komunikacja interpersonalna co to znaczy

Definicje społeczne K

 • Co to jest komisja rewizyjna Definicja zarządem w okresach pomiędzy walnymi zgromadzeniami. Ma zbliżone kompetencje do porady nadzorczej, co skutkuje, Iż regularnie istnieje
 • Co to jest kredytobiorca Definicja osoba prawna albo osoba fizyczna, której został udzielony kredyt
 • Co to jest kampania wyborcza Definicja albo indywidualnych kandydatów, w celu pozyskania głosów wyborców, organizowane w momencie poprzedzającym wybory parlamentar- ne
 • Co to jest Kancelaria Prezydenta Definicja wykonawczy Prezydenta RP, działający na mocy statutu. KP realizuje zadania określone w ustawach, powierzone jej poprzez prez. i zlecone
 • Co to jest Kancelaria Senatu Definicja powołany do wykonywania zadań techniczno-organizacyjnych i doradczych związanych z działalnością Senatu. KS podlega Prezydium Senatu. Do
 • Co to jest kanclerz Definicja wybierany poprzez Bundestag na wniosek prezydenta bezwzględną większością głosów. Do jego fundamentalnych kompetencji należy między
 • Co to jest Kant Immanuel Definicja ukończył studia teologiczne, prof. i rektor uniwersytetu w Królewcu. W życiu postępował wedle własnej teorii moralności (zawarł ją w pracy
 • Co to jest kapitalizacja odsetek Definicja odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym. Odsetki nie niektóre poprzez klienta po ustalonym okresie oszczędzania zostają
 • Co to jest kryzys międzynarodowy Definicja pomiędzy krajami. Może się wyrazić w skrajnej formie w konflikcie międzynar. albo wojnie. Znaczy brak możliwości porozumienia i współpracy
 • Co to jest kapitalizm Definicja formie opiera się na prywatnej własności czynników produkcji i wykorzystuje cenę rynkową, jako jedyny koordynator działań gosp. Uczestnicy
 • Co to jest kapitulacja Definicja polegająca na zawarciu umowy międzynar. pomiędzy stronami konfliktu. Jedna ze stron uznaje się za pokonaną i przyjmuje warunki swego
 • Co to jest kara Definicja przymusu użytkowany poprzez organy państwowe wobec sprawcy przestępstwa albo wykroczenia. Celem karania jest prewencja. Pol. ustawodawstwo
 • Co to jest kara śmierci Definicja rodzaju kary. Jest ona obiektem sporów pomiędzy retencjonistami (jej zwolennikami), którzy twierdzą, Iż efektywnie odstrasza od popełnienia
 • Co to jest Karta Narodów Zjednoczonych Definicja Narodów Zjednoczonych, podpisany w San Francisco w 1945. Jej integralną częścią jest statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. KNZ
 • Co to jest karta podatkowa Definicja niektórych rodzajów działalności gosp. Bazuje na opłacaniu niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości stawki podatku. Podatnicy
 • Co to jest kartel Definicja przedsiębiorców danej branży w celu opanowania rynku, a co za tym idzie powiększenia własnych zysków. K. mogą mieć charakter lokalny i
 • Co to jest kasacja Definicja odwoławczy od orzeczenia sądu pierwszej albo drugiej instancji do Sądu Najwyższego. K. w przeciwieństwie od apelacji umożliwia
 • Co to jest kasty Definicja dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, rel. i prawnie usankcjonowaną, pozycję w hierarchicznym układzie społ
 • Co to jest katolicyzm Definicja ludzi, raczej w Ameryce Łacińskiej i Europie. Współcz. k. utożsamia się z Kościołem katolickim. K. jest gałezią chrześcijaństwa, a postęp
 • Co to jest Kautsky Karol Definicja poeta, dziennikarz, ideolog, aktywny działacz socjaldemokracji w Niemczech. Początkowo interpretował postęp społ. w kategoriach klasowych
 • Co to jest Kelsen Hans Definicja w Wiedniu, karierę nauk. kontynuował w Szwajcarii, Czechosłowacji i w stanach zjednoczonych ameryki. Po I wojnie świat. brał czynny udział
 • Co to jest King Martin Luther Definicja czarnej ludności Stanów Zjedn. Przyjął gandyzm jako metodę walki, a więc jedynie bierny opór wobec praw segregacji rasowej (kampanie na
 • Co to jest klasy społeczne Definicja zaznaczone na podst. mierników ekon.: wysokości dochodów, własności środków produkcji (maszyn, ziemi), rodzaju wykonywanej pracy
 • Co to jest koalicja Definicja zawarte dla osiągnięcia wspólnego celu. Państwa zawiązują normalnie k., by prowadzić współpracę na płaszczyźnie dypl., bądź w celu
