encyklopedia centralizacja co to znaczy

Definicje społeczne C

 • Co to jest Wywiadowcza Agencja Centralna Definicja utworzona Ustawą o Bezpieczeństwie Narodowym w 1947. Odpowiada tylko przed prez. przez Narodową Radę Bezpieczeństwa. Kluczowym zadaniem CIA
 • Co to jest Caudillo Definicja Określano tak dowódców hiszp. oddziałów walczących z Arabami w XIV/XV w., wojsk. dowódców z okresu XIX-wiecznych wojen
 • Co to jest Cło Definicja towarów wwożonych (c. importowe), wywożonych (c. eksportowe) i przewożonych poprzez jego terytorium (c. tranzytowe). C. preferencyjne
 • Co to jest Wyborczy Cenzus Definicja spełnić obywatel, by uzyskać czynne i bierne prawo wyborcze (jest to móc wybierać albo być wybieranym). W najwyższym stopniu
 • Co to jest Certyfikat Definicja instytucję potwierdzający pochodzenie towaru albo kupionych zdolności. Raczej stosuje się go w handlu zagr., przeważnie regulaminy celne
 • Co to jest Von Karl Clausewitz Definicja Popularność przyniosło mu dzieło O wojnie (Vom Kriege, t. 1-3, 1832-34). Starał się w nim dokonać analizy wojny, wychodząc od jej źródeł
 • Co to jest Cefta Definicja zobacz Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Co to jest cztery wolności rynku wewnętrznego Definicja funkcjonowania jednolitego rynku euro. w ramach UE. Są nimi: 1. wolność przepływu towarów - zniesienie barier celnych i ograniczeń
 • Co to jest Vitae Curriculum Definicja Rozróżnia się c.v. chronologiczne i funkcjonalne. C.v. chronologiczne przedstawia listę realizowanych prac w odwróconym porządku
 • Co to jest Czechy Definicja w Europie Środk., powstałe wskutek rozpadu Czechosło-wacji (1992), federacyjnej republiki, gdzie skład wchodziła również obecna Słowacja
 • Co to jest Równowagi Cena Definicja osiągana wtedy, gdy popyt zgłaszany poprzez konsumentów na dobro odpowiada precyzyjnie podaży oferowanej poprzez producentów
 • Co to jest Rynkowa Cena Definicja oscyluje wokół wartości towaru. Zależy od gry popytu i podaży na dane dobro;kraj nie ma na nią bezpośredniego wpływu
 • Co to jest Fidel Ruz Castro Definicja wykształcenia prawnik. Premier Kuby w latach 1959-76, w dalszym ciągu jej prez., naczelny dowódca sił zbrojnych i pierwszy sekretarz Partii
 • Co to jest Wizje Cywilizacyjne Definicja koncepcje i prognozy dalszego rozwoju świata. Próby nasiliły się w 2. poł. XX w. Było to powiązane ze skomplikowaną sytuacją międzynar., a
 • Co to jest Giełdowa Ceduła Definicja giełdy lista kursów papierów wartościowych albo towarów, które są obiektem obrotu giełdowego. Zobacz także tabela giełdowa
 • Co to jest Chrześcijaństwo Definicja liczne i zróżnicowane pod względem doktryny i rytuału odłamy, skupione w ramach kościołów, wyznań, społeczności rel., sekt. Za ich wspólną
 • Co to jest Foederis Casus Definicja sprzymierzone państwa do wywiązania się z przyjętej umowy, na przykład do udzielenia pomocy w ramach układu sojuszniczego napadniętemu
 • Co to jest Winston Churchill Definicja krasomówczych, autor wielu książek, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1953 r. W 1900 r. wybrany do parlamentu z partii unionistów, od
 • Co to jest Problem Cypryjski Definicja ludnością gr. i tur. zamieszkującą wyspę Cypr (78% Greków, 18% Turków). Cypr do 1878 należał do imperium tur., w dalszym ciągu bryt., w
 • Co to jest Nations Of Commonwealth Definicja Wspólnota Narodów). Związek Ogromnej Brytanii i krajów tworzących niegdyś Imperium Brytyjskie z monarchą bryt. na czele. Aktualnie 65
 • Co to jest Koniunkturalny Cykl Definicja regularnych wahań produkcji i zatrudnienia czynników wytwórczych. Przebieg c.k.: najniższy poziom produkcji - depresja, etap ożywienia gosp
 • Co to jest Cesja Definicja wierzyciela na osobę trzecią, co oz-nacza sposobność przeniesienia praw, na przykład do użytkowania jakiejś własności, na osobę trzecią
 • Co to jest Czarnobyl Definicja wypadku w elektrowni atomowej w 1986, którego skutkiem było promieniotwórcze skażenie dużego obszaru Europy. Po raz pierwszy ujawniło to
 • Co to jest Charyzma Definicja określał jednostki obdarowane łaską boską, darem bożym ; zespół cech osobistych jednostki, na przykład łatwość tworzenia porywających idei
 • Co to jest Flow Cash Definicja i bieżących kosztów. Pomaga wyliczyć parametry umożliwiające analizę danego projektu finansowego i jego opłacalność
 • Co to jest Cena Definicja nabywca sprzedającemu za wyrób. To jest wyrażony w pieniądzu nakład pracy i innych czynników produkcji potrzebnych do wytworzenia danego
