idea rozwoju człowieka co to znaczy

Definicje dla obywateli Unii Europejskiej

 • Co to jest Makroekonomia i Mikroekonomia
  Definicja zależności od pola zainteresowań i narzędzi stosowanych do prowadzenia badań. Makroekonomia zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako
 • Co to jest Reakcja podaży
  Definicja zmiany bod¼ców rynkowych (cenowych i pozacenowych), regularnie omawiany przez wzgląd na liberalizacją rynku zachodząca w konsekwencji
 • Co to jest Podział pracy
  Definicja osiągnąć przez podział danej czynności na komponenty i kierując dane ekipy personelu do wykonywania konkretnych, wyspecjalizowanych prac
 • Co to jest Acquis communautaire
  Definicja Europejskich składający się z:prawa pierwotnego, a więc traktatowego (Traktat Paryski 1951, Traktaty Rzymskie 1957, Jednolity Akt
 • Co to jest Parlament Europejski
  Definicja demokratyczną bazę Wspólnoty reprezentując 375 mln obywateli z 15 państw członkowskich. Parlament złożona jest z 626 członków
 • Co to jest Zasięg zysku, analiza
  Definicja publicznych dla różnych grup demograficznych, takich ja kobiety i mężczy¼ni. Analizowany jest podział subsydiów publicznych na rzecz
 • Co to jest Sektor reprodukcyjny
  Definicja materialna jak i socjalna, która zajmuje się procesem opieki nad obecną i przyszłą siłą produkcyjną, w tym także zapewnienie domu
 • Co to jest Nowa ekonomia gospodarstwa domowego
  Definicja domowego uznające to ostatnie jako kombinacje czasu członków gospodarstwa domowego i dóbr rynkowych potrzebnych do wytworzenia efektów i
 • Co to jest Prezydencja
  Definicja posiedzeń Porady UE sprawowane jest poprzez państwa członkowskie kolejno w systemie rotacyjnym poprzez pół roku. Prezydencja odgrywa ważną
 • Co to jest Traktat akcesyjny
  Definicja pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajem kandydującym, której obiektem jest członkostwo państwie kandydującego w UE. Traktat złożona jest
 • Co to jest Rada Unii Europejskiej
  Definicja jest głównym organem decydującym UE reprezentującym interesy narodowe krajów członkowskich. Jej kompetencje są określone w Traktatach
 • Co to jest Statystyka
  Definicja prezentacji, opisowi i analizie danych celem wyciagnięcia wiarygodnych wniosków. Dane te to surowy materiał ekonomii empirycznej. Istnieje
 • Co to jest Wydajność
  Definicja produkcji ( robota, pieniądze, technologia), który zmniejsza wydatki celem uzyskania jak najwyższych wyników. W konsumpcji, taki podział
 • Co to jest Rachunkowość narodowa
  Definicja dochody i wyniki gospodarcze. Mechanizm rachunkowości narodowej zaproponowany poprzez ONZ (UN Mechanizm of National Accounts - SNA) i
 • Co to jest Niedoskonałość rynku
  Definicja rynku ujawniające się w formie efektów zewnętrznych, czego powodem jest fakt, że rynek produkuje socjalne koszta i zyski; albo brak rynku
 • Co to jest Rada Europejska
  Definicja na regularnych spotkaniach szefów rządów wszystkich piętnastu krajów członkowskich (a w razie Francji i Finalndii - głów krajów) i
 • Co to jest Finanse publiczne
  Definicja na generowaniu przychodów przez: opodatkowanie i koszty za usługi publiczne i z drugiej strony na wydatkowaniu pieniędzy podatników na
 • Co to jest Badanie budżetu czasu
  Definicja różnych aktywności, w tym czasu wolnego. Stosowane jest do badania związków między wzorami pracy a degradacją i zmianami środowiska. Także
 • Co to jest Praca nieopłacana
  Definicja wytworzenie towarów i usług (zawiera się tu także prace realizowane w gospodarstwie domowym). Nie należy mylić tego terminu z niepłatną
 • Co to jest Reformy strukturalne
  Definicja ukierunkowanych na rynek, których celem jest odbudowanie i utrzymanie równowagi bilansu płatniczego, zredukowanie inflacji i powstanie
 • Co to jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości
  Definicja organizacja sądowa UE, zapewnia, aby prawo wspólnotowe nie było interpretowane i użytkowane w różny sposób w każdym z krajów członkowskich
 • Co to jest Ekspansja handlowa
  Definicja powyżej podwójnie przewyższył przyrost PKB w tym samym czasie, dzięki postępowi komunikacji, globalnych struktur finansowych, transportu i
 • Co to jest Poziom mezo
  Definicja kontrolowana jest poprzez ogromne korporacje. W ostatniej dekadzie UNICEF używał terminu mezo nieco szerzej, dotyczący stosowania analiz na
 • Co to jest Uprawnienia
  Definicja prawami kupionymi z tytułu leasingu a aktywami albo strumieniem dochodu. Na rynku własności prywatnej uprawnienia mogą być oparte na
 • Co to jest Komisja Europejska