 • Co to jest klerykalizm Definicja postulująca zapewnienie duchowieństwu (klerowi) i kościołowi dominującego albo znaczącego wpływu na życie polit., społ. i kult. W
 • Co to jest klonowanie Definicja dorosłej, w pełni wykształconej komórki. Pomyślne eksperymenty k. odnoszące się do ssaków zostały zaprezentowane dopiero w 1997 (bryt. owca
 • Co to jest Klub Rzymski Definicja tworzeniem ekspertyz dot. rozwoju społ.-ekon. w świecie. Założona w 1969 w Rzymie poprzez grupę naukowców, przemysłowców i dziennikarzy
 • Co to jest kapitał założycielski Definicja statucie firmy akcyjnej rozmiar kapitału, do której wydawane są akcje. Jego zmiana na przykład przez dodatkową emisję akcji, wymaga zmiany
 • Co to jest kodeks Definicja zestaw regulaminów prawnych w formie ustawy, normującej jakąś określoną dziedzinę spraw na przykład k. postępowania karnego, k. dla rodziny
 • Co to jest kolaboracja Definicja państwie podbitego z władzami okupacyjnymi na szkodę własnego państwa i społeczeństwa. Termin międzyn. przyjęty w okresie II wojny świat
 • Co to jest kolegialność Definicja podejmowania decyzji poprzez ciała zbiorowe w organizacjach społ. albo w wieloosobowych organach państwa. Działające odpowiednio z zasadą k
 • Co to jest Kohl Helmut Definicja chrześcijańskich demokratów (CDU). W latach 1969-76 premier Nadrenii-Palatynatu. 1982-98 kanclerz Niemiec. Zwolennik umiarkowanej polityki
 • Co to jest kolegium Definicja na przykład k. redakcyjne), rozstrzygająca jakąś sprawę (na przykład k. sędziowskie) albo opiniująca określone zagadnienia (na przykład k
 • Co to jest kolonializm Definicja opanowaniu i utrzymaniu w polit. i ekon. zależności państw słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków K. to także mechanizm rządów oparty
 • Co to jest koło poselskie Definicja parlamencie tworzony opierając się na kryterium polit. W Sejmie RP k.p. może stworzyć przynajmniej 3 posłów. Odpowiednio z Regulaminem
 • Co to jest komercjalizacja Definicja rozwijanie handlu. Wprocesie prywatyzacji znaczy pierwszy faza przekształcenia przedsiębiorstwa krajów. w jednoosobową spółkę skarbu
 • Co to jest Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Definicja wstępnych wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Wniosek taki może
 • Co to jest kooperacja Definicja na tym, Iż sporo osób albo organizacji uczestniczy w powiązanych ze sobą procesach produkcji. K. przedsiębiorstw znaczy współpracę różnych
 • Co to jest Komitet Badań Naukowych Definicja edukacji i techniki (powołany 1991). Ma uprawnienia koordynacyjne w relacji do Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki Narodowej i
 • Co to jest Komitet Obrony Kraju Definicja 1967 jako właściwy w kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa. Do jego zadań należy między innymi ustalanie założeń bezpieczeństwa
 • Co to jest korporacja międzynarodowa Definicja ekipa przedsiębiorstw, które, mimo Iż ich siedziby znajdują się w różnych państwach, podlegają temu samemu zarządowi
 • Co to jest kompetencja Definicja upoważniony organ państwa, czynności, wskutek których będą obowiązywać nowe zasady postępowania instytucji podlegającej danemu organowi
 • Co to jest komunikacja społeczna Definicja przekazywania informacji pomiędzy jednostkami ( komunikacja interpersonalna), ekipami i organizacjami społ. Celem k.s. jest kształtowanie
 • Co to jest koncern Definicja kierownictwem. Pomimo niezależności prawnej przedsiębiorstw należących do k., ich powiązania są ściślejsze niż w kartelu. Przeważnie firma
 • Co to jest Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Definicja rządowym prowadzone od początku lat 70. poprzez państwa euro. i USA i Kanadę ze względu ich przynależności do NATO. Idea takiej konf
 • Co to jest konferencja międzynarodowa Definicja organizacji społ. z kilku krajów poświęcone dyskusjom na określony temat albo rozwiązaniu jakiegoś problemu. Może mieć charakter powszechny
 • Co to jest konflikt polityczny Definicja przykład ośrodkami władzy, partiami polit.), wynikająca ze sprzecznych interesów i wykluczających się celów. K.p. powstają wówczas, gdy
 • Co to jest komandytariusz Definicja osoba w firmie komandytowej, która odpowiada za zobowiązania firmy do wysokości swojego wkładu. Zobacz także komplementariusz
