komja sejmowa karta płatnicza co to znaczy

Definicje społeczne K

 • Co znaczy Sejmowa Komisja Porównanie Izba powołuje na moment swojej kadencji komisje stałe, których lista zawiera Regulamin Sejmu (łącznie jest ich 27). Zakres działania Ranking
 • Krzyżówka Płatnicza Karta Dlaczego posiadaczowi: zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką albo czekiem, a również podjęcie określonej stawki z bankomatu. Operacja płatności Co lepsze
 • Co to jest Regionów Komitet Jak lepiej Europejskiej powołana traktatem o UE, działa od 1994. Reprezentuje powyżej 200 regionów euro., zasiada w nim 222 przedstawicieli tychże Czy warto
 • Słownik Piotr Kropotkin Kiedy artysta anarchizmu komunist. (anarchokomunizmu). Wg K. przyszłe społ. miało być wyrazem połączenia wolności jednostki z zasadą Opinie forum
 • Czym jest Konstytucja Od czego zależy znaczeniu, zwany także ustawą zasadniczą w celu podkreślenia jego wyjątkowego charakteru. K. odznacza: 1) szczególna treść - ustala Najlepszy
 • Co oznacza Walutowy Koszyk Na czym polega wnikliwie ustalonych udziałach procentowych każdej z nich. Jeśli wymienia się wartość jednej z walut, wtedy wymienia się także wartość Porównaj
 • Tłumaczenie Konstytucjonalizm Różnice w XVIII w. teorii o podziale władzy kierunek w polityce i w nauce prawa konstytucyjnego i gwarancji dla wolnościowych i obywatelskich praw Wyniki
 • Przykłady Kontrrewolucja Wady i zalety próbą odzyskania władzy poprzez pewne ekipy społ. i ich polit. reprezentantów. Może występować bezpośrednio po dokonaniu zwycięskiej Zastosowanie
 • Definicja Komparatywna Korzyść Podobieństwa produkcji albo umiejętność do produkowania wyrobu po niższej cenie, niż to jest w stanie zrobić konkurent, w sensie ilości dóbr, z których Ranking
 • Encyklopedia Polityczna Kultura Czemu wzorów zachowań leżących u podstaw działania różnych uczestników życia polit. K.p. klasyfikuje wzajemne relacje pomiędzy rządzonymi i Co lepsze
 • Jak działa Katolicki Kościół Co gorsze pierwotny Kościół chrześcijański. Po wyodrębnieniu się prawosławia i protestantyzmu, reprezentuje część wspólnoty chrześcijańskiej Czy warto
 • Czy jest Kara Porównaj środek przymusu użytkowany poprzez organy państwowe wobec sprawcy przestępstwa albo wykroczenia. Celem karania jest prewencja. Pol Opinie forum
 • Pojęcie Uprzywilejowania Największego Klauzula Porównanie międzynar., na podst. której dany państwo zobowiązuje się do traktowania innego państwa w sposób nie gorszy niż jakikolwiek w najwyższym Najlepszy
 • Wyjaśnienie konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej Dlaczego konf. inicjowana poprzez Radę Europejską, zwoływana w celu podjęcia decyzji dotyczących reform traktatowych. Zobacz także Agenda 2000 Porównaj
 • Opis Nieufności Wotum Konstruktywne Jak lepiej instytucji wotum nieufności. Złożenie poprzez partie opozycyjne, wniosku o wotum nieufności dla premiera wspólnie z jednoczesną propozycją Wyniki
 • Informacje Kosowo Kiedy graniczące z Albanią i Macedonią. Zamieszkane poprzez 1,7 mln mieszkańców, w 90% Albańczyków. Zostało podbite poprzez Serbię w 1913. W Zastosowanie
 • Znaczenie Międzynarodowy Kryzys Od czego zależy relacjach pomiędzy krajami. Może się wyrazić w skrajnej formie w konflikcie międzynar. albo wojnie. Znaczy brak możliwości porozumienia i Ranking
 • Co znaczy Sądownictwa Rada Krajowa Na czym polega straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do jej kompetencji należy: rozpatrywanie kandydatur na stanowisko sędziów Sądu Co lepsze
 • Krzyżówka Komplementarność Różnice dóbr ekon. zarówno w konsumpcji, jak i w produkcji. Dwa dobra są wobec siebie komplementarne, jeśli posiadanie jednego z nich skutkuje Czy warto
 • Co to jest Konkubinat Wady i zalety pożycie kobiety i mężczyzny. Odpowiednio z polskim prawem k. jest stanem faktycznym, nie można do niego użytkować ?Xadnych regulaminów Opinie forum
 • Słownik Konferencja Podobieństwa ustalonych instytucji, organizacji (na przykład polit., społ., nauk., partyjnych), rządów albo krajów, w trakcie której poruszane są Najlepszy
 • Czym jest Konkordat Czemu Stolicą Apostolską, reprezentującą Kościół katol. a krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a kościelną. Dotyczy w pierwszej Porównaj
 • Co oznacza Konstytuanta Co gorsze przedstawicielskim powołane wyłącznie w celu opracowania i uchwalenia konstytucji państwa. Nazwa po raz pierwszy nadana franc Wyniki
 • Tłumaczenie Kredytodawca Porównaj osoba prawna albo osoba fizyczna, która udzieliła kredytu kredytobiorcy Zastosowanie
