podaż prowizja płatność co to znaczy

Definicje społeczne P

 • Co to jest Przestępstwo Definicja zakazany pod groźbą kary. Pol. kodeks postępowania karnego dzieli p. na: zbrodnie i występki (kryterium wysokości kary); p. umyślne - gdy
 • Co to jest Prezydent Definicja państwa, w systemie prezydencjalnym także szef rządu. P. wyłaniany jest w drodze wyborów powszechnych (na przykład Francja, USA) albo
 • Co to jest Podaży Prawo Definicja ceny a wielkością podaży, zakładając, Iż nic w otoczeniu nie ulegnie zmianie. Jeśli cena jakiegoś dobra spada, producenci będą skłonni
 • Co to jest Problem Palestyński Definicja międzynar. po II wojnie świat. związany z podzieleniem w 1948 Palestyny pomiędzy nar. arab. i żyd. Utworzenie Izraela, do którego napływała
 • Co to jest Pokój Definicja Aktualnie p. to równouprawnienie nar., poszanowanie ich praw do samostanowienia, powstanie warunków społ.-ekon., które umożliwią ludziom
 • Co to jest Powiat Definicja organizacją sądów ziemskich. W latach 1918-39 jednostka terytorialna, złożona z gromad i gmin, wchodziła w skład województwa. Do 1975 p
 • Co to jest Bankowe Prawo Definicja organizację, zakres funkcjonowania i działalność banków (między innymi w dziedzinie obiegu pieniężnego, udzielania kredytów, obrotu
 • Co to jest Mózgów Pranie Definicja wypytywania połączona z przekonywaniem. Ma na celu początkowo osłabienie a w dalszym ciągu zniszczenie dotychczasowych poglądów i recenzji
 • Co to jest Obrony Do Prawo Definicja sprawiedliwości umożliwiająca oskarżonemu prawo osobistego uczestniczenia w rozprawie, wykazania swej niewinności i wskazania w trakcie
 • Co to jest Humanitarna Pomoc Definicja żywiołowych i różnego typu konfliktów zbrojnych, zamieszek. W relacjach międzynarodowych klasyfikuje tę kwestię prawo humanitarne zajmujące
 • Co to jest prawa człowieka w Polsce Definicja dokumentów o uniwersalnym charakterze dot. praw człowieka; ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1977
 • Co to jest Protektorat Definicja kraj; państwo zachowujący swe wybrane instytucje, rząd i adm., lecz znajdujący się pod kontrolą obcego państwa, kierującego jego kwestie
 • Co to jest Praworządność Definicja zobowiązująca organy państwa do ścisłego przestrzegania prawa i działania odpowiednio z normą prawną. P. jest powszechnie uznaną zasadą we
 • Co to jest Finansowa Płynność Definicja zobowiązań finansowych, takich jak zobowiązania wobec dostawców, budżetu, spłaty kredytów czy rat. Zobacz także cash flow
 • Co to jest Cywilne Prawo Definicja regulujących relacje majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi albo osobami prawnymi. Należą do nich kwestie powstające między innymi z tytułu
 • Co to jest Własności Prawo Definicja i rozporządzania rzeczami w granicach ustanowionych przepisami prawa i współżycia społ. Obiektem p.w. mogą być tylko nieruchomości (na
 • Co to jest Przedsiębiorstwo Definicja niematerialnych, przydzielonych do realizacji ustalonych działań gosp., obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład, a w pierwszej
 • Co to jest Protekcjonizm Definicja państwa polegająca na wykorzystaniu ustalonych działań w celu ochrony własnego rynku przed zagraniczną konkurencją. Typowym narzędziem p
 • Co to jest Gospodarczy Podmiot Definicja prowadząca działalność gospodarczą, na przykład wytwórczą, handlową albo usługową. P.g. mogą być spółki jednoosobowe, przedsiębiorstwa
 • Co to jest Rp Prezydent Definicja państwa w dziedzinie władzy wykonawczej. Odpowiednio z Konstytucją najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości
 • Co to jest Patriotyzm Definicja gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego państwie powyżej interesy partykularne ( partykularyzm) bądź
 • Co to jest Vi Paweł Definicja 1963. W czasie swego pontyfikatu kontynuował politykę Jana XXIII. Popierał ekumenizm, doprowadzając do poprawy stosunków z prawosławiem i
 • Co to jest Politologia Definicja zajmująca się analizą zjawisk i mechanizmów polit. Początków p. można się doszukiwać już w starożytnej Grecji, na przykład w rozważaniach
 • Co to jest Interwencyjne Prace Definicja bezrobocia w danym państwie. Rząd zatrudnia wtedy ludzi do czynności związanych przeważnie z rozbudową infrastruktury w danym państwie na
 • Co to jest Pośrednik Definicja osoba prawna albo osoba fizyczna zajmująca się pomocą w sprzedaży albo kupnie towarów, na przykład makler na giełdzie papierów wartościowych
 • Co to jest Przelew Definicja sposób płatności, gdzie bank dokonuje na zlecenie klienta przekazu pieniężnego z jego konta na inne konto. Zobacz także rachunek bankowy
 • Co to jest Pacyfizm Definicja albo ograniczenia wojen i zapewnienia trwałego pokoju; ruch społ.-polit. propagujący ideę p. i dążący do jej realizacji. Nie to jest
 • Co to jest Chadeckie Partie Definicja zobacz chrześcijańska demokracja
