prawo życia prawo wyborcze co to znaczy

Definicje społeczne P

 • Co znaczy Życia Do Prawo Porównanie nadrzędnym prawem istoty ludzkiej, jego przestrzeganie jest pierwszym i fundamentalnym warunkiem wszelkich innych praw. Zostało zapisane w Ranking
 • Krzyżówka Wyborcze Prawo Dlaczego przysługujących każdemu obywatelowi i ogół zasad regulujących powoływanie wybieralnych organów państwowych i samorządowych (na przykład Co lepsze
 • Co to jest Karne Prawo Jak lepiej wyznaczających nakazy i zakazy postępowania i ustalających zasady odpowiedzialności za przestępstwa i kary grożące za ich popełnienie. P.k Czy warto
 • Słownik Pakt Kiedy stanowiąca wiążące prawo dla sygnatariuszy. Przeważnie dotyczy kwestii współpracy wojsk., sojuszy milit. (Pakt Brukselski, Pakt CENTO Opinie forum
 • Czym jest Zagraniczna Polityka Od czego zależy działalności państwa, mechanizm formułowania i realizacji celów w relacjach międzynarodowych, zespół działań, jakie kraj podejmuje dla Najlepszy
 • Co oznacza Parlament Na czym polega organ państwowy w dziedzinie władzy ustawodawczej wyłoniony w drodze wyborów. P. ukształtował się w Anglii w XII w. W 2. poł. XIV w. doszło Porównaj
 • Tłumaczenie Paszport Różnice uprawniający do przekroczenia granicy państwa i pobytu za granicą i poświadczający obywatelstwo, a również tożsamość danej osoby. W Polsce Wyniki
 • Przykłady Człowieka Prawa Wady i zalety uzasadnienie w prawie naturalnym, współ. są osadzone w systemie norm i wartości moralnych, w procesach społ., ekon. i cywilizacyjnych. Mają Zastosowanie
 • Definicja przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne Podobieństwa przysługujących państwu i jego przedstawicielom na terenie państwa przyjmującego. Uprawnienia te zapewniają niezależność i bezpieczeństwo Ranking
 • Encyklopedia Interwencyjne Prace Czemu pomniejszenia bezrobocia w danym państwie. Rząd zatrudnia wtedy ludzi do czynności związanych przeważnie z rozbudową infrastruktury w danym Co lepsze
 • Jak działa Majątkowy Podatek Co gorsze majątku podatnika, ob-liczany od bogactwa właściciela mierzonego w nieruchomościach, ziemi, biżuterii, dziełach sztuki i tak dalej Czy warto
 • Czy jest Prezydent Porównaj głowa państwa, w systemie prezydencjalnym także szef rządu. P. wyłaniany jest w drodze wyborów powszechnych (na przykład Francja, USA) albo Opinie forum
 • Pojęcie Polityczna Partia Porównanie reprezentująca interesy określonej ekipy społ., zmierza do zdobycia albo utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu Najlepszy
 • Wyjaśnienie Ultraprawicowe Partie Dlaczego programach odwołuje się do nar. tradycji, ruchów faszystowskich ( faszyzm, nazizm), głoszą idee rasizmu, nacjonalizmu i antysemityzmu Porównaj
 • Opis Ekumeniczna Rada Polska Jak lepiej rel. założona w 1945 poprzez niekatol. Kościoły chrześcijańskie. Jej celem jest współpraca w dziedzinie działalności wyznaniowej i społ. Do Wyniki
 • Informacje Polityczny System Polski Kiedy ustroju nawiązują do dorobku demokr. krajów zach. Fundamentalne znaczenie ma formuła zapisana w konstytucji RP, że Polska jest Zastosowanie
 • Znaczenie Fiskalna Polityka Od czego zależy rząd celów związanych z zapewnieniem pełnego zatrudnienia, zapobiegania inflacji i innych celów polityki ekon. przez odpowiednie Ranking
 • Co znaczy Prezydium Na czym polega organ kierowniczy bądź wykonawczy jakiejś instytucji (na przykład Prezydium Sejmu) albo organizacji; 2) ekipa osób powołana do Co lepsze
 • Krzyżówka Prymas Różnice i Anglikańskim arbp (metropolita), który ma pierwszeństwo honorowe, czasem zwierzchność, także prawną, nad innymi biskupami danego państwie Czy warto
 • Co to jest Joseph Pierre Proudhon Wady i zalety socjalizmu, jeden z artystów ruchu anarchistycznego. Przeciwnik kapitalizmu, sposobność jego naprawy upatrywał w programie stopniowych Opinie forum
 • Słownik Servanda Sunt Pacta Podobieństwa relacjach międzynarodowych, potwierdzana w wielu aktach prawa międzynar., począwszy od deklaracji londyńskiej z 1871, Paktu Ligi Narodów Najlepszy
 • Czym jest Budżetowe Prowizorium Czemu zobacz ustawa budżetowa Porównaj
 • Co oznacza Pokoju Dla Partnerstwo Co gorsze NATO z państwami Europy Środkowo-Wschodniej i członkami KBWE zasygnalizowany poprzez sekretarza obrony USA L. Aspina w 1993. Ostateczna Wyniki
 • Tłumaczenie Panarabizm Porównaj polit. stawiający sobie za cel zjednoczenie świata arab. Początki p. pojawiły się w Syrii pod koniec XIX w. w formie ruchu Zastosowanie
 • Przykłady Transferowa Płatność Porównanie spłata zobowiązania przez przekaz środków finansowych dzięki przelewu bankowego Ranking
 • Definicja Prowokacja Dlaczego podstępna działalność, która ma na celu nakłonienie do określonego postępowania. 1. termin występuje w prawie karnym, znaczy lub Co lepsze
 • Encyklopedia Produkt Jak lepiej usług wyprodukowana poprzez określoną liczbę pracowników, w ustalonym czasie (na przykład roku), czyli, na przykład dobra albo usługi Czy warto
 • Jak działa Americana Pax Kiedy sposobność regulowania w XX w. stosunków międzynarodowych poprzez USA. Pojawiło się w momencie II wojny świat., wróciło na przełomie lat 80 Opinie forum