 • Przykłady Konsument Porównanie osoba, która zużywa pewne dobro albo usługę w celu zaspokojenia swoich potrzeb Ranking
 • Definicja Kooperacja Dlaczego polegająca na tym, Iż sporo osób albo organizacji uczestniczy w powiązanych ze sobą procesach produkcji. K. przedsiębiorstw znaczy Co lepsze
 • Encyklopedia Sejmu Kancelaria Jak lepiej Sejmu RP, spełniający zadania organizacyjno-techniczne i doradcze powiązane z działalnością Sejmu i jego organów. Do zadań KS należy Czy warto
 • Jak działa Kanclerz Kiedy w Austrii), wybierany poprzez Bundestag na wniosek prezydenta bezwzględną większością głosów. Do jego fundamentalnych kompetencji należy Opinie forum
 • Czy jest Pracy Urząd Krajowy Od czego zależy siedzibą w Warszawie, powołana w 1993 w celu realizacji polityki państwa dot. rynku pracy (pracodawców i pracowników). Głównym kierunkiem Najlepszy
 • Pojęcie Immanuel Kant Na czym polega 1745 ukończył studia teologiczne, prof. i rektor uniwersytetu w Królewcu. W życiu postępował wedle własnej teorii moralności (zawarł ją w Porównaj
 • Wyjaśnienie Atomowy Klub Różnice broń jądrową. Pierwotnie byli to stali członkowie Porady Bezpieczeństwa ONZ: Chiny, Francja, Rosja, Ogromna Brytania i USA. One także były Wyniki
 • Opis Kapitał Wady i zalety obejmuje środki uprzednio wytworzone i stosowane do produkcji dóbr i usług, na przykład: autostrady, budynki, samoloty, linie produkcyjne Zastosowanie
 • Informacje Dziecka Praw Komitet Podobieństwa podlegający bezpośrednio Zgromadzeniu Ogólnemu. Kontroluje między innymi realizację praw dzieci zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka Ranking
 • Znaczenie Europejska Komisja Czemu Komisja Wspólnot Europejskich. Jeden z głownych przedmiotów wspólnotowego mechanizmu instytucjonalnego. Od połączenia w 1967 ciał Co lepsze
 • Co znaczy Konklawe Co gorsze zebranie kardynałów dokonujące wyboru papieża. Aktualnie k. dzieje się w Kaplicy Sykstyńskiej, papieskiej kaplicy w Watykanie Czy warto
 • Krzyżówka Kontrola Porównaj zawodników, k. techniczna, k. higieny, działania mające na celu porównanie istniejącego stanu ze stanem wymaganym, na przykład poprzez Opinie forum
 • Co to jest Komplementariusz Porównanie która odpowiada za zobowiązania firmy w sposób nieograniczony, osobiście, swoim wkładem w spółkę i dorobkiem osobistym. Zobacz także Najlepszy
 • Słownik Kompromis Dlaczego pomiędzy stronami konfliktu, opierające na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych. K Porównaj
 • Czym jest Komunikat Jak lepiej wiadomość podana do powszechnej informacje poprzez środki masowego przekazu; również - urzędowo podana do informacje publicznej wiadomość Wyniki
 • Co oznacza Kontestacja Kiedy kwestionowania słuszności bądź prawomocności przyjętych tradycyjnie poglądów albo zasad, normalnie okazywane w sposób manifestacyjny. K Zastosowanie
 • Tłumaczenie Śmierci Kara Od czego zależy przewiduje tego rodzaju kary. Jest ona obiektem sporów pomiędzy retencjonistami (jej zwolennikami), którzy twierdzą, Iż efektywnie Ranking
 • Przykłady Helmut Kohl Na czym polega partii chrześcijańskich demokratów (CDU). W latach 1969-76 premier Nadrenii-Palatynatu. 1982-98 kanclerz Niemiec. Zwolennik umiarkowanej Co lepsze
 • Definicja Polskie Konstytucje Różnice sporo aktów prawnych, mających charakter konstytucji, część z nich była nadana w momencie rozbiorów (na przykład konstytucja Księstwa Czy warto
 • Encyklopedia Alternatywny Koszt Wady i zalety trzeba zrezygnować, by uzyskać określoną liczba innego dobra. Znaczy to, Iż trzeba dokonywać wyboru pomiędzy kilkoma dobrami w wypadku, gdy Opinie forum
 • Jak działa Kodeks Podobieństwa kodyfikacji, zestaw regulaminów prawnych w formie ustawy, normującej jakąś określoną dziedzinę spraw na przykład k. postępowania karnego, k Najlepszy
 • Czy jest Prawosławny Kościół Czemu powszechny, ortodoksyjny. Tworzą go kościoły wywodzące się z wczesnochrześcijańskiego Kościoła Wsch. Cesarstwa Rzymskiego, będące Porównaj
 • Pojęcie Kredytowa Karta Co gorsze płatniczej. Umożliwia na przykład zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką, czekiem czy podjęcie określonej stawki pieniędzy z bankomatu Wyniki
 • Wyjaśnienie Knesset Porównaj Izraelu; liczy 120 członków wyłanianych w wyborach powszechnych, sekretnych i proporcjonalnych. Jego kadencja wynosi 4 lata. Obrady w K Zastosowanie
