rozbrojenie rada społeczno co to znaczy

Definicje społeczne R

 • Co znaczy Rozbrojenie Porównanie zbrojeń bądź całkowite i powszechne rozbrojenie. Przedmioty tego procesu pojawiły się w XIX w., jednak dopiero narady i organizacje w XX w Ranking
 • Krzyżówka Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ Dlaczego Zjed., ma nadzorować realizację szczególnych programów społ. i gosp. ONZ i wyspecjalizowanych agend. Złożona jest z 54 przedstawicieli Co lepsze
 • Co to jest Pokojowy Ruch Jak lepiej działalność organizacji rządowych utworzonych dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa we współcz. świecie ( ONZ, KBWE/OBWE). Tradycje r.p Czy warto
 • Słownik Delano Franklin Roosevelt Kiedy Przedtem aktywny polityk, gubernator Nowego Jorku. Pierwszy moment jego prezydentury zaznaczył się nową polityką gosp.-społ. (New Deal Opinie forum
 • Czym jest Rewolucja Od czego zależy szybka zmiana w określonej dziedzinie życia społ., intelektualnego czy kult. (na przykład r. naukowo- -techniczna, r. kulturalna, r Najlepszy
 • Co oznacza Ratyfikacja Na czym polega umów międzynar. poprzez najwyższe organy władzy państwowej (parlament, głowę państwa). Po r. następuje zamiana dokumentów pomiędzy Porównaj
 • Tłumaczenie Republika Różnice państwa jest osoba albo ekipa osób wyłoniona w drodze wyborów bezpośrednich (poprzez nar.) albo pośrednich (poprzez parlament czy Wyniki
 • Przykłady Szkoły Rada Wady i zalety rozwiązywania wewn. spraw szkoły albo placówki oświatowej. R.s. uchwala statut szkoły opierając się na projektu przygotowanego poprzez radę Zastosowanie
 • Definicja Dochodów Redystrybucja Podobieństwa polityki fiskalnej, otrzymuje pewne dochody, a w dalszym ciągu dokonuje ich transferu na rzecz innych osób, które nie są w stanie utrzymać Ranking
 • Encyklopedia Rodzina Czemu złożona z rodziców (połączonych stosunkiem małżeńskim), ich dzieci i wszystkich krewnych każdego z małżonków. O istnieniu r. decydują dwa Co lepsze
 • Jak działa Rynkowa Równowaga Co gorsze wielkości popytu i podaży na dane dobro przy pewnej określonej cenie i ilości, które odpowiadają zarówno nabywcom, jak sprzedawcom Czy warto
 • Czy jest Rozbrojeniowe Rokowania Porównaj na celu ograniczenie, redukcję zbrojeń albo całkowite rozbrojenie. Szczególnej wagi nabrały one po II wojnie świat., w obliczu wyścigu Opinie forum
 • Pojęcie Readmisja Porównanie imigrantów do ich państw albo, jeśli są uchodźcami, do pierwszego bezpiecznego państwie, na którego terenie pozostawali po ucieczce z Najlepszy
 • Wyjaśnienie Równoległy Rynek Dlaczego transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych na giełdę papierów wartościowych, ale nie spełniających wszystkich wymogów Porównaj
 • Opis Obywatelskich Praw Rzecznik Jak lepiej organ powołany do ochrony praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i innych aktach normatywnych. Jego działalność klasyfikuje ustawa Wyniki
 • Informacje Nordycka Rada Kiedy nordyckich z siedzibą w Helsinkach, założona w 1952. W jej skład wchodzą: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja. Jej osiągnięciem Zastosowanie
 • Znaczenie Referendum Od czego zależy bezpośredniej, bazuje na powszechnym głosowaniu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. W trakcie r. obywatele udzielają pozytywnej Ranking
 • Co znaczy Bałtycka Rada Na czym polega nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Zapoczątkowana w 1989 spotkaniem na Litwie przewodniczących Rad Najwyższych republik radz Co lepsze
