podatek pracy reprodukcyjnej co to znaczy

Definicje dla obywateli Unii Europejskiej

 • Co to jest Reprodukcyjny Sektor
  Definicja materialna jak i socjalna, która zajmuje się procesem opieki nad obecną i przyszłą siłą produkcyjną, w tym także zapewnienie domu
 • Co to jest Publiczne Finanse
  Definicja na generowaniu przychodów przez: opodatkowanie i koszty za usługi publiczne i z drugiej strony na wydatkowaniu pieniędzy podatników na
 • Co to jest Uprawnienia
  Definicja prawami kupionymi z tytułu leasingu a aktywami albo strumieniem dochodu. Na rynku własności prywatnej uprawnienia mogą być oparte na
 • Co to jest Alokacja zasobów w ramach gospodarstwa domowego
  Definicja przykład dochody, konsumpcja dóbr, wolny czas, inwestycje we własny postęp) są dzielone między poszczególne jednostki i konsekwencje jakie
 • Co to jest Podaży Reakcja
  Definicja zmiany bod¼ców rynkowych (cenowych i pozacenowych), regularnie omawiany przez wzgląd na liberalizacją rynku zachodząca w konsekwencji
 • Co to jest Mainstreaming Gender
  Definicja głównego nurtu znaczy systematyczne włączanie problematyki równości płci do wszystkich strategii i działań politycznych, na kroku
 • Co to jest Akcesyjny Traktat
  Definicja pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajem kandydującym, której obiektem jest członkostwo państwie kandydującego w UE. Traktat złożona jest
 • Co to jest Sprawiedliwości Trybunał Europejski
  Definicja organizacja sądowa UE, zapewnia, aby prawo wspólnotowe nie było interpretowane i użytkowane w różny sposób w każdym z krajów członkowskich
 • Co to jest Produktywności Krańcowej Teoria
  Definicja tłumaczenie zysków płynących dla poszczególnych czynników używanych w procesie produkcji. Ta teoria jest bardzo odpowiednia w razie
 • Co to jest Prezydencja
  Definicja posiedzeń Porady UE sprawowane jest poprzez państwa członkowskie kolejno w systemie rotacyjnym poprzez pół roku. Prezydencja odgrywa ważną
 • Co to jest Wydajność
  Definicja produkcji ( robota, pieniądze, technologia), który zmniejsza wydatki celem uzyskania jak najwyższych wyników. W konsumpcji, taki podział
 • Co to jest Pracy Podział
  Definicja osiągnąć przez podział danej czynności na komponenty i kierując dane ekipy personelu do wykonywania konkretnych, wyspecjalizowanych prac
 • Co to jest Globalizacja
  Definicja handlu, komunikacji i finansów. Globalizacja to nie tylko ekspansja na następne światowe rynki zbytu, to także postęp telekomunikacji i
 • Co to jest Strukturalne Reformy
  Definicja ukierunkowanych na rynek, których celem jest odbudowanie i utrzymanie równowagi bilansu płatniczego, zredukowanie inflacji i powstanie
 • Co to jest Communautaire Acquis
  Definicja Europejskich składający się z:prawa pierwotnego, a więc traktatowego (Traktat Paryski 1951, Traktaty Rzymskie 1957, Jednolity Akt
 • Co to jest Mikroekonomia I Makroekonomia
  Definicja zależności od pola zainteresowań i narzędzi stosowanych do prowadzenia badań. Makroekonomia zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako
 • Co to jest Pierwotne i wtórne roszczenia
  Definicja lub bezpośrednie prawo lub uprawnienia kupione przez socjalne albo prawne związki. Zarówno pierwotne jak i wtórne roszczenia mogą być
 • Co to jest Dyrekcja Generalna do spraw rozszerzenia
  Definicja Komisji Europejskiej powstała wskutek reformy strukturalnej tej instytucji, przeprowadzonej poprzez przewodniczącego Komisji Romano
 • Co to jest Handlowa Ekspansja
  Definicja powyżej podwójnie przewyższył przyrost PKB w tym samym czasie, dzięki postępowi komunikacji, globalnych struktur finansowych, transportu i
 • Co to jest Narodowa Rachunkowość
  Definicja dochody i wyniki gospodarcze. Mechanizm rachunkowości narodowej zaproponowany poprzez ONZ (UN Mechanizm of National Accounts - SNA) i
 • Co to jest Mezo Poziom
  Definicja kontrolowana jest poprzez ogromne korporacje. W ostatniej dekadzie UNICEF używał terminu mezo nieco szerzej, dotyczący stosowania analiz na
 • Co to jest Europejskiej Unii Rada
  Definicja jest głównym organem decydującym UE reprezentującym interesy narodowe krajów członkowskich. Jej kompetencje są określone w Traktatach
 • Co to jest Przystąpienie Akcesja
  Definicja przyłączają się do UE. Mechanizm akcesji zaczyna się, gdy kraj przedkłada wniosek o przystąpienie do UE na ręce przedstawiciela prezydencji
 • Co to jest Międzyrządowa Konferencja
  Definicja Conference (IGC) odbędzie się w trakcie prezydencji Włoch (która rozpocznie się w lipcu 2003 roku), a w jej skład wejdą przedstawiciele
