reforma polityczna rynek co to znaczy

Definicje społeczne R

 • Co to jest Rebelia Definicja zbrojny spisek, bunt, stworzenie
 • Co to jest Oszczędnościowy Rachunek Definicja w celu przechowywania na nim pewnej stawki poprzez określony czas (na przykład 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku i tak dalej), jest tak zwany
 • Co to jest Stanu Racja Definicja interesami i normami. Ma charakter długofalowy i wynika z sytuacji międzynar. państwa. Charakterystyczne cechy r.s.: suwerenność
 • Co to jest Rada Arabskiej Współpracy Gospodarczej Definicja i OWP. Ideą przewodnią było utworzenie wspólnego rynku, a etapem pośrednim unia celna (do roku 1971), jednak sprzeczności interesów i
 • Co to jest Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Definicja państwa socjalistyczne. Powołana w 1949, rozwiązana w 1989, kiedy przewarzająca część jej członków odrzuciła zasady gospodarki
 • Co to jest Ronald Reagan Definicja Partii Republikańskiej, której był członkiem od 1962 podwójnie gubernator stanu Kalifornia (1966-75). Jego prezydentura charakteryzowała
 • Co to jest Europy Rada Definicja w Strasburgu, utworzona w 1949. Kluczowym jej celem jest współpraca i integracja na kontynencie. Do 1989 jej członkami były państwa
 • Co to jest Nordycka Rada Definicja nordyckich z siedzibą w Helsinkach, założona w 1952. W jej skład wchodzą: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja. Jej osiągnięciem
 • Co to jest Pedagogiczna Rada Definicja innej placówki oświatowej (zatrudniającej przynajmniej 3 nauczycieli) w dziedzinie realizacji jej statutowych zadań dot. kształcenia
 • Co to jest Recesja Definicja okresie której rozmiar produkcji spada, aż do depresji, a więc dna cyklu. Charakteryzuje się zmniejszeniem działalności gospodarczej
 • Co to jest Referendum Definicja bazuje na powszechnym głosowaniu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. W trakcie r. obywatele udzielają pozytywnej albo negatywnej
 • Co to jest reforma systemu edukacji w Polsce Definicja zmian istniejącego ustroju szkolnego. Celem reformy jest: podniesienie po-ziomu nauki społ. poprzez upowszechnienie wykształcenia średniego
 • Co to jest Regionalizm Definicja niższego szczebla, działającym na spójnych gosp., kult. obszarach - w regionach. Tendencja charakterystyczna dla krajów
 • Co to jest Reklama Definicja dzięki na przykład napisów, plansz (plakaty, tablice), ogłoszeń w środkach masowego przekazu. R. przeważnie używana jest w celu
 • Co to jest Represalia Definicja zwyczajne normy prawa międzynar., użytkowane odpowiadając na bezprawne działanie innego państwa. Przy ich stosowaniu obowiązuje: zasada
 • Co to jest Resocjalizacja Definicja poprzez jakiś czas był pozbawiony możliwości uczestniczenia w nim; podejmowanie działań pedagogicznych i prawnych zmierzających do takiego
 • Co to jest Retorsje Definicja na akty nieprzyjazne, aczkolwiek właściwe z prawem międzynar. Należy o nich na przykład podwyższanie ceł na wyroby pochodzące z
 • Co to jest Rewizjonizm Definicja przyjętych poglądów, idei, umów, porozumień, dążenie do ich zmiany wskutek ponownego zbadania. 1. kierunek ideolog.-polit. w międzynar
 • Co to jest Rewolucja Definicja zmiana w określonej dziedzinie życia społ., intelektualnego czy kult. (na przykład r. naukowo- -techniczna, r. kulturalna, r. obyczajowa
 • Co to jest Roszczenie Definicja od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, na przykład jeśli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone r. właściciela
 • Co to jest Polityczny Reżim Definicja się aparat władzy państwowej w relacjach ze społ. W każdym kraju istnieje określony r.p. Odznacza się r.p. demokratyczny, na przykład
 • Co to jest Rękojmia Definicja sprzedawcy za wady towaru sprzedanego nabywcy. Nabywca ma więc prawo do reklamacji danego wyrobu, jeśli w momencie sprzedaży nie wiedział