 • Krzyżówka Pieniężnej Polityki Rada Różnice Banku Polskiego (w okolicy Prezesa NBP i Zarządu NBP). Wg Konstytucji w skład RPP wchodzi Prezes NBP jako przewodniczący i osoby Czy warto
 • Co to jest Roszczenie Wady i zalety uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, na przykład jeśli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą Opinie forum
 • Słownik Remitent Podobieństwa osoba, która jako pierwsza była wierzycielem i ma prawo odbioru należności zawartej na wekslu albo czeku Najlepszy
 • Czym jest Reportaż Czemu publicystycznej, stosunek z wydarzeń i faktów znanych autorowi z własnych, bezpośrednich obserwacji albo z dokumentów źródłowych. R. ma Porównaj
 • Co oznacza Rewindykacja Co gorsze albo dochodzenie drogą prawną (poprzez sądy) do zwrotu własności. R. mogą zajmować się wyspecjalizowane spółki, które mają na celu Wyniki
 • Tłumaczenie Europejskiej Unii Rozszerzenie Porównaj zarazem problemów stojących przed Unią Europejską przez wzgląd na dążeniami do członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, Cypru, Malty Zastosowanie
 • Przykłady Ryzyko Porównanie nieuzyskania przewidywanych efektów (poniesienia strat) wskutek podjęcia określonej decyzji ekonom. R. jest nieodłącznym elementem Ranking
 • Definicja Mniejszościowy Rząd Dlaczego systemach, rząd, który nie ma poparcia większości deputowanych w parlamencie. Rz.m. powstaje z reguły w wypadku, gdy ugrupowania Co lepsze
 • Encyklopedia reforma systemu edukacji w Polsce Jak lepiej prawnie zmian istniejącego ustroju szkolnego. Celem reformy jest: podniesienie po-ziomu nauki społ. poprzez upowszechnienie wykształcenia Czy warto
 • Jak działa Reformizm Kiedy ruchu robot. odrzucający rewol. sposoby walki o obalenie kapitalizmu na rzecz wprowadzenia stopniowych reform społ., ekon. i polit. Tym Opinie forum
 • Czy jest Restrukturyzacja Od czego zależy w celu uzyskania większej efektywności. W znaczeniu makroekonomicznym - suma przedsięwzięć podejmowanych poprzez kraj w celu rozwoju Najlepszy
 • Pojęcie Parlamentu Regulamin Na czym polega akt normatywny w formie uchwały wnikliwie określający zasady organizacji wewn. danej izby (organy, skład, powoływanie), procedurę Porównaj
 • Wyjaśnienie Pierwotny Rynek Różnice umowna nazwa pierwszych transakcji związanych z nowymi emisjami akcji albo obligacji, a więc nabywaniem ich poprzez nowych właścicieli Wyniki
 • Opis Resocjalizacja Wady i zalety kogoś, kto poprzez jakiś czas był pozbawiony możliwości uczestniczenia w nim; podejmowanie działań pedagogicznych i prawnych zmierzających Zastosowanie
 • Informacje Europejska Rada Podobieństwa instytucjonalnej Wspólnot Europejskich. Pozostaje poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Początki RE wiażą się ze Ranking
 • Znaczenie Rodzice Czemu opiekunowie własnych dzieci do czasu osiągnięcia poprzez nie pełnoletności. Odpowiednio z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym r. mają wymóg i Co lepsze
 • Co znaczy Renta Co gorsze właściciela czynników produkcji, na przykład z dzierżawy ziemi; 2. regularne wypłaty dokonywane poprzez osobę prawną albo osobę fizyczną na Czy warto
 • Krzyżówka Gospodarczy Rozwój Porównaj wzrostu możliwości produkcji, modernizacji i rozwoju technologii, polepszenia jakości życia mieszkańców danego państwie. Ponadto znaczy Opinie forum
 • Co to jest Retorsje Porównanie odpowiadając na akty nieprzyjazne, aczkolwiek właściwe z prawem międzynar. Należy o nich na przykład podwyższanie ceł na wyroby pochodzące Najlepszy
