ludzki wymiar kbwe lt żelazny co to znaczy

Definicje społeczne L

 • Co to jest Libertynizm Definicja powstały na przeł. XVII i XVIII w. we Francji i Włoszech, skierowany przeciwko tradycyjnej obyczajowości, scholastycznemu myśleniu
 • Co to jest Logistyka Definicja działalności wojskowej w dziedzinie zaopatrywania, dowozu i komunikacji, administracji, ewakuacji rannych i tak dalej W zarządzaniu
 • Co to jest Luksemburg Definicja zach. Europie, graniczy z Belgią, Francją i Niemcami. Stolica - Luksemburg. Pow. 2 586 km2, ludność - około 0,5 mln zróżnicowana etnicznie
 • Co to jest Uwierzytelniające Listy Definicja przyjmującego albo min. spraw zagr. Ma uroczysty charakter jest sygnowany poprzez najwyższe władze państwa wysyłającego. Zapewnia się w nim
 • Co to jest Legislacja Definicja państwowe i samorządowe aktów prawnych powszechnie obowiązujących na danym terenie. L. utożsamiana jest z kompetencjami parlamentu
 • Co to jest Litwa Definicja kraj w Europie płn. -wsch., nadbałtyckie, graniczy z Polską, Rosją, Białorusią i Łotwą. Pow. 65 200 km2, ludność 3 mln 700 tys., w tym
 • Co to jest Cudzoziemska Legia Definicja żołnierzy różnych narodowości. Jej początki wiążą się z wojnami kolonialnymi i obroną imperium Francji. Została utworzona w 1831 w Algierii
 • Co to jest Legitymizm Definicja doktryna polit. głosząca, Iż prawa hist. dynastii są nienaruszalne, monarchowie gdyż sprawują własną władzę z woli Boga. L. łamał zasadę
 • Co to jest Licencja Definicja z łaciny licentia) - pozwolenie na korzystanie z zarejestrowanego wzoru użytkowego albo wynalazku. Zobacz także: patent, know-how
 • Co to jest Ustawodawcza Inicjatywa Ludowa Definicja ustalona liczba obywateli może domagać się wszczęcia postępowania mającego na celu uchwalenie ustawy albo dokonania zmiany konstytucji
 • Co to jest Leseferyzm Definicja dążenie do wolności gosp. wynikającej z koncepcji prawa natury. Fundamentalne, głoszone poprzez nich idee to: wolność jednostki, prawo do
 • Co to jest Logo Definicja symbol firmowy, coś z czym bezpośrednio może być skojarzone dane przedsiębiorstwo
 • Co to jest Lpa Definicja zobacz Liga Krajów Arabskich
 • Co to jest Władzy Legitymizacja Definicja akceptacji, posłuszeństwo wobec władzy nie jest wymuszone. W krajach demokr. w najwyższym stopniu rozpowszechnioną metodą l.w. są wolne
 • Co to jest Motywacyjny List Definicja pracę przekazuje potencjalnemu pracodawcy dodatkowe wiadomości o sobie. Złożona jest z pięciu fundamentalnych przedmiotów: adresu zwrotnego
 • Co to jest Lider Definicja czele jakiejś ekipy, organizacji społ. czy polit. Pełnienie roli l. nie zależy od osobistych predyspozycji, lecz od tego, na ile cechy
 • Co to jest Legislatywa Definicja nadawana z reguły parlamentowi. Termin związany z podziałem władz. Zadaniem l. jest stanowienie prawa w odróżnieniu do egzekutywy. L. to
 • Co to jest Marszałkowska Laska Definicja autorytetu, godności i prawa marszałków ogromnych koronnych, podkoronnych, sejmowych, sejmikowych i terytorialnych. Początkowo l.m. miała
 • Co to jest Lenin Włodzimierz Ilicz, właśc. W.I. Ulianow Definicja rewolucyjnego ruchu robotniczego, artysta marksizmu-leninizmu, pierwszy lider ZSRR. Doprowadził na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii
 • Co to jest Legacja Definicja stosunków dypl., wysyłania (czynne prawo legacji) i przyjmowania (bierne prawo) przedstawicieli dypl. Przysługuje w pełni krajom
 • Co to jest Laicyzacja Definicja życia społ. i kult. spod wpływu rel. i organizacji kościelnych; nadawanie świeckiego charakteru organizacjom i zjawiskom społ. Powody l
 • Co to jest Lokaut Definicja zamknięcie przedsiębiorstwa w celu wymuszenia na pracownikach akceptacji gorszych warunków pracy. W Polsce l. nie jest określony prawnie
