samorząd uczniowski co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Uczniowski Samorząd

Definicja Samorząd Uczniowski: demokr. organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców
i adm. szkolnej. Zakres kompetencji s.u. ustala art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty. Należy do niego: a) prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i recenzji we wszystkich kwestiach szkoły, a zwł. dot. realizacji fundamentalnych praw uczniów, b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
d) w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kult., oświatowej, sportowej i rozrywkowej, e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, f) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami. Struktura organizacyjna s.u. zależy od decyzji samych uczniów, regulaminy prawne gdyż nie narzucają ?Xadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty mówi jedynie, Iż "zasady wybierania
i działania organów samorządowych ustala regulamin uchwalony poprzez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym"

Czym jest samorząd uczniowski znaczenie w Słownik S .