 • Słownik Bezgotówkowe Rozliczenie Dlaczego dwiema albo więcej osobami albo instytucjami opierający na użyciu innych możliwości niż przekaz gotówki; przeniesienie środków z rachunku Porównaj
 • Czym jest Rękojmia Jak lepiej odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru sprzedanego nabywcy. Nabywca ma więc prawo do reklamacji danego wyrobu, jeśli w momencie Wyniki
 • Co oznacza Polityczna Reforma Kiedy przekształcania istniejącego mechanizmu politycznego, nie naruszające jednak podstaw prawno-ustrojowych. Celem r.p. jest normalnie Zastosowanie
 • Tłumaczenie Rentowność Od czego zależy zaangażowanych albo stosowanych w procesie produkcji czynników wytwórczych. R. przedsiębiorstwa mierzona jest dzięki wielu wyznaczników, na Ranking
 • Przykłady Bieżący Rachunek Na czym polega gromadzone są środki pieniężne klienta banku. Klient dokonuje wpłat na rachunek w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelew), może Co lepsze
 • Definicja Rewaluacja Różnice waluty krajowej w relacji do wartości kruszca (na przykład w złocie) albo waluty zagr. wywołana interwencją rządu. Zdarzenie odwrotne do Czy warto
 • Encyklopedia Ministrów Rada Wady i zalety organ państwa w dziedzinie władzy wykonawczej, wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i kompetencyjnie. RM prowadzi politykę wewn. i Opinie forum
 • Jak działa Europejski Ruch Podobieństwa międzynar. łącząca sekcje nar. z 30 państw euro. i 20 innych związków i stowarzyszeń euro., na przykład Europejskie Stowarzyszenie Najlepszy
 • Czy jest Sprzedaży Redukcja Czemu zobacz tabela giełdowa Porównaj
 • Pojęcie Reprezentacja Co gorsze ekipa osób występująca w imieniu określonej zbiorowości społ. (na przykład narodu, wspólnoty terytorialnej, etnicznej i tym podobne) i Wyniki
 • Wyjaśnienie Dóbr Rzadkość Porównaj wszystkiego, co jest pożądane. Wynika to z tego, Iż ludzkie chęci są nieograniczone, trzeba więc dokonywać wyboru i ponieść w ten sposób Zastosowanie
 • Opis Ryczałt Porównanie się zawsze taką samą opłatę, z wyjątkiem innych czynników. W podatkach znaczy to zapłacenie z góry określonej stawki podatku, co wynika z Ranking
 • Informacje Redyskonto Dlaczego posiadając weksel odkupiony od jego posiadacza, odsprzedaje go za gotówkę bankowi centralnemu. Banki starają się w ten sposób powiększyć Co lepsze
 • Znaczenie Rehabilitacja Jak lepiej przywrócenie, osobie niesłusznie skazanej, utraconych praw. Normalnie r. następuje po wykonaniu kary, lecz także jest możliwa w drodze Czy warto
 • Co znaczy Reklama Kiedy informacji dzięki na przykład napisów, plansz (plakaty, tablice), ogłoszeń w środkach masowego przekazu. R. przeważnie używana jest w celu Opinie forum
 • Krzyżówka Europy Rada Od czego zależy z siedzibą w Strasburgu, utworzona w 1949. Kluczowym jej celem jest współpraca i integracja na kontynencie. Do 1989 jej członkami były Najlepszy
 • Co to jest Rewizjonizm Na czym polega odstępstwo od przyjętych poglądów, idei, umów, porozumień, dążenie do ich zmiany wskutek ponownego zbadania. 1. kierunek ideolog.-polit. w Porównaj
 • Słownik ruch ochrony praw człowieka Różnice wprowadzanie, poszerzanie, rozwijanie mechanizmu ochrony praw człowieka. Początki ruchu były powiązane z niezgodą na bezradność i Wyniki
 • Czym jest Bankowy Rachunek Wady i zalety się na umowy pomiędzy bankiem, a osobą fizyczna albo prawną. Bank zobowiązuje się przechowywać środki pieniężne i dokonywać wyliczenia na Zastosowanie
