warstwa społeczna więzi co to znaczy

Definicje społeczne W

 • Co to jest Weto Definicja konkretnemu organowi krajów. wyrażenie sprzeciwu wobec decyzji innego organu, które uniemożliwia albo wstrzymuje jej wejście w życie
 • Co to jest Wywiad Definicja na przykład ze świata polityki, kult., sztuki, mającą na celu zgromadzenie pewnych informacji albo zasięgnięcie recenzji u tej osoby; 2
 • Co to jest Wspólnota Ekonomiczna Krajów Wielkich Jezior Definicja państwa środk. Afryki: Burundi, Rwandę i Zair, z zamierzeniem prowadzenia wspólnej polityki służącej pomocy uchodźcom w regionach
 • Co to jest Wartość Definicja wszystko co jest cenne, godne pożądania, co stanowi cel ludzkich pragnień. Subiektywnie - w. jest wszystko to, co zaspokaja, pośrednio albo
 • Co to jest Władza Definicja decyzji, a więc wpływania na ludzi, by zachowywali się w sposób pożądany z wyjątkiem ich woli. W teorii polityki odróżnia się władzę
 • Co to jest Współistnienie Definicja ważny w wypadku podziału świata albo regionów na odmienne mechanizmy ideol., społ., polit. W takim układzie stosunki pomiędzy krajami i ich
 • Co to jest Się Zrzeszania Wolność Definicja obywatelskich odnoszące się do możliwości stowarzyszania się każdej jednostki; prawo to stanowi praktyczny słowo funkcjonowania demokracji
 • Co to jest Choroba Krów Wściekłych Definicja BSE), problem ze sfery medycznej, który został przeniesiony na sferę stosunków gosp., polit., ważąc na polityce UE i sytuacji W. Brytanii
 • Co to jest Wig Definicja rynku podstawowego akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, którego zmiana ustala tendencję całego rynku do wzrostu albo
 • Co to jest Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej Definicja poprzez 10 krajów regionu (od 1990 doszła suwerenna Namibia) w celu koordynacji polityki gosp. i rozwijania współpracy umożliwiającej
 • Co to jest Słowa Wolność Definicja odnoszące się do możliwości swobodnego wypowiadania swoich poglądów; łączona jest z reguły z prawem do informacji. W.s. zagwarantowana jest
 • Co to jest Wierzyciel Definicja osoba, która ma prawo domagać się od dłużnika określonego świadczenia, na przykład zwrotu pieniędzy
 • Co to jest Nieufności Wotum Definicja parlamentarno-gabinetowych i semiprezydenckich, związana z zasadą odpowiedzialności politycznej rządu i poszczególnych ministrów przed
 • Co to jest Wiza Definicja albo pobyt cudzoziemca w regionie danego państwa. W. udzielana jest poprzez konsulaty albo przedstawicielstwa dypl. tego państwa. Wpisywana
 • Co to jest Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego Definicja w 1992 poprzez 11 krajów - Albanię, Armenię, Azerbejdżan, Bułgarię, Gruzję, Grecję, Mołdowę, Rumunię, Rosję, Turcję, Ukrainę. Celami WEPMC
 • Co to jest Realna Wartość Definicja rzeczy wyrażona przeważnie w pieniądzu, wyznaczona poprzez ceny i uwzględniająca wpływ czynników zewn., na przykład inflacji
 • Co to jest Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej Definicja integracji w ramach UE rozwijana intensywniej w konsekwencji postanowień Traktatu z Maastricht. Wprowadził on w pełni otwarty rynek wewn
 • Co to jest Weksel Definicja bezwarunkowego zapłacenia poprzez jego wystawcę albo ewentualnie osobę poprzez niego wskazaną sumy pieniężnej określonej na w. w ustalonym
 • Co to jest Weryfikacja Definicja czegoś. W działalności polit. dokonuje się w. osób celem potwierdzenia ich przydatności do pełnienia ustalonych funkcji publicznych nowej
 • Co to jest Konflikt Wietnamski Definicja długookresowych i krwawych konfliktów w powojennym świecie. Pierwszym jego etapem była wojna kolonialna w latach 1946-54. Po zakończeniu
 • Co to jest Dodana Wartość Definicja między wartością całej produkcji wytworzonej poprzez producenta a wartością dóbr wykorzystanych poprzez tego producenta w procesie
 • Co to jest Lech Wałęsa Definicja pracownik Stoczni Gdańskiej, XII 1970 jeden z przywódców protestów robotn., członek Komitetu Strajkowego; od 1978 jeden ze współzałożycieli
 • Co to jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Definicja Państwa w 1991. Jej akcjonariuszami mogą być banki, domy maklerskie, Skarb Państwa, fundusze powiernicze, zakłady ubezpieczeń i emitenci