 • Co to jest Emisyjna Cena Definicja wartościowego ustalana poprzez emitenta. C.e. może odpowiadać rzeczywistej wartości papieru wartościowego. Zobacz także cena nominalna
 • Co to jest Cenzura Definicja jest to książek, gazet, audycji radiowych i telew., nagrań płytowych i wideofonicznych, przedstawień teatralnych i tym podobne, pod kątem
 • Co to jest Consensus Definicja jakiejś kwestii poprzez osoby, ekipy bądź organizacje o różnych poglądach. Osiągany wskutek dyskusji, zwykle wymaga kompromisów; jedna z
 • Co to jest Cenzus Definicja wykształcenie, dorobek) koniecznych do korzystania z pewnych praw albo przywilejów. Wprowadzony w starożytnym Rzymie, gdzie opierając się
 • Co to jest Ofert Tabela Centralna Definicja transakcje zawierane na rynku pozagiełdowym wPolsce. Akcjonariuszami CTO mogą być jedynie te domy maklerskie, które podpisały akt
 • Co to jest Czynsz Definicja pobierane z tytułu wydania najemcy ( dzierżawcy) rzeczy do użytkowania. Przeważnie cz. - zapłata za mieszkanie
 • Co to jest Cohabitation Definicja współrządzenie prezydenta, premiera i parlamentu, gdy prez. reprezentuje inną opcję ideowo-programową i wspierany jest poprzez inne
 • Co to jest Cenodawca Definicja konsument albo producent, który sprzedając albo kupując wpływa na cenę rynkową
 • Co to jest Cenobiorca Definicja konsument albo producent, który sprzedając albo kupując nie wpływa na cenę rynkową
 • Co to jest Cywilizacja Definicja danym okresie hist., uwzględniając poziom kult. materialnej. Parametrem c. jest stopień opanowania poprzez ludzi sił przyrody i sposób ich
 • Co to jest Konflikt Czeczeński Definicja wynikające z pozostawania w granicach republiki ros. po rozpadzie ZSRR. Podbita w XVIII w. i włączona do Rosji w 1859, nigdy nie
 • Co to jest Cudzoziemcy Definicja bezpaństwowcy (apatrydzi) przebywający w regionie państwa, którego nie są obywatelami. Status c. jest regulowany wewn. ustawami, które
 • Co to jest Nominalna Cena Definicja wartościowego ustalona poprzez emitenta. Pomimo to papier może być sprzedawany po innej niż nominalna cenie. Zobacz cena emisyjna
 • Co to jest Władza Czwarta Definicja i recenzji publicznej w życiu polit. państwa. Wywodzi się z monteskiuszowskiej teorii trójpodziału władzy. Cz.w. ma nie mniejsze znaczenie
 • Co to jest Belli Casus Definicja usprawiedliwienie zamiaru podjęcia działań wojennych albo samego faktu rozpoczęcia wojny. Aktualnie prawo międzynar. za legalny przyczyna
 • Co to jest Demokracja Chrześcijańska Definicja państwach euro. w 2 poł. XIX w., skupiony wokół wartości inspirowanych socjalną doktryną Kościoła kat. i zasadami etyki chrześcijaństwa
 • Co to jest Chiny Definicja Renmin Gongheguo) kraj w środk. i wsch. Azji. Pow.: 9 597 520 km2, ludność 1,2 mld, w 92% Chińczycy. Stolica - Pekin. Od zwycięstwa w
 • Co to jest Czek Definicja poprzez prawo, który zawiera polecenie wypłaty z banku oznaczonej stawki pieniężnej, ze środków znajdujących się w tym banku do dyspozycji
 • Co to jest Człowiek Definicja wyróżniająca się najwyższym postępem psychiki i życia społ. i zdolnością do tworzenia kultury. O istocie człowieczeństwa decyduje: pamięć
 • Co to jest Khmerzy Czerwoni Definicja realizujący idee maoizmu. Partyzancka wojna w latach 70. przeciw dyktaturze gen. L. Nola, który zamachem stanu obalił w 1970 księcia N
 • Co to jest Contras Definicja partyzantki walczącej przeciwko rewol. lewicowym władzom w Nikaragui. Po zwycięstwie w 1979 zbrojnego ruchu lewicowego im. Sandino
 • Co to jest Wytwórcze Czynniki Definicja potrzebnych ludziom dóbr i usług. Robota (czynnik ludzki), ziemia i pieniądze to fundamentalne kategorie cz.w., tak zwany impulsy pierwotne
 • Co to jest Polityczny Cel Definicja zmierza poprzez zaplanowane postępowanie; wyobrażenie skutku działania wsferze polit. - rezultatu wzajemnych oddziaływań pomiędzy partiami
 • Co to jest Centralizacja Definicja do podejmowania decyzji w rękach organów centralnych i równoczesne ograniczenie kompetencji niższych szczebli struktury organizacyjnej na

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja CZYM JEST Centralizacja, Cel Polityczny, Czynniki Wytwórcze, Contras, Czerwoni Khmerzy, Człowiek, Czek, Chiny, Chrześcijańska Demokracja, Casus Belli, Czwarta Władza dla obywatela.

Słownik Encyklopedia Centralizacja, Cel Polityczny, Czynniki Wytwórcze, Contras w kraju.