wspólnota rozwoju afryki co to znaczy

Definicje społeczne W

 • Co znaczy Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej Porównanie 1980 poprzez 10 krajów regionu (od 1990 doszła suwerenna Namibia) w celu koordynacji polityki gosp. i rozwijania współpracy umożliwiającej Ranking
 • Krzyżówka Państw Niepodległych Wspólnota Dlaczego Niezawisimych Gosudarstw), ugrupowanie obejmujące 12 krajów, byłych rep. radz. Zainicjowania w 1991 na spotkaniu w Białowieży przywódców Co lepsze
 • Co to jest Rp Prezydenta Weto Jak lepiej sprzeciwu wobec ustawy uchwalonej poprzez Sejm. Odpowiednio z Konstytucją RP Prez. podpisuje i zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw Czy warto
 • Słownik Wolnomularstwo Kiedy zobacz masoneria Opinie forum
 • Czym jest Węgry Od czego zależy Kztrsasg), kraj w Europie Środk., pow. 93 030 km2, ludność 11 mln, graniczy ze Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Jugosławią, Chorwacją, Słowenią Najlepszy
 • Co oznacza Społeczne Więzi Na czym polega zależności łączących jednostki w trwałe zbiorowości i ekipy socjalne. Komponentami w.s. są: styczność przestrzenna - jednostki spostrzegają Porównaj
 • Tłumaczenie Watergate Różnice skandali polit. w Stanach Zjedn., w latach 1972-74. Związany był z włamaniem się do siedziby Partii Demokratycznej w Waszyngtonie Wyniki
 • Przykłady Weryfikacja Wady i zalety prawdziwości czegoś. W działalności polit. dokonuje się w. osób celem potwierdzenia ich przydatności do pełnienia ustalonych funkcji Zastosowanie
 • Definicja Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej Podobieństwa integracji w ramach UE rozwijana intensywniej w konsekwencji postanowień Traktatu z Maastricht. Wprowadził on w pełni otwarty rynek wewn Ranking
 • Encyklopedia Brytania Wielka Czemu Ogromnej Brytanii i Irlandii Płn. (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w Europie Zach., położone na wyspach na Co lepsze
 • Jak działa Nieufności Wotum Co gorsze reżimach parlamentarno-gabinetowych i semiprezydenckich, związana z zasadą odpowiedzialności politycznej rządu i poszczególnych ministrów Czy warto
 • Czy jest Wirr Porównaj Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, którego sposób wyznaczania obejmuje akcje firm znajdujące się na tak zwany rynku równoległym Opinie forum
 • Pojęcie 20 Wig Porównanie całości rynku podstawowego akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, lecz sposób jego wyznaczania obejmuje jedynie 20 Najlepszy
 • Wyjaśnienie Giełdowe Wskaźniki Dlaczego określają atrakcyjność lokowania pieniędzy w konkretne akcje na giełdzie papierów wartościowych. Najpopularniejszymi w.g. są: parametr cena Porównaj
 • Opis Demokratyczne Wartości Jak lepiej demokracji katalog fundamentalnych zasad aksjologicznych, na których oparte jest sprawowanie władzy, należą do nich w pierwszej kolejności Wyniki
 • Informacje Wynagrodzenie Kiedy otrzymuje pracownik za liczba i jakość wykonywanej pracy albo za wykonanie określonego zadania. Zobacz także wynagrodzenie Zastosowanie
 • Znaczenie Włochy Od czego zależy Italiana), kraj w pd. Europie, w basenie Morza Śródziemnego, na Płw. Apenińskim i wyspach - największe z nich to Sycylia i Sardynia Ranking
 • Co znaczy Wybory Na czym polega do pełnienia obieralnych stanowisk bądź funkcji publicznych i wyłaniania władz organizacji społ., polit. albo reprezentantów do organów Co lepsze
 • Krzyżówka Publiczne Wydatki Różnice dostarczane poprzez kraj, nie posiadające cen rynkowych, takie jak nauka krajów., służba zdrowia, ład i porządek czy obronność państwie. Na Czy warto