 • Czy jest Prokuratura Od czego zależy powołanych do ochrony praworządności i ścigania przestępstw. Na mocy ustawy z 10 V 1996 w skład p. wchodzą: Prokurator Generalny i Najlepszy
 • Pojęcie Polityczny Program Na czym polega polit. albo ruch społeczno-polityczny zespół postulatów dot. kwestii społ., gosp., ustrojowych i międzynar. P.p. zawiera lista Porównaj
 • Wyjaśnienie Prezydencjalizm Różnice zobacz prezydencki mechanizm Wyniki
 • Opis Polityczny Protest Wady i zalety przeciw podjętym poprzez rywalizujące ośrodki polit. (na przykład partie polit., zw. zawod.) działaniom, które uważane są za niesłuszne. P Zastosowanie
 • Informacje prawa człowieka w Polsce Podobieństwa głownych dokumentów o uniwersalnym charakterze dot. praw człowieka; ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Ranking
 • Znaczenie Bezgotówkowy Pieniądz Czemu zapis na rachunku bankowym należącym do jego właściciela (przedsiębiorstwa, osoby fizycznej Co lepsze
 • Co znaczy Policja Co gorsze formacja przydzielona do ochrony obywateli i do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W Polsce p. działa na mocy Ustawy o Czy warto
 • Krzyżówka Prokurator Porównaj pracownik prokuratury, jego zadaniem jest ściganie przestępstw i występowanie z oskarżeniem przed sądem Opinie forum
 • Co to jest Konserwatywne Partie Porównanie stworzonych na przeł. XIX i XX w. (niezależnie od Francji, gdzie ruch konserwatywny tak zwany gaullizm powstał w latach 50.). Prototypem Najlepszy
 • Słownik Polityczna Podmiotowość Dlaczego społ. i organizacji do podejmowania działań zmierzających do realizacji ich potrzeb i interesów politycznych. P.p. odznacza się świadomym Porównaj
 • Czym jest Rodzinne Prawo Jak lepiej regulujących osobiste i majątkowe relacje wynikające z zawarcia małżeństwa; relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, a również dot. adopcji i Wyniki
 • Co oznacza Poseł Kiedy w Sejmie, wybrany w wyborach ( wybory) powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych w tajnym głosowaniu. P. może zostać obywatel Zastosowanie
 • Tłumaczenie Pożyczka Od czego zależy której strona przekazuje drugiej na własność kapitał albo inne rzeczy zamienne, pod warunkiem zwrotu pieniądzy albo rzeczy w tym samym Ranking
 • Przykłady Gospodarczy Proces Na czym polega związanych z gospodarowaniem, by osiągnąć wyznaczone cele, na przykład: zdobycie nowych rynków, powiększenie produkcji, dotarcie do nowych Co lepsze
 • Definicja Bankowe Prawo Różnice regulujący organizację, zakres funkcjonowania i działalność banków (między innymi w dziedzinie obiegu pieniężnego, udzielania kredytów Czy warto
 • Encyklopedia Stanu Podsekretarz Wady i zalety pełniący funkcję zastępcy ministra (a więc wiceministra), służbowo podporządkowany ministrowi. P.s. powoływany jest na wniosek właściwego Opinie forum
 • Jak działa Pluralizm Podobieństwa życia społ., znaczy poszanowanie odmiennych poglądów polit., ideowych (światopoglądowych), postaw i zachowań obyczajowych, a również Najlepszy
 • Czy jest Własności Prawo Czemu korzystania i rozporządzania rzeczami w granicach ustanowionych przepisami prawa i współżycia społ. Obiektem p.w. mogą być tylko Porównaj
 • Pojęcie Prakseologia Co gorsze tematyka badań nauk. dot. metod związanych z wszelkim celowym ludzkim działaniem (obmyślanie sposobów, dobieranie metod i ocena Wyniki
 • Wyjaśnienie Podaż Porównaj liczba określonego dobra zaoferowanego do sprzedaży w określonym czasie po określonej cenie. Zobacz także prawo podaży Zastosowanie
 • Opis Pośrednik Porównanie osoba prawna albo osoba fizyczna zajmująca się pomocą w sprzedaży albo kupnie towarów, na przykład makler na giełdzie papierów wartościowych Ranking
 • Informacje Pełnomocnik Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej Dlaczego Ministrów uchwałą nr 11 w 1991 z powodu podpisania Układu Europejskiego z Unią Europejską w 1990. Działał w ramach Urzędu Porady Ministrów Co lepsze
 • Znaczenie Przelew Jak lepiej sposób płatności, gdzie bank dokonuje na zlecenie klienta przekazu pieniężnego z jego konta na inne konto. Zobacz także rachunek bankowy Czy warto
 • Co znaczy Finansowe Prawo Kiedy regulujących mechanizm finansowy państwa i niepaństwowych jednostek organizacyjnych (na przykład firm cywilnych, firm akcyjnych i tym Opinie forum
 • Krzyżówka Przysposobienie Od czego zależy rodziny i ustanowienie więzi prawnych, jakie istnieją pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinie naturalnej. O p. orzeka sąd dla rodziny Najlepszy
 • Co to jest Grata Non Persona Na czym polega dyplomacji przy akredytacji dyplomatów albo w okresie ich służby, gdy rząd przyjmujący uzna, że dyplomata przekroczył swe prawa. Wiąże się Porównaj
 • Słownik proces decyzyjny we Wspólnotach Europejskich Różnice ramach UE. Kształtował się pośrodku rozwoju integracji europejskiej. Obejmuje 3 fazy - inicjatywę, opinię i decyzję. Biorą w nim udział Wyniki
 • Czym jest Patent Wady i zalety prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Otrzymywany po wpisaniu do rejestru patentowego po uprzednim złożeniu Zastosowanie