 • Co to jest Społeczna Rola Definicja wynikających z przynależności jednostki do ustalonych grup socjalnych i zespół pełnionych poprzez nią funkcji. Każda jednostka pełni sporo
 • Co to jest Polityczny System Rosji Definicja republik 6 państw, 10 okręgów autonomicznych, 50 obwodów, w tym 1 autonomiczny i 2 miasta wydzielone) o prezydenckim systemie rządów
 • Co to jest Rozbrojenie Definicja całkowite i powszechne rozbrojenie. Przedmioty tego procesu pojawiły się w XIX w., jednak dopiero narady i organizacje w XX w. zajęły się
 • Co to jest Bezgotówkowe Rozliczenie Definicja więcej osobami albo instytucjami opierający na użyciu innych możliwości niż przekaz gotówki; przeniesienie środków z rachunku bankowego
 • Co to jest Mniejszościowy Rząd Definicja rząd, który nie ma poparcia większości deputowanych w parlamencie. Rz.m. powstaje z reguły w wypadku, gdy ugrupowania większościowe nie
 • Co to jest Ekologiczny Ruch Definicja przeciwdziałanie zagrożeniom ekol., ochronę środowiska naturalnego człowieka. Pierwsze ekipy r.e powstawały w latach 60. Jednak największy
 • Co to jest Europejski Ruch Definicja łącząca sekcje nar. z 30 państw euro. i 20 innych związków i stowarzyszeń euro., na przykład Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli
 • Co to jest ruch ochrony praw człowieka Definicja wprowadzanie, poszerzanie, rozwijanie mechanizmu ochrony praw człowieka. Początki ruchu były powiązane z niezgodą na bezradność i
 • Co to jest Niezaangażowanych Państw Ruch Definicja zadecydowały o pozostaniu poza sojuszami wojsk. i blokami ideol.-polit., deklarując gotowość do pokojowej współpracy z każdym państwem
 • Co to jest Pokojowy Ruch Definicja organizacji rządowych utworzonych dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa we współcz. świecie ( ONZ, KBWE/OBWE). Tradycje r.p. sięgają 2
 • Co to jest Polityczny Społeczno Ruch Definicja wprowadzenia ustalonych zmian w życiu społ. i polit. R.s.p od partii politycznej odróżnia luźna struktura organizacyjna i brak
 • Co to jest Rynek Definicja kontakt osobom posiadającym dobra i usługi (producentów) z chętnymi do ich zakupu (konsumentami). R. pomaga ustalić optymalną dla
 • Co to jest Obywatelskich Praw Rzecznik Definicja powołany do ochrony praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i innych aktach normatywnych. Jego działalność klasyfikuje ustawa z 1987
 • Co to jest Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej Definicja traktatu o Wspólnotach Europejskich, wprowadzonymi poprzez traktat z Maastricht, Parlament Europejski mianuje rzecznika praw obywatelskich
 • Co to jest Rozbrojeniowe Rokowania Definicja ograniczenie, redukcję zbrojeń albo całkowite rozbrojenie. Szczególnej wagi nabrały one po II wojnie świat., w obliczu wyścigu zbrojeń i
 • Co to jest Prawa Rządy Definicja państwa, odpowiednio z którą całe życie społ. powinno być podporządkowane normom prawnym. Za jej twórcę uważane jest Monteskiusza. Współcz
 • Co to jest Wtórny Rynek Definicja papierów wartościowych, gdzie nie występuje emitent. Kluczowym obszarem działania r.w. jest giełda papierów wartościowych. Zobacz także
 • Co to jest Sprzedaży Redukcja Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest Ministrów Rada Definicja państwa w dziedzinie władzy wykonawczej, wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i kompetencyjnie. RM prowadzi politykę wewn. i
 • Co to jest Remitent Definicja osoba, która jako pierwsza była wierzycielem i ma prawo odbioru należności zawartej na wekslu albo czeku
 • Co to jest Resort Definicja zobacz ministerstwo
 • Co to jest Sił Równowaga Definicja schemat bezpieczeństwa, funkcjonujący w z angielskiego: polityce od XVI w. (balance of power), wykonywany w Europie w XVIII i XIX w. i po
 • Co to jest Pierwotny Rynek Definicja umowna nazwa pierwszych transakcji związanych z nowymi emisjami akcji albo obligacji, a więc nabywaniem ich poprzez nowych właścicieli