 • Co to jest Władza Wady i zalety egzekwowania decyzji, a więc wpływania na ludzi, by zachowywali się w sposób pożądany z wyjątkiem ich woli. W teorii polityki odróżnia się Opinie forum
 • Słownik Suwerenności Wykonywanie Wspólne Podobieństwa procesem pogłębiania integracji europejskiej, a przez wzgląd na tym zmieniania się zakresu suwerenności krajów. Szczególnie zjawiska te Najlepszy
 • Czym jest Słowa Wolność Czemu odnoszące się do możliwości swobodnego wypowiadania swoich poglądów; łączona jest z reguły z prawem do informacji. W.s. zagwarantowana Porównaj
 • Co oznacza Rodzicielska Władza Co gorsze mają rodzice w relacji do małoletniego dziecka: zakres w.r. regulują regulaminy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W.r. obejmuje zwłaszcza Wyniki
 • Tłumaczenie Wierzyciel Porównaj osoba, która ma prawo domagać się od dłużnika określonego świadczenia, na przykład zwrotu pieniędzy Zastosowanie
 • Przykłady Europejska Wspólnota Porównanie przez wzgląd na przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1987), jako podkreślenie jedności w miejsce dotychczasowego posługiwania się Ranking
 • Definicja Rozbrojeniowe Rokowania Wiedeńskie Dlaczego redukcji sił zbrojnych i zbrojeń (niezależnie od sił morskich) w Europie Środk. podjęte w 1973 z udziałem krajów NATO i Układu Co lepsze
 • Encyklopedia Zgromadzeń Wolność Jak lepiej obywatelskich jak wolność wypowiedzi i stowarzyszania się z innymi. W.z. została zagwarantowana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Czy warto
 • Jak działa Wig Kiedy całości rynku podstawowego akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, którego zmiana ustala tendencję całego rynku do wzrostu Opinie forum
 • Czy jest Nominalna Wartość Od czego zależy albo innej rzeczy wyrażona przeważnie w pieniądzu i wyznaczana poprzez ceny bieżące, bez uwzględnienia wpływu innych czynników, na przykład Najlepszy
 • Pojęcie Ekonomiczne Więzi Na czym polega handlowa w skali międzynar. Ich najprostszą metodą jest zamiana towarowa między dwoma państwami, a więc import i eksport. Aktualnie Porównaj
 • Wyjaśnienie Współistnienie Różnice szczególnie ważny w wypadku podziału świata albo regionów na odmienne mechanizmy ideol., społ., polit. W takim układzie stosunki pomiędzy Wyniki
 • Opis Dodana Wartość Wady i zalety różnica między wartością całej produkcji wytworzonej poprzez producenta a wartością dóbr wykorzystanych poprzez tego producenta w procesie Zastosowanie
 • Informacje Głosów Większość Podobieństwa poprzez organy kolegialne, polegająca na tym, Iż dla prawomocności zaproponowanych rozstrzygnięć wymagany jest udział w tym akcie Ranking
 • Znaczenie Regionalna Współpraca Czemu obrębie określonego regionu w celu zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, rozwoju gosp. Jeżeli państwa budują w jej ramach Co lepsze
 • Co znaczy Realna Wartość Co gorsze albo innej rzeczy wyrażona przeważnie w pieniądzu, wyznaczona poprzez ceny i uwzględniająca wpływ czynników zewn., na przykład inflacji Czy warto
 • Krzyżówka Sumienia Więźniowie Porównaj organizacje chroniące praw człowieka we współcz. świecie wobec tych wszystkich osób, które cierpią prześladowania, są więzione za poglądy Opinie forum
 • Co to jest Wywiad Porównanie znaną osobą na przykład ze świata polityki, kult., sztuki, mającą na celu zgromadzenie pewnych informacji albo zasięgnięcie recenzji u tej Najlepszy