 • Co oznacza Ucznia Prawa Podobieństwa regulaminów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia i regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z Ranking
 • Tłumaczenie Pracy Podział Czemu sposób produkcji danego dobra, opierający na podziale na sporą liczba pojedynczych prostych operacji. Za każdą z tych operacji Co lepsze
 • Przykłady Prawica Co gorsze ustalenie ruchów i partii polit. o tendencjach zachowawczych. Termin wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej (1789), kiedy to w Czy warto
 • Definicja Permanencja Porównaj jakiegoś organu państwa. Może on podjąć obrady w każdej chwili na mocy własnej decyzji lub decyzji swoich wewn. organów (tak zwany Opinie forum
 • Encyklopedia Nauki Do Prawo Porównanie społecznych i ekon. P.d.n. zapisane jest między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Fundamentalnych Praw i Wolności Najlepszy
 • Jak działa Postawa Dlaczego osobowości - względnie stała gotowość jednostki do reagowania w określony sposób (na przykład sympatia, wrogość, współpraca, zamiana myśli Porównaj
 • Czy jest Popyt Jak lepiej taka liczba określonego dobra, którą nabywcy mogą kupić po ustalonej cenie. Zobacz prawo popytu Wyniki
 • Pojęcie Reżim Gabinetowy Parlamentarno Kiedy zobacz parlamentaryzm Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Wyborczy Przymus Od czego zależy poprzez kraj środki oddziaływania (na przykład przez kary pieniężne) na obywateli, mają na celu nakłonienie ich do wzięcia udziału w Ranking
 • Opis Humanitarna Pomoc Na czym polega żywiołowych i różnego typu konfliktów zbrojnych, zamieszek. W relacjach międzynarodowych klasyfikuje tę kwestię prawo humanitarne Co lepsze
 • Informacje Pełnoletniość Różnice fizycznej wynikająca z określonego wieku. W Polsce obywatel osiąga p. z chwilą ukończenia 18 lat. Przedtem może uzyskać p. tylko kobieta Czy warto
 • Znaczenie Rewolucja Permanentna Wady i zalety Trockiego, stanowi obiekt doktryny trockizmu. Teoria miała dla niego 3 znaczenia: rewolucja socjalist. jest bezpośrednią konsekwencją Opinie forum
 • Co znaczy Prywatyzacji Powszechnej Program Podobieństwa prywatyzacji przedsiębiorstw krajów. i ich zmiana na firmy akcyjne, których udziałowcami mają zostać wszyscy dorośli obywatele Polski Najlepszy
 • Krzyżówka prawo do poszanowania życia prywatnego Czemu Europejskiej Komisji Praw Człowieka, każda jednostka może żyć zgodnie ze własną wolą. Z interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Porównaj
 • Co to jest Protestantyzm Co gorsze wspólnoty rel. zach. chrześcijaństwa wywodzące się z reformacji w XVI w. i wspólnoty niezależne od katolicyzmu albo prawosławia. Kluczowymi Wyniki
 • Słownik Europejski Parlament Porównaj państw wchodzących w skład UE. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych krajów. Już w Traktacie Rzymskim zakładano jednak Zastosowanie
 • Czym jest Vilfredo Pareto Porównanie artysta teorii krążenia elit ( elit teoria). Od 1923 senator. Kluczowym elementem jego socjologii była teoria irracjonalności działań Ranking
 • Co oznacza Propaganda Dlaczego jednostkę, zbiorowość) przez systematyczne rozpowszechnianie ustalonych poglądów, idei, haseł dzięki środków perswazji intelektualnej i Co lepsze
 • Tłumaczenie Człowieka Praw Pakty Jak lepiej zobacz: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Czy warto
 • Przykłady Prawa Państwo Kiedy konstytucyjne, gdzie wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej a obywatelami i ich organizacjami są ściśle określone poprzez Opinie forum
 • Definicja Zasady Procesowe Od czego zależy zobacz zasady wymiaru sprawiedliwości Najlepszy
 • Encyklopedia Polemologia Na czym polega poznanie istoty wojny - źródeł, systemów, charakteru konfliktów zbrojnych, rodzaj orientacji badawczej w ramach badań na pokojem. Jej Porównaj
 • Jak działa Powietrzna Przestrzeń Różnice rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa bądź nad morzem otwartym i nad terytoriami nie podlegającymi żadnemu Wyniki
 • Czy jest Panafrykanizm Wady i zalety działaczy polit., będący wyrazem dążenia do emancypacji, jedności i solidarności całego kontynentu. Początki p. sięgają końca XIX w Zastosowanie
 • Pojęcie Wyborcza Komisja Państwowa Podobieństwa powołany w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP i do organów Ranking
 • Wyjaśnienie Populizm Czemu społ. głosząca chwytliwe, łatwo trafiające do przekonania hasła polit., ekonom. i społ., mające na celu zjednanie poparcia społ. i zdobycie Co lepsze
 • Opis Vat Podatek Co gorsze naliczany przy każdorazowej sprzedaży towaru albo świadczenia usługi w regionie danego państwie, a również przy imporcie i eksporcie Czy warto
 • Informacje Praca Porównaj każdy sposób, w jaki ludzka energia, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, jest używana do osiągnięcia konkretnego celu Opinie forum
 • Znaczenie Pracodawca Porównanie prawna albo inna jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników przez wzgląd na prowadzoną poprzez siebie działalnością gospodarczą Najlepszy