 • Co to jest Ucznia Praw Rzecznik Definicja wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynar. i aktach prawnych wydanych poprzez Sejm i Ministerstwo Nauki Narodowej. Funkcje
 • Co to jest Reportaż Definicja stosunek z wydarzeń i faktów znanych autorowi z własnych, bezpośrednich obserwacji albo z dokumentów źródłowych. R. ma budzić (u czytelnika
 • Co to jest Jacques Jean Rousseau Definicja przedstawiciel Oświecenia, teoretyk umowy socjalnej, współpracownik Ogromnej encyklopedii francuskiej. W swoich pracach (między innymi O
 • Co to jest Rodziców Rada Definicja danej szkoły, powołany do współdziałania ze szkołą w dziedzinie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dot. kształcenia
 • Co to jest Dóbr Rzadkość Definicja jest pożądane. Wynika to z tego, Iż ludzkie chęci są nieograniczone, trzeba więc dokonywać wyboru i ponieść w ten sposób wydatek
 • Co to jest Rasizm Definicja rasowe, wyrażające się w cechach zewn. człowieka (budowie, kolorze skóry) ma zasadnicze znaczenie dla wartości i potencjalnych możliwości
 • Co to jest Rodzice Definicja dzieci do czasu osiągnięcia poprzez nie pełnoletności. Odpowiednio z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym r. mają wymóg i prawo do wychowania
 • Co to jest Sejmu Regulamin Definicja zobacz regulamin parlamentu
 • Co to jest Senatu Regulamin Definicja zobacz regulamin parlamentu
 • Co to jest Równoległy Rynek Definicja transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych na giełdę papierów wartościowych, ale nie spełniających wszystkich wymogów
 • Co to jest Rfn Definicja zobacz Niemcy
 • Co to jest Ryzyko Definicja przewidywanych efektów (poniesienia strat) wskutek podjęcia określonej decyzji ekonom. R. jest nieodłącznym elementem działalności
 • Co to jest Równość Definicja występująca wspólnie z definicją sprawiedliwość i wolność. W polityce podobnie jak w socjologii wiąże się z terminem egalitaryzm. R
 • Co to jest Onz Bezpieczeństwa Rada Definicja Narodów Zjednoczonych. Karta NZ powierzyła RB kluczową odpowiedzialność za utrzymanie międzynar. pokoju i bezpieczeństwa. Ma ona
 • Co to jest Reprywatyzacja Definicja Aktualnie w Polsce rozważanych jest kilka wariantów r.: zwrot mienia w całości, jego ekwiwalentu w gotówce albo papierach wartościowych
 • Co to jest Szkoły Rada Definicja spraw szkoły albo placówki oświatowej. R.s. uchwala statut szkoły opierając się na projektu przygotowanego poprzez radę pedagogiczną
 • Co to jest Republika Definicja osoba albo ekipa osób wyłoniona w drodze wyborów bezpośrednich (poprzez nar.) albo pośrednich (poprzez parlament czy szczególny organ). W
 • Co to jest Bieżący Rachunek Definicja są środki pieniężne klienta banku. Klient dokonuje wpłat na rachunek w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelew), może także zlecać
 • Co to jest Rząd Definicja dziedzinie władzy wykonawczej powołany do wykonywania zadań państwowych ustalonych poprzez parlament. Rz. złożona jest z ministrów i
 • Co to jest Rada Państw Morza Bałtyckiego Definicja basenu M. Bałtyckiego, istnieje od 1992. W jej skład wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja
 • Co to jest Pieniężnej Polityki Rada Definicja Polskiego (w okolicy Prezesa NBP i Zarządu NBP). Wg Konstytucji w skład RPP wchodzi Prezes NBP jako przewodniczący i osoby wyróżniające się
 • Co to jest Rentier Definicja osoba utrzymująca się z pieniędzy wypłacanych poprzez bank. Stawki te są odsetkami od sporych sum
 • Co to jest Kulturalna Rewolucja Definicja przeprowadzane albo zachodzące w sferze kult. społ., na przykład upowszechniania się nowych wzorców kulturowych, zwiększania dostępności do
 • Co to jest Rezolucja Definicja wskutek obrad poprzez jakieś zebranie, konferencję, zjazd. W organizacjach międzynarodowych może być przyjęta większością głosów, w
 • Co to jest Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ Definicja nadzorować realizację szczególnych programów społ. i gosp. ONZ i wyspecjalizowanych agend. Złożona jest z 54 przedstawicieli krajów