 • Opis Rewizyjna Komisja Porównanie nad zarządem w okresach pomiędzy walnymi zgromadzeniami. Ma zbliżone kompetencje do porady nadzorczej, co skutkuje, Iż regularnie istnieje Ranking
 • Informacje Henry Kissinger Dlaczego politologii na Uniwersytecie Harvarda, szczególny doradca do spraw bezp. nar. R. Nixona (1969) i sekretarz stanu (1973). Uważał, Iż Co lepsze
 • Znaczenie Konflikt Jak lepiej interesów, poglądów, spór, zatarg. W naukach społ. - walka ludzi reprezentujących odmienne wartości (moralne, ideologiczne, rel.), walka o Czy warto
 • Co znaczy Kredyt Kiedy wartości w pieniądzu albo towarach pod warunkiem zwrotu równowartości w określonym terminie; W umowie kredytowej określony jest czas jej Opinie forum
 • Krzyżówka Międzynarodowy Konflikt Od czego zależy międzynar. Może przebiegać w formie werbalnej - zgłaszanie protestu, sprzeciwu, ostrzeżenia czy groźby albo w formie akcji o różnym Najlepszy
 • Co to jest Korporacjonizm Na czym polega fundamentem społ.- gosp. życia w kraju powinny być przymusowe zrzeszenia zawod. skupiające pracodawców i pracobiorców jednej branży. K Porównaj
 • Słownik Koszt Różnice stawką pieniężną, określająca nakłady niezbędne do nabycia albo produkcji dobra albo usługi. W przedsiębiorstwie występują k. stałe, a więc Wyniki
 • Czym jest Maynard John Keynes Wady i zalety opublikowanej w 1936 książce Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza zaatakował klasyczną teorię bezrobocia Twierdził, Iż wysokie Zastosowanie
 • Co oznacza Karnego Postępowania Kodeks Podobieństwa regulaminów, wydany w formie ustawy, regulujący zasady procesowe w kwestiach karnych należących do właściwości sądów. Regulaminy te mają na Ranking
 • Tłumaczenie Obrotowy Kredyt Czemu bieżących potrzeb związanych z działalnością gosp. przedsiębiorstwa, na przykład zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo Co lepsze
 • Przykłady Aleksander Kwaśniewski Co gorsze publicysta, w latach 1977-90 członek PZPR, początkowo red. naczelny tygodnika ITD (1981-84), potem dziennika Sztandar Młodych (1984-85 Czy warto
 • Definicja Podatkowa Karta Porównaj niektórych rodzajów działalności gosp. Bazuje na opłacaniu niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości stawki podatku. Podatnicy Opinie forum
 • Encyklopedia Konsul Porównanie państwa za granicą w ramach stosunków konsularnych, ma chronić interesy swego państwa i jego obywateli. Jego funkcje mogą być ograniczone Najlepszy
 • Jak działa Międzynarodowa Konwencja Dlaczego charakter otwarty albo zamknięty dla krajów, które nie były jej artystami. K.m. może dotyczyć różnych sfer życia międzynar., na przykład Porównaj
 • Czy jest Koncesja Jak lepiej działalność przemysłową albo handlową. K. może być wydana poprzez odpowiedni, z racji na rodzaj działalności gosp., organ administracji Wyniki
 • Pojęcie Kredytobiorca Kiedy osoba prawna albo osoba fizyczna, której został udzielony kredyt Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Lome Z Konwencje Od czego zależy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), określające zasady współpracy, raczej z byłymi koloniami Ranking
 • Opis Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Na czym polega zobacz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności Co lepsze
 • Informacje Konwergencja Różnice się pewnych struktur przez szukanie cech dla nich wspólnych, zbieżnych. W najwyższym stopniu znane teorie k. rozwinęły się w biologii Czy warto
 • Znaczenie Kapitulacja Wady i zalety wojennych polegająca na zawarciu umowy międzynar. pomiędzy stronami konfliktu. Jedna ze stron uznaje się za pokonaną i przyjmuje warunki Opinie forum
 • Co znaczy Kadencja Podobieństwa moment urzędowania obieralnego organu albo urzędnika. K. najwyższych organów w kraju ( parlamentu, prezydenta) wyznaczona jest Najlepszy
 • Krzyżówka Kontyngent Czemu dot. maksymalnej ilości towarów wwożonych do danego państwie. To jest jeden ze sposobów ochrony własnego rynku albo jego sektorów przed Porównaj
 • Co to jest Europejskiej Integracji Komitet Co gorsze nacz. organ adm. rządowej odpowiedzialny za integrację Polski z Unią Europejską Wyniki
 • Słownik Wyborcza Kampania Porównaj partii polit. albo indywidualnych kandydatów, w celu pozyskania głosów wyborców, organizowane w momencie poprzedzającym wybory parlamentar Zastosowanie
 • Czym jest Akcji Kurs Porównanie największa liczba graczy giełdowych jest w stanie dokonać transakcji kupna-sprzedaży danego waloru. Jeśli kurs na giełdzie ustalany jest Ranking
