koszt alternatywny konsument co to znaczy

Definicje społeczne K

 • Co znaczy Alternatywny Koszt Porównanie trzeba zrezygnować, by uzyskać określoną liczba innego dobra. Znaczy to, Iż trzeba dokonywać wyboru pomiędzy kilkoma dobrami w wypadku, gdy Ranking
 • Krzyżówka Konsument Dlaczego osoba, która zużywa pewne dobro albo usługę w celu zaspokojenia swoich potrzeb Co lepsze
 • Co to jest Walutowy Kurs Jak lepiej za granicą. K.w. jest ogłaszany poprzez bank centralny i wyrażany w liczbie jednostek waluty własnej odpowiadającej jednostce waluty obcej Czy warto
 • Słownik Komercjalizacja Kiedy handlowych, rozwijanie handlu. Wprocesie prywatyzacji znaczy pierwszy faza przekształcenia przedsiębiorstwa krajów. w jednoosobową spółkę Opinie forum
 • Czym jest Komunikat Od czego zależy wiadomość podana do powszechnej informacje poprzez środki masowego przekazu; również - urzędowo podana do informacje publicznej wiadomość Najlepszy
 • Co oznacza Jednostki Kult Na czym polega rządów sprawowanych poprzez przywódców komunist. Idea k.j. związana jest z postacią J. Stalina i systemem totalitarnej władzy opartym na i Porównaj
 • Tłumaczenie Augsburski Ewangelicko Kościół Różnice pierwotnego odłamu protestantyzmu. Liczy aktualnie około 60 mln wiernych, mieszkających raczej w: Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii Wyniki
 • Przykłady Kontestacja Wady i zalety kwestionowania słuszności bądź prawomocności przyjętych tradycyjnie poglądów albo zasad, normalnie okazywane w sposób manifestacyjny. K Zastosowanie
 • Definicja Akcji Pakiet Kontrolny Podobieństwa liczba akcji należąca do jednej osoby albo przedsiębiorstwa, dająca jej posiadaczowi największy wpływ na politykę spółki Ranking
 • Encyklopedia Konsulat Czemu 1. placówka kierowana poprzez konsula; 2. nazwa 3-osobowego rządu w rewol. Francji, po obaleniu dyrektoriatu poprzez gen. Bonaparte Co lepsze
 • Jak działa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Co gorsze sprawami radiofonii i telew., powołany ustawą z 1992 w celu ochrony wolności słowa, samodzielności nadawców programów i interesów odbiorców Czy warto
 • Czy jest Odsetek Kapitalizacja Porównaj naliczania odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym. Odsetki nie niektóre poprzez klienta po ustalonym okresie oszczędzania Opinie forum
 • Pojęcie Komputer Porównanie maszyna cyfrowa wykorzystywana do wykonywania skomplikowanych obliczeń i przetwarzania danych, sterowana poprzez przygotowane w tym celu Najlepszy
 • Wyjaśnienie Problem Kurdyjski Dlaczego rozstrzygniętą kwestią samostanowienia dla nar. Kurdów. Kurdowie posługują się odrębnym językiem i mają bogatą kult., także literacką Porównaj
 • Opis Ksenofobia Jak lepiej obcych. Wiąże się z nacjonalizmem, trudną sytuacją społ.-gosp. albo zamierzoną polityką państwa, które dążąc do zyskania poparcia dla Wyniki
 • Informacje Prasowa Konferencja Kiedy trakcie którego bezpośrednio zainteresowana osoba albo przedstawiciel (rzecznik prasowy) jakiejś instytucji, organizacji bądź urzędu Zastosowanie
 • Znaczenie Konsumpcja Od czego zależy celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. K. indywidualna - pomniejsza indywidualne zasoby pieniężne ludności; k. zbiorowa - dobra czy usługi są Ranking
 • Co znaczy Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Na czym polega szczeblu rządowym prowadzone od początku lat 70. poprzez państwa euro. i USA i Kanadę ze względu ich przynależności do NATO. Idea takiej Co lepsze
 • Krzyżówka Narkotykowe Kartele Różnice organizacji zajmujących się produkcją, przemytem i handlem narkotykami. Ma na celu opanowanie rynku, powiększenie zysków poprzez określenie Czy warto
 • Co to jest Kredytodawca Wady i zalety osoba prawna albo osoba fizyczna, która udzieliła kredytu kredytobiorcy Opinie forum
 • Słownik Kooperacja Podobieństwa polegająca na tym, Iż sporo osób albo organizacji uczestniczy w powiązanych ze sobą procesach produkcji. K. przedsiębiorstw znaczy Najlepszy
 • Czym jest Konsul Czemu państwa za granicą w ramach stosunków konsularnych, ma chronić interesy swego państwa i jego obywateli. Jego funkcje mogą być ograniczone Porównaj
 • Co oznacza Inwestycyjny Kredyt Co gorsze nakładów potrzebnych do zwiększenia albo powstania zasobów środków trwałych. Z k.i. mogą być finansowane inwestycje materialne (zakup Wyniki
 • Tłumaczenie Kasacja Porównaj odwoławczy od orzeczenia sądu pierwszej albo drugiej instancji do Sądu Najwyższego. K. w przeciwieństwie od apelacji umożliwia Zastosowanie