 • Co to jest Prerogatywne Państwo Definicja niedemokratyczne kraj, gdzie władza nie dopuszcza do stosowania ograniczających ją norm prawnych. P.p. jest przeciwieństwem p. prawa
 • Co to jest Phare Definicja i Wsch. wykonywany poprzez Unię Europejską. Początkowo w 1989 obejmował Polskę i Węgry, aktualnie 11 krajów. Jego celem jest wspieranie
 • Co to jest Komunistyczne Partie Definicja z ruchu socjalist. w 2. dekadzie XX w. Pierwszą reprezentację w parlamencie zdobyły w latach 30. Po II wojnie świat. p.k. osiągały około 7
 • Co to jest Polityczny Program Definicja ruch społeczno-polityczny zespół postulatów dot. kwestii społ., gosp., ustrojowych i międzynar. P.p. zawiera lista proponowanych działań
 • Co to jest Permanencja Definicja organu państwa. Może on podjąć obrady w każdej chwili na mocy własnej decyzji lub decyzji swoich wewn. organów (tak zwany permanentny tryb
 • Co to jest Popytu Prawo Definicja ceny a wielkością popytu, zakładając, Iż nic w otoczeniu nie ulegnie zmianie. Jeśli więc cena jakiegoś dobra spada, będzie ono kupowane w
 • Co to jest Europejski Parlament Definicja wchodzących w skład UE. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych krajów. Już w Traktacie Rzymskim zakładano jednak, że
 • Co to jest Pracy Podział Definicja produkcji danego dobra, opierający na podziale na sporą liczba pojedynczych prostych operacji. Za każdą z tych operacji odpowiedzialny jest
 • Co to jest Prawosławie Definicja chrześcijaństwa; doktryna, liturgia i organizacja wsch. kościołów chrześcijańskich, które oderwały się wskutek schizmy (1054) i zgromadziły
 • Co to jest Senatu Prezydium Definicja Marszałek Senatu i 3 wicemarszałkowie wybrani na pierwszym posiedzeniu Senatu. Do zadań PS należy: 1. ustalanie ogólnych planów pracy
 • Co to jest Pierestrojka Definicja systemie ZSRR zainicjowany poprzez M. Gorbaczowa w 1985. P. rozpoczęła mechanizm polit. składający się z takich przedmiotów, jak
 • Co to jest Bezgotówkowy Pieniądz Definicja zapis na rachunku bankowym należącym do jego właściciela (przedsiębiorstwa, osoby fizycznej
 • Co to jest Autorskie Prawo Definicja zobacz prawo cywilne
 • Co to jest Wyborczy System Proporcjonalny Definicja zobacz mechanizm wyborczy
 • Co to jest Patent Definicja wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Otrzymywany po wpisaniu do rejestru patentowego po uprzednim złożeniu wniosku
 • Co to jest Finansowe Prawo Definicja mechanizm finansowy państwa i niepaństwowych jednostek organizacyjnych (na przykład firm cywilnych, firm akcyjnych i tym podobne). P.f
 • Co to jest Ekumeniczna Rada Polska Definicja założona w 1945 poprzez niekatol. Kościoły chrześcijańskie. Jej celem jest współpraca w dziedzinie działalności wyznaniowej i społ. Do PRE
 • Co to jest Budżetowe Prawo Definicja funkcjonowanie budżetu państwa. P.b. w sensie ścisłym normuje ramy budżetu państwa, jego strukturę i zasady przygotowania, uchwalania i
 • Co to jest Rodzinne Prawo Definicja osobiste i majątkowe relacje wynikające z zawarcia małżeństwa; relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, a również dot. adopcji i opieki nad
 • Co to jest Człowieka Praw Pakty Definicja zobacz: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych
 • Co to jest Międzynarodowe Prawo Definicja pomiędzy krajami i innymi podmiotami prawa międzynar. na przykład organizacjami międzynarodowymi, Stolicą Apostolską. Początki
 • Co to jest Życia Do Prawo Definicja prawem istoty ludzkiej, jego przestrzeganie jest pierwszym i fundamentalnym warunkiem wszelkich innych praw. Zostało zapisane w
 • Co to jest Prymas Definicja Anglikańskim arbp (metropolita), który ma pierwszeństwo honorowe, czasem zwierzchność, także prawną, nad innymi biskupami danego państwie
 • Co to jest Brutto Narodowy Produkt Definicja rynkowa wszystkich dóbr i usług przydzielonych do konsumpcji finalnej (nie używanych w dalszym procesie produkcji) produkowanych w
 • Co to jest Prawo Definicja postępowania ustanowionych albo uznanych poprzez kraj, których realizacja zagwarantowana jest przymusem użytkowanym poprzez zorganizowany i
 • Co to jest Dziecka Prawa Definicja człowieka. Regulacje w tej mierze znajdują się w prawie wewn. krajów i w prawie międzynar. Start dała im Deklaracja Praw Dziecka ONZ z 1959
 • Co to jest Przemyt Definicja przeprowadzenie poprzez granicę państwa dóbr albo osób. P. na sporą skalę w Polsce związany jest przeważnie z handlem samochodami i
 • Co to jest Leon Petrażycki Definicja psychologicznej teorii prawa. Rozróżniane do chwili obecnej przeżycia psychiczne: poznanie, wola i uczucie uzupełnił o emocje, które wg
 • Co to jest Joseph Pierre Proudhon Definicja z artystów ruchu anarchistycznego. Przeciwnik kapitalizmu, sposobność jego naprawy upatrywał w programie stopniowych reform, których