 • Co oznacza Rozwód Podobieństwa żądanie małżonków, zawartego małżeństwa. R. może być orzeczony tylko w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. R Ranking
 • Tłumaczenie Reglamentacja Czemu ze swobodnego obiegu towarowego. Zakup, sprzedaż, zamiana, używanie, produkcja, przeróbu i tak dalej wiąże się z uzyskaniem odpowiedniego Co lepsze
 • Przykłady Radny Co gorsze samorządu terytorialnego. R. może zostać każdy obywatel polski, który do dnia wyborów ukończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Czy warto
 • Definicja Oszczędnościowy Rachunek Porównaj zlecenie klienta w celu przechowywania na nim pewnej stawki poprzez określony czas (na przykład 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku i tak dalej Opinie forum
 • Encyklopedia Polityczny Społeczno Ruch Porównanie zmierzające do wprowadzenia ustalonych zmian w życiu społ. i polit. R.s.p od partii politycznej odróżnia luźna struktura organizacyjna i Najlepszy
 • Jak działa Europejskiej Unii Rada Dlaczego Wspólnot Europejskich, do Traktatu z Maastricht zwana Poradą Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie różnych resortów, na przykład min Porównaj
 • Czy jest Rząd Jak lepiej w dziedzinie władzy wykonawczej powołany do wykonywania zadań państwowych ustalonych poprzez parlament. Rz. złożona jest z ministrów i Wyniki
 • Pojęcie Polityczny Reżim Kiedy posługuje się aparat władzy państwowej w relacjach ze społ. W każdym kraju istnieje określony r.p. Odznacza się r.p. demokratyczny, na Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Reprywatyzacja Od czego zależy poprzez kraj. Aktualnie w Polsce rozważanych jest kilka wariantów r.: zwrot mienia w całości, jego ekwiwalentu w gotówce albo papierach Ranking
 • Opis Kulturalna Rewolucja Na czym polega przeprowadzane albo zachodzące w sferze kult. społ., na przykład upowszechniania się nowych wzorców kulturowych, zwiększania dostępności Co lepsze
 • Informacje Inwestycyjny Rachunek Różnice przeznaczenie domu maklerskiego, używany w celu zakupu walorów na giełdzie papierów wartościowych, na przykład dom maklerski dokonuje Czy warto
 • Znaczenie Kupna Redukcja Wady i zalety zobacz tabela giełdowa Opinie forum
 • Co znaczy Sił Równowaga Podobieństwa najlepszy schemat bezpieczeństwa, funkcjonujący w z angielskiego: polityce od XVI w. (balance of power), wykonywany w Europie w XVIII i XIX Najlepszy
 • Krzyżówka Informacyjna Rewolucja Czemu XX w., w momencie, gdy rewolucja nauk.-techn. doprowadziła do przełomu w technologii, rozwoju mikroelektroniki. Wywołało to obniżkę cen (a Porównaj
 • Co to jest Społeczna Rola Co gorsze wynikających z przynależności jednostki do ustalonych grup socjalnych i zespół pełnionych poprzez nią funkcji. Każda jednostka pełni sporo Wyniki
 • Słownik Sejmu Regulamin Porównaj zobacz regulamin parlamentu Zastosowanie
 • Czym jest Rada Arabskiej Współpracy Gospodarczej Porównanie krajów arab. i OWP. Ideą przewodnią było utworzenie wspólnego rynku, a etapem pośrednim unia celna (do roku 1971), jednak sprzeczności Ranking
 • Co oznacza regionalny system ochrony praw człowieka Dlaczego mechanizmu praw człowieka, uzupełnia uniwersalny mechanizm ochrony praw człowieka ONZ i działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie Co lepsze
 • Tłumaczenie Obowiązkowe Rezerwy Jak lepiej centralny obligatoryjna wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego Czy warto