 • Przykłady Naukowych Badań Komitet Porównanie do spraw edukacji i techniki (powołany 1991). Ma uprawnienia koordynacyjne w relacji do Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki Ranking
 • Definicja Konserwatyzm Dlaczego obrony istniejącego porządku społ.-gosp. i zachowania i umocnienia takich szablonowych wartości, jak rel., nar., kraj, rodzina, hierarchia Co lepsze
 • Encyklopedia Regionów Komitet Jak lepiej Europejskiej powołana traktatem o UE, działa od 1994. Reprezentuje powyżej 200 regionów euro., zasiada w nim 222 przedstawicieli tychże Czy warto
 • Jak działa kodeks rodzinny i opiekuńczy Kiedy formie ustawy, klasyfikuje zagadnienia wynikające z: małżeństwa (stosunków osobistych i majątkowych), pokrewieństwa (stosunku pomiędzy Opinie forum
 • Czy jest Kosmopolityzm Od czego zależy ideologii wynikającej z założenia, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat; odcinanie się od nar. tradycji, kult., interesów własnego i Najlepszy
 • Pojęcie Sejmu Kancelaria Na czym polega Sejmu RP, spełniający zadania organizacyjno-techniczne i doradcze powiązane z działalnością Sejmu i jego organów. Do zadań KS należy Porównaj
 • Wyjaśnienie Międzynarodowa Konwencja Różnice charakter otwarty albo zamknięty dla krajów, które nie były jej artystami. K.m. może dotyczyć różnych sfer życia międzynar., na przykład Wyniki
 • Opis Atomowej Energii Komisja Wady i zalety w 1946 w celu powstania forum do rokowań rozbrojeniowych, kontroli energii atomowej i jej pokojowego zastosowania. W pracach uczestniczyli Zastosowanie
 • Informacje Polskie Konstytucje Podobieństwa sporo aktów prawnych, mających charakter konstytucji, część z nich była nadana w momencie rozbiorów (na przykład konstytucja Księstwa Ranking
 • Znaczenie Przychodu Uzyskania Koszty Czemu podatnika w celu uzyskania przychodu. Jest on wpisywany w zeznanie podatkowe i odpisywany od wielkości przychodu. W zależności od rodzaju Co lepsze
 • Co znaczy Interpersonalna Komunikacja Co gorsze ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami przy udziale symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy schemat Czy warto
 • Krzyżówka Kanclerz Porównaj w Austrii), wybierany poprzez Bundestag na wniosek prezydenta bezwzględną większością głosów. Do jego fundamentalnych kompetencji należy Opinie forum
 • Co to jest Kapitalizacja Porównanie gromadzenie kapitału w celu późniejszego zastosowania go do osiągnięcia jakiegoś celu działalności gosp. Zobacz także kapitalizacja odsetek Najlepszy
 • Słownik Międzynarodowy Kryzys Dlaczego relacjach pomiędzy krajami. Może się wyrazić w skrajnej formie w konflikcie międzynar. albo wojnie. Znaczy brak możliwości porozumienia i Porównaj
 • Czym jest Polskiej Rzeczypospolitej Konstytucja Jak lepiej Zebranie Narodowe, przyjęta w ogólnokrajowym referendum 25 V, podpisana 16 VII poprzez Prezydenta RP; weszła w życie 17 X tegoż roku Wyniki
 • Co oznacza Karol Kautsky Kiedy robotniczego, poeta, dziennikarz, ideolog, aktywny działacz socjaldemokracji w Niemczech. Początkowo interpretował postęp społ. w Zastosowanie
 • Tłumaczenie Kodeks Od czego zależy kodyfikacji, zestaw regulaminów prawnych w formie ustawy, normującej jakąś określoną dziedzinę spraw na przykład k. postępowania karnego, k Ranking
 • Przykłady konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej Na czym polega konf. inicjowana poprzez Radę Europejską, zwoływana w celu podjęcia decyzji dotyczących reform traktatowych. Zobacz także Agenda 2000 Co lepsze
 • Definicja Zachód Wschód Konflikt Różnice rywalizacja dwóch ideowo-polit. bloków: Wschodu - ZSRR i wszystkich państw socjalist., Zachodu - USA i ich sojuszników. Konflikt był Czy warto
 • Encyklopedia Komandytariusz Wady i zalety osoba w firmie komandytowej, która odpowiada za zobowiązania firmy do wysokości swojego wkładu. Zobacz także komplementariusz Opinie forum
 • Jak działa Kontrrewolucja Podobieństwa próbą odzyskania władzy poprzez pewne ekipy społ. i ich polit. reprezentantów. Może występować bezpośrednio po dokonaniu zwycięskiej Najlepszy
 • Czy jest Komitet Helsiński w Polsce Czemu obywatelskiej w 1982 niezależna, pozarządowa organizacja, której zadaniem jest kontrolowanie przestrzegania praw człowieka i Porównaj
 • Pojęcie Zjednoczonych Narodów Karta Co gorsze Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany w San Francisco w 1945. Jej integralną częścią jest statut Międzynarodowego Trybunału Wyniki
