sorel georges co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Georges Sorel

Definicja Sorel Georges: franc. filozof i socjolog, działacz polit. Na podst. obserwacji ruchu związkowego stworzył swoją interpretację ideologii syndykalistycznej (franc. syndicat - związek, również zawodowy), której podst. założeniem był pogląd, że związki zawodowe odegrają decydującą rolę w walce proletariatu
z burżuazją. Swą koncepcję wyłożył w pracy Rozważania o przemocy. Uważał, Iż syndykaty, jako podstawowa forma organizacji klasy robotniczej, powinny doprowadzić do totalnego, rewolucyjnego przewrotu ustroju kapit., ustanawiając socjalistyczne relacje społ., związki zawodowe miały stać się jednocześnie organami władzy polit., gosp. (kierując produkcją i dystrybucją) i kult.-ideol. Istotnym elementem myśli S. była teza, Iż o gotowości do podjęcia walki rozstrzyga mit, jest to ogromna irracjonalna idea, którą należy wpoić masom, by poderwać je do czynu. S. wprawdzie uważał się za ucznia K. Marksa, jednak ostro zwalczał jego teorię państwa dyktatury proletariatu. Idee S. zyskały znaczący oddźwięk we franc. ruchu związkowym.
We Włoszech do myśli S. nawiązywał B. Mussolini, który w faszystowskim systemie korporacyjnym widział urzeczywistnienie syndykalistycznych ideałów

Czym jest Sorel Georges znaczenie w Słownik S .