 • Co to jest Budżet uwzględniający tożsamość płci
  Definicja odmiennie regularnie zwane budżetami kobiet, odnoszą się do wielu mechanizmów i narzędzi, które stawiają sobie za cel ocenę wpływu budżetów
 • Co to jest Zewnętrzne Efekty
  Definicja płynący z działalności osoby prywatnej; sukces trzeciej strony. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne albo niekorzystne. Np., socjalne
 • Co to jest Kopenhaskie Kryteria
  Definicja umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w UE. Szczyt Porady Europejskiej w Kopenhadze, który miał miejsce 21-22 czerwca
 • Co to jest Człowieka Rozwoju Idea
  Definicja musi być odpowiedni do potrzeb ludzkich. To podejście, gdzie widać wpływ prac Amartya Sen, zdobywcy Nagroda Nobla w zakresie ekonomii w
 • Co to jest Zasada optymalności wg Pareto
  Definicja równowagi, polegającej na tym, ze nikt nie może dostać więcej dóbr bez konieczności ich odebrania komuś innemu. Należy podkreślić, ze taki
 • Co to jest Europejska Rada
  Definicja na regularnych spotkaniach szefów rządów wszystkich piętnastu krajów członkowskich (a w razie Francji i Finalndii - głów krajów) i
 • Co to jest Transakcyjne Koszty
  Definicja ekonomicznego albo zamiany ekonomicznej wewnątrz danego mechanizmu, w tym wydatki niezbędne do podpisywania zawierania i wypełniania
 • Co to jest Statystyka
  Definicja prezentacji, opisowi i analizie danych celem wyciagnięcia wiarygodnych wniosków. Dane te to surowy materiał ekonomii empirycznej. Istnieje
 • Co to jest Konwent w sprawie przyszłości Europy
  Definicja przyszłości Europy została formalnie ogłoszona w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 roku. Jak stanowi Deklaracja
 • Co to jest Nieopłacana Praca
  Definicja wytworzenie towarów i usług (zawiera się tu także prace realizowane w gospodarstwie domowym). Nie należy mylić tego terminu z niepłatną
 • Co to jest Europejska Komisja
  Definicja wykonawczym UE. Przewodniczący i członkowie Komisji wyznaczani są poprzez państwa członkowskie po zaaprobowaniu ich kandydatur poprzez
 • Co to jest Europejski Parlament
  Definicja demokratyczną bazę Wspólnoty reprezentując 375 mln obywateli z 15 państw członkowskich. Parlament złożona jest z 626 członków
 • Co to jest Domowe Gospodarstwo
  Definicja ustalana jako jedna albo więcej osób dobrowolnie żyjących wspólnie, spożywających wspólnie posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia
 • Co to jest Finansowy Sektor
  Definicja instrumentów i regulacji prawnych, które umożliwiają zawieranie transakcji poprzez zaciąganie i regulowanie długów, a więc poszerzanie
 • Co to jest Finansowego Sektora Reforma
  Definicja mechanizmu finansowego, a w dalszym ciągu tworzenie uregulowań prawnych i odpowiednich instytucji, które pozwolą na działanie i postęp tego
 • Co to jest Screening Prawa Przegląd
  Definicja prawodawstwa pod kątem jego zgodności z majątkiem prawnym Wspólnot. Przegląd prawa dzieje się wg podziału dorobku prawnego Wspólnot na
 • Co to jest Analiza Zysku Zasięg
  Definicja publicznych dla różnych grup demograficznych, takich ja kobiety i mężczy¼ni. Analizowany jest podział subsydiów publicznych na rzecz
 • Co to jest Nowa ekonomia gospodarstwa domowego
  Definicja domowego uznające to ostatnie jako kombinacje czasu członków gospodarstwa domowego i dóbr rynkowych potrzebnych do wytworzenia efektów i
 • Co to jest Model Ekonomiczny
  Definicja ekonomicznej, pokazująca stosunki między wybranymi czynnikami ekonomicznymi. W makroekonomii do ostatniej dekady mało modeli ekonomicznych
 • Co to jest Rynku Niedoskonałość
  Definicja rynku ujawniające się w formie efektów zewnętrznych, czego powodem jest fakt, że rynek produkuje socjalne koszta i zyski; albo brak rynku
 • Co to jest Czasu Budżetu Badanie
  Definicja różnych aktywności, w tym czasu wolnego. Stosowane jest do badania związków między wzorami pracy a degradacją i zmianami środowiska. Także
 • Co to jest Podatek od pracy reprodukcyjnej
  Definicja wypełniania poprzez nią obowiązków wobec rodziny, zanim będzie ona mogła pokazać się na rynku pracy. Ten wymóg funkcjonuje precyzyjnie w

Znajomość definicji i pojęć UE.

Co to jest? Jak to działa? Czemu tak jest? Zagadnienia z prawa Unii Europejskiej.

Definicja Podatek Od Pracy Reprodukcyjnej, Badanie Budżetu Czasu, Niedoskonałość Rynku, Ekonomiczny Model, Nowa Ekonomia Gospodarstwa Domowego, Zasięg Zysku, Analiza znaczenie.

Słownik Podatek Od Pracy Reprodukcyjnej, Badanie Budżetu Czasu państwo.