 • Co to jest Gospodarczy Wywiad Definicja związanych z danym państwem, jedną z branży, aczkolwiek przeważnie wiąże się tylko z pojedynczym przedsiębiorstwem. Wiadomości o danej
 • Co to jest Max Weber Definicja artystów nowoczesnej socjologii. Prof. uniwersytetu we Fryburgu, potem w Heidelbergu i Monachium. W kręgu jego zainteresowań nauk. były
 • Co to jest Wyrób Definicja produkcyjnego i przydzielone do dalszej obróbki (półfabrykt) bądź do sprzedaży, a w dalszym ciągu konsumpcji (towar gotowy
 • Co to jest Wojna Definicja podjęciu decyzji o walce zbrojnej poprzez podmioty prawa międzynarodowego. W. wiąże się z momentem zerwania stosunków pokojowych i
 • Co to jest Strajk Włoski Definicja skrupulatnym stosowaniu się poprzez strajkujących do wszystkich obowiązujących w danej dziedzinie regulaminów, co prowadzi do całkowitego
 • Co to jest Wójt Definicja władcy wobec ludności osadzonej w miastach i wsiach na prawie niem., przewodniczący władzy sądowniczej (tak zwany ławy sądowej); 2. w
 • Co to jest Polityczna Władza Definicja egzekwowania decyzji z wyjątkiem woli ludzi, których ona dotyczy przez sposobność wykorzystania specjalnych środków, zwł. przemocy. W.p
 • Co to jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Definicja UE wprowadzona Traktatem z Maastricht w miejsce Europejskiej Współpracy Politycznej. Jej celem jest ochrona fundamentalnych interesów
 • Co to jest Włochy Definicja kraj w pd. Europie, w basenie Morza Śródziemnego, na Płw. Apenińskim i wyspach - największe z nich to Sycylia i Sardynia; graniczą z
 • Co to jest Rodzicielska Władza Definicja rodzice w relacji do małoletniego dziecka: zakres w.r. regulują regulaminy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W.r. obejmuje zwłaszcza wymóg
 • Co to jest Watergate Definicja w Stanach Zjedn., w latach 1972-74. Związany był z włamaniem się do siedziby Partii Demokratycznej w Waszyngtonie, mieszczącej się w
 • Co to jest Demokratyczne Wartości Definicja fundamentalnych zasad aksjologicznych, na których oparte jest sprawowanie władzy, należą do nich w pierwszej kolejności wolność, równość
 • Co to jest Ludzkości Dziedzictwo Wspólne Definicja odnoszący się do tej części terytorium Ziemi, które nie podlega suwerenności państwowej. Należy do niego na przykład morze otwarte, dno
 • Co to jest Wadium Definicja materialne (przeważnie pieniężne) dot. dotrzymania warunków umowy handlowej, przetargu i tak dalej, liczone procentowo w relacji do
 • Co to jest Wierzytelność Definicja zobowiązanie (przeważnie finansowe) do spłaty długu jednej osoby wobec innej
 • Co to jest Państw Niepodległych Wspólnota Definicja Gosudarstw), ugrupowanie obejmujące 12 krajów, byłych rep. radz. Zainicjowania w 1991 na spotkaniu w Białowieży przywódców Rosji, Ukrainy
 • Co to jest Karaibskich Państw Wspólnota Definicja Morza Karaibskiego, utworzona w 1994 w Cartagenie (Kolumbia). Prace nad powołaniem jej do życia zaczęły się w 1993, a ideą przewodnią stało
 • Co to jest Wykroczenie Definicja który nie jest przestępstwem, zakazany pod groźbą kary do 3 miesięcy pozbawienia wolności albo nagany lub grzywny Zobacz także
 • Co to jest Wymiana Definicja świadczenie usługi poprzez producenta, a więc sprzedającego na rzecz konsumenta, a więc kupującego, po określonej cenie. Zobacz także
 • Co to jest Ekonomiczna Władza Definicja tym, Iż jedni mają sposobność narzucania swej woli, zmuszania do ustalonych zachowań i kontrolowania drugich przez impulsy ekon
 • Co to jest Współpraca Definicja albo grup ludzi, wykonujących części określonego zadania w sposób zapewniający im osiągnięcie wspólnego celu, z którym wszyscy się
 • Co to jest Rozbrojeniowe Rokowania Wiedeńskie Definicja sił zbrojnych i zbrojeń (niezależnie od sił morskich) w Europie Środk. podjęte w 1973 z udziałem krajów NATO i Układu Warszawskiego. Z tym
 • Co to jest Rynek Wspólny Definicja państwa uczestniczące zapewniają pomiędzy sobą swobodę nie tylko przepływu towarów, lecz również czynników produkcji w formie kapitału i
