środki masowego przekazu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Przekazu Masowego Środki

Definicja Środki Masowego Przekazu: mass media - instytucje, środki masowego komunikowania, masowej informacji i propagandy, które służą przekazywaniu treści licznym odbiorcom. Do ś.m.p. należą: a) wizualne i dźwiękowe środki techn., na przykład płyty gramofonowe i kompaktowe, CD-romy, wideo, kino, prasa, radio, telew., książki i tym podobne; b) instytucje rozpowszechniania informacji na przykład ośrodki radiowe i telew., wydawnictwa prasowe i książkowe, przedsiębiorstwa upowszechniające nagrania muzyczne, filmowe, kasety wideo, CD-romy i tym podobne Ś.m.p. odgrywają szczególną rolę w sferze propagandy, oświaty i wychowania, reklamy, upowszechniania kultury. Kluczowymi zadaniami ś.m.p. w dziedzinie polityki jest zbieranie i upowszechnianie informacji i kształtowanie postaw i zachowań społ., na przykład w momencie kampanii wyborczych. W systemach niedemokratycznych media znajdują się pod kontrolą instytucji władzy. Zasadą jest, że są służebne wobec polityki i traktuje się je jako narzędzie sprawowania władzy. Rozpowszechniane są tylko takie wiadomości, które spełniają oczekiwania rządzących. Granicę działania ś.m.p. ustala cenzura krajów. W demokr. systemach politycznych współistnieją media publiczne i prywatne, co umożliwia względnie wszechstronną, zróżnicowaną i wieloaspektową informację o kwestiach publicznych. Autonomię ś.m.p. zapewniają odpowiednie zabezpieczenia instytucjonalne, na przykład w Polsce Krajowa Porady Radiofonii i Telewizji,
i prawne (ustawa o ś.m.p., ustawa o ochronie zawodu dziennikarza). Gdyż media są źródłem informacji i wyrażania recenzji publicznej, kreują polityków, wpływają na wyniki wyborów i kontrolują działalność władz krajów., ustala się je jako czwartą władzę w kraju. Zagadnieniem swobodnego przepływu informacji zajęła się Narada Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Czym jest środki masowego przekazu znaczenie w Słownik S .