 • Wyjaśnienie Komplementariusz Porównaj która odpowiada za zobowiązania firmy w sposób nieograniczony, osobiście, swoim wkładem w spółkę i dorobkiem osobistym. Zobacz także Zastosowanie
 • Opis Społeczna Komunikacja Porównanie przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami ( komunikacja interpersonalna), ekipami i organizacjami społ. Celem k.s Ranking
 • Informacje Piotr Kropotkin Dlaczego artysta anarchizmu komunist. (anarchokomunizmu). Wg K. przyszłe społ. miało być wyrazem połączenia wolności jednostki z zasadą Co lepsze
 • Znaczenie Komunizm Jak lepiej się z ideologii marksistowsko -leninowskiej; formacja społ.-ekon., która miała nastąpić po kapitalizmie. K. jako ideologia stanowi Czy warto
 • Co znaczy Koncern Kiedy pod jednym kierownictwem. Pomimo niezależności prawnej przedsiębiorstw należących do k., ich powiązania są ściślejsze niż w kartelu Opinie forum
 • Krzyżówka Podatkowa Karta Od czego zależy niektórych rodzajów działalności gosp. Bazuje na opłacaniu niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości stawki podatku. Podatnicy Najlepszy
 • Co to jest Poselskie Koło Na czym polega parlamencie tworzony opierając się na kryterium polit. W Sejmie RP k.p. może stworzyć przynajmniej 3 posłów. Odpowiednio z Regulaminem Porównaj
 • Słownik Kościół Różnice wyznawców jednej rel., na przykład k. katolicki, prawosławny, protestancki, albo odłamu rel.; także nazwa katol. świątyni, miejsce Wyniki
 • Czym jest Obrotowy Kredyt Wady i zalety bieżących potrzeb związanych z działalnością gosp. przedsiębiorstwa, na przykład zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo Zastosowanie
 • Co oznacza Kapitulacja Podobieństwa wojennych polegająca na zawarciu umowy międzynar. pomiędzy stronami konfliktu. Jedna ze stron uznaje się za pokonaną i przyjmuje warunki Ranking
 • Tłumaczenie Helmut Kohl Czemu partii chrześcijańskich demokratów (CDU). W latach 1969-76 premier Nadrenii-Palatynatu. 1982-98 kanclerz Niemiec. Zwolennik umiarkowanej Co lepsze
 • Przykłady Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Co gorsze poprzez Zebranie Ogólne w 1964. Działają stale 4 kluczowe Komisje - surowcowa, przemysłowa, obrotów niewidzialnych i transportu morskiego Czy warto
 • Definicja Kibuc Porównaj niekiedy przemysłowa, w Izraelu tworząca formę kolektywnej osady. Jej członkowie pracują zgodnie ze swymi możliwościami i talentami Opinie forum
 • Encyklopedia Kredytowa Karta Porównanie płatniczej. Umożliwia na przykład zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką, czekiem czy podjęcie określonej stawki pieniędzy z bankomatu Najlepszy
 • Jak działa Przedstawicieli Stałych Komitet Dlaczego UE z siedzibą w Brukseli. Działa od 1958, w jego skład wchodzą stali przedstawiciele krajów członkowskich, w randze ambasadorów. Stanowi Porównaj
 • Czy jest Rzymski Klub Jak lepiej zajmująca się tworzeniem ekspertyz dot. rozwoju społ.-ekon. w świecie. Założona w 1969 w Rzymie poprzez grupę naukowców, przemysłowców i Wyniki
 • Pojęcie Kapitał Kiedy obejmuje środki uprzednio wytworzone i stosowane do produkcji dóbr i usług, na przykład: autostrady, budynki, samoloty, linie produkcyjne Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Konflikt Od czego zależy interesów, poglądów, spór, zatarg. W naukach społ. - walka ludzi reprezentujących odmienne wartości (moralne, ideologiczne, rel.), walka o Ranking
 • Opis Giełdowy Krach Na czym polega giełdzie papierów wartościowych po długotrwałym spadku notowań papierów wartościowych. W X 1929 doszło do załamania się rynku akcji na Co lepsze
 • Informacje Polityczny Konflikt Różnice polityki (na przykład ośrodkami władzy, partiami polit.), wynikająca ze sprzecznych interesów i wykluczających się celów. K.p. powstają Czy warto
 • Znaczenie Gospodarcza Izba Krajowa Wady i zalety promocją Polski jako partnera handlowego i kojarzeniem i poszukiwaniem partnerów handlowych dla polskich spółek. KIG współpracuje z Opinie forum
 • Co znaczy Knesset Podobieństwa Izraelu; liczy 120 członków wyłanianych w wyborach powszechnych, sekretnych i proporcjonalnych. Jego kadencja wynosi 4 lata. Obrady w K Najlepszy
 • Krzyżówka Hans Kelsen Czemu prawa, prof. w Wiedniu, karierę nauk. kontynuował w Szwajcarii, Czechosłowacji i w stanach zjednoczonych ameryki. Po I wojnie świat. brał Porównaj
 • Co to jest Kapitalizm Co gorsze czystej formie opiera się na prywatnej własności czynników produkcji i wykorzystuje cenę rynkową, jako jedyny koordynator działań gosp Wyniki