 • Co to jest Pentagonale Definicja zobacz Inicjatywa Środkowoeuropejska
 • Co to jest Pełnoletniość Definicja wynikająca z określonego wieku. W Polsce obywatel osiąga p. z chwilą ukończenia 18 lat. Przedtem może uzyskać p. tylko kobieta, która za
 • Co to jest Konserwatywne Partie Definicja przeł. XIX i XX w. (niezależnie od Francji, gdzie ruch konserwatywny tak zwany gaullizm powstał w latach 50.). Prototypem tych partii były
 • Co to jest Panislamizm Definicja wyzwoleniem ludów - wyznawców islamu spod władzy euro. mocarstw. Po II wojnie świat. obejmował państwa arab. walczące z Izraelem i
 • Co to jest Współpracy Rada Północnoatlantycka Definicja NATO z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Mechanizm ten zaczął się w latach 90., gdy szczyt londyński NATO zaprosił państwa byłego bloku
 • Co to jest Polityczne Przywództwo Definicja dzięki swoim zdolnościom kierowniczym wywiera zdecydowany wpływ na działalność struktur polit. (na przykład kraj, partie polit., związki
 • Co to jest Fiskalna Polityka Definicja związanych z zapewnieniem pełnego zatrudnienia, zapobiegania inflacji i innych celów polityki ekon. przez odpowiednie dostosowanie
 • Co to jest Promulgacja Definicja prawnego ( akt normatywny) w urzędowym organie prasowym. To jest warunek wejścia w życie aktu. W Polsce organami promulgacyjnymi są
 • Co to jest Policja Definicja przydzielona do ochrony obywateli i do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W Polsce p. działa na mocy Ustawy o Policji z 6 IV
 • Co to jest Paryska Karta Nowej Europy Definicja paryskim szefów krajów i rządów KBWE, drugi po Akcie Końcowym KBWE przyjęty w ramach KBWE. Jest ona wyrazem optymizmu spowodowanego
 • Co to jest Pracobiorca Definicja każdy podejmujący pracę w jednostce organizacyjnej, która prowadzi działalność gosp., w zakładach budżetowych i jednostkach budżetowych
 • Co to jest Zasady Procesowe Definicja zobacz zasady wymiaru sprawiedliwości
 • Co to jest Płaca Definicja płaca za pracę, kolokwialnie może być różnie nazywana, na przykład żołd, pensja, pobory, gaża
 • Co to jest Podatku Płatnik Definicja zobowiązana jest do uiszczenia podatku z płacy innej osoby (podatnika). Na przykład każda spółka zobowiązana jest wpłacić zaliczkę na
 • Co to jest System Prezydencki Definicja gdzie prezydent jest zarazem szefem rządu. W klasycznej formie p.s. występuje w Stanach Zjed. Prez. i parlament powoływani są w
 • Co to jest Człowieka Prawa Definicja prawie naturalnym, współ. są osadzone w systemie norm i wartości moralnych, w procesach społ., ekon. i cywilizacyjnych. Mają charakter
 • Co to jest Wyborczy Program Definicja delegatów partii polit. biorącej udział w wyborach, zawiera kluczowe jej cele i zamierzenia. W p.w. zawarte są oceny sytuacji wewn
 • Co to jest Dobrobytu Państwo Definicja państwa i społ. głoszona zwł. po II wojnie świat. w wysoko uprzemysłowionych państwach zach. Zakłada, Iż zadaniem państwa jest: 1. w
 • Co to jest Rewolucja Permanentna Definicja Trockiego, stanowi obiekt doktryny trockizmu. Teoria miała dla niego 3 znaczenia: rewolucja socjalist. jest bezpośrednią konsekwencją
 • Co to jest Prawybory Definicja stanach zjednoczonych ameryki, ma na celu wyłonienie w drodze bezpośredniego głosowania członków i sympatyków danej partii kandydatów
 • Co to jest Raimund Karl Popper Definicja teoretyk społeczeństwa otwartego. Sławę zdobył dzięki dwóm książkom Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (wyd. pol. 1993) i Nędza
 • Co to jest Prezes Narodowego Banku Polskiego Definicja Polskiego w okolicy Porady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odpowiednio z Konstytucją Prezes NBP powoływany jest
 • Co to jest Panamerykanizm Definicja XIX w., w czasie walk narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej przeciw hiszp. panowaniu. Pierwszym krokiem był Panamski Kongres Krajów
 • Co to jest Ministrów Rady Prezes Definicja kierownik Porady Ministrów (rządu), koordynator i kontroler prac poszczególnych ministrów. PRM zapewnia wykonywanie polityki rządu i ustala
 • Co to jest Lombardowa Pożyczka Definicja pożyczka udzielana pod zastaw towarów albo papierów wartościowych należących do osoby ubiegającej się o pożyczkę (pożyczkobiorcy
 • Co to jest Premier Definicja odpowiada za realizację jego funkcji wykonawczych. P. w parlamentarno-gabinetowych reżimach opartych na istnieniu dwu albo wielopartyjnego
 • Co to jest Przysposobienie Definicja ustanowienie więzi prawnych, jakie istnieją pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinie naturalnej. O p. orzeka sąd dla rodziny. Przysposobić
 • Co to jest Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu Definicja Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązuje od 1994. Wg jego postanowień pośrodku 15 lat powinny być zniesione cła i bariery w