 • Słownik Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej Dlaczego skutku połączenia Unii Celnej i Ekonomicznej Afryki Centralnej i Wspólnoty Ekonomicznej Państw Ogromnych Jezior, które przekazały jej część Porównaj
 • Czym jest Weksel Jak lepiej zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia poprzez jego wystawcę albo ewentualnie osobę poprzez niego wskazaną sumy pieniężnej określonej na Wyniki
 • Co oznacza wyspecjalizowane systemy ochrony praw człowieka Kiedy mechanizmu ochrony praw człowieka. Koncentrują się one na procedurach sankcjonujących prawa z racji na region ich działania, a więc odnoszą Zastosowanie
 • Tłumaczenie Zgromadzenie Walne Od czego zależy innego przedsiębiorstwa. Ustala sposób i kierunki rozwoju, a również nadzoruje funkcjonowanie firmy. W.z. funkcjonuje jedynie w spółkach Ranking
 • Przykłady Wspólnota Ekonomiczna Krajów Wielkich Jezior Na czym polega poprzez 3 państwa środk. Afryki: Burundi, Rwandę i Zair, z zamierzeniem prowadzenia wspólnej polityki służącej pomocy uchodźcom w regionach Co lepsze
 • Definicja Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych Różnice na szczycie w Helsinkach w 1992 wskutek narastających konfliktów etnicznych w Europie z początkiem lat 90. Stanowi instrument zapobiegania Czy warto
 • Encyklopedia Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Wady i zalety poprzez Skarb Państwa w 1991. Jej akcjonariuszami mogą być banki, domy maklerskie, Skarb Państwa, fundusze powiernicze, zakłady ubezpieczeń Opinie forum
 • Jak działa wojny w Zatoce Perskiej Podobieństwa regionu, szczególnie ostre, długookresowe i angażujące państwa trzecie od lat 80. Są one rezultatem strategicznego znaczenia tego regionu Najlepszy
 • Czy jest Konflikt Wietnamski Czemu długookresowych i krwawych konfliktów w powojennym świecie. Pierwszym jego etapem była wojna kolonialna w latach 1946-54. Po zakończeniu Porównaj
 • Pojęcie Współpraca Co gorsze jednostek albo grup ludzi, wykonujących części określonego zadania w sposób zapewniający im osiągnięcie wspólnego celu, z którym wszyscy Wyniki
 • Wyjaśnienie Karaibskich Państw Wspólnota Porównaj państwa regionu Morza Karaibskiego, utworzona w 1994 w Cartagenie (Kolumbia). Prace nad powołaniem jej do życia zaczęły się w 1993, a ideą Zastosowanie
 • Opis Wojewoda Porównanie początkowo (XI-XIII w.) najwyższy urzędnik książęcy, potem (do rozbiorów) najwyższy w hierarchii urzędnik ziemski; 2. w momencie Ranking
 • Informacje Wykonawcza Władza Dlaczego wykonywaniu zadań krajów. obejmujących funkcje administrowania (realizacja ustaw) i inicjowania polityki państwa, które określone są Co lepsze
 • Znaczenie Ludzkości Dziedzictwo Wspólne Jak lepiej międzynar. odnoszący się do tej części terytorium Ziemi, które nie podlega suwerenności państwowej. Należy do niego na przykład morze Czy warto
 • Co znaczy Gospodarczy Wzrost Kiedy produkcji w ustalonych odcinkach czasu. Wyrażany jest przez wzrost Produktu Narodowego Brutto albo Produktu Krajowego Brutto w ustalonym Opinie forum
 • Krzyżówka Wierzytelność Od czego zależy zobowiązanie (przeważnie finansowe) do spłaty długu jednej osoby wobec innej Najlepszy
 • Co to jest Wojna Na czym polega opierające na podjęciu decyzji o walce zbrojnej poprzez podmioty prawa międzynarodowego. W. wiąże się z momentem zerwania stosunków Porównaj
 • Słownik Waluta Różnice dzielimy na wymienialne - można swobodnie, bez ?Xadnych ograniczeń zmieniać ją na inne w. (na przykład dolar amer., funt brytyjski, frank Wyniki
 • Czym jest Społeczna Warstwa Wady i zalety racji na podobne cechy jej członków, takie jak na przykład styl życia, obyczaj, świadomość istniejącej bariery oddzielającej ich od innych Zastosowanie