 • Słownik Konsumpcyjny Kredyt Porównaj jego celem jest sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych poprzez osoby prywatne, na przykład na zakup samochodu. Zobacz także dobro Zastosowanie
 • Czym jest Rewizyjna Komisja Porównanie nad zarządem w okresach pomiędzy walnymi zgromadzeniami. Ma zbliżone kompetencje do porady nadzorczej, co skutkuje, Iż regularnie istnieje Ranking
 • Co oznacza Koniunktura Dlaczego wielkością produkcji, postępem gosp., wielkością sprzedaży, stanem bezrobocia i tym podobne Zobacz także cykl koniunkturalny Co lepsze
 • Tłumaczenie Kolektywizm Jak lepiej zbiorowości nad interesami i potrzebami indywidualnymi. Pierwszym rzecznikiem k. był czołowy XIX-wieczny ideolog anarchizmu M. Bakunin Czy warto
 • Przykłady Lome Z Konwencje Kiedy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), określające zasady współpracy, raczej z byłymi koloniami Opinie forum
 • Definicja Wartościowych Papierów Komisja Od czego zależy który nadzoruje rynek kapitałowy w państwie. Jej obowiązkiem jest kontrola tak zwany prospektów emisyjnych firm, które chcą być notowane na Najlepszy
 • Encyklopedia Konosament Na czym polega przewoźnika morskiego, potwierdzający przyjęcie ładunku do przewozu i zawierający zobowiązanie przewiezienia tego ładunku i wydania go w Porównaj
 • Jak działa Społeczna Nauka Katolicka Różnice katolicyzmu. Zapoczątkowana w XIX w. encykliką Rerum novarum. Opiera się na podstawowych zasadach społ.: solidarności, sprawiedliwości Wyniki
 • Czy jest Komplementarność Wady i zalety dóbr ekon. zarówno w konsumpcji, jak i w produkcji. Dwa dobra są wobec siebie komplementarne, jeśli posiadanie jednego z nich skutkuje Zastosowanie
 • Pojęcie Koalicja Podobieństwa partii polit., zawarte dla osiągnięcia wspólnego celu. Państwa zawiązują normalnie k., by prowadzić współpracę na płaszczyźnie dypl., bądź Ranking
 • Wyjaśnienie Kolaboracja Czemu obywateli państwie podbitego z władzami okupacyjnymi na szkodę własnego państwa i społeczeństwa. Termin międzyn. przyjęty w okresie II Co lepsze
 • Opis Henry Kissinger Co gorsze politologii na Uniwersytecie Harvarda, szczególny doradca do spraw bezp. nar. R. Nixona (1969) i sekretarz stanu (1973). Uważał, Iż Czy warto
 • Informacje Aleksander Kwaśniewski Porównaj publicysta, w latach 1977-90 członek PZPR, początkowo red. naczelny tygodnika ITD (1981-84), potem dziennika Sztandar Młodych (1984-85 Opinie forum
 • Znaczenie Wyborcza Kampania Porównanie partii polit. albo indywidualnych kandydatów, w celu pozyskania głosów wyborców, organizowane w momencie poprzedzającym wybory parlamentar Najlepszy
 • Co znaczy Kompromis Dlaczego pomiędzy stronami konfliktu, opierające na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych. K Porównaj
 • Krzyżówka Konkordat Jak lepiej Stolicą Apostolską, reprezentującą Kościół katol. a krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a kościelną. Dotyczy w pierwszej Wyniki
 • Co to jest Luther Martin King Kiedy obywatelskich czarnej ludności Stanów Zjedn. Przyjął gandyzm jako metodę walki, a więc jedynie bierny opór wobec praw segregacji rasowej Zastosowanie
 • Słownik Kompetencja Od czego zależy poprzez upoważniony organ państwa, czynności, wskutek których będą obowiązywać nowe zasady postępowania instytucji podlegającej danemu Ranking
 • Czym jest Korupcja Na czym polega żądanie poprzez osobę pełniącą funkcje publ. korzyści majątkowej czy osobistej w zamian za spełnienie obowiązku służbowego lub naruszenie Co lepsze
 • Co oznacza Reformowany Ewangelicko Kościół Różnice szwajcarskich reformatorów U. Zwingliego i J. Kalwina, stąd nazwa kalwinizm, jest odłamem protestantyzmu. Najwięcej wyznawców mieszka w Czy warto
 • Tłumaczenie Konklawe Wady i zalety zebranie kardynałów dokonujące wyboru papieża. Aktualnie k. dzieje się w Kaplicy Sykstyńskiej, papieskiej kaplicy w Watykanie Opinie forum
 • Przykłady Konkurencja Podobieństwa rynku dążą do realizacji swoich interesów przez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty, w skład której wchodzi nie tylko cena, lecz Najlepszy
 • Definicja Uprzywilejowania Największego Klauzula Czemu międzynar., na podst. której dany państwo zobowiązuje się do traktowania innego państwa w sposób nie gorszy niż jakikolwiek w najwyższym Porównaj
 • Encyklopedia Konformizm Co gorsze polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej ekipie społ. K Wyniki