 • Przykłady Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej Kiedy poprawkami do traktatu o Wspólnotach Europejskich, wprowadzonymi poprzez traktat z Maastricht, Parlament Europejski mianuje rzecznika praw Opinie forum
 • Definicja Podstawowy Rynek Od czego zależy transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych na giełdę papierów wartościowych i spełniających wszystkie wymogi Najlepszy
 • Encyklopedia Gabinetowa Rada Na czym polega może zwołać Prezydent RP w celu przedyskutowania spraw szczególnie ważnych dla państwa. Skład RG tworzy Porada Ministrów, której wyjątkowo Porównaj
 • Jak działa Rynek Różnice umożliwiający kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi do ich zakupu (konsumentami). R. pomaga ustalić optymalną Wyniki
 • Czy jest Senatu Regulamin Wady i zalety zobacz regulamin parlamentu Zastosowanie
 • Pojęcie Jacques Jean Rousseau Podobieństwa czołowy przedstawiciel Oświecenia, teoretyk umowy socjalnej, współpracownik Ogromnej encyklopedii francuskiej. W swoich pracach (między Ranking
 • Wyjaśnienie Pedagogiczna Rada Czemu albo innej placówki oświatowej (zatrudniającej przynajmniej 3 nauczycieli) w dziedzinie realizacji jej statutowych zadań dot. kształcenia Co lepsze
 • Opis Prawa Rządy Co gorsze funkcjonowania państwa, odpowiednio z którą całe życie społ. powinno być podporządkowane normom prawnym. Za jej twórcę uważane jest Czy warto
 • Informacje Rodziców Rada Porównaj uczniów danej szkoły, powołany do współdziałania ze szkołą w dziedzinie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dot Opinie forum
 • Znaczenie Nadzorcza Rada Porównanie działalnością gosp. firmy (a również przedsiębiorstwa spółdzielczego). Do jej obowiązków należy przeprowadzanie badań nad stanem Najlepszy
 • Co znaczy Rozporządzenie Dlaczego poprzez naczelny organ władzy wykonawczej opierając się na szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, w celu jej wykonania. W Porównaj
 • Krzyżówka Resort Jak lepiej zobacz ministerstwo Wyniki
 • Co to jest Publiczne Roboty Kiedy prac interwencyjnych, związanych przeważnie z przeciwdziałaniem bezrobociu, bazuje na zatrudnianiu niepracujących do prac związanych z Zastosowanie
 • Słownik Wtórny Rynek Od czego zależy sprzedaży papierów wartościowych, gdzie nie występuje emitent. Kluczowym obszarem działania r.w. jest giełda papierów wartościowych. Zobacz Ranking
 • Czym jest Rabat Na czym polega danego dobra wyrażona w procentach. Przeważnie użytkowana przy zakupach hurtowych, a również gdy nabywane dobro ma bardzo wysoką ceną, a Co lepsze
 • Co oznacza Polityczny System Rosji Różnice federacyjnym (21 republik 6 państw, 10 okręgów autonomicznych, 50 obwodów, w tym 1 autonomiczny i 2 miasta wydzielone) o prezydenckim Czy warto
 • Tłumaczenie Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Wady i zalety skupiająca państwa socjalistyczne. Powołana w 1949, rozwiązana w 1989, kiedy przewarzająca część jej członków odrzuciła zasady gospodarki Opinie forum
 • Przykłady Regionalizm Podobieństwa władzy ośrodkom niższego szczebla, działającym na spójnych gosp., kult. obszarach - w regionach. Tendencja charakterystyczna dla krajów Najlepszy
 • Definicja Onz Bezpieczeństwa Rada Czemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta NZ powierzyła RB kluczową odpowiedzialność za utrzymanie międzynar. pokoju i bezpieczeństwa. Ma Porównaj
 • Encyklopedia Reklamacja Co gorsze producenta dobra albo wykonawcy danej usługi w kwestii ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku czy wykonaniu usługi z Wyniki