 • Co znaczy Pasywa Dlaczego wobec wierzycieli, wszystkie rachunki, które spółka ma do zapłacenia, weksle, pożyczki, kredyty i tak dalej, a również pieniądze spółki. P Porównaj
 • Krzyżówka Powiat Jak lepiej związany z organizacją sądów ziemskich. W latach 1918-39 jednostka terytorialna, złożona z gromad i gmin, wchodziła w skład województwa. Do Wyniki
 • Co to jest Protektorat Kiedy poprzez jakieś kraj; państwo zachowujący swe wybrane instytucje, rząd i adm., lecz znajdujący się pod kontrolą obcego państwa, kierującego Zastosowanie
 • Słownik Prawomocność Od czego zależy orzeczeń sądowych; p. uzyskuje to, co nie może być zaskarżone w drodze zwyczajnych środków odwoławczych na przykład apelacji czy kasacji Ranking
 • Czym jest Prerogatywne Państwo Na czym polega niedemokratyczne kraj, gdzie władza nie dopuszcza do stosowania ograniczających ją norm prawnych. P.p. jest przeciwieństwem p. prawa Co lepsze
 • Co oznacza Polityki Podmiot Różnice podejmuje działania zmierzające do realizacji potrzeb, wartości i interesów poprzez sprawowanie bądź współsprawowanie władzy politycznej Czy warto
 • Tłumaczenie Przestępstwo Wady i zalety niebezpieczny, zakazany pod groźbą kary. Pol. kodeks postępowania karnego dzieli p. na: zbrodnie i występki (kryterium wysokości kary); p Opinie forum
 • Przykłady Wyborczy Program Podobieństwa zjazd delegatów partii polit. biorącej udział w wyborach, zawiera kluczowe jej cele i zamierzenia. W p.w. zawarte są oceny sytuacji wewn Najlepszy
 • Definicja Premia Czemu wyróżnienie za dobrze wykonaną pracę, przeważnie w formie pieniężnej. Może stanowić ruchomą część płacy i być wypłacana pracownikowi po Porównaj
 • Encyklopedia Polityczny Pluralizm Co gorsze demokrat. mechanizmu politycznego, gdzie w walce wyborczej i w sprawowaniu władzy konkurują partie polit. O rzeczywistym p.p. można mówić Wyniki
 • Jak działa Podaży Prawo Porównaj wysokością ceny a wielkością podaży, zakładając, Iż nic w otoczeniu nie ulegnie zmianie. Jeśli cena jakiegoś dobra spada, producenci będą Zastosowanie
 • Czy jest Międzynarodowego Prawa Podmioty Porównanie międzynar., którzy posiadają umiejętność prawną, mogą spowodować konsekwencje prawne poprzez swoje działanie, na przykład utrzymywać Ranking
 • Pojęcie Perswazja Dlaczego nakłonić, przekonać) sposób w retoryce polegająca na tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, co do których Co lepsze
 • Wyjaśnienie Rp Prezydent Jak lepiej organ państwa w dziedzinie władzy wykonawczej. Odpowiednio z Konstytucją najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant Czy warto
 • Opis Ekonomiczna Potrzeba Kiedy usługi odczuwany poprzez daną osobę albo społeczeństwo; to, co jest nam potrzebne w znaczeniu rzeczowym (chleb, mieszkanie) albo Opinie forum
 • Informacje Walutowy Kurs Płynny Od czego zależy waha się pod wpływem zmian popytu na daną walutę w relacji do jej podaży, rozmiar tych zmian nie jest z góry ustalana poprzez władze Najlepszy
 • Znaczenie Finansowa Płynność Na czym polega regulowania zobowiązań finansowych, takich jak zobowiązania wobec dostawców, budżetu, spłaty kredytów czy rat. Zobacz także cash flow Porównaj
 • Co znaczy Brutto Krajowy Produkt Różnice wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług przydzielonych do konsumpcji finalnej (nie używanych w dalszym procesie produkcji) produkowanych w Wyniki
 • Krzyżówka Pieniądz Wady i zalety wymianę dóbr i usług. Ma 4 fundamentalne funkcje, stosowany jest jako: 1. środek zamiany - likwiduje niedogodności zamiany barterowej, a Zastosowanie
 • Co to jest Prezes Narodowego Banku Polskiego Podobieństwa Banku Polskiego w okolicy Porady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odpowiednio z Konstytucją Prezes NBP powoływany Ranking
 • Słownik Plebiscyt Czemu powszechne głosowanie ludności danego państwa albo jakiegoś terytorium, mające na celu ustalenie przynależności tego terytorium do jednego Co lepsze
 • Czym jest Akcji Poboru Prawo Co gorsze nabycia, przy rozszerzeniu kapitału firmy, nowych akcji. Przeważnie p.p.a. ujmowane jest proporcjonalnie - posiadając jedną akcję starą Czy warto
 • Co oznacza Papież Porównaj głowa Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Rzymu, wybierany na konklawe poprzez kardynałów Opinie forum
 • Tłumaczenie Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu Porównanie Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązuje od 1994. Wg jego postanowień pośrodku 15 lat powinny być zniesione cła i Najlepszy
 • Przykłady Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Dlaczego Zebranie Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tak zwany miękkie prawo nie mogła mieć innych konsekwencji poza ustanowieniem polit.-moralnego Porównaj
 • Definicja Państwowe Przedsiębiorstwo Jak lepiej samofinansujący się podmiot gosp. stworzony i nadzorowany poprzez naczelne organy adm. państwowej, terenowe organy adm. Krajów. albo Wyniki
 • Encyklopedia Socjaldemokratyczne Partie Kiedy partii powstała na przeł. XIX i XX w. Pierwszą była założona w 1869 niem. Socjaldemokratyczna Partia Robotników. Po II wojnie świat. część Zastosowanie