 • Co to jest konflikt Wschód-Zachód Definicja ideowo-polit. bloków: Wschodu - ZSRR i wszystkich państw socjalist., Zachodu - USA i ich sojuszników. Konflikt był konsekwencją podziału
 • Co to jest konflikty społeczne Definicja albo klasami społ., powstająca wskutek sprzeczności dążeń, celów, interesów albo sprzecznych wartości uznawanych poprzez te ekipy (klasy
 • Co to jest kongres Definicja ameryki, nazwa wprowadzona formalnie poprzez konstytucję w 1789. K. złożona jest z Izby Reprezentantów i Senatu, wybieranych w
 • Co to jest konkordat Definicja Apostolską, reprezentującą Kościół katol. a krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a kościelną. Dotyczy w pierwszej kolejności
 • Co to jest konstytuanta Definicja przedstawicielskim powołane wyłącznie w celu opracowania i uchwalenia konstytucji państwa. Nazwa po raz pierwszy nadana franc. Zgromadzeniu
 • Co to jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Definicja Narodowe, przyjęta w ogólnokrajowym referendum 25 V, podpisana 16 VII poprzez Prezydenta RP; weszła w życie 17 X tegoż roku. Złożona jest z
 • Co to jest konstytucja Definicja zwany także ustawą zasadniczą w celu podkreślenia jego wyjątkowego charakteru. K. odznacza: 1) szczególna treść - ustala podstawy ustroju
 • Co to jest kontradyktoryjności zasada Definicja nakłada na strony uczestniczące w procesie sądowym wymóg przedstawienia materiału faktycznego i dowodowego i wyjaśnienia wszystkich ważnych
 • Co to jest kontrasygnata Definicja urzędowego aktu głowy państwa ( prezydenta, monarchy) poprzez premiera albo właściwego ministra bądź łącznie. K. znaczy, Iż członkowie
 • Co to jest kontrkultura Definicja jako nazwa kult. alternatywnej (w relacji do głównego nurtu kultury), reprezentowanej zwł. poprzez środowiska młodzieży, lecz również
 • Co to jest kontrola zbrojeń Definicja większe bezp. międzynar. Służy redukcji napięć w relacjach międzynar. dzięki utrzymywaniu równowagi milit. i wzmacnianiu stopnia zaufania
 • Co to jest kontyngent Definicja maksymalnej ilości towarów wwożonych do danego państwie. To jest jeden ze sposobów ochrony własnego rynku albo jego sektorów przed dobrami
 • Co to jest Konwencja Madrycka o Współpracy Transgranicznej Definicja o Współpracy Transgranicznej, przyjęta poprzez Radę Europy w 1980 w Madrycie. Ustala prawne i strukturalne wzorce współpracy regionów
 • Co to jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniej-szości Narodowych Definicja w sytuacji jego ratyfikacji poprzez państwa i wejścia w życie, byłby pierwszym obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony mniejszości
 • Co to jest konwencje z Lome Definicja Wspólnotą Gospodarczą i państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), określające zasady współpracy, raczej z byłymi koloniami. Pierwsze
 • Co to jest Konwent Seniorów Definicja współdziałanie klubów poselskich w kwestiach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W skład KS wchodzą: Marszałek Sejmu
 • Co to jest konwergencja, konwergencji teoria Definicja żyjących w podobnych uwarunkowaniach geogr., definicja wprowadził niem. etnolog A. Bastiana (1826-1905); 2. popularna, w latach 60. i 70. w
 • Co to jest korupcja Definicja osobę pełniącą funkcje publ. korzyści majątkowej czy osobistej w zamian za spełnienie obowiązku służbowego lub naruszenie prawa. Zobacz
 • Co to jest korzyść komparatywna Definicja umiejętność do produkowania wyrobu po niższej cenie, niż to jest w stanie zrobić konkurent, w sensie ilości dóbr, z których wytworzenia
 • Co to jest koszt Definicja pieniężną, określająca nakłady niezbędne do nabycia albo produkcji dobra albo usługi. W przedsiębiorstwie występują k. stałe, a więc takie
 • Co to jest Kościół Ewangelicko-Augsburski Definicja pierwotnego odłamu protestantyzmu. Liczy aktualnie około 60 mln wiernych, mieszkających raczej w: Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii
 • Co to jest Kościół Ewangelicko-Reformowany Definicja reformatorów U. Zwingliego i J. Kalwina, stąd nazwa kalwinizm, jest odłamem protestantyzmu. Najwięcej wyznawców mieszka w Szwajcarii
 • Co to jest Kościół prawosławny Definicja ortodoksyjny. Tworzą go kościoły wywodzące się z wczesnochrześcijańskiego Kościoła Wsch. Cesarstwa Rzymskiego, będące spadkobiercami