 • Co to jest Informacyjna Rewolucja Definicja momencie, gdy rewolucja nauk.-techn. doprowadziła do przełomu w technologii, rozwoju mikroelektroniki. Wywołało to obniżkę cen (a zatem i
 • Co to jest Techniczna Naukowo Rewolucja Definicja mechanizm jakościowych przemian w nauce, technice i produkcji, który spowodował przejście w nowy faza rozwoju. Termin wprowadził w 1939 z
 • Co to jest Europejskiej Unii Rozszerzenie Definicja problemów stojących przed Unią Europejską przez wzgląd na dążeniami do członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, Cypru, Malty i Turcji
 • Co to jest Kupna Redukcja Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest Obowiązkowe Rezerwy Definicja obligatoryjna wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed
 • Co to jest Rewindykacja Definicja dochodzenie drogą prawną (poprzez sądy) do zwrotu własności. R. mogą zajmować się wyspecjalizowane spółki, które mają na celu odzyskanie
 • Co to jest Publiczne Roboty Definicja interwencyjnych, związanych przeważnie z przeciwdziałaniem bezrobociu, bazuje na zatrudnianiu niepracujących do prac związanych z budową
 • Co to jest Parlamentu Regulamin Definicja normatywny w formie uchwały wnikliwie określający zasady organizacji wewn. danej izby (organy, skład, powoływanie), procedurę legislacyjną
 • Co to jest Rehabilitacja Definicja osobie niesłusznie skazanej, utraconych praw. Normalnie r. następuje po wykonaniu kary, lecz także jest możliwa w drodze łaski ( prawo
 • Co to jest Ryczałt Definicja zawsze taką samą opłatę, z wyjątkiem innych czynników. W podatkach znaczy to zapłacenie z góry określonej stawki podatku, co wynika z
 • Co to jest Wyników Rachunek Definicja finansowego przedsiębiorstwa sporządzane na określony czas (przeważnie miesięczne albo roczne) w celu przedstawienia aktualnego stanu
 • Co to jest Rabat Definicja dobra wyrażona w procentach. Przeważnie użytkowana przy zakupach hurtowych, a również gdy nabywane dobro ma bardzo wysoką ceną, a płatność
 • Co to jest Redyskonto Definicja odkupiony od jego posiadacza, odsprzedaje go za gotówkę bankowi centralnemu. Banki starają się w ten sposób powiększyć własne rezerwy
 • Co to jest Inwestycyjny Rachunek Definicja przeznaczenie domu maklerskiego, używany w celu zakupu walorów na giełdzie papierów wartościowych, na przykład dom maklerski dokonuje
 • Co to jest Renta Definicja czynników produkcji, na przykład z dzierżawy ziemi; 2. regularne wypłaty dokonywane poprzez osobę prawną albo osobę fizyczną na rzecz osoby
 • Co to jest Bankowy Rachunek Definicja umowy pomiędzy bankiem, a osobą fizyczna albo prawną. Bank zobowiązuje się przechowywać środki pieniężne i dokonywać wyliczenia na zlecenie
 • Co to jest Bałtycka Rada Definicja nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Zapoczątkowana w 1989 spotkaniem na Litwie przewodniczących Rad Najwyższych republik radz
 • Co to jest Rentowność Definicja albo stosowanych w procesie produkcji czynników wytwórczych. R. przedsiębiorstwa mierzona jest dzięki wielu wyznaczników, na przykład
 • Co to jest Europejska Rada Definicja Wspólnot Europejskich. Pozostaje poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Początki RE wiażą się ze szczytami przywódców
 • Co to jest Rata Definicja zobacz sprzedaż ratalna
 • Co to jest Gabinetowa Rada Definicja Prezydent RP w celu przedyskutowania spraw szczególnie ważnych dla państwa. Skład RG tworzy Porada Ministrów, której wyjątkowo przewodniczy
 • Co to jest Nadzorcza Rada Definicja działalnością gosp. firmy (a również przedsiębiorstwa spółdzielczego). Do jej obowiązków należy przeprowadzanie badań nad stanem finansowym
 • Co to jest Readmisja Definicja ich państw albo, jeśli są uchodźcami, do pierwszego bezpiecznego państwie, na którego terenie pozostawali po ucieczce z państwie rodzimego
 • Co to jest Europejskiej Unii Rada Definicja Europejskich, do Traktatu z Maastricht zwana Poradą Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie różnych resortów, na przykład min. spraw