 • Co to jest Suwerenności Wykonywanie Wspólne Definicja pogłębiania integracji europejskiej, a przez wzgląd na tym zmieniania się zakresu suwerenności krajów. Szczególnie zjawiska te stały się
 • Co to jest Zgromadzenie Walne Definicja przedsiębiorstwa. Ustala sposób i kierunki rozwoju, a również nadzoruje funkcjonowanie firmy. W.z. funkcjonuje jedynie w spółkach
 • Co to jest wyspecjalizowane systemy ochrony praw człowieka Definicja ochrony praw człowieka. Koncentrują się one na procedurach sankcjonujących prawa z racji na region ich działania, a więc odnoszą się do
 • Co to jest 20 Wig Definicja rynku podstawowego akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, lecz sposób jego wyznaczania obejmuje jedynie 20 ostatnich sesji
 • Co to jest Wybory Definicja pełnienia obieralnych stanowisk bądź funkcji publicznych i wyłaniania władz organizacji społ., polit. albo reprezentantów do organów
 • Co to jest Wykonawcza Władza Definicja zadań krajów. obejmujących funkcje administrowania (realizacja ustaw) i inicjowania polityki państwa, które określone są poprzez władzę
 • Co to jest Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej Definicja połączenia Unii Celnej i Ekonomicznej Afryki Centralnej i Wspólnoty Ekonomicznej Państw Ogromnych Jezior, które przekazały jej część swych
 • Co to jest Zaufania Wotum Definicja nieufności, polegająca na stawianiu poprzez przychodnia wniosku domagającego się od parlamentu potwierdzenia, Iż rząd ma zaufanie
 • Co to jest Wynagrodzenie Definicja pracownik za liczba i jakość wykonywanej pracy albo za wykonanie określonego zadania. Zobacz także wynagrodzenie
 • Co to jest Publiczne Wydatki Definicja poprzez kraj, nie posiadające cen rynkowych, takie jak nauka krajów., służba zdrowia, ład i porządek czy obronność państwie. Na w.p. kraj
 • Co to jest Rp Prezydenta Weto Definicja wobec ustawy uchwalonej poprzez Sejm. Odpowiednio z Konstytucją RP Prez. podpisuje i zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw RP. Może
 • Co to jest Wolność Definicja filozofii, prawa, polityki i ekonomii. Ogólnie w. znaczy niezależność, samodzielność, swobodę podejmowania decyzji, uprawnienie do
 • Co to jest Giełdowe Wskaźniki Definicja atrakcyjność lokowania pieniędzy w konkretne akcje na giełdzie papierów wartościowych. Najpopularniejszymi w.g. są: parametr cena do zysku
 • Co to jest Występek Definicja karą przekraczającą 3 miesiące pozbawienia wolności, 3 miesiące ograniczenia wolności albo 5000 zł grzywny. Zobacz także przestępstwo
 • Co to jest Rolna Polityka Wspólna Definicja Wspólnotę Europejską w sektorze rolnictwa dla osiągnięcia ustalonych celów, a zwłaszcza podnoszenie produktywności rolnictwa przez
 • Co to jest Wojewoda Definicja w.) najwyższy urzędnik książęcy, potem (do rozbiorów) najwyższy w hierarchii urzędnik ziemski; 2. w momencie międzywojennym i w latach
 • Co to jest Zbrojeń Wyścig Definicja epok hist., lecz w krańcowej formie występujące w XX w., szczególnie po II wojnie świat. Był rezultatem konfrontacyjnych stosunków
 • Co to jest Własność Definicja używania, czerpania z nich korzyści) i rozporządzania nimi (na przykład sprzedaży, darowizny). W zależności od tego, kto takie prawo
 • Co to jest Wolnomularstwo Definicja zobacz masoneria
 • Co to jest Głosów Większość Definicja organy kolegialne, polegająca na tym, Iż dla prawomocności zaproponowanych rozstrzygnięć wymagany jest udział w tym akcie określonej
 • Co to jest Wielkiej Brytanii system polityczny Definicja systemie parlamentarno-gabinetowym, unitarne kraj. W. Brytania nie ma konstytucji pisanej; podstawy ustroju i funkcjonowania władz krajów
 • Co to jest Finansowy Wynik Definicja związanymi z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Jeśli przychód jest większy od wydatków, to spółka ma zysk, w odwrotnym wypadku
 • Co to jest Europejska Wspólnota Definicja na przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1987), jako podkreślenie jedności w miejsce dotychczasowego posługiwania się określeniem
 • Co to jest Państw Współzależność Definicja charakteryzujące się równowagą, wspólnymi interesami i wartościami, którego rezultatem i wyrazem może być postęp mechanizmów integr