 • Co to jest kraje rozwijające się Definicja Afryki, Ameryki Łacińskiej wchodzące na drogę rozwoju gosp., dotąd zapóźnione cywilizacyjnie, borykające się z problemami ekon., społ
 • Co to jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Definicja radiofonii i telew., powołany ustawą z 1992 w celu ochrony wolności słowa, samodzielności nadawców programów i interesów odbiorców i
 • Co to jest Krajowa Rada Sądownictwa Definicja niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Do jej kompetencji należy: rozpatrywanie kandydatur na stanowisko sędziów Sądu Najwyższego
 • Co to jest Krajowy Urząd Pracy Definicja Warszawie, powołana w 1993 w celu realizacji polityki państwa dot. rynku pracy (pracodawców i pracowników). Głównym kierunkiem działań KUP
 • Co to jest kredyt inwestycyjny Definicja potrzebnych do zwiększenia albo powstania zasobów środków trwałych. Z k.i. mogą być finansowane inwestycje materialne (zakup nieruchomości
 • Co to jest kredyt konsumpcyjny Definicja jego celem jest sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych poprzez osoby prywatne, na przykład na zakup samochodu. Zobacz także dobro
 • Co to jest kubański kryzys Definicja polit. w hist. międzynar. stosunków po II wojnie świat., obiekt kubańskiego konfliktu. Wybuchł w chwili, gdy rewolucyjna Kuba pod
 • Co to jest kultura polityczna Definicja zachowań leżących u podstaw działania różnych uczestników życia polit. K.p. klasyfikuje wzajemne relacje pomiędzy rządzonymi i rządzącymi
 • Co to jest kurator oświaty Definicja który kieruje realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa. Wyłaniany jest w drodze konkursu. Powołuje go i odwołuje
 • Co to jest kurs walutowy Definicja K.w. jest ogłaszany poprzez bank centralny i wyrażany w liczbie jednostek waluty własnej odpowiadającej jednostce waluty obcej. Ponadto
 • Co to jest Kwaśniewski Aleksander Definicja publicysta, w latach 1977-90 członek PZPR, początkowo red. naczelny tygodnika ITD (1981-84), potem dziennika Sztandar Młodych (1984-85). Od
 • Co to jest Komitet Integracji Europejskiej Definicja nacz. organ adm. rządowej odpowiedzialny za integrację Polski z Unią Europejską
 • Co to jest konsulat Definicja 1. placówka kierowana poprzez konsula; 2. nazwa 3-osobowego rządu w rewol. Francji, po obaleniu dyrektoriatu poprzez gen. Bonaparte
 • Co to jest kontrolny pakiet akcji Definicja liczba akcji należąca do jednej osoby albo przedsiębiorstwa, dająca jej posiadaczowi największy wpływ na politykę spółki
 • Co to jest Kancelaria Sejmu Definicja spełniający zadania organizacyjno-techniczne i doradcze powiązane z działalnością Sejmu i jego organów. Do zadań KS należy: udzielanie
 • Co to jest kosmopolityzm Definicja wynikającej z założenia, Iż ojczyzną człowieka jest cały świat; odcinanie się od nar. tradycji, kult., interesów własnego i innych narodów
 • Co to jest kredytodawca Definicja osoba prawna albo osoba fizyczna, która udzieliła kredytu kredytobiorcy
 • Co to jest kuratorium oświaty Definicja oświatowej na szczeblu wojewódzkim, za którego pomocą kurator oświaty wykonuje własne zadania. W k.o. mogą działać między innymi wydziały
 • Co to jest klub poselski Definicja przeważnie przynależnością do tej samej partii polit. (może, lecz może grupować posłów z jednej partii polit.). W Sejmie RP k.p. może
 • Co to jest Komisja Europejska Definicja Wspólnot Europejskich. Jeden z głownych przedmiotów wspólnotowego mechanizmu instytucjonalnego. Od połączenia w 1967 ciał wykonawczych
 • Co to jest komunizm Definicja ideologii marksistowsko -leninowskiej; formacja społ.-ekon., która miała nastąpić po kapitalizmie. K. jako ideologia stanowi mechanizm
 • Co to jest komunikowanie międzynarodowe Definicja symboli, dzięki których przekazywane są treści. W tym wypadku mechanizm komunikowania dzieje się pomiędzy uczestnikami stosunków międzynar
 • Co to jest konklawe Definicja zebranie kardynałów dokonujące wyboru papieża. Aktualnie k. dzieje się w Kaplicy Sykstyńskiej, papieskiej kaplicy w Watykanie
 • Co to jest korpus służby cywilnej Definicja prawnego, część urzędników zatrudnionych w adm. krajów. ( administracja publiczna), których robota bazuje na bezpośrednim i praktycznym