 • Jak działa Lombardowa Pożyczka Od czego zależy pożyczka udzielana pod zastaw towarów albo papierów wartościowych należących do osoby ubiegającej się o pożyczkę (pożyczkobiorcy Ranking
 • Czy jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Na czym polega inicjatywy rządów Polski i Niemiec w 1991. Celem jej jest wspieranie wzajemnego poznawania, zrozumienia, ścisłego współdziałania młodzieży Co lepsze
 • Pojęcie Podatek Różnice nieodpłatne świadczenie pieniężne wynikające z odpowiednich regulacji prawnych ( ustaw albo rozporządzeń), pobierane poprzez kraj albo/i Czy warto
 • Wyjaśnienie Pracobiorca Wady i zalety każdy podejmujący pracę w jednostce organizacyjnej, która prowadzi działalność gosp., w zakładach budżetowych i jednostkach budżetowych Opinie forum
 • Opis Podatku Płatnik Podobieństwa prawna, która zobowiązana jest do uiszczenia podatku z płacy innej osoby (podatnika). Na przykład każda spółka zobowiązana jest wpłacić Najlepszy
 • Informacje Partykularyzm Czemu niektórych części państwie od reszty państwa, by zapewnić sobie realizację własnych interesów bezwzględnie na dobro ogółu. Dążenia tego Porównaj
 • Znaczenie Kosmiczna Przestrzeń Co gorsze prawnomiędzynarodowej, przez wzgląd na pojawieniem się możliwości badań i wykorzystywania jej poprzez państwa. Pierwsze kroki w tej Wyniki
 • Co znaczy Pucz Porównaj opracowany poprzez spiskowców, którzy dążą do przejęcia zwierzchnictwa nad krajem, przeważnie określając ten stan jako przejściowy. P. to Zastosowanie
 • Krzyżówka Protekcjonizm Porównanie ekonomiczna państwa polegająca na wykorzystaniu ustalonych działań w celu ochrony własnego rynku przed zagraniczną konkurencją. Typowym Ranking
 • Co to jest Vi Paweł Dlaczego papież od 1963. W czasie swego pontyfikatu kontynuował politykę Jana XXIII. Popierał ekumenizm, doprowadzając do poprawy stosunków z Co lepsze
 • Słownik Problem Palestyński Jak lepiej problemów międzynar. po II wojnie świat. związany z podzieleniem w 1948 Palestyny pomiędzy nar. arab. i żyd. Utworzenie Izraela, do którego Czy warto
 • Czym jest Leon Petrażycki Kiedy twórcę psychologicznej teorii prawa. Rozróżniane do chwili obecnej przeżycia psychiczne: poznanie, wola i uczucie uzupełnił o emocje Opinie forum
 • Co oznacza Prywatne Przedsiębiorstwo Od czego zależy celem jest dostarczanie dóbr i usług potencjalnym nabywcom i maksymalizacja zysku. Ponadto musi ono się znajdować w rękach prywatnych, a Najlepszy
 • Tłumaczenie Poręczenie Na czym polega wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał go w terminie. Poręczycielem jest ten, kto poręczył za Porównaj
 • Przykłady Premier Różnice gabinetu), odpowiada za realizację jego funkcji wykonawczych. P. w parlamentarno-gabinetowych reżimach opartych na istnieniu dwu albo Wyniki
 • Definicja Poliarchia Wady i zalety reżimu politycznego, który wprawdzie nie gwarantuje realizacji woli większości obywateli, lecz zapobiega zdobyciu władzy poprzez wąską Zastosowanie
 • Encyklopedia Społeczna Pozycja Podobieństwa jednostki w strukturze ekipy społ.; z p.s. powiązane są prawa i wymagania, zespół ustalonych ról socjalnych, jakie jednostka może pełnić w Ranking
 • Jak działa Międzynarodowe Prawo Czemu relacje pomiędzy krajami i innymi podmiotami prawa międzynar. na przykład organizacjami międzynarodowymi, Stolicą Apostolską. Początki Co lepsze
 • Czy jest Przychód Co gorsze poprzez osobę fizyczną albo osobę prawną w ustalonym okresie czasu. P. może być rezultatem działalności gospodarczej, pracy najemnej Czy warto
 • Pojęcie Prawosławie Porównaj gałęzi chrześcijaństwa; doktryna, liturgia i organizacja wsch. kościołów chrześcijańskich, które oderwały się wskutek schizmy (1054) i Opinie forum
 • Wyjaśnienie Przedsiębiorstwo Porównanie materialnych i niematerialnych, przydzielonych do realizacji ustalonych działań gosp., obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład, a w Najlepszy
 • Opis prawa i wolności obywatelskie Dlaczego jednostce danego państwa. Ich gwarancją jest nabycie obywatelstwa. P. i w.o. chronią w najwyższym stopniu ważne interesy jednostki i Porównaj
 • Informacje Podatnik Jak lepiej każda osoba fizyczna albo osoba prawna, która płaci podatki od dochodu. Zobacz także płatnik Wyniki
 • Znaczenie Akcyzowy Podatek Kiedy sprzedaż danego produktu, przeważnie na dobra konsumpcyjne typu papierosy, alkohol, benzyna, po to by zmniejszyć ich konsumpcję. Podatkowi Zastosowanie
 • Co znaczy Zatrudnienie Pełne Od czego zależy przypadek, gdzie wszyscy uprawnieni i chętni do pracy mogą znaleźć zatrudnienie. Zobacz także bezrobocie Ranking
 • Krzyżówka Płaca Na czym polega płaca za pracę, kolokwialnie może być różnie nazywana, na przykład żołd, pensja, pobory, gaża Co lepsze
 • Co to jest Panamerykanizm Różnice najpierw XIX w., w czasie walk narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej przeciw hiszp. panowaniu. Pierwszym krokiem był Panamski Kongres Czy warto
 • Słownik Państwo Wady i zalety zamieszkującego określone terytorium, posiadająca suwerenną władzę i dysponująca aparatem przymusu. Najstarsza pojęcie p. została Opinie forum