 • Co oznacza Kworum Dlaczego przykład parlamentu, zgromadzenia plenarnego stowarzyszenia czy organu kolegialnego), których obecność jest konieczna do podjęcia Co lepsze
 • Tłumaczenie Konfederacja Jak lepiej prowadzą wspólną politykę zagr. i obronną. Podmioty k. pozostają w pełni suwerenne, nie powołują do życia instytucji centralnych. K. może Czy warto
 • Przykłady Komercjalizacja Kiedy handlowych, rozwijanie handlu. Wprocesie prywatyzacji znaczy pierwszy faza przekształcenia przedsiębiorstwa krajów. w jednoosobową spółkę Opinie forum
 • Definicja Kapitalizm Od czego zależy czystej formie opiera się na prywatnej własności czynników produkcji i wykorzystuje cenę rynkową, jako jedyny koordynator działań gosp Najlepszy
 • Encyklopedia Kolonializm Na czym polega na opanowaniu i utrzymaniu w polit. i ekon. zależności państw słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków K. to także mechanizm rządów Porównaj
 • Jak działa Królestwo Różnice monarchicznym, rządzony poprzez króla, cesarza, sułtana, szacha. Z racji na formę rządów, sposób sprawowania władzy, k. ustala się jako Wyniki
 • Czy jest Teoria Konwergencji Konwergencja Wady i zalety kulturowego ludzi żyjących w podobnych uwarunkowaniach geogr., definicja wprowadził niem. etnolog A. Bastiana (1826-1905); 2. popularna, w Zastosowanie
 • Pojęcie Społeczna Komunikacja Podobieństwa przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami ( komunikacja interpersonalna), ekipami i organizacjami społ. Celem k.s Ranking
 • Wyjaśnienie Mandatowa Komisja Czemu zjazd jakiejś organizacji (na przykład partii politycznej) upoważniony do sprawdzenia pełnomocnictwa delegatów, ważności ich wyboru lub Co lepsze
 • Opis kodeks rodzinny i opiekuńczy Co gorsze formie ustawy, klasyfikuje zagadnienia wynikające z: małżeństwa (stosunków osobistych i majątkowych), pokrewieństwa (stosunku pomiędzy Czy warto
 • Informacje Konosament Porównaj przewoźnika morskiego, potwierdzający przyjęcie ładunku do przewozu i zawierający zobowiązanie przewiezienia tego ładunku i wydania go w Opinie forum
 • Znaczenie Przemysłowy Wojskowo Kompleks Porównanie interesy pomiędzy kręgami wojsk. a przemysłem zbrojeniowym albo produkującym na potrzeby wojska. Wysokie wpływy zbudżetu albo produkcji Najlepszy
 • Co znaczy Cywilnej Służby Korpus Dlaczego specjalnego statusu prawnego, część urzędników zatrudnionych w adm. krajów. ( administracja publiczna), których robota bazuje na Porównaj
 • Krzyżówka Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Jak lepiej poprzez Zebranie Ogólne w 1964. Działają stale 4 kluczowe Komisje - surowcowa, przemysłowa, obrotów niewidzialnych i transportu morskiego Wyniki
 • Co to jest Augsburski Ewangelicko Kościół Kiedy pierwotnego odłamu protestantyzmu. Liczy aktualnie około 60 mln wiernych, mieszkających raczej w: Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii Zastosowanie
 • Słownik Konsulat Od czego zależy 1. placówka kierowana poprzez konsula; 2. nazwa 3-osobowego rządu w rewol. Francji, po obaleniu dyrektoriatu poprzez gen. Bonaparte Ranking
 • Czym jest Konflikt Koreański Na czym polega ustalanie się po II wojnie świat. stref wpływów pomiędzy ZSRR i USA. Korea pozostawała wówczas w strefie okupacyjnej obu mocarstw. W 1948 Co lepsze
 • Co oznacza Międzynarodowa Konferencja Różnice rządów albo organizacji społ. z kilku krajów poświęcone dyskusjom na określony temat albo rozwiązaniu jakiegoś problemu. Może mieć Czy warto
 • Tłumaczenie Kapitalizacja Wady i zalety gromadzenie kapitału w celu późniejszego zastosowania go do osiągnięcia jakiegoś celu działalności gosp. Zobacz także kapitalizacja odsetek Opinie forum
 • Przykłady Konflikt Kubański Podobieństwa rewolucją kubańską, zakończoną przejęciem władzy poprzez jej przywódcę, F. Castro w 1959. Dyktator, gen. F. Batista uciekł z państwie, a Najlepszy
 • Definicja Luther Martin King Czemu obywatelskich czarnej ludności Stanów Zjedn. Przyjął gandyzm jako metodę walki, a więc jedynie bierny opór wobec praw segregacji rasowej Porównaj
 • Encyklopedia Konwencja Madrycka o Współpracy Transgranicznej Co gorsze Konwencją Ramową o Współpracy Transgranicznej, przyjęta poprzez Radę Europy w 1980 w Madrycie. Ustala prawne i strukturalne wzorce Wyniki
 • Jak działa Giełdowy Krach Porównaj giełdzie papierów wartościowych po długotrwałym spadku notowań papierów wartościowych. W X 1929 doszło do załamania się rynku akcji na Zastosowanie