 • Co to jest kościół Definicja jednej rel., na przykład k. katolicki, prawosławny, protestancki, albo odłamu rel.; także nazwa katol. świątyni, miejsce oddawania kultu
 • Co to jest kryteria konwergencji z Maastricht Definicja zbieżności. Kryteria dot. długu publicznego, deficytu budżetowego, inflacji, długoterminowych stóp procentowych i uczestnictwa w
 • Co to jest kult jednostki Definicja sprawowanych poprzez przywódców komunist. Idea k.j. związana jest z postacią J. Stalina i systemem totalitarnej władzy opartym na i
 • Co to jest Krajowa Izba Gospodarcza Definicja Polski jako partnera handlowego i kojarzeniem i poszukiwaniem partnerów handlowych dla polskich spółek. KIG współpracuje z
 • Co to jest kurdyjski problem Definicja samostanowienia dla nar. Kurdów. Kurdowie posługują się odrębnym językiem i mają bogatą kult., także literacką sięgającą XI w. Szacunkowe
 • Co to jest konflikt Północ-Południe Definicja ogromnych grup krajów i aktualnych i potencjalnych problemów i zagrożeń stąd płynących. Północ to wszystkie rozwinięte państwa leżące na
 • Co to jest komplementarność Definicja zarówno w konsumpcji, jak i w produkcji. Dwa dobra są wobec siebie komplementarne, jeśli posiadanie jednego z nich skutkuje zapotrzebowanie
 • Co to jest konserwatyzm Definicja istniejącego porządku społ.-gosp. i zachowania i umocnienia takich szablonowych wartości, jak rel., nar., kraj, rodzina, hierarchia
 • Co to jest konstytucje polskie Definicja aktów prawnych, mających charakter konstytucji, część z nich była nadana w momencie rozbiorów (na przykład konstytucja Księstwa
 • Co to jest Kosowo Definicja graniczące z Albanią i Macedonią. Zamieszkane poprzez 1,7 mln mieszkańców, w 90% Albańczyków. Zostało podbite poprzez Serbię w 1913. W 1974
 • Co to jest kontrahent Definicja jedna ze stron zawierających umowę handlową
 • Co to jest Komisja Energii Atomowej Definicja celu powstania forum do rokowań rozbrojeniowych, kontroli energii atomowej i jej pokojowego zastosowania. W pracach uczestniczyli
 • Co to jest Kropotkin Piotr Definicja anarchizmu komunist. (anarchokomunizmu). Wg K. przyszłe społ. miało być wyrazem połączenia wolności jednostki z zasadą kolektywnej
 • Co to jest koszt alternatywny Definicja zrezygnować, by uzyskać określoną liczba innego dobra. Znaczy to, Iż trzeba dokonywać wyboru pomiędzy kilkoma dobrami w wypadku, gdy ich
 • Co to jest kontrola Definicja techniczna, k. higieny, działania mające na celu porównanie istniejącego stanu ze stanem wymaganym, na przykład poprzez normy techniczne
 • Co to jest Kissinger Henry Definicja Uniwersytecie Harvarda, szczególny doradca do spraw bezp. nar. R. Nixona (1969) i sekretarz stanu (1973). Uważał, Iż bezpieczeństwu USA
 • Co to jest Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego Definicja działań na szczeblu krajowym sejmików wojewódzkich. Siedzibą KSST jest Poznań. Zobacz także: samorząd terytorialny, sejmik samorządowy
 • Co to jest Konwencja Praw Dziecka Definicja Ogólne ONZ w 1989. Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Zawiera katalog praw i wolności, w skład którego wchodzą prawa i
 • Co to jest konflikt międzynarodowy Definicja Może przebiegać w formie werbalnej - zgłaszanie protestu, sprzeciwu, ostrzeżenia czy groźby albo w formie akcji o różnym natężeniu, od
 • Co to jest konflikt Definicja poglądów, spór, zatarg. W naukach społ. - walka ludzi reprezentujących odmienne wartości (moralne, ideologiczne, rel.), walka o władzę bądź
 • Co to jest konstruktywne wotum nieufności Definicja nieufności. Złożenie poprzez partie opozycyjne, wniosku o wotum nieufności dla premiera wspólnie z jednoczesną propozycją kandydatury
 • Co to jest kryzys Definicja zwrotny. Definicja to pojawia się na gruncie wszystkich dziedzin życia człowieka i społeczeństw. W naukach społ. można mówić między innymi
 • Co to jest Kortezy Definicja złożony z Kongresu Deputowanych i Senatu. Kongres złożona jest z 350 członków wybieranych wg mechanizmu proporcjonalnego, Senat zaś liczy
 • Co to jest Komitet Regionów Definicja powołana traktatem o UE, działa od 1994. Reprezentuje powyżej 200 regionów euro., zasiada w nim 222 przedstawicieli tychże regionów i
 • Co to jest konformizm Definicja przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej ekipie społ. K. utożsamiany jest