 • Co to jest Polityczny Protest Definicja podjętym poprzez rywalizujące ośrodki polit. (na przykład partie polit., zw. zawod.) działaniom, które uważane są za niesłuszne. P.p. może
 • Co to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Definicja samofinansujący się podmiot gosp. stworzony i nadzorowany poprzez naczelne organy adm. państwowej, terenowe organy adm. Krajów. albo
 • Co to jest Poliarchia Definicja politycznego, który wprawdzie nie gwarantuje realizacji woli większości obywateli, lecz zapobiega zdobyciu władzy poprzez wąską grupę ludzi
 • Co to jest Propaganda Definicja zbiorowość) przez systematyczne rozpowszechnianie ustalonych poglądów, idei, haseł dzięki środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej
 • Co to jest Prawomocność Definicja sądowych; p. uzyskuje to, co nie może być zaskarżone w drodze zwyczajnych środków odwoławczych na przykład apelacji czy kasacji. 2. w
 • Co to jest Administracyjne Prawo Definicja organizację administracji publicznej i mechanizm wykonywania poprzez nią funkcji kierowania i zarządzania (administrowania), które wynikają
 • Co to jest Karne Prawo Definicja nakazy i zakazy postępowania i ustalających zasady odpowiedzialności za przestępstwa i kary grożące za ich popełnienie. P.k. dzieli się na
 • Co to jest Prakseologia Definicja badań nauk. dot. metod związanych z wszelkim celowym ludzkim działaniem (obmyślanie sposobów, dobieranie metod i ocena realizacji i jej
 • Co to jest Inwestycyjny Portfel Definicja by mogły w w najwyższym stopniu najlepszy sposób służyć do osiągnięcia wybranego poprzez inwestora celu. Instrumentami finansowymi mogą być
 • Co to jest Natury Prawo Definicja norm życia społ. wynikających z istoty albo natury człowieka. Do p.n. należą prawo do życia, wolności i własności. P.n. stanowi podstawę
 • Co to jest Pragmatyzm Definicja stanach zjednoczonych ameryki kierunek filozof., który za kryterium prawdy przyjmuje użyteczność, skuteczność, sposobność praktycznego
 • Co to jest Generalny Prokurator Definicja działalnością, wydaje w tym zakresie zarządzenia, wytyczne i polecenia. Funkcje PG sprawuje min. sprawiedliwości. Na wniosek PG Prezes
 • Co to jest Region Pacyfiku Definicja Pacyfiku, obejmujące Azję Wsch. i oba kontynenty amer. Właściwością wyróżniającą tego regionu jest postęp gosp., widoczny z końcem XX w
 • Co to jest Prokurator Definicja pracownik prokuratury, jego zadaniem jest ściganie przestępstw i występowanie z oskarżeniem przed sądem
 • Co to jest Praca Definicja sposób, w jaki ludzka energia, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, jest używana do osiągnięcia konkretnego celu
 • Co to jest Półfabrykat Definicja które nie może być wykorzystane w konsumpcji, gdyż zostało wykonane po to, by posłużyło w następnym procesie produkcyjnym
 • Co to jest Postawa Definicja względnie stała gotowość jednostki do reagowania w określony sposób (na przykład sympatia, wrogość, współpraca, zamiana myśli, udzielanie
 • Co to jest Podatek Definicja świadczenie pieniężne wynikające z odpowiednich regulacji prawnych ( ustaw albo rozporządzeń), pobierane poprzez kraj albo/i samorząd od
 • Co to jest Poręczenie Definicja do wykonania zobowiązania dłużnika na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał go w terminie. Poręczycielem jest ten, kto poręczył za kogoś (na
 • Co to jest Pakt Definicja wiążące prawo dla sygnatariuszy. Przeważnie dotyczy kwestii współpracy wojsk., sojuszy milit. (Pakt Brukselski, Pakt CENTO), lecz na jego
 • Co to jest Akcyzowy Podatek Definicja danego produktu, przeważnie na dobra konsumpcyjne typu papierosy, alkohol, benzyna, po to by zmniejszyć ich konsumpcję. Podatkowi
 • Co to jest Gospodarczy Proces Definicja z gospodarowaniem, by osiągnąć wyznaczone cele, na przykład: zdobycie nowych rynków, powiększenie produkcji, dotarcie do nowych klientów
 • Co to jest Politeja Definicja forma ustroju politycznego. Opierając się na analizy znanych ustrojów, takich jak: monarchia, tyrania, arystokracja, oligarchia i
 • Co to jest Zatrudnienie Pełne Definicja przypadek, gdzie wszyscy uprawnieni i chętni do pracy mogą znaleźć zatrudnienie. Zobacz także bezrobocie
 • Co to jest Parlament Definicja państwowy w dziedzinie władzy ustawodawczej wyłoniony w drodze wyborów. P. ukształtował się w Anglii w XII w. W 2. poł. XIV w. doszło do
 • Co to jest Polityk Definicja uczestniczy w działaniach zorganizowanych i usankcjonowanych poprzez kraj (na przykład posłowie w parlamencie, dyplomaci, mężowie stanu
 • Co to jest Vat Podatek Definicja każdorazowej sprzedaży towaru albo świadczenia usługi w regionie danego państwie, a również przy imporcie i eksporcie towarów i usług
 • Co to jest Sporów Rozwiązywanie Pokojowe Definicja która wyklucza rozwiązywanie sporów poprzez użycie siły. Pokojowymi metodami są środki dypl., na przykład rokowania, mediacje, dobre usługi