 • Czy jest Kartel Porównanie samodzielnych przedsiębiorców danej branży w celu opanowania rynku, a co za tym idzie powiększenia własnych zysków. K. mogą mieć charakter Ranking
 • Pojęcie Inwestycyjny Kredyt Dlaczego nakładów potrzebnych do zwiększenia albo powstania zasobów środków trwałych. Z k.i. mogą być finansowane inwestycje materialne (zakup Co lepsze
 • Wyjaśnienie Problem Kurdyjski Jak lepiej rozstrzygniętą kwestią samostanowienia dla nar. Kurdów. Kurdowie posługują się odrębnym językiem i mają bogatą kult., także literacką Czy warto
 • Opis Się Rozwijające Kraje Kiedy terenie Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej wchodzące na drogę rozwoju gosp., dotąd zapóźnione cywilizacyjnie, borykające się z problemami Opinie forum
 • Informacje Społeczna Nauka Katolicka Od czego zależy katolicyzmu. Zapoczątkowana w XIX w. encykliką Rerum novarum. Opiera się na podstawowych zasadach społ.: solidarności, sprawiedliwości Najlepszy
 • Znaczenie Międzynarodowe Komunikowanie Na czym polega znaków i symboli, dzięki których przekazywane są treści. W tym wypadku mechanizm komunikowania dzieje się pomiędzy uczestnikami stosunków Porównaj
 • Co znaczy How Know Różnice wytwarzania jakiegoś wyrobu, nie objęta patentami czy licencjami, może dotyczyć metod techn. związanych z produkcją, doświadczenia w Wyniki
 • Krzyżówka Poselski Klub Wady i zalety związany przeważnie przynależnością do tej samej partii polit. (może, lecz może grupować posłów z jednej partii polit.). W Sejmie RP k.p Zastosowanie
 • Co to jest Korupcja Podobieństwa żądanie poprzez osobę pełniącą funkcje publ. korzyści majątkowej czy osobistej w zamian za spełnienie obowiązku służbowego lub naruszenie Ranking
 • Słownik Kasacja Czemu odwoławczy od orzeczenia sądu pierwszej albo drugiej instancji do Sądu Najwyższego. K. w przeciwieństwie od apelacji umożliwia Co lepsze
 • Czym jest Interpersonalna Komunikacja Co gorsze ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami przy udziale symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy schemat Czy warto
 • Co oznacza Komitet Helsiński w Polsce Porównaj obywatelskiej w 1982 niezależna, pozarządowa organizacja, której zadaniem jest kontrolowanie przestrzegania praw człowieka i Opinie forum
 • Tłumaczenie Kolegium Porównanie pracująca (na przykład k. redakcyjne), rozstrzygająca jakąś sprawę (na przykład k. sędziowskie) albo opiniująca określone zagadnienia (na Najlepszy
 • Przykłady Zasada Kontradyktoryjności Dlaczego która nakłada na strony uczestniczące w procesie sądowym wymóg przedstawienia materiału faktycznego i dowodowego i wyjaśnienia wszystkich Porównaj
 • Definicja Dziecka Praw Konwencja Jak lepiej Zebranie Ogólne ONZ w 1989. Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Zawiera katalog praw i wolności, w skład którego wchodzą prawa Wyniki
 • Encyklopedia Odsetek Kapitalizacja Kiedy naliczania odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym. Odsetki nie niektóre poprzez klienta po ustalonym okresie oszczędzania Zastosowanie
 • Jak działa Kodyfikacja Od czego zależy wspólnych zasad, regulaminów z określonej dziedziny i zgromadzenie ich w jedną całość. Wynikiem k. jest stworzenie kodeksu Ranking
 • Czy jest Kryzys Kubański Na czym polega kryzysów polit. w hist. międzynar. stosunków po II wojnie świat., obiekt kubańskiego konfliktu. Wybuchł w chwili, gdy rewolucyjna Kuba pod Co lepsze
 • Pojęcie Ekonomiczny Kryzys Różnice gdzie nadprodukcja towarów skutkuje spadek ich cen, a również obniżenie się kursów papierów wartościowych, co skutkuje pomniejszenie Czy warto
 • Wyjaśnienie Ksenofobia Wady i zalety obcych. Wiąże się z nacjonalizmem, trudną sytuacją społ.-gosp. albo zamierzoną polityką państwa, które dążąc do zyskania poparcia dla Opinie forum
 • Opis Wyborcza Komisja Podobieństwa przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do organów przedstawicielskich albo prezydenta. Do zadań k.w. należy zwłaszcza Najlepszy
 • Informacje Hans Kelsen Czemu prawa, prof. w Wiedniu, karierę nauk. kontynuował w Szwajcarii, Czechosłowacji i w stanach zjednoczonych ameryki. Po I wojnie świat. brał Porównaj
 • Znaczenie Kosmopolityzm Co gorsze ideologii wynikającej z założenia, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat; odcinanie się od nar. tradycji, kult., interesów własnego i Wyniki
 • Co znaczy Konsorcjum Porównaj krótkotrwałe połączenie różnych podmiotów gosp. w celu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia gosp., operacji pieniężnej czy handlowej Zastosowanie