 • Jak działa Kontrkultura Porównaj lat 60. jako nazwa kult. alternatywnej (w relacji do głównego nurtu kultury), reprezentowanej zwł. poprzez środowiska młodzieży, lecz Zastosowanie
 • Czy jest Kortezy Porównanie Hiszpanii złożony z Kongresu Deputowanych i Senatu. Kongres złożona jest z 350 członków wybieranych wg mechanizmu proporcjonalnego, Senat Ranking
 • Pojęcie Europejskiej Integracji Komitet Dlaczego nacz. organ adm. rządowej odpowiedzialny za integrację Polski z Unią Europejską Co lepsze
 • Wyjaśnienie Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Jak lepiej zobacz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności Czy warto
 • Opis Kadencja Kiedy moment urzędowania obieralnego organu albo urzędnika. K. najwyższych organów w kraju ( parlamentu, prezydenta) wyznaczona jest Opinie forum
 • Informacje Płatnicza Karta Od czego zależy posiadaczowi: zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką albo czekiem, a również podjęcie określonej stawki z bankomatu. Operacja płatności Najlepszy
 • Znaczenie Międzynarodowa Konferencja Na czym polega rządów albo organizacji społ. z kilku krajów poświęcone dyskusjom na określony temat albo rozwiązaniu jakiegoś problemu. Może mieć Porównaj
 • Co znaczy Konflikt Koreański Różnice ustalanie się po II wojnie świat. stref wpływów pomiędzy ZSRR i USA. Korea pozostawała wówczas w strefie okupacyjnej obu mocarstw. W 1948 Wyniki
 • Krzyżówka Kredyt Wady i zalety wartości w pieniądzu albo towarach pod warunkiem zwrotu równowartości w określonym terminie; W umowie kredytowej określony jest czas jej Zastosowanie
 • Co to jest Sejmowa Komisja Podobieństwa Izba powołuje na moment swojej kadencji komisje stałe, których lista zawiera Regulamin Sejmu (łącznie jest ich 27). Zakres działania Ranking
 • Słownik Konwergencja Czemu się pewnych struktur przez szukanie cech dla nich wspólnych, zbieżnych. W najwyższym stopniu znane teorie k. rozwinęły się w biologii Co lepsze
 • Czym jest Korporacjonizm Co gorsze fundamentem społ.- gosp. życia w kraju powinny być przymusowe zrzeszenia zawod. skupiające pracodawców i pracobiorców jednej branży. K Czy warto
 • Co oznacza Seniorów Konwent Porównaj zapewniający współdziałanie klubów poselskich w kwestiach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W skład KS wchodzą: Marszałek Opinie forum
 • Tłumaczenie Atomowy Klub Porównanie broń jądrową. Pierwotnie byli to stali członkowie Porady Bezpieczeństwa ONZ: Chiny, Francja, Rosja, Ogromna Brytania i USA. One także były Najlepszy
 • Przykłady Kontrahent Dlaczego jedna ze stron zawierających umowę handlową Porównaj
 • Definicja Kasty Jak lepiej na dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, rel. i prawnie usankcjonowaną, pozycję w hierarchicznym układzie społ Wyniki
 • Encyklopedia Prezydenta Kancelaria Kiedy pomocniczy i wykonawczy Prezydenta RP, działający na mocy statutu. KP realizuje zadania określone w ustawach, powierzone jej poprzez prez Zastosowanie
 • Jak działa Katolicki Kościół Od czego zależy pierwotny Kościół chrześcijański. Po wyodrębnieniu się prawosławia i protestantyzmu, reprezentuje część wspólnoty chrześcijańskiej Ranking
 • Czy jest Kraju Obrony Komitet Na czym polega działający od 1967 jako właściwy w kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa. Do jego zadań należy między innymi ustalanie założeń Co lepsze
 • Pojęcie Maynard John Keynes Różnice opublikowanej w 1936 książce Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza zaatakował klasyczną teorię bezrobocia Twierdził, Iż wysokie Czy warto
 • Wyjaśnienie Europejska Komisja Wady i zalety Komisja Wspólnot Europejskich. Jeden z głownych przedmiotów wspólnotowego mechanizmu instytucjonalnego. Od połączenia w 1967 ciał Opinie forum
 • Opis Teoria Konwergencji Konwergencja Podobieństwa kulturowego ludzi żyjących w podobnych uwarunkowaniach geogr., definicja wprowadził niem. etnolog A. Bastiana (1826-1905); 2. popularna, w Najlepszy
 • Informacje Konstytuanta Czemu przedstawicielskim powołane wyłącznie w celu opracowania i uchwalenia konstytucji państwa. Nazwa po raz pierwszy nadana franc Porównaj
 • Znaczenie Poselski Klub Co gorsze związany przeważnie przynależnością do tej samej partii polit. (może, lecz może grupować posłów z jednej partii polit.). W Sejmie RP k.p Wyniki
 • Co znaczy Międzynarodowa Korporacja Porównaj ekipa przedsiębiorstw, które, mimo Iż ich siedziby znajdują się w różnych państwach, podlegają temu samemu zarządowi Zastosowanie
