sądownictwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sądownictwo

Definicja Sądownictwo: ogół organów państwowych realizujących władzę sądowniczą w dziedzinie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W Polsce s. jest dwuinstancyjne i niezawisłe. S. obejmuje Sąd Najwyższy, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sądami powszechnymi
i szczególnymi. Wyjątkowy charakter, jako organy władzy sądowniczej, mają Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny. S. postrzegane jest poprzez społ.
w zależności od jego sprawności - im bardziej skutecznie działa, tym obywatele czują się bezpieczniej. W krajach demokr. s. jest autonomiczne (niezależne) wobec organów władzy wykonawczej i ustawodawczej. W kraju niedemokratycznym s. traci swą niezawisłość. S. działa wg reguł ustalonych jako zasady wymiaru sprawiedliwości

Czym jest sądownictwo znaczenie w Słownik S .