 • Co to jest przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne Definicja przysługujących państwu i jego przedstawicielom na terenie państwa przyjmującego. Uprawnienia te zapewniają niezależność i bezpieczeństwo
 • Co to jest prawa i wolności obywatelskie Definicja danego państwa. Ich gwarancją jest nabycie obywatelstwa. P. i w.o. chronią w najwyższym stopniu ważne interesy jednostki i określają jej
 • Co to jest Wartościowy Papier Definicja majątkowe, przeważnie należności pieniężne, p.w. są na przykład: czeki, weksle i obligacje i uprawnienia do własności majątkowej, gdzie
 • Co to jest Polemologia Definicja istoty wojny - źródeł, systemów, charakteru konfliktów zbrojnych, rodzaj orientacji badawczej w ramach badań na pokojem. Jej zwolennicy
 • Co to jest Nauki Do Prawo Definicja ekon. P.d.n. zapisane jest między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Fundamentalnych Praw i Wolności i w
 • Co to jest Grata Non Persona Definicja dyplomacji przy akredytacji dyplomatów albo w okresie ich służby, gdy rząd przyjmujący uzna, że dyplomata przekroczył swe prawa. Wiąże się
 • Co to jest Pit Definicja zobacz osobisty podatek dochodowy
 • Co to jest Reżim Gabinetowy Parlamentarno Definicja zobacz parlamentaryzm
 • Co to jest Dochodowy Podatek Definicja prawnej albo osoby fizycznej. Kwota podatku od osób prawnych jest stała, z wyjątkiem dochodów (podatek proporcjonalny), u osób fizycznych
 • Co to jest Prewencja Definicja użytkowana jest jako jeden ze środków walki z przestępczością. Formy p.: ogólna (generalna) - wpływ na społ. i uświadamianie, Iż ?Xadne
 • Co to jest Relations Public Definicja kształtowaniem recenzji publicznej poprzez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i tym podobne Pozytywne ułożenie stosunków z
 • Co to jest Powietrzna Przestrzeń Definicja terytorium lądowym i morskim państwa bądź nad morzem otwartym i nad terytoriami nie podlegającymi żadnemu zwierzchnictwu. W tym drugim
 • Co to jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Definicja Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tak zwany miękkie prawo nie mogła mieć innych konsekwencji poza ustanowieniem polit.-moralnego wzorca
 • Co to jest Americana Pax Definicja regulowania w XX w. stosunków międzynarodowych poprzez USA. Pojawiło się w momencie II wojny świat., wróciło na przełomie lat 80. i 90
 • Co to jest Prywatne Przedsiębiorstwo Definicja dostarczanie dóbr i usług potencjalnym nabywcom i maksymalizacja zysku. Ponadto musi ono się znajdować w rękach prywatnych, a nie
 • Co to jest Wyborcza Komisja Państwowa Definicja celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP i do organów przedstawicielskich
 • Co to jest proces decyzyjny we Wspólnotach Europejskich Definicja Kształtował się pośrodku rozwoju integracji europejskiej. Obejmuje 3 fazy - inicjatywę, opinię i decyzję. Biorą w nim udział instytucje
 • Co to jest Servanda Sunt Pacta Definicja międzynarodowych, potwierdzana w wielu aktach prawa międzynar., począwszy od deklaracji londyńskiej z 1871, Paktu Ligi Narodów, do Karty NZ
 • Co to jest Polityki Podmiot Definicja działania zmierzające do realizacji potrzeb, wartości i interesów poprzez sprawowanie bądź współsprawowanie władzy politycznej albo
 • Co to jest Pasywa Definicja wierzycieli, wszystkie rachunki, które spółka ma do zapłacenia, weksle, pożyczki, kredyty i tak dalej, a również pieniądze spółki. P
 • Co to jest Prezydium Definicja kierowniczy bądź wykonawczy jakiejś instytucji (na przykład Prezydium Sejmu) albo organizacji; 2) ekipa osób powołana do przewodniczenia
 • Co to jest Zagraniczna Polityka Definicja państwa, mechanizm formułowania i realizacji celów w relacjach międzynarodowych, zespół działań, jakie kraj podejmuje dla realizacji tych
 • Co to jest Łaski Prawo Definicja kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym. W Polsce p.ł. przysługuje na mocy konstytucji, Prezydentowi PR. Nie stosuje się go wobec osób
 • Co to jest Prowokacja Definicja działalność, która ma na celu nakłonienie do określonego postępowania. 1. termin występuje w prawie karnym, znaczy lub nakłanianie innej
 • Co to jest Pełnomocnik Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej Definicja nr 11 w 1991 z powodu podpisania Układu Europejskiego z Unią Europejską w 1990. Działał w ramach Urzędu Porady Ministrów, odpowiadał za
 • Co to jest Polityczny Pluralizm Definicja mechanizmu politycznego, gdzie w walce wyborczej i w sprawowaniu władzy konkurują partie polit. O rzeczywistym p.p. można mówić dopiero
 • Co to jest Władz Podział Definicja ustrojowych państwa demokratycznego, polegająca na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zadaniem władzy ustawodawczej
