światopogląd co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Światopogląd

Definicja Światopogląd: pogląd na świat, zestaw przekonań i postaw, twierdzeń, ocen
i norm danej jednostki albo ekipy dot. natury świata, miejsca człowieka w społ., sensu życia i wynikających z tego wartościowań i ocen wytyczających postawy życiowe ludzi i wyznaczających kierunki ich postępowania. W każdym ś. można wyróżnić 3 warstwy: 1. opisową - zestaw twierdzeń, zdań opisujących rzeczywistość przyrodniczą, społ., kult.; 2. wartościującą - zespół ocen opartych na ustalonym systemie wartości; 3. normatywną - zestaw zasad, reguł, instrukcji, norm, które nakazują określone postępowanie albo go zakazują, są one konsekwencją posiadanego obrazu świata
i uznanego mechanizmu wartości. Pomiędzy tymi trzema warstwami ś. zachodzi bliskie powiązanie. Człowiek, który uznaje określony obraz świata jako całości, ustala zarazem własne miejsce w tym świecie, ma pewien pogląd nt. sensu życia
i jego celu. Ś. wprawdzie kształtuje się na gruncie intelektualnym (wiedza, wykształcenie), lecz decyduje o nim również wychowanie, uczucia, wola, przyzwyczajenia. Istota ś. zawarta jest w tym, Iż zaangażowana jest w nim cała osobowość człowieka, jest poglądem, poprzez który wyraża się filozofia życiowa każdej jednostki. Rangę i znaczenie terminowi ś. nadał filozof niem. W. Dilthey (1833-1911), który głosił, Iż celem każdego mechanizmu filozof. jest przedstawienie ś. jego autora, rozumianego jako całościowe widzenie świata wyrażone w zewn. formach (na przykład w sposobie zachowania, twórczość)

Czym jest światopogląd znaczenie w Słownik S .