budżet uwzględniający co to znaczy

Definicje dla obywateli Unii Europejskiej

 • Co to jest Nieopłacana Praca
  Definicja wytworzenie towarów i usług (zawiera się tu także prace realizowane w gospodarstwie domowym). Nie należy mylić tego terminu z niepłatną
 • Co to jest Podatek od pracy reprodukcyjnej
  Definicja wypełniania poprzez nią obowiązków wobec rodziny, zanim będzie ona mogła pokazać się na rynku pracy. Ten wymóg funkcjonuje precyzyjnie w
 • Co to jest Publiczne Finanse
  Definicja na generowaniu przychodów przez: opodatkowanie i koszty za usługi publiczne i z drugiej strony na wydatkowaniu pieniędzy podatników na
 • Co to jest Reprodukcyjny Sektor
  Definicja materialna jak i socjalna, która zajmuje się procesem opieki nad obecną i przyszłą siłą produkcyjną, w tym także zapewnienie domu
 • Co to jest Statystyka
  Definicja prezentacji, opisowi i analizie danych celem wyciagnięcia wiarygodnych wniosków. Dane te to surowy materiał ekonomii empirycznej. Istnieje
 • Co to jest Europejska Komisja
  Definicja wykonawczym UE. Przewodniczący i członkowie Komisji wyznaczani są poprzez państwa członkowskie po zaaprobowaniu ich kandydatur poprzez
 • Co to jest Analiza Zysku Zasięg
  Definicja publicznych dla różnych grup demograficznych, takich ja kobiety i mężczy¼ni. Analizowany jest podział subsydiów publicznych na rzecz
 • Co to jest Uprawnienia
  Definicja prawami kupionymi z tytułu leasingu a aktywami albo strumieniem dochodu. Na rynku własności prywatnej uprawnienia mogą być oparte na
 • Co to jest Podaży Reakcja
  Definicja zmiany bod¼ców rynkowych (cenowych i pozacenowych), regularnie omawiany przez wzgląd na liberalizacją rynku zachodząca w konsekwencji
 • Co to jest Zewnętrzne Efekty
  Definicja płynący z działalności osoby prywatnej; sukces trzeciej strony. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne albo niekorzystne. Np., socjalne
 • Co to jest Konwent w sprawie przyszłości Europy
  Definicja przyszłości Europy została formalnie ogłoszona w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 roku. Jak stanowi Deklaracja
 • Co to jest Mezo Poziom
  Definicja kontrolowana jest poprzez ogromne korporacje. W ostatniej dekadzie UNICEF używał terminu mezo nieco szerzej, dotyczący stosowania analiz na
 • Co to jest Nowa ekonomia gospodarstwa domowego
  Definicja domowego uznające to ostatnie jako kombinacje czasu członków gospodarstwa domowego i dóbr rynkowych potrzebnych do wytworzenia efektów i
 • Co to jest Międzyrządowa Konferencja
  Definicja Conference (IGC) odbędzie się w trakcie prezydencji Włoch (która rozpocznie się w lipcu 2003 roku), a w jej skład wejdą przedstawiciele
 • Co to jest Alokacja zasobów w ramach gospodarstwa domowego
  Definicja przykład dochody, konsumpcja dóbr, wolny czas, inwestycje we własny postęp) są dzielone między poszczególne jednostki i konsekwencje jakie
 • Co to jest Wydajność
  Definicja produkcji ( robota, pieniądze, technologia), który zmniejsza wydatki celem uzyskania jak najwyższych wyników. W konsumpcji, taki podział
 • Co to jest Narodowa Rachunkowość
  Definicja dochody i wyniki gospodarcze. Mechanizm rachunkowości narodowej zaproponowany poprzez ONZ (UN Mechanizm of National Accounts - SNA) i
 • Co to jest Finansowego Sektora Reforma
  Definicja mechanizmu finansowego, a w dalszym ciągu tworzenie uregulowań prawnych i odpowiednich instytucji, które pozwolą na działanie i postęp tego
 • Co to jest Dyrekcja Generalna do spraw rozszerzenia
  Definicja Komisji Europejskiej powstała wskutek reformy strukturalnej tej instytucji, przeprowadzonej poprzez przewodniczącego Komisji Romano
 • Co to jest Pierwotne i wtórne roszczenia
  Definicja lub bezpośrednie prawo lub uprawnienia kupione przez socjalne albo prawne związki. Zarówno pierwotne jak i wtórne roszczenia mogą być
 • Co to jest Sprawiedliwości Trybunał Europejski
  Definicja organizacja sądowa UE, zapewnia, aby prawo wspólnotowe nie było interpretowane i użytkowane w różny sposób w każdym z krajów członkowskich
 • Co to jest Człowieka Rozwoju Idea
  Definicja musi być odpowiedni do potrzeb ludzkich. To podejście, gdzie widać wpływ prac Amartya Sen, zdobywcy Nagroda Nobla w zakresie ekonomii w
 • Co to jest Mikroekonomia I Makroekonomia
  Definicja zależności od pola zainteresowań i narzędzi stosowanych do prowadzenia badań. Makroekonomia zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako
 • Co to jest Handlowa Ekspansja
