socjalizm utopijny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Utopijny Socjalizm

Definicja Socjalizm Utopijny: jeden z nurtów myśli socjalist., który wraz ze zdecydowaną krytyką kapitalizmu postulował powstanie idealnego społ. opartego na zasadach braterstwa, sprawiedliwości i równości wszystkich ludzi. Utopijność s.u. polegała na tym, Iż w głoszonych programach odwoływano się do dobroci
i altruizmu człowieka. Zarazem także kwestionowano nie tylko swobodę ekon., lecz również zasadę nietykalności własności prywatnej. Tradycje myśli s.u. sięgają starożytności. Jednak dopiero w uwarunkowaniach kapitalizmu, wizje społ., opartego na powszechnej sprawiedliwości, przybrały realny kształt w koncepcjach przedstawicieli XIX-wiecznego s.u., między innymi w twórczości i działalności C.H. Saint-Simona (1760-1825), Ch. Fouriera (1772-1837) we Francji i R. Owena (1771-1858) w Anglii. Podjęli oni ostrą krytykę kapitalizmu, wskazując, Iż możliwe jest zbudowanie sprawiedliwego, wolnego od wyzysku ustroju. Jedni
z nich (na przykład Saint-Simon) głosili ideę zorganizowania społ. na wzór zakładu wytwórczego (podział pracy i obowiązków oparty na pełnej wolności i współpracy wolnych jednostek), inni (na przykład Owen) żądali likwidacji własności prywatnej, co miało doprowadzić do stworzenia powszechnej równości i sprawiedliwości społ. Utopijność ich koncepcji wynikała z wiary, Iż apelując do bogatszych warstw społ. uda się je przekonać do konieczności przemian socjalistycznych ( socjalizm)

Czym jest socjalizm utopijny znaczenie w Słownik S .