 • Jak działa Rebelia Porównaj zbrojny spisek, bunt, stworzenie Zastosowanie
 • Czy jest Rentier Porównanie osoba utrzymująca się z pieniędzy wypłacanych poprzez bank. Stawki te są odsetkami od sporych sum Ranking
 • Pojęcie Represalia Dlaczego anulujące zwyczajne normy prawa międzynar., użytkowane odpowiadając na bezprawne działanie innego państwa. Przy ich stosowaniu obowiązuje Co lepsze
 • Wyjaśnienie Wyników Rachunek Jak lepiej wyniku finansowego przedsiębiorstwa sporządzane na określony czas (przeważnie miesięczne albo roczne) w celu przedstawienia aktualnego Czy warto
 • Opis Rada Państw Morza Bałtyckiego Kiedy krajów basenu M. Bałtyckiego, istnieje od 1992. W jej skład wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja i Opinie forum
 • Informacje Stanu Racja Od czego zależy innymi interesami i normami. Ma charakter długofalowy i wynika z sytuacji międzynar. państwa. Charakterystyczne cechy r.s.: suwerenność Najlepszy
 • Znaczenie Równość Na czym polega kategoria występująca wspólnie z definicją sprawiedliwość i wolność. W polityce podobnie jak w socjologii wiąże się z terminem egalitaryzm Porównaj
 • Co znaczy Ekologiczny Ruch Różnice na celu przeciwdziałanie zagrożeniom ekol., ochronę środowiska naturalnego człowieka. Pierwsze ekipy r.e powstawały w latach 60. Jednak Wyniki
 • Krzyżówka Recesja Wady i zalety koniunkturalnego, w okresie której rozmiar produkcji spada, aż do depresji, a więc dna cyklu. Charakteryzuje się zmniejszeniem działalności Zastosowanie
 • Co to jest Ucznia Praw Rzecznik Podobieństwa uczniów ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynar. i aktach prawnych wydanych poprzez Sejm i Ministerstwo Nauki Ranking
 • Słownik Rasizm Czemu zróżnicowanie rasowe, wyrażające się w cechach zewn. człowieka (budowie, kolorze skóry) ma zasadnicze znaczenie dla wartości i Co lepsze
 • Czym jest Rosja Co gorsze Rosijskaja Fiedieracyja) - kraj w Europie i Azji, graniczy z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią, Ukrainą, Gruzją Czy warto
 • Co oznacza Ronald Reagan Porównaj ramienia Partii Republikańskiej, której był członkiem od 1962 podwójnie gubernator stanu Kalifornia (1966-75). Jego prezydentura Opinie forum
 • Tłumaczenie Rata Porównanie zobacz sprzedaż ratalna Najlepszy
 • Przykłady Techniczna Naukowo Rewolucja Dlaczego XX w. mechanizm jakościowych przemian w nauce, technice i produkcji, który spowodował przejście w nowy faza rozwoju. Termin wprowadził w Porównaj
 • Definicja Rfn Jak lepiej zobacz Niemcy Wyniki
 • Encyklopedia Thanta U Raport Kiedy Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta na sesji Zebrania Ogólnego w 1968, zatytułowany Człowiek i jego środowisko. Zawierał on lista zagrożeń Zastosowanie
 • Jak działa Rezolucja Od czego zależy podjętej wskutek obrad poprzez jakieś zebranie, konferencję, zjazd. W organizacjach międzynarodowych może być przyjęta większością głosów Ranking
 • Czy jest Niezaangażowanych Państw Ruch Na czym polega wojnie świat. zadecydowały o pozostaniu poza sojuszami wojsk. i blokami ideol.-polit., deklarując gotowość do pokojowej współpracy z każdym Co lepsze

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Ruch państw niezaangażowanych co znaczy rezolucja krzyżówka Raport U Thanta co to jest RFN słownik rewolucja naukowo-techniczna czym jest rata co oznacza. dla obywatela.

Słownik Rozbrojenie co znaczy Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ krzyżówka ruch w kraju.