społeczeństwo obywatelskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obywatelskie Społeczeństwo

Definicja Społeczeństwo Obywatelskie: społ.,
gdzie działalność niezależnych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest fundamentem samodzielnego rozwoju obywateli i stanowi słowo ich osobistej aktywności. Idea s.o. sięga starożyt., za jej prekursora uważane jest Arystotelesa, dla którego najwyższym wyrazem istnienia s.o. było utworzenie państwa (polis). Człowiek gdyż, jako istota społ. (politikon zoon), nie może żyć poza nim, bo tylko w kraju może urzeczywistniać się jego społ. natura. Do tej koncepcji nawiązywali myśliciele epoki oświecenia. J. Kant używał ustalenia Die brgeliche Gesellschaft, co oznaczało dosłownie s.o. (der Brger - obywatel) bądź społ. burżuazyjne, zamożnych mieszczan. Natomiast u J.J. Rousseau ideę s.o. wyrażała jego teoria suwerenności ludu i woli powszechnej. Dla G.W.F. Hegla s.o. to: mechanizm realizacji celów indywidualnych i grupowych w produkcji i zamianie rynkowej; mechanizm praw wolnych obywateli, których fundamentem jest własność prywatna i rynek; mechanizm opieki, jest to rodzina, publiczne instytucje opiekuńcze, samorządowe zrzeszenia. We wszystkich tych koncepcjach dominuje pogląd, Iż życie publiczne zapewnia jednostce większą sposobność samorealizacji niż życie prywatne. Po K. Marksie, który zredukował heglowskie definicja s.o. do stosunków ekonomicznych (własność i zamiana rynkowa) termin nie był stosowany (zastąpiony poprzez nazwę społeczeństwo). Wrócił do języka polit.
w latach 80. i 90. XX w., podkreślano wówczas konieczność samoorganizowania się obywateli i ograniczenia wpływu państwa na ich życie. Szeroko użytkowany w rozważaniach dot. źródeł, przebiegu i charakteru rozpadu, realnego socjalizmu. W analizach tych (opracowanych poprzez między innymi Komitet Obrony Robotników i "Solidarność") zwracano uwagę na rolę samodzielnych, niezależnych od państwa komunistycznego ( komunizm), organizacji społ. i zawod., w powoływaniu struktur s.o., będących w opozycji w relacji do oficjalnych instytucji komunist. Podkreślano przy tym, Iż stworzenie i trwanie krajów totalitarnych ( totalitaryzm) było możliwe wszędzie tam, gdzie s.o. było słabe. Dlatego także społ. fundamentem państwa demokr. ( demokracja) jest wolne i dobrze zorganizowane s.o. Za s.o. uznaje się takie, gdzie: a) suwerenem władzy jest naród sprawujący ją poprzez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio; b) władza działa w granicach i opierając się na prawa; c) mechanizm źródeł prawa uwzględnia interesy obywateli; d) istnieje prawny mechanizm ochrony praw i wolności obywat.; e) funkcjonują instytucje gwarantujące przestrzeganie praw (na przykład Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich); f) zapewnia się obywatelom sposobność uczestniczenia w życiu społ.; istnieją prawne gwarancje tworzenia organizacji wyrażających interesy obywateli

Czym jest społeczeństwo obywatelskie znaczenie w Słownik S .