawiązujący do skautingu, ideał wychowawczy odwołujący się do
 • Co to jest związek wyznaniowy Definicja rel. bądź jej odłamu. Status związków wyznaniowych w demokrat. systemach określają konstytucje albo inne ustawy, gwarantujące wolność
 • Co to jest związki zawodowe Definicja pracy powołane do reprezentowania i obrony ich praw i wspólnych interesów ekon. i społ. Najwcześniej (na pocz. XIX w.) organizacje
 • Co to jest zysk Definicja przedsiębiorstwa, znaczy, Iż ma ono wyższe przychody niż wydatki ich uzyskania. Jest jednym z głownych wyznaczników pozwalającym okreś- lić
 • Co to jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Definicja wychowawcza powołana w 1989; odwołuje się do zasad etyki chrześcijańskiej i tradycji nar. (służba Bogu i Ojczyźnie); współdziała ze szkołą
 • Co to jest zasada instancyjności Definicja sądowe jest przynajmniej dwuinstancyjne. Rozpatrzona i rozstrzygnięta kwestia poprzez sąd I instancji może być, wskutek wniesienia apelacji
 • Co to jest ZSRR Definicja zobacz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Co to jest zasada jednolitości systemu organów sądowych Definicja funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Zapewnia ona jednolitość postępowania, stosowania prawa i orzekania poprzez wszystkie sądy na terenie
 • Co to jest zasada prawdy materialnej Definicja zobowiązany jest do określenia zgodnych z rzeczywistością wszystkich faktów i okoliczności ważnych dla wyrokowania. Zobacz także: zasada
 • Co to jest zeznanie podatkowe Definicja skarbowego każda osoba osiągająca jakiś dochód. W z.p. wpisujemy przychód, wydatki uzyskania przychodu i dochód, po dokonaniu odpowiednich
 • Co to jest zimna wojna Definicja między państwami bloku socjalist. skupionego wokół ZSRR a krajami Zachodu. Była ona wyrazem konfliktu Wschód-Zachód zarysowanego od razu po
 • Co to jest zasady wymiaru sprawiedliwości Definicja w najwyższym stopniu obiektywnego, zgodnego z interesem obywateli i państwa, wykonywania wymiaru sprawiedliwości. W polskim wymiarze
 • Co to jest zbiorowość Definicja zamieszkujących na danym obszarze, wsród których wytworzyły się bardziej albo mniej trwałe więzi socjalne. Szczególnym rodzajem z. jest
 • Co to jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Definicja Riespublik), kraj w Europie wsch. i płn. Azji, istniejące w latach 1922-1991. Pow. 22 402 200 km2. Ludność 289 mln. Powstało wskutek
 • Co to jest zapasy Definicja używanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmagazynowanych i oczekujących na ich użycie w procesie produkcyjnym na sprzedaż
 • Co to jest zasada kolegialności Definicja ławników w orzekaniu. Bazuje ona na zespołowym rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw poprzez sądy. W sądach I instancji w składach
 • Co to jest zasada jawności Definicja przekonaniu której rozpoznawanie spraw przed wszystkimi sądami jest jawne, a więc publiczne. Zagwarantowana jest ona konst. i
 • Co to jest zarząd Definicja o.o., firma akcyjna), którego zadaniem jest zarządzanie firmą. Z. kontrolowany jest poprzez radę nadzorczą, która natomiast składa
 • Co to jest zasiłek Definicja które czasowo nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych z własnych środków, na przykład z. chorobowy, macierzyński, dla
 • Co to jest zakupy interwencyjne Definicja stabilizacji sytuacji na rynku danego produktu, na przykład gdy w danym roku jest urodzaj i liczba produktów rolniczych na rynku wzrasta
 • Co to jest zatrzymanie Definicja wolności, jaki ma prawo wykorzystać policja w relacji do osoby podejrzanej, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, Iż popełniła ona
 • Co to jest zbrodnia Definicja zabójstwo) zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat lub surowszą karą (na przykład karą Zgonu). Zbrodnia stanowi
 • Co to jest zbrodnie przeciwko ludzkości Definicja Trybunału Wojsk. w Norymberdze powołanego w Londynie w 1945 na mocy porozumienia między Francją, USA, W. Brytanią i ZSRR w celu osądzenia
 • Co to jest Zrzeszenie Studentów Polskich Definicja po połączeniu z uczelnianymi organizacjami: Związkiem Młodzieży Socjalistycznej i Związkiem Młodzieży Wiejskiej, przekształcona w 1973 w
 • Co to jest zaświadczenie Definicja istniejący albo zaistniały w przeszłości stan prawny albo będący potwierdzeniem stanu; z. wydaje się w celu przedstawienia w odpowiednim

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Zaświadczenie, Zrzeszenie Studentów Polskich, Zbrodnie Przeciwko Ludzkości, Zbrodnia, Zatrzymanie, Zakupy Interwencyjne, Zasiłek, Zarząd, Zasada Jawności dla obywatela.

Słownik Zaświadczenie, Zrzeszenie Studentów Polskich, Zbrodnie w kraju.