 • Co to jest Plebiscyt Definicja powszechne głosowanie ludności danego państwa albo jakiegoś terytorium, mające na celu ustalenie przynależności tego terytorium do jednego
 • Co to jest Złota Parytet Definicja rozporządzenia rządu albo innego aktu normatywnego, zawartość czystego złota w danej jednostce pieniężnej. P.z. jest podst., wokół której
 • Co to jest Pożyczka Definicja przekazuje drugiej na własność kapitał albo inne rzeczy zamienne, pod warunkiem zwrotu pieniądzy albo rzeczy w tym samym gatunku i jakości
 • Co to jest Pluralizm Definicja społ., znaczy poszanowanie odmiennych poglądów polit., ideowych (światopoglądowych), postaw i zachowań obyczajowych, a również tradycji
 • Co to jest Walutowy Kurs Płynny Definicja pod wpływem zmian popytu na daną walutę w relacji do jej podaży, rozmiar tych zmian nie jest z góry ustalana poprzez władze. Zobacz także
 • Co to jest Plutokracja Definicja najbogatszych ludzi, powstająca wskutek nierównomiernego bogacenia się, z wyjątkiem ich pochodzenia. P. przeciwstawia się arystokrację. Do
 • Co to jest Publicity Definicja poprzez środki masowego przekazu, ma to nadać jakiemuś wydarzeniu społ., polit. czy artystycznemu znaczący rozgłos albo wywołać (na
 • Co to jest Akcji Kurs Płynny Definicja zobacz mechanizm notowań ciągłych
 • Co to jest Panslawizm Definicja i najpierw XX w., głosił potrzebę jedności ludów słowiańskich, lecz pod panowaniem Rosji. Służyła biznesom imperium ros., dążącego do
 • Co to jest Promocja Definicja ma na celu zdobycie miejsca na rynku i znalezienia nowych, potencjalnych nabywców danego produktu. Metody p. bywają różne, począwszy od
 • Co to jest Stanu Podsekretarz Definicja funkcję zastępcy ministra (a więc wiceministra), służbowo podporządkowany ministrowi. P.s. powoływany jest na wniosek właściwego ministra
 • Co to jest Akcji Poboru Prawo Definicja rozszerzeniu kapitału firmy, nowych akcji. Przeważnie p.p.a. ujmowane jest proporcjonalnie - posiadając jedną akcję starą można wykupić
 • Co to jest Pokoju Dla Partnerstwo Definicja państwami Europy Środkowo-Wschodniej i członkami KBWE zasygnalizowany poprzez sekretarza obrony USA L. Aspina w 1993. Ostateczna decyzja w
 • Co to jest Podatnik Definicja każda osoba fizyczna albo osoba prawna, która płaci podatki od dochodu. Zobacz także płatnik
 • Co to jest Pieniądz Definicja usług. Ma 4 fundamentalne funkcje, stosowany jest jako: 1. środek zamiany - likwiduje niedogodności zamiany barterowej, a więc wyrób za
 • Co to jest Paszport Definicja przekroczenia granicy państwa i pobytu za granicą i poświadczający obywatelstwo, a również tożsamość danej osoby. W Polsce, prócz p
 • Co to jest Premia Definicja dobrze wykonaną pracę, przeważnie w formie pieniężnej. Może stanowić ruchomą część płacy i być wypłacana pracownikowi po spełnieniu
 • Co to jest Sejmu Prezydium Definicja Marszałka Sejmu i wicemarszałków. Pracami PS kieruje marszałek, którego może zastępować jeden z wicemarszałków. Zakres kompetencji PS i
 • Co to jest Prokuratura Definicja ochrony praworządności i ścigania przestępstw. Na mocy ustawy z 10 V 1996 w skład p. wchodzą: Prokurator Generalny i podporządkowani mu
 • Co to jest Ucznia Prawa Definicja regulaminów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia i regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z
 • Co to jest Polonia Definicja poza granicami Polski, z wyjątkiem miejsca urodzenia albo obywatelstwa, zachowujących poczucie łączności duchowej i kult. z ojczyzną
 • Co to jest Pugwash Definicja i Problemów Światowych. Idea ta zrodziła się z inicjatywy B. Russella, A. Einsteina i in. znakomitych uczonych, którzy uznali, że należy
 • Co to jest Międzynarodowego Prawa Podmioty Definicja posiadają umiejętność prawną, mogą spowodować konsekwencje prawne poprzez swoje działanie, na przykład utrzymywać relacje dypl., zawierać
 • Co to jest Kosmiczna Przestrzeń Definicja prawnomiędzynarodowej, przez wzgląd na pojawieniem się możliwości badań i wykorzystywania jej poprzez państwa. Pierwsze kroki w tej
 • Co to jest Popyt Definicja taka liczba określonego dobra, którą nabywcy mogą kupić po ustalonej cenie. Zobacz prawo popytu
 • Co to jest Ekonomiczna Polityka Definicja kosztów państwa i poziomem podaży pieniądza na rynku, by móc zapewnić utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia, produkcji
 • Co to jest Perswazja Definicja przekonać) sposób w retoryce polegająca na tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, co do których nie mają oni
 • Co to jest Ekonomiczna Potrzeba Definicja odczuwany poprzez daną osobę albo społeczeństwo; to, co jest nam potrzebne w znaczeniu rzeczowym (chleb, mieszkanie) albo pozarzeczowym
 • Co to jest prawo do poszanowania życia prywatnego Definicja Komisji Praw Człowieka, każda jednostka może żyć zgodnie ze własną wolą. Z interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