 • Co oznacza Rynek Wspólny Podobieństwa gdzie państwa uczestniczące zapewniają pomiędzy sobą swobodę nie tylko przepływu towarów, lecz również czynników produkcji w formie Ranking
 • Tłumaczenie Zbrojeń Wyścig Czemu dla różnych epok hist., lecz w krańcowej formie występujące w XX w., szczególnie po II wojnie świat. Był rezultatem konfrontacyjnych Co lepsze
 • Przykłady Gospodarczy Wywiad Co gorsze gosp. związanych z danym państwem, jedną z branży, aczkolwiek przeważnie wiąże się tylko z pojedynczym przedsiębiorstwem. Wiadomości o Czy warto
 • Definicja Wymiana Porównaj albo świadczenie usługi poprzez producenta, a więc sprzedającego na rzecz konsumenta, a więc kupującego, po określonej cenie. Zobacz także Opinie forum
 • Encyklopedia Lech Wałęsa Porównanie od 1967 pracownik Stoczni Gdańskiej, XII 1970 jeden z przywódców protestów robotn., członek Komitetu Strajkowego; od 1978 jeden ze Najlepszy
 • Jak działa Ludowe Weto Dlaczego Przewidują je na przykład konstytucje Szwajcarii i Włoch. Bazuje na tym, Iż ustalona liczba obywateli może wystąpić z wnioskiem o poddanie Porównaj
 • Czy jest Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego Jak lepiej Istambule w 1992 poprzez 11 krajów - Albanię, Armenię, Azerbejdżan, Bułgarię, Gruzję, Grecję, Mołdowę, Rumunię, Rosję, Turcję, Ukrainę Wyniki
 • Pojęcie Sądownicza Władza Kiedy władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej), stanowi ją wymiar sprawiedliwości sprawowany poprzez niezależne i niezawisłe sądy. Do ich Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Państw Współzależność Od czego zależy charakteryzujące się równowagą, wspólnymi interesami i wartościami, którego rezultatem i wyrazem może być postęp mechanizmów integr Ranking
 • Opis Polityczna Władza Na czym polega egzekwowania decyzji z wyjątkiem woli ludzi, których ona dotyczy przez sposobność wykorzystania specjalnych środków, zwł. przemocy. W.p Co lepsze
 • Informacje Własność Różnice rzeczy (używania, czerpania z nich korzyści) i rozporządzania nimi (na przykład sprzedaży, darowizny). W zależności od tego, kto takie Czy warto
 • Znaczenie Ekonomiczna Władza Wady i zalety opierających na tym, Iż jedni mają sposobność narzucania swej woli, zmuszania do ustalonych zachowań i kontrolowania drugich przez impulsy Opinie forum
 • Co znaczy Pracy Wydajność Podobieństwa uzyskanych w jednostce czasu. Może być liczona jako wydajność indywidualna, a więc wydajność pojedynczego pracownika albo jako wydajność Najlepszy
 • Krzyżówka Zaufania Wotum Czemu wotum nieufności, polegająca na stawianiu poprzez przychodnia wniosku domagającego się od parlamentu potwierdzenia, Iż rząd ma zaufanie Porównaj
 • Co to jest Sprawiedliwości Wymiar Co gorsze wykonywana poprzez niezawisłe sądy polegająca na rozpoznawaniu i rozstrzyganiu sporów prawnych w dziedzinie prawa cywilnego i wymierzaniu Wyniki
 • Słownik Się Zrzeszania Wolność Porównaj i wolności obywatelskich odnoszące się do możliwości stowarzyszania się każdej jednostki; prawo to stanowi praktyczny słowo funkcjonowania Zastosowanie
 • Czym jest Finansowy Wynik Porównanie kosztami związanymi z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Jeśli przychód jest większy od wydatków, to spółka ma zysk, w odwrotnym Ranking
 • Co oznacza Wolność Dlaczego odnoszące się do filozofii, prawa, polityki i ekonomii. Ogólnie w. znaczy niezależność, samodzielność, swobodę podejmowania decyzji Co lepsze