 • Krzyżówka Kosowo Porównanie graniczące z Albanią i Macedonią. Zamieszkane poprzez 1,7 mln mieszkańców, w 90% Albańczyków. Zostało podbite poprzez Serbię w 1913. W Ranking
 • Co to jest Konfederacja Dlaczego prowadzą wspólną politykę zagr. i obronną. Podmioty k. pozostają w pełni suwerenne, nie powołują do życia instytucji centralnych. K. może Co lepsze
 • Słownik Konwencja Madrycka o Współpracy Transgranicznej Jak lepiej Konwencją Ramową o Współpracy Transgranicznej, przyjęta poprzez Radę Europy w 1980 w Madrycie. Ustala prawne i strukturalne wzorce Czy warto
 • Czym jest Koncesja Kiedy działalność przemysłową albo handlową. K. może być wydana poprzez odpowiedni, z racji na rodzaj działalności gosp., organ administracji Opinie forum
 • Co oznacza Kolegium Od czego zależy pracująca (na przykład k. redakcyjne), rozstrzygająca jakąś sprawę (na przykład k. sędziowskie) albo opiniująca określone zagadnienia (na Najlepszy
 • Tłumaczenie Karnego Postępowania Kodeks Na czym polega regulaminów, wydany w formie ustawy, regulujący zasady procesowe w kwestiach karnych należących do właściwości sądów. Regulaminy te mają na Porównaj
 • Przykłady Kara Różnice środek przymusu użytkowany poprzez organy państwowe wobec sprawcy przestępstwa albo wykroczenia. Celem karania jest prewencja. Pol Wyniki
 • Definicja Immanuel Kant Wady i zalety 1745 ukończył studia teologiczne, prof. i rektor uniwersytetu w Królewcu. W życiu postępował wedle własnej teorii moralności (zawarł ją w Zastosowanie
 • Encyklopedia Założycielski Kapitał Podobieństwa ustalona w statucie firmy akcyjnej rozmiar kapitału, do której wydawane są akcje. Jego zmiana na przykład przez dodatkową emisję akcji Ranking
 • Jak działa Konsorcjum Czemu krótkotrwałe połączenie różnych podmiotów gosp. w celu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia gosp., operacji pieniężnej czy handlowej Co lepsze
 • Czy jest Się Rozwijające Kraje Co gorsze terenie Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej wchodzące na drogę rozwoju gosp., dotąd zapóźnione cywilizacyjnie, borykające się z problemami Czy warto
 • Pojęcie Konflikt Kubański Porównaj rewolucją kubańską, zakończoną przejęciem władzy poprzez jej przywódcę, F. Castro w 1959. Dyktator, gen. F. Batista uciekł z państwie, a Opinie forum
 • Wyjaśnienie Międzynarodowy Konflikt Porównanie międzynar. Może przebiegać w formie werbalnej - zgłaszanie protestu, sprzeciwu, ostrzeżenia czy groźby albo w formie akcji o różnym Najlepszy
 • Opis Konferencja Dlaczego ustalonych instytucji, organizacji (na przykład polit., społ., nauk., partyjnych), rządów albo krajów, w trakcie której poruszane są Porównaj
 • Informacje Kopenhaskie Kryteria Jak lepiej Europejskiej w Kopenhadze (1993), określają warunki przyjęcia krajów Europy Środk.-Wsch. do UE. K.k. to: stabilność instytucji demokr Wyniki
 • Znaczenie Walutowy Koszyk Kiedy wnikliwie ustalonych udziałach procentowych każdej z nich. Jeśli wymienia się wartość jednej z walut, wtedy wymienia się także wartość Zastosowanie
 • Co znaczy Kontrasygnata Od czego zależy podpisania urzędowego aktu głowy państwa ( prezydenta, monarchy) poprzez premiera albo właściwego ministra bądź łącznie. K. znaczy, Iż Ranking
 • Krzyżówka Klerykalizm Na czym polega postulująca zapewnienie duchowieństwu (klerowi) i kościołowi dominującego albo znaczącego wpływu na życie polit., społ. i kult. W Co lepsze
 • Co to jest Kryzys Różnice rozstrzygający, pkt. zwrotny. Definicja to pojawia się na gruncie wszystkich dziedzin życia człowieka i społeczeństw. W naukach społ. można Czy warto
 • Słownik Wyborcza Komisja Wady i zalety przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do organów przedstawicielskich albo prezydenta. Do zadań k.w. należy zwłaszcza Opinie forum
 • Czym jest Koszt Podobieństwa stawką pieniężną, określająca nakłady niezbędne do nabycia albo produkcji dobra albo usługi. W przedsiębiorstwie występują k. stałe, a więc Najlepszy
 • Co oznacza Komparatywna Korzyść Czemu produkcji albo umiejętność do produkowania wyrobu po niższej cenie, niż to jest w stanie zrobić konkurent, w sensie ilości dóbr, z których Porównaj
 • Tłumaczenie Kredytobiorca Co gorsze osoba prawna albo osoba fizyczna, której został udzielony kredyt Wyniki
 • Przykłady Kolegialność Porównaj procesie podejmowania decyzji poprzez ciała zbiorowe w organizacjach społ. albo w wieloosobowych organach państwa. Działające odpowiednio z Zastosowanie