 • Krzyżówka Międzynarodowa Korporacja Porównanie ekipa przedsiębiorstw, które, mimo Iż ich siedziby znajdują się w różnych państwach, podlegają temu samemu zarządowi Ranking
 • Co to jest Kościół Dlaczego wyznawców jednej rel., na przykład k. katolicki, prawosławny, protestancki, albo odłamu rel.; także nazwa katol. świątyni, miejsce Co lepsze
 • Słownik Konserwatyzm Jak lepiej obrony istniejącego porządku społ.-gosp. i zachowania i umocnienia takich szablonowych wartości, jak rel., nar., kraj, rodzina, hierarchia Czy warto
 • Czym jest Katolicyzm Kiedy poprzez 970 mln ludzi, raczej w Ameryce Łacińskiej i Europie. Współcz. k. utożsamia się z Kościołem katolickim. K. jest gałezią Opinie forum
 • Co oznacza Komandytariusz Od czego zależy osoba w firmie komandytowej, która odpowiada za zobowiązania firmy do wysokości swojego wkładu. Zobacz także komplementariusz Najlepszy
 • Tłumaczenie Akcji Pakiet Kontrolny Na czym polega liczba akcji należąca do jednej osoby albo przedsiębiorstwa, dająca jej posiadaczowi największy wpływ na politykę spółki Porównaj
 • Przykłady Wartościowych Papierów Komisja Różnice który nadzoruje rynek kapitałowy w państwie. Jej obowiązkiem jest kontrola tak zwany prospektów emisyjnych firm, które chcą być notowane na Wyniki
 • Definicja Przychodu Uzyskania Koszty Wady i zalety podatnika w celu uzyskania przychodu. Jest on wpisywany w zeznanie podatkowe i odpisywany od wielkości przychodu. W zależności od rodzaju Zastosowanie
 • Encyklopedia Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Podobieństwa szczeblu rządowym prowadzone od początku lat 70. poprzez państwa euro. i USA i Kanadę ze względu ich przynależności do NATO. Idea takiej Ranking
 • Jak działa Kibuc Czemu niekiedy przemysłowa, w Izraelu tworząca formę kolektywnej osady. Jej członkowie pracują zgodnie ze swymi możliwościami i talentami Co lepsze
 • Czy jest Koalicja Co gorsze partii polit., zawarte dla osiągnięcia wspólnego celu. Państwa zawiązują normalnie k., by prowadzić współpracę na płaszczyźnie dypl., bądź Czy warto
 • Pojęcie Kongres Porównaj zjednoczonych ameryki, nazwa wprowadzona formalnie poprzez konstytucję w 1789. K. złożona jest z Izby Reprezentantów i Senatu, wybieranych Opinie forum
 • Wyjaśnienie Polskiej Rzeczypospolitej Konstytucja Porównanie Zebranie Narodowe, przyjęta w ogólnokrajowym referendum 25 V, podpisana 16 VII poprzez Prezydenta RP; weszła w życie 17 X tegoż roku Najlepszy
 • Opis Konsumpcja Dlaczego celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. K. indywidualna - pomniejsza indywidualne zasoby pieniężne ludności; k. zbiorowa - dobra czy usługi są Porównaj
 • Informacje Walutowy Kurs Jak lepiej za granicą. K.w. jest ogłaszany poprzez bank centralny i wyrażany w liczbie jednostek waluty własnej odpowiadającej jednostce waluty obcej Wyniki
 • Znaczenie Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego Kiedy koordynacji działań na szczeblu krajowym sejmików wojewódzkich. Siedzibą KSST jest Poznań. Zobacz także: samorząd terytorialny, sejmik Zastosowanie
 • Co znaczy Poselskie Koło Od czego zależy parlamencie tworzony opierając się na kryterium polit. W Sejmie RP k.p. może stworzyć przynajmniej 3 posłów. Odpowiednio z Regulaminem Ranking
 • Krzyżówka Narkotykowe Kartele Na czym polega organizacji zajmujących się produkcją, przemytem i handlem narkotykami. Ma na celu opanowanie rynku, powiększenie zysków poprzez określenie Co lepsze
 • Co to jest Komunizm Różnice się z ideologii marksistowsko -leninowskiej; formacja społ.-ekon., która miała nastąpić po kapitalizmie. K. jako ideologia stanowi Czy warto
 • Słownik kryteria konwergencji z Maastricht Wady i zalety zbieżności. Kryteria dot. długu publicznego, deficytu budżetowego, inflacji, długoterminowych stóp procentowych i uczestnictwa w Opinie forum
 • Czym jest Kolektywizm Podobieństwa zbiorowości nad interesami i potrzebami indywidualnymi. Pierwszym rzecznikiem k. był czołowy XIX-wieczny ideolog anarchizmu M. Bakunin Najlepszy
 • Co oznacza Prasowa Konferencja Czemu trakcie którego bezpośrednio zainteresowana osoba albo przedstawiciel (rzecznik prasowy) jakiejś instytucji, organizacji bądź urzędu Porównaj
 • Tłumaczenie Rzymski Klub Co gorsze zajmująca się tworzeniem ekspertyz dot. rozwoju społ.-ekon. w świecie. Założona w 1969 w Rzymie poprzez grupę naukowców, przemysłowców i Wyniki
 • Przykłady Konsumpcyjny Kredyt Porównaj jego celem jest sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych poprzez osoby prywatne, na przykład na zakup samochodu. Zobacz także dobro Zastosowanie