 • Co to jest kultura Definicja dorobku ludzkości, a również ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych poprzez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki
 • Co to jest kodeks rodzinny i opiekuńczy Definicja ustawy, klasyfikuje zagadnienia wynikające z: małżeństwa (stosunków osobistych i majątkowych), pokrewieństwa (stosunku pomiędzy rodzicami i
 • Co to jest kadencja Definicja urzędowania obieralnego organu albo urzędnika. K. najwyższych organów w kraju ( parlamentu, prezydenta) wyznaczona jest konstytucyjnie. Z
 • Co to jest konsumpcja Definicja zaspokojenia potrzeb ludzkich. K. indywidualna - pomniejsza indywidualne zasoby pieniężne ludności; k. zbiorowa - dobra czy usługi są
 • Co to jest kolektywizm Definicja zbiorowości nad interesami i potrzebami indywidualnymi. Pierwszym rzecznikiem k. był czołowy XIX-wieczny ideolog anarchizmu M. Bakunin
 • Co to jest Komitet Stałych Przedstawicieli Definicja siedzibą w Brukseli. Działa od 1958, w jego skład wchodzą stali przedstawiciele krajów członkowskich, w randze ambasadorów. Stanowi łącznik
 • Co to jest komputer Definicja cyfrowa wykorzystywana do wykonywania skomplikowanych obliczeń i przetwarzania danych, sterowana poprzez przygotowane w tym celu programy
 • Co to jest korporacjonizm Definicja społ.- gosp. życia w kraju powinny być przymusowe zrzeszenia zawod. skupiające pracodawców i pracobiorców jednej branży. K. nawiązywał do
 • Co to jest konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej Definicja konf. inicjowana poprzez Radę Europejską, zwoływana w celu podjęcia decyzji dotyczących reform traktatowych. Zobacz także Agenda 2000
 • Co to jest kontestacja Definicja słuszności bądź prawomocności przyjętych tradycyjnie poglądów albo zasad, normalnie okazywane w sposób manifestacyjny. K. jako zdarzenie
 • Co to jest Kościół katolicki Definicja Kościół chrześcijański. Po wyodrębnieniu się prawosławia i protestantyzmu, reprezentuje część wspólnoty chrześcijańskiej katolicyzm. Po raz
 • Co to jest konosament Definicja przewoźnika morskiego, potwierdzający przyjęcie ładunku do przewozu i zawierający zobowiązanie przewiezienia tego ładunku i wydania go w
 • Co to jest konkurencja Definicja do realizacji swoich interesów przez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty, w skład której wchodzi nie tylko cena, lecz również na
 • Co to jest karta kredytowa Definicja Umożliwia na przykład zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką, czekiem czy podjęcie określonej stawki pieniędzy z bankomatu. Posiadacz
 • Co to jest kryteria kopenhaskie Definicja Europejskiej w Kopenhadze (1993), określają warunki przyjęcia krajów Europy Środk.-Wsch. do UE. K.k. to: stabilność instytucji demokr
 • Co to jest koncesja Definicja przemysłową albo handlową. K. może być wydana poprzez odpowiedni, z racji na rodzaj działalności gosp., organ administracji państwowej
 • Co to jest karta płatnicza Definicja zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką albo czekiem, a również podjęcie określonej stawki z bankomatu. Operacja płatności skutkuje
 • Co to jest kompleks wojskowo-przemysłowy Definicja pomiędzy kręgami wojsk. a przemysłem zbrojeniowym albo produkującym na potrzeby wojska. Wysokie wpływy zbudżetu albo produkcji sprawiają
 • Co to jest komplementariusz Definicja odpowiada za zobowiązania firmy w sposób nieograniczony, osobiście, swoim wkładem w spółkę i dorobkiem osobistym. Zobacz także
 • Co to jest konfederacja Definicja politykę zagr. i obronną. Podmioty k. pozostają w pełni suwerenne, nie powołują do życia instytucji centralnych. K. może stanowić wstępny
 • Co to jest kapitalizacja Definicja gromadzenie kapitału w celu późniejszego zastosowania go do osiągnięcia jakiegoś celu działalności gosp. Zobacz także kapitalizacja odsetek
 • Co to jest ksenofobia Definicja Wiąże się z nacjonalizmem, trudną sytuacją społ.-gosp. albo zamierzoną polityką państwa, które dążąc do zyskania poparcia dla planów
 • Co to jest kubański konflikt Definicja kubańską, zakończoną przejęciem władzy poprzez jej przywódcę, F. Castro w 1959. Dyktator, gen. F. Batista uciekł z państwie, a jego