  Definicja powyżej podwójnie przewyższył przyrost PKB w tym samym czasie, dzięki postępowi komunikacji, globalnych struktur finansowych, transportu i
 • Co to jest Mainstreaming Gender
  Definicja głównego nurtu znaczy systematyczne włączanie problematyki równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na kroku
 • Co to jest Domowe Gospodarstwo
  Definicja ustalana jako jedna albo więcej osób dobrowolnie żyjących wspólnie, spożywających wspólnie posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia
 • Co to jest Globalizacja
  Definicja handlu, komunikacji i finansów. Globalizacja to nie tylko ekspansja na następne światowe rynki zbytu, to także postęp telekomunikacji i
 • Co to jest Europejski Parlament
  Definicja demokratyczną bazę Wspólnoty reprezentując 375 mln obywateli z 15 państw członkowskich. Parlament złożona jest z 626 członków
 • Co to jest Finansowy Sektor
  Definicja instrumentów i regulacji prawnych, które umożliwiają zawieranie transakcji poprzez zaciąganie i regulowanie długów, a więc poszerzanie
 • Co to jest Akcesyjny Traktat
  Definicja pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajem kandydującym, której obiektem jest członkostwo państwie kandydującego w UE. Traktat złożona jest
 • Co to jest Communautaire Acquis
  Definicja Europejskich składający się z:prawa pierwotnego, a więc traktatowego (Traktat Paryski 1951, Traktaty Rzymskie 1957, Jednolity Akt
 • Co to jest Zasada optymalności wg Pareto
  Definicja równowagi, polegającej na tym, ze nikt nie może dostać więcej dóbr bez konieczności ich odebrania komuś innemu. Należy podkreślić, ze taki
 • Co to jest Pracy Podział
  Definicja osiągnąć przez podział danej czynności na komponenty i kierując dane ekipy personelu do wykonywania konkretnych, wyspecjalizowanych prac
 • Co to jest Kopenhaskie Kryteria
  Definicja umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w UE. Szczyt Porady Europejskiej w Kopenhadze, który miał miejsce 21-22 czerwca
 • Co to jest Strukturalne Reformy
  Definicja ukierunkowanych na rynek, których celem jest odbudowanie i utrzymanie równowagi bilansu płatniczego, zredukowanie inflacji i powstanie
 • Co to jest Rynku Niedoskonałość
  Definicja rynku ujawniające się w formie efektów zewnętrznych, czego powodem jest fakt, że rynek produkuje socjalne koszta i zyski; albo brak rynku
 • Co to jest Transakcyjne Koszty
  Definicja ekonomicznego albo zamiany ekonomicznej wewnątrz danego mechanizmu, w tym wydatki niezbędne do podpisywania zawierania i wypełniania
 • Co to jest Czasu Budżetu Badanie
  Definicja różnych aktywności, w tym czasu wolnego. Stosowane jest do badania związków między wzorami pracy a degradacją i zmianami środowiska. Także
 • Co to jest Produktywności Krańcowej Teoria
  Definicja tłumaczenie zysków płynących dla poszczególnych czynników używanych w procesie produkcji. Ta teoria jest bardzo odpowiednia w razie
 • Co to jest Model Ekonomiczny
  Definicja ekonomicznej, pokazująca stosunki między wybranymi czynnikami ekonomicznymi. W makroekonomii do ostatniej dekady mało modeli ekonomicznych
 • Co to jest Europejska Rada
  Definicja na regularnych spotkaniach szefów rządów wszystkich piętnastu krajów członkowskich (a w razie Francji i Finalndii - głów krajów) i
 • Co to jest Prezydencja
  Definicja posiedzeń Porady UE sprawowane jest poprzez państwa członkowskie kolejno w systemie rotacyjnym poprzez pół roku. Prezydencja odgrywa ważną
 • Co to jest Screening Prawa Przegląd
  Definicja prawodawstwa pod kątem jego zgodności z majątkiem prawnym Wspólnot. Przegląd prawa dzieje się wg podziału dorobku prawnego Wspólnot na
 • Co to jest Przystąpienie Akcesja
  Definicja przyłączają się do UE. Mechanizm akcesji zaczyna się, gdy kraj przedkłada wniosek o przystąpienie do UE na ręce przedstawiciela prezydencji
 • Co to jest Europejskiej Unii Rada
  Definicja jest głównym organem decydującym UE reprezentującym interesy narodowe krajów członkowskich. Jej kompetencje są określone w Traktatach
 • Co to jest Budżet uwzględniający tożsamość płci
  Definicja odmiennie regularnie zwane budżetami kobiet, odnoszą się do wielu mechanizmów i narzędzi, które stawiają sobie za cel ocenę wpływu budżetów

Znajomość definicji i pojęć UE.

Co to jest? Jak to działa? Czemu tak jest? Zagadnienia z prawa Unii Europejskiej.

Definicja Budżet Uwzględniający Tożsamość Płci, Rada Unii Europejskiej, Akcesja (Przystąpienie), Przegląd Prawa (Screening), Prezydencja, Rada Europejska, Ekonomiczny znaczenie.

Słownik Budżet Uwzględniający Tożsamość Płci, Rada Unii państwo.