socjaldemokracja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Socjaldemokracja

Definicja Socjaldemokracja: ustalenie ruchu polit., partii polit. i doktryny głoszącej ideały demokr. socjalizmu. Początki s. jako ruchu zmierzającego do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem wiążą się z ujawnieniem pod koniec XIX w. ideologicznych różnic w euro. lewicy. Część działaczy postulowała obalenie kapitalizmu w drodze rewolucji, inni dążyli do realizacji idei socjalist. poprzez stopniowe jego reformowanie (socjaldemokraci). Był to także start kształtowania się partii socjaldemokratycznych. Wybuch I wojny świat., rewolucja w Rosji 1917 i stworzenie III Międzynarodówki komunist. (1919 w Moskwie) doprowadziło do ostatecznego podziału w ruchu robot. na odłam komunistyczny (oparty na zasadach marksizmu-leninizmu) i odłam opowiadający się za ewolucyjną i legalną drogą do socjalizmu. S. odrzuca zarówno komunizm na skutek dyktatorskiego programu sprawowania władzy ( dyktatura proletariatu) i totalitarnej wizji społ. ( totalitaryzm), jak i liberalizm - za nadawanie szczególnego znaczenia własności prywatnej, traktowanie nierówności społ. jako stanu naturalnego i brak programu socjalnego. S. akceptując kapitalizm, opowiada się zarazem za aktywną rolą państwa w sferze gosp. i społ. Jego zadaniem jest nie tylko regulowanie systemu rynkowego (między innymi przez politykę podatkową i krajów. interwencjonizm), lecz także pełnienie funkcji społecznej, zapewnienie równości społ. poprzez wyrównywanie szans życiowych (na przykład w zakresie ochrony zdrowia, wypoczynku) i zawod. Ideol. uogólnieniem tego programu jest koncepcja państwa dobrobytu. Do podstawowego kanonu polit. wartości s. zalicza między innymi: respektowanie praw i wolności obywat., równości wszystkich wobec prawa, funkcjonowanie wielopartyjnego mechanizmu polit., a również zdecentralizowany sposób sprawowania władzy, opierający na przekazaniu większości kompetencji organów państwa samorządom terytorialnym

Czym jest socjaldemokracja znaczenie w Słownik S .