 • Co to jest konferencja Definicja instytucji, organizacji (na przykład polit., społ., nauk., partyjnych), rządów albo krajów, w trakcie której poruszane są przedtem
 • Co to jest Keynes John Maynard Definicja opublikowanej w 1936 książce Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza zaatakował klasyczną teorię bezrobocia Twierdził, Iż wysokie
 • Co to jest kodeks postępowania karnego Definicja wydany w formie ustawy, regulujący zasady procesowe w kwestiach karnych należących do właściwości sądów. Regulaminy te mają na celu takie
 • Co to jest know-how Definicja jakiegoś wyrobu, nie objęta patentami czy licencjami, może dotyczyć metod techn. związanych z produkcją, doświadczenia w zakresie obrotu
 • Co to jest kapitał Definicja środki uprzednio wytworzone i stosowane do produkcji dóbr i usług, na przykład: autostrady, budynki, samoloty, linie produkcyjne, fabryki
 • Co to jest kliring Definicja zobowiązań płatniczych. Wyliczenia między dwoma albo więcej partnerami handlowymi, którzy są wobec siebie i dłużnikami, i wierzycielami
 • Co to jest kartele narkotykowe Definicja zajmujących się produkcją, przemytem i handlem narkotykami. Ma na celu opanowanie rynku, powiększenie zysków poprzez określenie jednolitych
 • Co to jest katolicka nauka społeczna Definicja Zapoczątkowana w XIX w. encykliką Rerum novarum. Opiera się na podstawowych zasadach społ.: solidarności, sprawiedliwości, prymacie osoby
 • Co to jest keynesizm Definicja gospodarka ze swej natury ma charakter niestabilny i wymaga stosowania aktywnych, doraźnych posunięć polityki gosp. rządu w celu
 • Co to jest kibuc Definicja przemysłowa, w Izraelu tworząca formę kolektywnej osady. Jej członkowie pracują zgodnie ze swymi możliwościami i talentami, wszyscy mają
 • Co to jest Knesset Definicja 120 członków wyłanianych w wyborach powszechnych, sekretnych i proporcjonalnych. Jego kadencja wynosi 4 lata. Obrady w K. odbywają się w
 • Co to jest kodyfikacja Definicja regulaminów z określonej dziedziny i zgromadzenie ich w jedną całość. Wynikiem k. jest stworzenie kodeksu
 • Co to jest koniunktura Definicja produkcji, postępem gosp., wielkością sprzedaży, stanem bezrobocia i tym podobne Zobacz także cykl koniunkturalny
 • Co to jest klauzula największego uprzywilejowania Definicja na podst. której dany państwo zobowiązuje się do traktowania innego państwa w sposób nie gorszy niż jakikolwiek w najwyższym stopniu
 • Co to jest Klub Atomowy Definicja Pierwotnie byli to stali członkowie Porady Bezpieczeństwa ONZ: Chiny, Francja, Rosja, Ogromna Brytania i USA. One także były
 • Co to jest komisja mandatowa Definicja jakiejś organizacji (na przykład partii politycznej) upoważniony do sprawdzenia pełnomocnictwa delegatów, ważności ich wyboru lub członków
 • Co to jest Komisja Papierów Wartościowych Definicja nadzoruje rynek kapitałowy w państwie. Jej obowiązkiem jest kontrola tak zwany prospektów emisyjnych firm, które chcą być notowane na
 • Co to jest komisja sejmowa Definicja powołuje na moment swojej kadencji komisje stałe, których lista zawiera Regulamin Sejmu (łącznie jest ich 27). Zakres działania części z
 • Co to jest Komitet Helsiński w Polsce Definicja 1982 niezależna, pozarządowa organizacja, której zadaniem jest kontrolowanie przestrzegania praw człowieka i fundamentalnych wolności
 • Co to jest komisja wyborcza Definicja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do organów przedstawicielskich albo prezydenta. Do zadań k.w. należy zwłaszcza
 • Co to jest Komitet Praw Dziecka Definicja bezpośrednio Zgromadzeniu Ogólnemu. Kontroluje między innymi realizację praw dzieci zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Każde kraj
 • Co to jest kompromis Definicja stronami konfliktu, opierające na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych. K. pozwala
 • Co to jest konferencja prasowa Definicja którego bezpośrednio zainteresowana osoba albo przedstawiciel (rzecznik prasowy) jakiejś instytucji, organizacji bądź urzędu udziela wywia
 • Co to jest komunikat Definicja do powszechnej informacje poprzez środki masowego przekazu; również - urzędowo podana do informacje publicznej wiadomość rządu bądź rządów