 • Tłumaczenie Wójt Jak lepiej przedstawiciel władcy wobec ludności osadzonej w miastach i wsiach na prawie niem., przewodniczący władzy sądowniczej (tak zwany ławy Czy warto
 • Przykłady Choroba Krów Wściekłych Kiedy dolegliwości bydła (BSE), problem ze sfery medycznej, który został przeniesiony na sferę stosunków gosp., polit., ważąc na polityce UE i Opinie forum
 • Definicja Lokalna Władza Od czego zależy umiejętność do podejmowania decyzji i tworzenia reguł (jurysdykcja) odnoszących się do zachowania ludzi zamieszkujących określoną część Najlepszy
 • Encyklopedia Wadium Na czym polega zabezpieczenie materialne (przeważnie pieniężne) dot. dotrzymania warunków umowy handlowej, przetargu i tak dalej, liczone procentowo w Porównaj
 • Jak działa Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Różnice współdziałania krajów UE wprowadzona Traktatem z Maastricht w miejsce Europejskiej Współpracy Politycznej. Jej celem jest ochrona Wyniki
 • Czy jest wolność sumienia i wyznania Wady i zalety usankcjonowane dokumentami międzynar., w tym między innymi w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Zastosowanie
 • Pojęcie Wiza Podobieństwa granicy albo pobyt cudzoziemca w regionie danego państwa. W. udzielana jest poprzez konsulaty albo przedstawicielstwa dypl. tego państwa Ranking
 • Wyjaśnienie Strajk Włoski Czemu skrupulatnym stosowaniu się poprzez strajkujących do wszystkich obowiązujących w danej dziedzinie regulaminów, co prowadzi do całkowitego Co lepsze
 • Opis Ustawodawcza Władza Co gorsze polegająca na stanowieniu prawa ( konstytucji i ustaw). Definicja w.u. użytkowane jest również na ustalenie organów państwa, które powołane Czy warto
 • Informacje Weto Porównaj umożliwiający konkretnemu organowi krajów. wyrażenie sprzeciwu wobec decyzji innego organu, które uniemożliwia albo wstrzymuje jej wejście Opinie forum
 • Znaczenie Wartość Porównanie oznaczający to wszystko co jest cenne, godne pożądania, co stanowi cel ludzkich pragnień. Subiektywnie - w. jest wszystko to, co zaspokaja Najlepszy
 • Co znaczy Max Weber Dlaczego filozof, jeden z artystów nowoczesnej socjologii. Prof. uniwersytetu we Fryburgu, potem w Heidelbergu i Monachium. W kręgu jego Porównaj
 • Krzyżówka Wielkiej Brytanii system polityczny Jak lepiej o systemie parlamentarno-gabinetowym, unitarne kraj. W. Brytania nie ma konstytucji pisanej; podstawy ustroju i funkcjonowania władz Wyniki
 • Co to jest Rolna Polityka Wspólna Kiedy poprzez Wspólnotę Europejską w sektorze rolnictwa dla osiągnięcia ustalonych celów, a zwłaszcza podnoszenie produktywności rolnictwa przez Zastosowanie
 • Słownik Wykroczenie Od czego zależy niebezpieczny, który nie jest przestępstwem, zakazany pod groźbą kary do 3 miesięcy pozbawienia wolności albo nagany lub grzywny Zobacz Ranking
 • Czym jest Wyrób Na czym polega procesu produkcyjnego i przydzielone do dalszej obróbki (półfabrykt) bądź do sprzedaży, a w dalszym ciągu konsumpcji (towar gotowy Co lepsze
 • Co oznacza Wyborczy System Większościowy Różnice zobacz mechanizm wyborczy Czy warto
 • Tłumaczenie Występek Wady i zalety zagrożone karą przekraczającą 3 miesiące pozbawienia wolności, 3 miesiące ograniczenia wolności albo 5000 zł grzywny. Zobacz także Opinie forum

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Występek co znaczy większościowy system wyborczy krzyżówka wyrób co to jest wykroczenie słownik Wspólna Polityka Rolna czym jest Wielkiej Brytanii system. dla obywatela.

Słownik Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej co znaczy Wspólnota w kraju.