 • Co to jest Radny Definicja terytorialnego. R. może zostać każdy obywatel polski, który do dnia wyborów ukończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania danej
 • Co to jest Thanta U Raport Definicja Generalnego ONZ U Thanta na sesji Zebrania Ogólnego w 1968, zatytułowany Człowiek i jego środowisko. Zawierał on lista zagrożeń ważnych
 • Co to jest Ratyfikacja Definicja międzynar. poprzez najwyższe organy władzy państwowej (parlament, głowę państwa). Po r. następuje zamiana dokumentów pomiędzy stronami
 • Co to jest Dochodów Redystrybucja Definicja fiskalnej, otrzymuje pewne dochody, a w dalszym ciągu dokonuje ich transferu na rzecz innych osób, które nie są w stanie utrzymać się
 • Co to jest Reformizm Definicja odrzucający rewol. sposoby walki o obalenie kapitalizmu na rzecz wprowadzenia stopniowych reform społ., ekon. i polit. Tym samym przejście
 • Co to jest regionalny system ochrony praw człowieka Definicja człowieka, uzupełnia uniwersalny mechanizm ochrony praw człowieka ONZ i działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie praw człowieka
 • Co to jest Reglamentacja Definicja swobodnego obiegu towarowego. Zakup, sprzedaż, zamiana, używanie, produkcja, przeróbu i tak dalej wiąże się z uzyskaniem odpowiedniego
 • Co to jest Rozwód Definicja małżonków, zawartego małżeństwa. R. może być orzeczony tylko w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. R. nie jest
 • Co to jest Reklamacja Definicja dobra albo wykonawcy danej usługi w kwestii ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku czy wykonaniu usługi z żądaniem
 • Co to jest Reprezentacja Definicja występująca w imieniu określonej zbiorowości społ. (na przykład narodu, wspólnoty terytorialnej, etnicznej i tym podobne) i przedstawiająca
 • Co to jest Rewaluacja Definicja krajowej w relacji do wartości kruszca (na przykład w złocie) albo waluty zagr. wywołana interwencją rządu. Zdarzenie odwrotne do
 • Co to jest Restrukturyzacja Definicja uzyskania większej efektywności. W znaczeniu makroekonomicznym - suma przedsięwzięć podejmowanych poprzez kraj w celu rozwoju
 • Co to jest Rodzina Definicja rodziców (połączonych stosunkiem małżeńskim), ich dzieci i wszystkich krewnych każdego z małżonków. O istnieniu r. decydują dwa rodzaje
 • Co to jest Delano Franklin Roosevelt Definicja aktywny polityk, gubernator Nowego Jorku. Pierwszy moment jego prezydentury zaznaczył się nową polityką gosp.-społ. (New Deal), mającą
 • Co to jest Rosja Definicja Fiedieracyja) - kraj w Europie i Azji, graniczy z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią, Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem
 • Co to jest Rozporządzenie Definicja naczelny organ władzy wykonawczej opierając się na szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, w celu jej wykonania. W upoważnieniu
 • Co to jest Gospodarczy Rozwój Definicja możliwości produkcji, modernizacji i rozwoju technologii, polepszenia jakości życia mieszkańców danego państwie. Ponadto znaczy rozbudowę
 • Co to jest Rynkowa Równowaga Definicja popytu i podaży na dane dobro przy pewnej określonej cenie i ilości, które odpowiadają zarówno nabywcom, jak sprzedawcom
 • Co to jest Podstawowy Rynek Definicja transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych na giełdę papierów wartościowych i spełniających wszystkie wymogi powiązane
 • Co to jest Polityczna Reforma Definicja przekształcania istniejącego mechanizmu politycznego, nie naruszające jednak podstaw prawno-ustrojowych. Celem r.p. jest normalnie

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Reforma Polityczna, Rynek Podstawowy, Równowaga Rynkowa, Rozwój Gospodarczy, Rozporządzenie, Rosja, Roosevelt Franklin Delano, Rodzina, Restrukturyzacja dla obywatela.

Słownik Reforma Polityczna, Rynek Podstawowy, Równowaga Rynkowa w kraju.