 • Co to jest koncentracja władzy Definicja poprzez jeden organ (przeważnie centralny) polit. bądź krajów. kompetencji do podejmowania ważnych decyzji, kosztem uprawnień innych
 • Co to jest Handlu i Rozwoju\. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds Definicja Zebranie Ogólne w 1964. Działają stale 4 kluczowe Komisje - surowcowa, przemysłowa, obrotów niewidzialnych i transportu morskiego. Zadaniem
 • Co to jest konkubinat Definicja kobiety i mężczyzny. Odpowiednio z polskim prawem k. jest stanem faktycznym, nie można do niego użytkować ?Xadnych regulaminów prawnych dot
 • Co to jest konsorcjum Definicja połączenie różnych podmiotów gosp. w celu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia gosp., operacji pieniężnej czy handlowej wymagającej dużego
 • Co to jest kontrrewolucja Definicja odzyskania władzy poprzez pewne ekipy społ. i ich polit. reprezentantów. Może występować bezpośrednio po dokonaniu zwycięskiej rewolucji
 • Co to jest konstytucjonalizm Definicja teorii o podziale władzy kierunek w polityce i w nauce prawa konstytucyjnego i gwarancji dla wolnościowych i obywatelskich praw jednostki
 • Co to jest konsument Definicja osoba, która zużywa pewne dobro albo usługę w celu zaspokojenia swoich potrzeb
 • Co to jest konwencja międzynarodowa Definicja otwarty albo zamknięty dla krajów, które nie były jej artystami. K.m. może dotyczyć różnych sfer życia międzynar., na przykład handlu czy
 • Co to jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Definicja zobacz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności
 • Co to jest koreański konflikt Definicja II wojnie świat. stref wpływów pomiędzy ZSRR i USA. Korea pozostawała wówczas w strefie okupacyjnej obu mocarstw. W 1948 prowincje pd. pod
 • Co to jest korzyści skali Definicja dobra, wywołane zwiększeniem produkcji i zużycia niezbędnych do jego stworzenia zasobów. K.s. pojawiają się, gdy przyrost zużycia zasobów
 • Co to jest koszty uzyskania przychodu Definicja celu uzyskania przychodu. Jest on wpisywany w zeznanie podatkowe i odpisywany od wielkości przychodu. W zależności od rodzaju umowy, która
 • Co to jest koszyk walutowy Definicja ustalonych udziałach procentowych każdej z nich. Jeśli wymienia się wartość jednej z walut, wtedy wymienia się także wartość całego koszyka
 • Co to jest kredyt obrotowy Definicja potrzeb związanych z działalnością gosp. przedsiębiorstwa, na przykład zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania
 • Co to jest krach giełdowy Definicja papierów wartościowych po długotrwałym spadku notowań papierów wartościowych. W X 1929 doszło do załamania się rynku akcji na giełdzie w
 • Co to jest kredyt Definicja pieniądzu albo towarach pod warunkiem zwrotu równowartości w określonym terminie; W umowie kredytowej określony jest czas jej trwania
 • Co to jest królestwo Definicja rządzony poprzez króla, cesarza, sułtana, szacha. Z racji na formę rządów, sposób sprawowania władzy, k. ustala się jako monarchię
 • Co to jest kryzys ekonomiczny Definicja nadprodukcja towarów skutkuje spadek ich cen, a również obniżenie się kursów papierów wartościowych, co skutkuje pomniejszenie produkcji
 • Co to jest kurs akcji Definicja liczba graczy giełdowych jest w stanie dokonać transakcji kupna-sprzedaży danego waloru. Jeśli kurs na giełdzie ustalany jest jednokrotnie
 • Co to jest kworum Definicja parlamentu, zgromadzenia plenarnego stowarzyszenia czy organu kolegialnego), których obecność jest konieczna do podjęcia prawomocnych
 • Co to jest konwergencja Definicja struktur przez szukanie cech dla nich wspólnych, zbieżnych. W najwyższym stopniu znane teorie k. rozwinęły się w biologii, etnografii
 • Co to jest konsul Definicja za granicą w ramach stosunków konsularnych, ma chronić interesy swego państwa i jego obywateli. Jego funkcje mogą być ograniczone do jednej
 • Co to jest komunikacja interpersonalna Definicja dążą do dzielenia się znaczeniami przy udziale symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy schemat

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Komunikacja Interpersonalna, Konsul, Konwergencja, Kworum, Kurs Akcji, Kryzys Ekonomiczny, Królestwo, Kredyt, Krach Giełdowy, Kredyt Obrotowy, Koszyk Walutowy dla obywatela.

Słownik Komunikacja Interpersonalna, Konsul, Konwergencja, Kworum w kraju.