 • Co to jest Vilfredo Pareto Definicja teorii krążenia elit ( elit teoria). Od 1923 senator. Kluczowym elementem jego socjologii była teoria irracjonalności działań ludzkich
 • Co to jest Polityczna Podmiotowość Definicja organizacji do podejmowania działań zmierzających do realizacji ich potrzeb i interesów politycznych. P.p. odznacza się świadomym
 • Co to jest Państwo Definicja zamieszkującego określone terytorium, posiadająca suwerenną władzę i dysponująca aparatem przymusu. Najstarsza pojęcie p. została
 • Co to jest Wspólnotowe Prawo Definicja źródłem są traktaty tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie: Traktat Paryski (1951) o utworzeniu
 • Co to jest Panafrykanizm Definicja działaczy polit., będący wyrazem dążenia do emancypacji, jedności i solidarności całego kontynentu. Początki p. sięgają końca XIX w
 • Co to jest Polityka Definicja politikě (tchně) - sztuka rządzenia krajem i politea - organizacja społ. pozostająca pod określoną władzą, w pierwszej kolejności krajów
 • Co to jest Liberalne Partie Definicja w., program oparty na liberalizmie. Partie te odegrały ważną rolę w promowaniu demokrat. zasad gry polit., upowszechnieniu prawa
 • Co to jest Akord Na Praca Definicja robota, gdzie płaca mierzone jest ilością wykonywanej produkcji albo stopniem wykonania norm pracy
 • Co to jest Przetarg Definicja wszyscy chętni mogą złożyć ofertę na zakup, dzierżawę, wynajem albo wykonanie określonej usługi. Ogłaszający przetarg może dlatego wybrać
 • Co to jest Preambuła Definicja zazwyczaj o polit. charakterze, na przykład do konstytucji czy umowy międzynarodowej. Umieszczana pomiędzy tytułem a przepisami
 • Co to jest Potrzeba Definicja jednostkę brak czegoś na przykład człowiek potrzebuje pokarmu, co znaczy, Iż może żyć tylko wtedy, gdy ma co jeść. Liczba potrzeb człowieka
 • Co to jest Populizm Definicja głosząca chwytliwe, łatwo trafiające do przekonania hasła polit., ekonom. i społ., mające na celu zjednanie poparcia społ. i zdobycie
 • Co to jest Monetarna Polityka Definicja centralny celów związanych z zapewnieniem pełnego zatrudnienia i zapobiegania inflacji i innych celów polityki ekon. przez kreowanie
 • Co to jest Partykularyzm Definicja państwie od reszty państwa, by zapewnić sobie realizację własnych interesów bezwzględnie na dobro ogółu. Dążenia tego typu występują we
 • Co to jest Precedens Definicja zjawisko, które służy jako uzasadnienie do podjęcia odpowiedniej decyzji. W prawie p. to orzeczenie parlamentu (p. konstytucyjny) albo sądu
 • Co to jest Prezes Najwyższej Izby Kontroli Definicja Sejmem za pracę i działalność Izby. Odpowiednio z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu RP powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu
 • Co to jest Poseł Definicja wybrany w wyborach ( wybory) powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych w tajnym głosowaniu. P. może zostać obywatel Polski
 • Co to jest Polityczna Partia Definicja interesy określonej ekipy społ., zmierza do zdobycia albo utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego
 • Co to jest Produkt Definicja wyprodukowana poprzez określoną liczbę pracowników, w ustalonym czasie (na przykład roku), czyli, na przykład dobra albo usługi
 • Co to jest Przychód Definicja fizyczną albo osobę prawną w ustalonym okresie czasu. P. może być rezultatem działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytury, zasiłku
 • Co to jest Rp Zagraniczna Polityka Definicja ustala ją polska racja stanu. Podst. cele p.z. w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian polit. w parlamencie i rządzie. To są
 • Co to jest Przemoc Definicja relacji do jakiejś osoby, na przykład eksmisja z mieszkania, czasowe aresztowanie, wykorzystanie kary pozbawienia wolności. Prawo ustala
 • Co to jest Konstytucyjne Prawo Definicja fundamentalne zasady ustroju polit. (na przykład podział władzy), społ. (samorządność) i gosp. państwa (na przykład ochrona własności
 • Co to jest Polityczne Panowanie Definicja interesów jednej ekipy nad interesami innej ekipy. Znaczy to, Iż istnieje faktyczne prawdopodobieństwo, Iż ten podmiot, który ma szczególną
 • Co to jest Platon Definicja koncepcji państwa idealnego. W 389 przed naszą erą założył w gaju Akademosa Akademię Platońską. Najwybitniejszym jego uczniem był
 • Co to jest Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Definicja zobacz spółdzielnia
 • Co to jest polityki szczegółowe Unii Europejskiej Definicja Europejskie, dały krajom członkowskim podstawy do podjęcia wspólnych działań. W ten sposób wykształciło się sporo szczegółowych polityk UE
 • Co to jest Informacji Do Prawo Definicja obywatelskich, usankcjonowane szeregiem dokumentów międzyn. w tym między innymi: w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