 • Czym jest Półfabrykat Podobieństwa produkcji, które nie może być wykorzystane w konsumpcji, gdyż zostało wykonane po to, by posłużyło w następnym procesie produkcyjnym Najlepszy
 • Co oznacza Inwestycyjny Portfel Czemu finansowych tak, by mogły w w najwyższym stopniu najlepszy sposób służyć do osiągnięcia wybranego poprzez inwestora celu. Instrumentami Porównaj
 • Tłumaczenie Panslawizm Co gorsze ros. w XIX i najpierw XX w., głosił potrzebę jedności ludów słowiańskich, lecz pod panowaniem Rosji. Służyła biznesom imperium ros Wyniki
 • Przykłady Plutokracja Porównaj się z najbogatszych ludzi, powstająca wskutek nierównomiernego bogacenia się, z wyjątkiem ich pochodzenia. P. przeciwstawia się Zastosowanie
 • Definicja Przetarg Porównanie gdzie wszyscy chętni mogą złożyć ofertę na zakup, dzierżawę, wynajem albo wykonanie określonej usługi. Ogłaszający przetarg może dlatego Ranking
 • Encyklopedia Administracyjne Prawo Dlaczego działalność i organizację administracji publicznej i mechanizm wykonywania poprzez nią funkcji kierowania i zarządzania (administrowania Co lepsze
 • Jak działa Prywatyzacja Jak lepiej przedsiębiorstwa państwowego poprzez przekazanie jego majątku osobom prywatnym. Istnieją 3 metody p.: 1. kapitałowa - przekształcenie Czy warto
 • Czy jest Parlamentaryzm Kiedy odpowiednio z koncepcją podziału władz, parlament odgrywa rolę ustawodawcy i sprawuje kontrolę nad rządem. Współ. ukształtowała się Opinie forum
 • Pojęcie Natury Prawo Od czego zależy obowiązujących norm życia społ. wynikających z istoty albo natury człowieka. Do p.n. należą prawo do życia, wolności i własności. P.n Najlepszy
 • Wyjaśnienie Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Na czym polega zobacz spółdzielnia Porównaj
 • Opis Senatu Prezydium Różnice go Marszałek Senatu i 3 wicemarszałkowie wybrani na pierwszym posiedzeniu Senatu. Do zadań PS należy: 1. ustalanie ogólnych planów pracy Wyniki
 • Informacje Wartościowy Papier Wady i zalety określone prawo majątkowe, przeważnie należności pieniężne, p.w. są na przykład: czeki, weksle i obligacje i uprawnienia do własności Zastosowanie
 • Znaczenie Paryska Karta Nowej Europy Podobieństwa szczycie paryskim szefów krajów i rządów KBWE, drugi po Akcie Końcowym KBWE przyjęty w ramach KBWE. Jest ona wyrazem optymizmu Ranking
 • Co znaczy System Prezydencki Czemu a rządem, gdzie prezydent jest zarazem szefem rządu. W klasycznej formie p.s. występuje w Stanach Zjed. Prez. i parlament powoływani są w Co lepsze
 • Krzyżówka Autorskie Prawo Co gorsze zobacz prawo cywilne Czy warto
 • Co to jest Ekonomiczna Polityka Porównaj przychodów i kosztów państwa i poziomem podaży pieniądza na rynku, by móc zapewnić utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia Opinie forum
 • Słownik Potrzeba Porównanie poprzez jednostkę brak czegoś na przykład człowiek potrzebuje pokarmu, co znaczy, Iż może żyć tylko wtedy, gdy ma co jeść. Liczba potrzeb Najlepszy
 • Czym jest Polonia Dlaczego mieszkających stale poza granicami Polski, z wyjątkiem miejsca urodzenia albo obywatelstwa, zachowujących poczucie łączności duchowej i Porównaj
 • Co oznacza Komunistyczne Partie Jak lepiej wyodrębnionych z ruchu socjalist. w 2. dekadzie XX w. Pierwszą reprezentację w parlamencie zdobyły w latach 30. Po II wojnie świat. p.k Wyniki
 • Tłumaczenie Polityka Kiedy gr. słów: politikě (tchně) - sztuka rządzenia krajem i politea - organizacja społ. pozostająca pod określoną władzą, w pierwszej Zastosowanie
 • Przykłady Polityczne Panowanie Od czego zależy przewaga interesów jednej ekipy nad interesami innej ekipy. Znaczy to, Iż istnieje faktyczne prawdopodobieństwo, Iż ten podmiot, który ma Ranking
 • Definicja Prewencja Na czym polega przestępstwom. P. użytkowana jest jako jeden ze środków walki z przestępczością. Formy p.: ogólna (generalna) - wpływ na społ. i Co lepsze
 • Encyklopedia Przemysł Różnice wytwarzających dobra. P. dzieli się na: wydobywczy - dostarcza surowców wydobywając je albo uprawiając (górnictwo, rolnictwo); przetwórczy Czy warto
 • Jak działa Patriotyzm Wady i zalety ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego państwie powyżej interesy partykularne ( partykularyzm Opinie forum
 • Czy jest Przemyt Podobieństwa władz przeprowadzenie poprzez granicę państwa dóbr albo osób. P. na sporą skalę w Polsce związany jest przeważnie z handlem samochodami i Najlepszy
 • Pojęcie Phare Czemu Europy Środk. i Wsch. wykonywany poprzez Unię Europejską. Początkowo w 1989 obejmował Polskę i Węgry, aktualnie 11 krajów. Jego celem jest Porównaj
 • Wyjaśnienie Informacji Do Prawo Co gorsze i wolności obywatelskich, usankcjonowane szeregiem dokumentów międzyn. w tym między innymi: w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Wyniki
 • Opis Prowizja Porównaj przezorność, zapobiegawczość) - płaca pobierane poprzez instytucję, osobę prawną albo osobę fizyczną za pomoc w zawarciu transakcji Zastosowanie
 • Informacje Prawybory Porównanie użytkowana w stanach zjednoczonych ameryki, ma na celu wyłonienie w drodze bezpośredniego głosowania członków i sympatyków danej partii Ranking