  Definicja wykonawczym UE. Przewodniczący i członkowie Komisji wyznaczani są poprzez państwa członkowskie po zaaprobowaniu ich kandydatur poprzez
 • Co to jest Kryteria kopenhaskie
  Definicja umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w UE. Szczyt Porady Europejskiej w Kopenhadze, który miał miejsce 21-22 czerwca
 • Co to jest Alokacja zasobów w ramach gospodarstwa domowego
  Definicja przykład dochody, konsumpcja dóbr, wolny czas, inwestycje we własny postęp) są dzielone między poszczególne jednostki i konsekwencje jakie
 • Co to jest Podatek od pracy reprodukcyjnej
  Definicja wypełniania poprzez nią obowiązków wobec rodziny, zanim będzie ona mogła pokazać się na rynku pracy. Ten wymóg funkcjonuje precyzyjnie w
 • Co to jest Konwent w sprawie przyszłości Europy
  Definicja przyszłości Europy została formalnie ogłoszona w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 roku. Jak stanowi Deklaracja
 • Co to jest Ekonomiczny model
  Definicja ekonomicznej, pokazująca stosunki między wybranymi czynnikami ekonomicznymi. W makroekonomii do ostatniej dekady mało modeli ekonomicznych
 • Co to jest Gospodarstwo domowe
  Definicja ustalana jako jedna albo więcej osób dobrowolnie żyjących wspólnie, spożywających wspólnie posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia
 • Co to jest Akcesja (przystąpienie)
  Definicja przyłączają się do UE. Mechanizm akcesji zaczyna się, gdy kraj przedkłada wniosek o przystąpienie do UE na ręce przedstawiciela prezydencji
 • Co to jest Efekty zewnętrzne
  Definicja płynący z działalności osoby prywatnej; sukces trzeciej strony. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne albo niekorzystne. Np., socjalne
 • Co to jest Globalizacja
  Definicja handlu, komunikacji i finansów. Globalizacja to nie tylko ekspansja na następne światowe rynki zbytu, to także postęp telekomunikacji i
 • Co to jest Pierwotne i wtórne roszczenia
  Definicja lub bezpośrednie prawo lub uprawnienia kupione przez socjalne albo prawne związki. Zarówno pierwotne jak i wtórne roszczenia mogą być
 • Co to jest Konferencja międzyrządowa
  Definicja Conference (IGC) odbędzie się w trakcie prezydencji Włoch (która rozpocznie się w lipcu 2003 roku), a w jej skład wejdą przedstawiciele
 • Co to jest Zasada optymalności wg Pareto
  Definicja równowagi, polegającej na tym, ze nikt nie może dostać więcej dóbr bez konieczności ich odebrania komuś innemu. Należy podkreślić, ze taki
 • Co to jest Sektor finansowy
  Definicja instrumentów i regulacji prawnych, które umożliwiają zawieranie transakcji poprzez zaciąganie i regulowanie długów, a więc poszerzanie
 • Co to jest Teoria krańcowej produktywności
  Definicja tłumaczenie zysków płynących dla poszczególnych czynników używanych w procesie produkcji. Ta teoria jest bardzo odpowiednia w razie
 • Co to jest Reforma sektora finansowego
  Definicja mechanizmu finansowego, a w dalszym ciągu tworzenie uregulowań prawnych i odpowiednich instytucji, które pozwolą na działanie i postęp tego
 • Co to jest Koszty transakcyjne
  Definicja ekonomicznego albo zamiany ekonomicznej wewnątrz danego mechanizmu, w tym wydatki niezbędne do podpisywania zawierania i wypełniania
 • Co to jest Budżet uwzględniający tożsamość płci
  Definicja odmiennie regularnie zwane budżetami kobiet, odnoszą się do wielu mechanizmów i narzędzi, które stawiają sobie za cel ocenę wpływu budżetów
 • Co to jest Przegląd prawa (screening)
  Definicja prawodawstwa pod kątem jego zgodności z majątkiem prawnym Wspólnot. Przegląd prawa dzieje się wg podziału dorobku prawnego Wspólnot na
 • Co to jest Gender mainstreaming
  Definicja głównego nurtu znaczy systematyczne włączanie problematyki równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na kroku
 • Co to jest Dyrekcja Generalna do spraw rozszerzenia
  Definicja Komisji Europejskiej powstała wskutek reformy strukturalnej tej instytucji, przeprowadzonej poprzez przewodniczącego Komisji Romano
 • Co to jest Idea rozwoju człowieka
  Definicja musi być odpowiedni do potrzeb ludzkich. To podejście, gdzie widać wpływ prac Amartya Sen, zdobywcy Nagroda Nobla w zakresie ekonomii w

Znajomość definicji i pojęć UE.

Co to jest? Jak to działa? Czemu tak jest? Zagadnienia z prawa Unii Europejskiej.

Definicja Idea Rozwoju Człowieka, Dyrekcja Generalna Do Spraw Rozszerzenia, Gender Mainstreaming, Przegląd Prawa (Screening), Budżet Uwzględniający Tożsamość Płci znaczenie.

Słownik Idea Rozwoju Człowieka, Dyrekcja Generalna Do Spraw państwo.