 • Co to jest Lewica Definicja partie polit., ruchy społ., orientacje ideologiczne, i ugrupowania żądające mniej albo bardziej radykalnych zmian polit.-ustrojowych, społ
 • Co to jest Ludobójstwo Definicja nar., etnicznej, rel. przynależności. Termin pojawił się w akcie oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze w 1945
 • Co to jest Liberalizm Definicja otwartość na zmiany, tolerancja, wyrozumiałość dla poglądów, czynów i postaw innych ludzi, skłonność do kompromisu; 2) ruch społ.- polit
 • Co to jest Ekonomiczny Liberalizm Definicja najmniejszego wpływu państwa na działalność gosp. przedsiębiorstw. Wskutek tego wszystkie problemy ekon. w gospodarce rozwiązywane są
 • Co to jest Walter Lippman Definicja komentator polityki zagr. Jego artykuły, pisane do czołowych amer. czasopism, wywierały spory wpływ na opinię publiczną. Był jednym ze
 • Co to jest Leasing Definicja dzierżawy, polegająca na tym, Iż określony element transakcji na przykład auto transportowy zostaje przekazany osobie, która ma wymóg
 • Co to jest John Locke Definicja polit. liberalizmu. W najwyższym stopniu znane jego dzieła to: List o tolerancji i Dwa traktaty o rządzie. W swoich rozważaniach dowodził
 • Co to jest Lobby Definicja która przez własne kontakty z posłami oddziaływuje na treści rozstrzygnięć legislacyjnych, a więc związanych z procesem uchwalania ustaw
 • Co to jest Arabskich Państw Liga Definicja międzyrządowa z siedzibą w Kairze, założona w 1945 na konf. krajów arab. w Kairze. Aktualnie jej członkami są 22 państwa. Jej struktura
 • Co to jest Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Definicja Montevideo w 1960 poprzez 6 krajów Ameryki Łacińskiej: Argentynę, Brazylię, Meksyk, Paragwaj, Peru, Urugwaj, do których dołączyły
 • Co to jest Xiii Leon Definicja papież (od 1878) znany z encykliki społ. - Rerum Novarum z 1891 zawierającej nowe zasady socjalnej doktryny Kościoła
 • Co to jest Narodów Liga Definicja międzynar. powołana w 1919 z inicjatywy prez. USA, W. Wilsona, w celu zapewnienia bezp. narodom. Pakt został przyjęty w I 1920 w trakcie
 • Co to jest Ferdynand Lassalle Definicja kierunku w niemieckim ruchu robotniczym; współpracował z K. Marksem. Zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych
 • Co to jest Konflikt Libański Definicja Bliskim Wschodzie. Liban w 1943 uzyskał status niepodległej republiki i był jednym z lepiej prosperujących krajów na terytorium. Wewnątrz
 • Co to jest Lustracja Definicja funkcji publ. pracowników ustalonych służb aparatu przymusu. Zadaniem l. jest w pierwszej kolejności wykrycie, czy osoby publ. nie
 • Co to jest Kandydatów Lista Definicja partie polit., organizacje społ., a również grupę wyborców lista osób ubiegających się o stanowisko posła, spośród których wyborcy mogą
 • Co to jest Lokata Definicja którymi właściciel nie jest związany poprzez działalność gosp. Zmniejszeniu ryzyka straty kapitału sprzyja mnogość l. W najwyższym stopniu
 • Co to jest Żelazny List Definicja dający gwarancję oskarżonemu, który przebywa za granicą, Iż nie będzie pozbawiony wolności, jeżeli złoży oświadczenie, że stawi się do sądu
 • Co to jest Kbwe Wymiar Ludzki Definicja dziedzinie ochrony praw człowieka. Wiążą się one z tak zwany trzecim koszykiem Aktu Końcowego KBWE. Konflikt Wschód-Zachód uniemożliwiał

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja DEFINICJA Ludzki Wymiar Kbwe, List Żelazny, Lokata, Lista Kandydatów, Lustracja, Libański Konflikt, Lassalle Ferdynand, Liga Narodów, Leon Xiii, Latynoamerykańskie dla obywatela.

Słownik Czym jest Ludzki Wymiar Kbwe, List Żelazny, Lokata, Lista Kandydatów w kraju.