senat co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Senat

Definicja Senat: 1. w Polsce jeden
z dwóch organów (w okolicy Sejmu) sprawujących władzę ustawodawczą. Złożona jest ze 100 senatorów wybieranych po 2. z każdego województwa (prócz warszawskiego i katowickiego, gdzie wybiera się 3 na moment 4 lat w wyborach powszechnych, bezpośrednich, w tajnym głosowaniu ( prawo wyborcze). Kadencja jego może ulec skróceniu, jeżeli zostanie rozwiązany Sejm. Organami S. są: Marszałek S., Prezydium S. (składające się z marszałka i wicemarszałków), Konwent Seniorów (tworzą go marszałek, wicemarszałkowie) i przedstawiciele klubów senackich (skupiają senatorów o tej samej przynależności partyjnej). Organami roboczymi izby są komisje S. działające na podobnej zasadzie jak komisje sejmowe. Organizację prac S. zapewnia Kancelaria S. Kompetencje S. są w miarę niewielkie. Jego udział w dziedzinie ustawodawstwa bazuje na prawie występowania z inicjatywą ustawodawczą i rozpatrywaniu pośrodku 30 dni uchwalonych poprzez Sejm ustaw, chyba Iż to są ustawy pilne (termin wtedy ulega skróceniu do dni 14). S. może przekazaną ustawę przyjąć bez poprawek lub wprowadzić do tekstu poprawki bądź ją odrzucić. Uchwałę S. odrzucającą ustawę lub zaproponowaną poprawkę uznaje się za przyjętą, jeśli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Z kolei ustawa budżetowa uchwalona poprzez Sejm przekazywana jest S., który na jej rozpatrzenie ma 20 dni.
Natomiast ustawa o zmianie Konstytucji RP podlega rozpatrzeniu poprzez S. pośrodku 60 dni. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu poprzez S. i Sejm. S. wyraża również zgodę na zarządzenie poprzez Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego. Ponadto S. udziela zgodę na powołanie i odwołanie Prezesa NIK, powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich i powołuje 2 członków Krajowej Porady Radiofonii i Telewizji, 2 senatorów do składu Krajowej Porady Sądownictwa, a również członków Porady Polityki Pieniężnej. Marszałek S. i 30 senatorów może także wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi ( ratyfikacja) umowami międzynar. lub zgodności regulaminów prawa z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynar. i ustawami; 2. w staroż. Rzymie: początkowo 100-osobowa porada panującego, w momencie republiki - kluczowy organ rządzący; 3. w średniowieczu nazwa porady miasta; 4. współcz. obiegowe ustalenie izby wyższej 2-izbowego parlamentu (na przykład w stanach zjednoczonych ameryki, Francji, Belgii i we Włoszech); 5. kolegium wyższej uczelni współdziałające z rektorem w jej kierowaniu

Czym jest senat znaczenie w Słownik S .