 • Co to jest Pracy Wydajność Definicja uzyskanych w jednostce czasu. Może być liczona jako wydajność indywidualna, a więc wydajność pojedynczego pracownika albo jako wydajność
 • Co to jest Lokalna Władza Definicja podejmowania decyzji i tworzenia reguł (jurysdykcja) odnoszących się do zachowania ludzi zamieszkujących określoną część terytorium państwa
 • Co to jest Węgry Definicja kraj w Europie Środk., pow. 93 030 km2, ludność 11 mln, graniczy ze Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Jugosławią, Chorwacją, Słowenią, Austrią
 • Co to jest wojny w Zatoce Perskiej Definicja szczególnie ostre, długookresowe i angażujące państwa trzecie od lat 80. Są one rezultatem strategicznego znaczenia tego regionu, tu gdyż
 • Co to jest Sądownicza Władza Definicja ustawodawczej i władzy wykonawczej), stanowi ją wymiar sprawiedliwości sprawowany poprzez niezależne i niezawisłe sądy. Do ich kompetencji
 • Co to jest Wyborczy System Większościowy Definicja zobacz mechanizm wyborczy
 • Co to jest Brytania Wielka Definicja i Irlandii Płn. (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w Europie Zach., położone na wyspach na Atlantyku, pow. 244
 • Co to jest Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych Definicja szczycie w Helsinkach w 1992 wskutek narastających konfliktów etnicznych w Europie z początkiem lat 90. Stanowi instrument zapobiegania
 • Co to jest Społeczne Więzi Definicja łączących jednostki w trwałe zbiorowości i ekipy socjalne. Komponentami w.s. są: styczność przestrzenna - jednostki spostrzegają innych
 • Co to jest Gospodarczy Wzrost Definicja ustalonych odcinkach czasu. Wyrażany jest przez wzrost Produktu Narodowego Brutto albo Produktu Krajowego Brutto w ustalonym czasie
 • Co to jest Ludowe Weto Definicja je na przykład konstytucje Szwajcarii i Włoch. Bazuje na tym, Iż ustalona liczba obywateli może wystąpić z wnioskiem o poddanie ustawy pod
 • Co to jest wolność sumienia i wyznania Definicja usankcjonowane dokumentami międzynar., w tym między innymi w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
 • Co to jest Ustawodawcza Władza Definicja stanowieniu prawa ( konstytucji i ustaw). Definicja w.u. użytkowane jest również na ustalenie organów państwa, które powołane są do
 • Co to jest Nominalna Wartość Definicja rzeczy wyrażona przeważnie w pieniądzu i wyznaczana poprzez ceny bieżące, bez uwzględnienia wpływu innych czynników, na przykład inflacji
 • Co to jest Zgromadzeń Wolność Definicja obywatelskich jak wolność wypowiedzi i stowarzyszania się z innymi. W.z. została zagwarantowana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Co to jest Sprawiedliwości Wymiar Definicja niezawisłe sądy polegająca na rozpoznawaniu i rozstrzyganiu sporów prawnych w dziedzinie prawa cywilnego i wymierzaniu kar za popełnione
 • Co to jest Waluta Definicja na wymienialne - można swobodnie, bez ?Xadnych ograniczeń zmieniać ją na inne w. (na przykład dolar amer., funt brytyjski, frank franc
 • Co to jest Sumienia Więźniowie Definicja organizacje chroniące praw człowieka we współcz. świecie wobec tych wszystkich osób, które cierpią prześladowania, są więzione za poglądy
 • Co to jest Wirr Definicja Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, którego sposób wyznaczania obejmuje akcje firm znajdujące się na tak zwany rynku równoległym
 • Co to jest Regionalna Współpraca Definicja określonego regionu w celu zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, rozwoju gosp. Jeżeli państwa budują w jej ramach bardzo ścisłe
 • Co to jest Ekonomiczne Więzi Definicja skali międzynar. Ich najprostszą metodą jest zamiana towarowa między dwoma państwami, a więc import i eksport. Aktualnie znaczenie w.e
 • Co to jest Społeczna Warstwa Definicja podobne cechy jej członków, takie jak na przykład styl życia, obyczaj, świadomość istniejącej bariery oddzielającej ich od innych. W

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja NAJLEPSZY Warstwa Społeczna, Więzi Ekonomiczne, Współpraca Regionalna, Wirr, Więźniowie Sumienia, Waluta, Wymiar Sprawiedliwości, Wolność Zgromadzeń, Wartość Nominalna dla obywatela.

Słownik Co znaczy Warstwa Społeczna, Więzi Ekonomiczne, Współpraca Regionalna w kraju.