 • Definicja Konformizm Porównanie polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej ekipie społ. K Ranking
 • Encyklopedia Reformowany Ewangelicko Kościół Dlaczego szwajcarskich reformatorów U. Zwingliego i J. Kalwina, stąd nazwa kalwinizm, jest odłamem protestantyzmu. Najwięcej wyznawców mieszka w Co lepsze
 • Jak działa Zachód Wschód Konflikt Jak lepiej rywalizacja dwóch ideowo-polit. bloków: Wschodu - ZSRR i wszystkich państw socjalist., Zachodu - USA i ich sojuszników. Konflikt był Czy warto
 • Czy jest Społeczne Klasy Kiedy społ. zaznaczone na podst. mierników ekon.: wysokości dochodów, własności środków produkcji (maszyn, ziemi), rodzaju wykonywanej pracy Opinie forum
 • Pojęcie Zbrojeń Kontrola Od czego zależy zapewniających większe bezp. międzynar. Służy redukcji napięć w relacjach międzynar. dzięki utrzymywaniu równowagi milit. i wzmacnianiu Najlepszy
 • Wyjaśnienie Konwencja Ramowa o Ochronie Mniej-szości Narodowych Na czym polega uchwalony w 1994, w sytuacji jego ratyfikacji poprzez państwa i wejścia w życie, byłby pierwszym obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony Porównaj
 • Opis Jednostki Kult Różnice rządów sprawowanych poprzez przywódców komunist. Idea k.j. związana jest z postacią J. Stalina i systemem totalitarnej władzy opartym na i Wyniki
 • Informacje Oświaty Kuratorium Wady i zalety administracji oświatowej na szczeblu wojewódzkim, za którego pomocą kurator oświaty wykonuje własne zadania. W k.o. mogą działać między Zastosowanie
 • Znaczenie Kompetencja Podobieństwa poprzez upoważniony organ państwa, czynności, wskutek których będą obowiązywać nowe zasady postępowania instytucji podlegającej danemu Ranking
 • Co znaczy Społeczne Konflikty Czemu poszczególnymi ekipami albo klasami społ., powstająca wskutek sprzeczności dążeń, celów, interesów albo sprzecznych wartości uznawanych Co lepsze
 • Krzyżówka Koniunktura Co gorsze wielkością produkcji, postępem gosp., wielkością sprzedaży, stanem bezrobocia i tym podobne Zobacz także cykl koniunkturalny Czy warto
 • Co to jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Porównaj sprawami radiofonii i telew., powołany ustawą z 1992 w celu ochrony wolności słowa, samodzielności nadawców programów i interesów odbiorców Opinie forum
 • Słownik Konkurencja Porównanie rynku dążą do realizacji swoich interesów przez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty, w skład której wchodzi nie tylko cena, lecz Najlepszy
 • Czym jest Skali Korzyści Dlaczego jednostki dobra, wywołane zwiększeniem produkcji i zużycia niezbędnych do jego stworzenia zasobów. K.s. pojawiają się, gdy przyrost zużycia Porównaj
 • Co oznacza Atomowej Energii Komisja Jak lepiej w 1946 w celu powstania forum do rokowań rozbrojeniowych, kontroli energii atomowej i jej pokojowego zastosowania. W pracach uczestniczyli Wyniki
 • Tłumaczenie Polityczny Konflikt Kiedy polityki (na przykład ośrodkami władzy, partiami polit.), wynikająca ze sprzecznych interesów i wykluczających się celów. K.p. powstają Zastosowanie
 • Przykłady Prezydenta Kancelaria Od czego zależy pomocniczy i wykonawczy Prezydenta RP, działający na mocy statutu. KP realizuje zadania określone w ustawach, powierzone jej poprzez prez Ranking
 • Definicja Koncern Na czym polega pod jednym kierownictwem. Pomimo niezależności prawnej przedsiębiorstw należących do k., ich powiązania są ściślejsze niż w kartelu Co lepsze
 • Encyklopedia Przedstawicieli Stałych Komitet Różnice UE z siedzibą w Brukseli. Działa od 1958, w jego skład wchodzą stali przedstawiciele krajów członkowskich, w randze ambasadorów. Stanowi Czy warto
 • Jak działa Kultura Wady i zalety duchowego dorobku ludzkości, a również ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych poprzez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje Opinie forum
 • Czy jest Komputer Podobieństwa maszyna cyfrowa wykorzystywana do wykonywania skomplikowanych obliczeń i przetwarzania danych, sterowana poprzez przygotowane w tym celu Najlepszy
 • Pojęcie Oświaty Kurator Czemu specjalnej, który kieruje realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa. Wyłaniany jest w drodze konkursu. Powołuje go i Porównaj
 • Wyjaśnienie Keynesizm Co gorsze której gospodarka ze swej natury ma charakter niestabilny i wymaga stosowania aktywnych, doraźnych posunięć polityki gosp. rządu w celu Wyniki