 • Znaczenie Akord Na Praca Dlaczego robota, gdzie płaca mierzone jest ilością wykonywanej produkcji albo stopniem wykonania norm pracy Co lepsze
 • Co znaczy Dziecka Prawa Jak lepiej praw człowieka. Regulacje w tej mierze znajdują się w prawie wewn. krajów i w prawie międzynar. Start dała im Deklaracja Praw Dziecka ONZ z Czy warto
 • Krzyżówka polityki szczegółowe Unii Europejskiej Kiedy Wspólnoty Europejskie, dały krajom członkowskim podstawy do podjęcia wspólnych działań. W ten sposób wykształciło się sporo szczegółowych Opinie forum
 • Co to jest Promulgacja Od czego zależy innego aktu prawnego ( akt normatywny) w urzędowym organie prasowym. To jest warunek wejścia w życie aktu. W Polsce organami Najlepszy
 • Słownik Prezes Najwyższej Izby Kontroli Na czym polega przed Sejmem za pracę i działalność Izby. Odpowiednio z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu RP powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu Porównaj
 • Czym jest Przemoc Różnice fizycznej w relacji do jakiejś osoby, na przykład eksmisja z mieszkania, czasowe aresztowanie, wykorzystanie kary pozbawienia wolności Wyniki
 • Co oznacza Relations Public Wady i zalety kształtowaniem recenzji publicznej poprzez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i tym podobne Pozytywne ułożenie stosunków z Zastosowanie
 • Tłumaczenie Politeja Podobieństwa Arystotelesa forma ustroju politycznego. Opierając się na analizy znanych ustrojów, takich jak: monarchia, tyrania, arystokracja Ranking
 • Przykłady Budżetowe Prawo Czemu regulujący funkcjonowanie budżetu państwa. P.b. w sensie ścisłym normuje ramy budżetu państwa, jego strukturę i zasady przygotowania Co lepsze
 • Definicja Współpracy Rada Północnoatlantycka Co gorsze członkowskich NATO z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Mechanizm ten zaczął się w latach 90., gdy szczyt londyński NATO zaprosił Czy warto
 • Encyklopedia Dochodowy Podatek Porównaj osoby prawnej albo osoby fizycznej. Kwota podatku od osób prawnych jest stała, z wyjątkiem dochodów (podatek proporcjonalny), u osób Opinie forum
 • Jak działa Prawo Porównanie reguł postępowania ustanowionych albo uznanych poprzez kraj, których realizacja zagwarantowana jest przymusem użytkowanym poprzez Najlepszy
 • Czy jest Panislamizm Dlaczego się w XIX w. wyzwoleniem ludów - wyznawców islamu spod władzy euro. mocarstw. Po II wojnie świat. obejmował państwa arab. walczące z Porównaj
 • Pojęcie Wolności Do Prawo Jak lepiej wolności poprzez aresztowanie albo w jakikolwiek inny sposób bez odpowiedniej podstawy prawnej. Prawo to usankcjonowane jest w wielu Wyniki
 • Wyjaśnienie Cywilne Prawo Kiedy regulujących relacje majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi albo osobami prawnymi. Należą do nich kwestie powstające między innymi z tytułu Zastosowanie
 • Opis Monetarna Polityka Od czego zależy bank centralny celów związanych z zapewnieniem pełnego zatrudnienia i zapobiegania inflacji i innych celów polityki ekon. przez kreowanie Ranking
 • Informacje Liberalne Partie Na czym polega XIX i XX w., program oparty na liberalizmie. Partie te odegrały ważną rolę w promowaniu demokrat. zasad gry polit., upowszechnieniu prawa Co lepsze
 • Znaczenie Brutto Narodowy Produkt Różnice wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług przydzielonych do konsumpcji finalnej (nie używanych w dalszym procesie produkcji) produkowanych w Czy warto
 • Co znaczy Popytu Prawo Wady i zalety wysokością ceny a wielkością popytu, zakładając, Iż nic w otoczeniu nie ulegnie zmianie. Jeśli więc cena jakiegoś dobra spada, będzie ono Opinie forum
 • Krzyżówka Sporów Rozwiązywanie Pokojowe Podobieństwa międzynar., która wyklucza rozwiązywanie sporów poprzez użycie siły. Pokojowymi metodami są środki dypl., na przykład rokowania, mediacje Najlepszy
 • Co to jest Sejmu Prezydium Czemu jest z Marszałka Sejmu i wicemarszałków. Pracami PS kieruje marszałek, którego może zastępować jeden z wicemarszałków. Zakres kompetencji Porównaj
 • Słownik Konstytucyjne Prawo Co gorsze regulujących fundamentalne zasady ustroju polit. (na przykład podział władzy), społ. (samorządność) i gosp. państwa (na przykład ochrona Wyniki
 • Czym jest Region Pacyfiku Porównaj basenu Pacyfiku, obejmujące Azję Wsch. i oba kontynenty amer. Właściwością wyróżniającą tego regionu jest postęp gosp., widoczny z końcem Zastosowanie
 • Co oznacza Pit Porównanie zobacz osobisty podatek dochodowy Ranking
 • Tłumaczenie Złota Parytet Dlaczego na ustawy, rozporządzenia rządu albo innego aktu normatywnego, zawartość czystego złota w danej jednostce pieniężnej. P.z. jest podst Co lepsze
 • Przykłady Dobrobytu Państwo Jak lepiej koncepcja państwa i społ. głoszona zwł. po II wojnie świat. w wysoko uprzemysłowionych państwach zach. Zakłada, Iż zadaniem państwa jest Czy warto
 • Definicja Preambuła Kiedy normatywnego, zazwyczaj o polit. charakterze, na przykład do konstytucji czy umowy międzynarodowej. Umieszczana pomiędzy tytułem a Opinie forum
