samostanowienie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Samostanowienie

Definicja Samostanowienie: prawo narodów do utworzenia suwerennego państwa i swobodnego kształtowania swego mechanizmu polit.-gosp., korzystania z bogactw naturalnych, rozwoju kult. Jego realizacja może być rezultatem plebiscytu, wyborów powszechnych albo walki nar.-wyzwoleńczej i bazować na uzyskaniu autonomii, własnego państwa albo dołączeniu się do wybranego państwa po oderwaniu od innego. Zasada s. po raz pierwszy została zapisana w Karcie NZ, powtórzono ją w Paktach Praw Człowieka (1966), w Deklaracji w kwestii przyznania niepodległości państwom i narodom kolonialnym (1960) i Deklaracji zasad prawa międzynar. (1970). Ten ostatni dokument zastrzegał wyraźnie, że jego postanowienia nie powinny być interpretowane jako zachęcające do rozbijania czy naruszania w całości albo części integralności terytorialnej albo jedności polit. suwerennych i niepodległych krajów, postępujących odpowiednio z zasadą równouprawnienia i samostanowienia ludów. Wiązało się to z obawami, Iż zasada s. zostanie wykorzystana poprzez ruchy separatystyczne

Czym jest samostanowienie znaczenie w Słownik S .