 • Opis Karol Kautsky Porównaj robotniczego, poeta, dziennikarz, ideolog, aktywny działacz socjaldemokracji w Niemczech. Początkowo interpretował postęp społ. w Zastosowanie
 • Informacje Senatu Kancelaria Porównanie Senatu RP powołany do wykonywania zadań techniczno-organizacyjnych i doradczych związanych z działalnością Senatu. KS podlega Prezydium Ranking
 • Znaczenie Kontrahent Dlaczego jedna ze stron zawierających umowę handlową Co lepsze
 • Co znaczy Kolegialność Jak lepiej procesie podejmowania decyzji poprzez ciała zbiorowe w organizacjach społ. albo w wieloosobowych organach państwa. Działające odpowiednio z Czy warto
 • Krzyżówka Kontrasygnata Kiedy podpisania urzędowego aktu głowy państwa ( prezydenta, monarchy) poprzez premiera albo właściwego ministra bądź łącznie. K. znaczy, Iż Opinie forum
 • Co to jest Kasty Od czego zależy na dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, rel. i prawnie usankcjonowaną, pozycję w hierarchicznym układzie społ Najlepszy
 • Słownik Kolaboracja Na czym polega obywateli państwie podbitego z władzami okupacyjnymi na szkodę własnego państwa i społeczeństwa. Termin międzyn. przyjęty w okresie II Porównaj
 • Czym jest Gospodarcza Izba Krajowa Różnice promocją Polski jako partnera handlowego i kojarzeniem i poszukiwaniem partnerów handlowych dla polskich spółek. KIG współpracuje z Wyniki
 • Co oznacza Konstytucyjnej Odpowiedzialności Komisja Wady i zalety zasadność wstępnych wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Wniosek Zastosowanie
 • Tłumaczenie Południe Północ Konflikt Podobieństwa dwóch ogromnych grup krajów i aktualnych i potencjalnych problemów i zagrożeń stąd płynących. Północ to wszystkie rozwinięte państwa leżące Ranking
 • Przykłady Klonowanie Czemu istoty z dorosłej, w pełni wykształconej komórki. Pomyślne eksperymenty k. odnoszące się do ssaków zostały zaprezentowane dopiero w 1997 Co lepsze
 • Definicja Kortezy Co gorsze Hiszpanii złożony z Kongresu Deputowanych i Senatu. Kongres złożona jest z 350 członków wybieranych wg mechanizmu proporcjonalnego, Senat Czy warto
 • Encyklopedia Klerykalizm Porównaj postulująca zapewnienie duchowieństwu (klerowi) i kościołowi dominującego albo znaczącego wpływu na życie polit., społ. i kult. W Opinie forum
 • Jak działa Naukowych Badań Komitet Porównanie do spraw edukacji i techniki (powołany 1991). Ma uprawnienia koordynacyjne w relacji do Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki Najlepszy
 • Czy jest Kontrkultura Dlaczego lat 60. jako nazwa kult. alternatywnej (w relacji do głównego nurtu kultury), reprezentowanej zwł. poprzez środowiska młodzieży, lecz Porównaj
 • Pojęcie Kryzys Jak lepiej rozstrzygający, pkt. zwrotny. Definicja to pojawia się na gruncie wszystkich dziedzin życia człowieka i społeczeństw. W naukach społ. można Wyniki
 • Wyjaśnienie Założycielski Kapitał Kiedy ustalona w statucie firmy akcyjnej rozmiar kapitału, do której wydawane są akcje. Jego zmiana na przykład przez dodatkową emisję akcji Zastosowanie
 • Opis Kliring Od czego zależy rozliczeń, zobowiązań płatniczych. Wyliczenia między dwoma albo więcej partnerami handlowymi, którzy są wobec siebie i dłużnikami, i Ranking
 • Informacje Kopenhaskie Kryteria Na czym polega Europejskiej w Kopenhadze (1993), określają warunki przyjęcia krajów Europy Środk.-Wsch. do UE. K.k. to: stabilność instytucji demokr Co lepsze
 • Znaczenie Seniorów Konwent Różnice zapewniający współdziałanie klubów poselskich w kwestiach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W skład KS wchodzą: Marszałek Czy warto
 • Co znaczy Zjednoczonych Narodów Karta Wady i zalety Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany w San Francisco w 1945. Jej integralną częścią jest statut Międzynarodowego Trybunału Opinie forum
 • Krzyżówka Kraju Obrony Komitet Podobieństwa działający od 1967 jako właściwy w kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa. Do jego zadań należy między innymi ustalanie założeń Najlepszy
 • Co to jest Władzy Koncentracja Czemu skupienie poprzez jeden organ (przeważnie centralny) polit. bądź krajów. kompetencji do podejmowania ważnych decyzji, kosztem uprawnień Porównaj

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Koncentracja władzy co znaczy Komitet Obrony Kraju krzyżówka Karta Narodów Zjednoczonych co to jest Konwent Seniorów słownik kryteria kopenhaskie czym jest. dla obywatela.

Słownik Komisja sejmowa co znaczy karta płatnicza krzyżówka Komitet Regionów w kraju.