 • Co to jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Definicja rządów Polski i Niemiec w 1991. Celem jej jest wspieranie wzajemnego poznawania, zrozumienia, ścisłego współdziałania młodzieży Polski i
 • Co to jest Prawica Definicja ruchów i partii polit. o tendencjach zachowawczych. Termin wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej (1789), kiedy to w Zgromadzeniu
 • Co to jest Petycja Definicja prośba skierowana do urzędu, władz albo osoby na wyższym stanowisku, wznoszona normalnie poprzez grupę osób, które ją podpisują
 • Co to jest Panarabizm Definicja stawiający sobie za cel zjednoczenie świata arab. Początki p. pojawiły się w Syrii pod koniec XIX w. w formie ruchu narodowowyzwoleńczego
 • Co to jest Wolności Do Prawo Definicja poprzez aresztowanie albo w jakikolwiek inny sposób bez odpowiedniej podstawy prawnej. Prawo to usankcjonowane jest w wielu dokumentach
 • Co to jest Ultraprawicowe Partie Definicja odwołuje się do nar. tradycji, ruchów faszystowskich ( faszyzm, nazizm), głoszą idee rasizmu, nacjonalizmu i antysemityzmu, podważają
 • Co to jest Społeczna Pozycja Definicja strukturze ekipy społ.; z p.s. powiązane są prawa i wymagania, zespół ustalonych ról socjalnych, jakie jednostka może pełnić w ekipie. P.s
 • Co to jest Przemysł Definicja dobra. P. dzieli się na: wydobywczy - dostarcza surowców wydobywając je albo uprawiając (górnictwo, rolnictwo); przetwórczy - przetwarzanie
 • Co to jest Majątkowy Podatek Definicja podatnika, ob-liczany od bogactwa właściciela mierzonego w nieruchomościach, ziemi, biżuterii, dziełach sztuki i tak dalej Fundamentalnym
 • Co to jest Protestantyzm Definicja rel. zach. chrześcijaństwa wywodzące się z reformacji w XVI w. i wspólnoty niezależne od katolicyzmu albo prawosławia. Kluczowymi ekipami w
 • Co to jest Budżetowe Prowizorium Definicja zobacz ustawa budżetowa
 • Co to jest Prezydencjalizm Definicja zobacz prezydencki mechanizm
 • Co to jest Prywatyzacji Powszechnej Program Definicja przedsiębiorstw krajów. i ich zmiana na firmy akcyjne, których udziałowcami mają zostać wszyscy dorośli obywatele Polski. Integralną
 • Co to jest Wyborcze Prawo Definicja przysługujących każdemu obywatelowi i ogół zasad regulujących powoływanie wybieralnych organów państwowych i samorządowych (na przykład
 • Co to jest Wyborczy Przymus Definicja kraj środki oddziaływania (na przykład przez kary pieniężne) na obywateli, mają na celu nakłonienie ich do wzięcia udziału w wyborach. W
 • Co to jest Prawa Państwo Definicja wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej a obywatelami i ich organizacjami są ściśle określone poprzez stabilne i w praktyce
 • Co to jest Pracodawca Definicja inna jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników przez wzgląd na prowadzoną poprzez siebie działalnością gospodarczą
 • Co to jest Papież Definicja głowa Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Rzymu, wybierany na konklawe poprzez kardynałów
 • Co to jest Parlamentaryzm Definicja koncepcją podziału władz, parlament odgrywa rolę ustawodawcy i sprawuje kontrolę nad rządem. Współ. ukształtowała się przewaga parlamentu
 • Co to jest Pucz Definicja opracowany poprzez spiskowców, którzy dążą do przejęcia zwierzchnictwa nad krajem, przeważnie określając ten stan jako przejściowy. P. to
 • Co to jest Prywatyzacja Definicja państwowego poprzez przekazanie jego majątku osobom prywatnym. Istnieją 3 metody p.: 1. kapitałowa - przekształcenie przedsiębiorstwa
 • Co to jest Polityczny System Polski Definicja nawiązują do dorobku demokr. krajów zach. Fundamentalne znaczenie ma formuła zapisana w konstytucji RP, że Polska jest demokratycznym
 • Co to jest Brutto Krajowy Produkt Definicja rynkowa wszystkich dóbr i usług przydzielonych do konsumpcji finalnej (nie używanych w dalszym procesie produkcji) produkowanych w
 • Co to jest Socjaldemokratyczne Partie Definicja powstała na przeł. XIX i XX w. Pierwszą była założona w 1869 niem. Socjaldemokratyczna Partia Robotników. Po II wojnie świat. część z p.s
 • Co to jest Transferowa Płatność Definicja spłata zobowiązania przez przekaz środków finansowych dzięki przelewu bankowego
 • Co to jest Prowizja Definicja zapobiegawczość) - płaca pobierane poprzez instytucję, osobę prawną albo osobę fizyczną za pomoc w zawarciu transakcji. Przeważnie jej
 • Co to jest Podaż Definicja liczba określonego dobra zaoferowanego do sprzedaży w określonym czasie po określonej cenie. Zobacz także prawo podaży

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja SŁOWNIK Podaż, Prowizja, Płatność Transferowa, Partie Socjaldemokratyczne, Produkt Krajowy Brutto, Polski System Polityczny, Prywatyzacja, Pucz, Parlamentaryzm, Papież dla obywatela.

Słownik Słownik Podaż, Prowizja, Płatność Transferowa, Partie w kraju.