 • Definicja Mandatowa Komisja Porównanie zjazd jakiejś organizacji (na przykład partii politycznej) upoważniony do sprawdzenia pełnomocnictwa delegatów, ważności ich wyboru lub Ranking
 • Encyklopedia Konstytucyjnej Odpowiedzialności Komisja Dlaczego zasadność wstępnych wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Wniosek Co lepsze
 • Jak działa Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego Jak lepiej koordynacji działań na szczeblu krajowym sejmików wojewódzkich. Siedzibą KSST jest Poznań. Zobacz także: samorząd terytorialny, sejmik Czy warto
 • Czy jest Południe Północ Konflikt Kiedy dwóch ogromnych grup krajów i aktualnych i potencjalnych problemów i zagrożeń stąd płynących. Północ to wszystkie rozwinięte państwa leżące Opinie forum
 • Pojęcie Dziecka Praw Komitet Od czego zależy podlegający bezpośrednio Zgromadzeniu Ogólnemu. Kontroluje między innymi realizację praw dzieci zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka Najlepszy
 • Wyjaśnienie Skali Korzyści Na czym polega jednostki dobra, wywołane zwiększeniem produkcji i zużycia niezbędnych do jego stworzenia zasobów. K.s. pojawiają się, gdy przyrost zużycia Porównaj
 • Opis Konstytucja Różnice znaczeniu, zwany także ustawą zasadniczą w celu podkreślenia jego wyjątkowego charakteru. K. odznacza: 1) szczególna treść - ustala Wyniki
 • Informacje Prawosławny Kościół Wady i zalety powszechny, ortodoksyjny. Tworzą go kościoły wywodzące się z wczesnochrześcijańskiego Kościoła Wsch. Cesarstwa Rzymskiego, będące Zastosowanie
 • Znaczenie Oświaty Kurator Podobieństwa specjalnej, który kieruje realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa. Wyłaniany jest w drodze konkursu. Powołuje go i Ranking
 • Co znaczy kryteria konwergencji z Maastricht Czemu zbieżności. Kryteria dot. długu publicznego, deficytu budżetowego, inflacji, długoterminowych stóp procentowych i uczestnictwa w Co lepsze
 • Krzyżówka Kliring Co gorsze rozliczeń, zobowiązań płatniczych. Wyliczenia między dwoma albo więcej partnerami handlowymi, którzy są wobec siebie i dłużnikami, i Czy warto
 • Co to jest Królestwo Porównaj monarchicznym, rządzony poprzez króla, cesarza, sułtana, szacha. Z racji na formę rządów, sposób sprawowania władzy, k. ustala się jako Opinie forum
 • Słownik Kryzys Kubański Porównanie kryzysów polit. w hist. międzynar. stosunków po II wojnie świat., obiekt kubańskiego konfliktu. Wybuchł w chwili, gdy rewolucyjna Kuba pod Najlepszy
 • Czym jest Kolonializm Dlaczego na opanowaniu i utrzymaniu w polit. i ekon. zależności państw słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków K. to także mechanizm rządów Porównaj
 • Co oznacza Pracy Urząd Krajowy Jak lepiej siedzibą w Warszawie, powołana w 1993 w celu realizacji polityki państwa dot. rynku pracy (pracodawców i pracowników). Głównym kierunkiem Wyniki
 • Tłumaczenie Konkubinat Kiedy pożycie kobiety i mężczyzny. Odpowiednio z polskim prawem k. jest stanem faktycznym, nie można do niego użytkować ?Xadnych regulaminów Zastosowanie
 • Przykłady Śmierci Kara Od czego zależy przewiduje tego rodzaju kary. Jest ona obiektem sporów pomiędzy retencjonistami (jej zwolennikami), którzy twierdzą, Iż efektywnie Ranking
 • Definicja Władzy Koncentracja Na czym polega skupienie poprzez jeden organ (przeważnie centralny) polit. bądź krajów. kompetencji do podejmowania ważnych decyzji, kosztem uprawnień Co lepsze
 • Encyklopedia Polityczna Kultura Różnice wzorów zachowań leżących u podstaw działania różnych uczestników życia polit. K.p. klasyfikuje wzajemne relacje pomiędzy rządzonymi i Czy warto
 • Jak działa Keynesizm Wady i zalety której gospodarka ze swej natury ma charakter niestabilny i wymaga stosowania aktywnych, doraźnych posunięć polityki gosp. rządu w celu Opinie forum
 • Czy jest Cywilnej Służby Korpus Podobieństwa specjalnego statusu prawnego, część urzędników zatrudnionych w adm. krajów. ( administracja publiczna), których robota bazuje na Najlepszy
 • Pojęcie Międzynarodowe Komunikowanie Czemu znaków i symboli, dzięki których przekazywane są treści. W tym wypadku mechanizm komunikowania dzieje się pomiędzy uczestnikami stosunków Porównaj
 • Wyjaśnienie Sądownictwa Rada Krajowa Co gorsze straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do jej kompetencji należy: rozpatrywanie kandydatur na stanowisko sędziów Sądu Wyniki
 • Opis Społeczne Konflikty Porównaj poszczególnymi ekipami albo klasami społ., powstająca wskutek sprzeczności dążeń, celów, interesów albo sprzecznych wartości uznawanych Zastosowanie