 • Encyklopedia Ministrów Rady Prezes Od czego zależy Konstytucją RP kierownik Porady Ministrów (rządu), koordynator i kontroler prac poszczególnych ministrów. PRM zapewnia wykonywanie polityki Najlepszy
 • Jak działa Promocja Na czym polega spółki, która ma na celu zdobycie miejsca na rynku i znalezienia nowych, potencjalnych nabywców danego produktu. Metody p. bywają różne Porównaj
 • Czy jest Obrony Do Prawo Różnice wymiaru sprawiedliwości umożliwiająca oskarżonemu prawo osobistego uczestniczenia w rozprawie, wykazania swej niewinności i wskazania w Wyniki
 • Pojęcie Władz Podział Wady i zalety ustrojowych państwa demokratycznego, polegająca na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zadaniem władzy ustawodawczej Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Rp Zagraniczna Polityka Podobieństwa polit. 1989, ustala ją polska racja stanu. Podst. cele p.z. w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian polit. w parlamencie i rządzie Ranking
 • Opis Pacyfizm Czemu likwidacji albo ograniczenia wojen i zapewnienia trwałego pokoju; ruch społ.-polit. propagujący ideę p. i dążący do jej realizacji. Nie to Co lepsze
 • Informacje Pugwash Co gorsze spraw Edukacji i Problemów Światowych. Idea ta zrodziła się z inicjatywy B. Russella, A. Einsteina i in. znakomitych uczonych, którzy Czy warto
 • Znaczenie Pentagonale Porównaj zobacz Inicjatywa Środkowoeuropejska Opinie forum
 • Co znaczy Polityczne Przywództwo Porównanie która dzięki swoim zdolnościom kierowniczym wywiera zdecydowany wpływ na działalność struktur polit. (na przykład kraj, partie polit Najlepszy
 • Krzyżówka Publicity Dlaczego przeważnie poprzez środki masowego przekazu, ma to nadać jakiemuś wydarzeniu społ., polit. czy artystycznemu znaczący rozgłos albo wywołać Porównaj
 • Co to jest Generalny Prokurator Jak lepiej kieruje jej działalnością, wydaje w tym zakresie zarządzenia, wytyczne i polecenia. Funkcje PG sprawuje min. sprawiedliwości. Na wniosek PG Wyniki
 • Słownik Łaski Prawo Kiedy złagodzenie kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym. W Polsce p.ł. przysługuje na mocy konstytucji, Prezydentowi PR. Nie stosuje się Zastosowanie
 • Czym jest Gospodarczy Podmiot Od czego zależy prawna prowadząca działalność gospodarczą, na przykład wytwórczą, handlową albo usługową. P.g. mogą być spółki jednoosobowe Ranking
 • Co oznacza Pierestrojka Na czym polega przemian w systemie ZSRR zainicjowany poprzez M. Gorbaczowa w 1985. P. rozpoczęła mechanizm polit. składający się z takich przedmiotów, jak Co lepsze
 • Tłumaczenie Pragmatyzm Różnice w. w stanach zjednoczonych ameryki kierunek filozof., który za kryterium prawdy przyjmuje użyteczność, skuteczność, sposobność praktycznego Czy warto
 • Przykłady Mózgów Pranie Wady i zalety natrętnego wypytywania połączona z przekonywaniem. Ma na celu początkowo osłabienie a w dalszym ciągu zniszczenie dotychczasowych poglądów Opinie forum
 • Definicja Platon Podobieństwa Artysta koncepcji państwa idealnego. W 389 przed naszą erą założył w gaju Akademosa Akademię Platońską. Najwybitniejszym jego uczniem był Najlepszy
 • Encyklopedia Politologia Czemu polityce, zajmująca się analizą zjawisk i mechanizmów polit. Początków p. można się doszukiwać już w starożytnej Grecji, na przykład w Porównaj
 • Jak działa Petycja Co gorsze albo prośba skierowana do urzędu, władz albo osoby na wyższym stanowisku, wznoszona normalnie poprzez grupę osób, które ją podpisują Wyniki
 • Czy jest Chadeckie Partie Porównaj zobacz chrześcijańska demokracja Zastosowanie
 • Pojęcie Praworządność Porównanie zobowiązująca organy państwa do ścisłego przestrzegania prawa i działania odpowiednio z normą prawną. P. jest powszechnie uznaną zasadą we Ranking
 • Wyjaśnienie Wyborczy System Proporcjonalny Dlaczego zobacz mechanizm wyborczy Co lepsze
 • Opis Polityk Jak lepiej każdy, kto uczestniczy w działaniach zorganizowanych i usankcjonowanych poprzez kraj (na przykład posłowie w parlamencie, dyplomaci Czy warto
 • Informacje Raimund Karl Popper Kiedy totalitaryzmu i teoretyk społeczeństwa otwartego. Sławę zdobył dzięki dwóm książkom Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (wyd. pol. 1993 Opinie forum
 • Znaczenie Akcji Kurs Płynny Od czego zależy zobacz mechanizm notowań ciągłych Najlepszy
 • Co znaczy Wspólnotowe Prawo Na czym polega Ich źródłem są traktaty tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie: Traktat Paryski (1951) o utworzeniu Porównaj
 • Krzyżówka Pokój Różnice wojny. Aktualnie p. to równouprawnienie nar., poszanowanie ich praw do samostanowienia, powstanie warunków społ.-ekon., które umożliwią Wyniki
 • Co to jest Precedens Wady i zalety kwestie albo zjawisko, które służy jako uzasadnienie do podjęcia odpowiedniej decyzji. W prawie p. to orzeczenie parlamentu (p Zastosowanie

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Precedens co znaczy pokój krzyżówka Prawo Wspólnotowe co to jest płynny kurs akcji słownik Popper Karl Raimund czym jest polityk co oznacza proporcjonalny. dla obywatela.

Słownik Prawo do życia co znaczy prawo wyborcze krzyżówka prawo karne co to w kraju.