 • Informacje Zasada Kontradyktoryjności Porównanie która nakłada na strony uczestniczące w procesie sądowym wymóg przedstawienia materiału faktycznego i dowodowego i wyjaśnienia wszystkich Ranking
 • Znaczenie Ekonomiczny Kryzys Dlaczego gdzie nadprodukcja towarów skutkuje spadek ich cen, a również obniżenie się kursów papierów wartościowych, co skutkuje pomniejszenie Co lepsze
 • Co znaczy Katolicyzm Jak lepiej poprzez 970 mln ludzi, raczej w Ameryce Łacińskiej i Europie. Współcz. k. utożsamia się z Kościołem katolickim. K. jest gałezią Czy warto
 • Krzyżówka Kultura Kiedy duchowego dorobku ludzkości, a również ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych poprzez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje Opinie forum
 • Co to jest Kongres Od czego zależy zjednoczonych ameryki, nazwa wprowadzona formalnie poprzez konstytucję w 1789. K. złożona jest z Izby Reprezentantów i Senatu, wybieranych Najlepszy
 • Słownik Akcji Kurs Na czym polega największa liczba graczy giełdowych jest w stanie dokonać transakcji kupna-sprzedaży danego waloru. Jeśli kurs na giełdzie ustalany jest Porównaj
 • Czym jest Zbrojeń Kontrola Różnice zapewniających większe bezp. międzynar. Służy redukcji napięć w relacjach międzynar. dzięki utrzymywaniu równowagi milit. i wzmacnianiu Wyniki
 • Co oznacza Kontyngent Wady i zalety dot. maksymalnej ilości towarów wwożonych do danego państwie. To jest jeden ze sposobów ochrony własnego rynku albo jego sektorów przed Zastosowanie
 • Tłumaczenie Kontrola Podobieństwa zawodników, k. techniczna, k. higieny, działania mające na celu porównanie istniejącego stanu ze stanem wymaganym, na przykład poprzez Ranking
 • Przykłady Senatu Kancelaria Czemu Senatu RP powołany do wykonywania zadań techniczno-organizacyjnych i doradczych związanych z działalnością Senatu. KS podlega Prezydium Co lepsze
 • Definicja Nieufności Wotum Konstruktywne Co gorsze instytucji wotum nieufności. Złożenie poprzez partie opozycyjne, wniosku o wotum nieufności dla premiera wspólnie z jednoczesną propozycją Czy warto
 • Encyklopedia Kodyfikacja Porównaj wspólnych zasad, regulaminów z określonej dziedziny i zgromadzenie ich w jedną całość. Wynikiem k. jest stworzenie kodeksu Opinie forum
 • Jak działa Kworum Porównanie przykład parlamentu, zgromadzenia plenarnego stowarzyszenia czy organu kolegialnego), których obecność jest konieczna do podjęcia Najlepszy
 • Czy jest Kartel Dlaczego samodzielnych przedsiębiorców danej branży w celu opanowania rynku, a co za tym idzie powiększenia własnych zysków. K. mogą mieć charakter Porównaj
 • Pojęcie Przemysłowy Wojskowo Kompleks Jak lepiej interesy pomiędzy kręgami wojsk. a przemysłem zbrojeniowym albo produkującym na potrzeby wojska. Wysokie wpływy zbudżetu albo produkcji Wyniki
 • Wyjaśnienie Oświaty Kuratorium Kiedy administracji oświatowej na szczeblu wojewódzkim, za którego pomocą kurator oświaty wykonuje własne zadania. W k.o. mogą działać między Zastosowanie
 • Opis Konwencja Ramowa o Ochronie Mniej-szości Narodowych Od czego zależy uchwalony w 1994, w sytuacji jego ratyfikacji poprzez państwa i wejścia w życie, byłby pierwszym obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony Ranking
 • Informacje How Know Na czym polega wytwarzania jakiegoś wyrobu, nie objęta patentami czy licencjami, może dotyczyć metod techn. związanych z produkcją, doświadczenia w Co lepsze
 • Znaczenie Społeczne Klasy Różnice społ. zaznaczone na podst. mierników ekon.: wysokości dochodów, własności środków produkcji (maszyn, ziemi), rodzaju wykonywanej pracy Czy warto
 • Co znaczy Konstytucjonalizm Wady i zalety w XVIII w. teorii o podziale władzy kierunek w polityce i w nauce prawa konstytucyjnego i gwarancji dla wolnościowych i obywatelskich praw Opinie forum
 • Krzyżówka Klonowanie Podobieństwa istoty z dorosłej, w pełni wykształconej komórki. Pomyślne eksperymenty k. odnoszące się do ssaków zostały zaprezentowane dopiero w 1997 Najlepszy
 • Co to jest Dziecka Praw Konwencja Czemu Zebranie Ogólne ONZ w 1989. Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Zawiera katalog praw i wolności, w skład którego wchodzą prawa Porównaj

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Konwencja Praw Dziecka co znaczy klonowanie krzyżówka konstytucjonalizm co to jest klasy społeczne słownik know-how czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniej. dla obywatela.

Słownik Koszt alternatywny co znaczy konsument krzyżówka kurs walutowy co to w kraju.