typy turystyki turystyka co to znaczy

Definicje z geografii T

 • Gdzie jest Turystyki Typy Ranking mierników, możemy wyodrębnić t.t.: 1. wg liczby uczestników – turystykę indywidualną i masową; 2. z uwagi na stopień zorganizowania – co znaczy
 • Lokalizacja Socjalna Turystyka Co lepsze związków zawodowych, działów społecznych zakładów pracy, klubów seniora i tym podobne na rzecz wspierania turystyki osób najuboższych krzyżówka
 • Położenie Telekomunikacja Czy warto się przekazywaniem informacji dzięki fal elektronicznych sposobem przewodową (telefon, telegraf, fax, telewizja przewodowa) albo sposobem co to jest
 • Geografia Regionalna Tożsamość Opinie forum → tożsamość odnosząca się do większego terytorialnie obszaru, tj. → regionu słownik
 • Na mapie Tonga Najlepszy Bantu czym jest
 • Gdzie leży Tankowiec Porównaj statek przystosowany do przewozu paliw płynnych, przeważnie ropy naftowej co oznacza
 • Współrzędne Tigre Wyniki Kuszyci tłumaczenie
 • Jak daleko Krajoznawcza Turystyka Zastosowanie krajoznawstwo przykłady
 • Geo Rasa Turańska Ranking białej odmiany człowieka. Składa się z grup zamieszkujących stepy i pustynie Turkmenii, na wsch. od Morza Czarnego i na zach. od Ałtaju i definicja
 • Mapa Centralnych Ośrodków Teoria Co lepsze Christallera schemat struktury → sieci osadniczej charakteryzujący się prawidłowościami w dziedzinie zależności pomiędzy wielkością miasta encyklopedia
 • Gdzie jest Rodności Trend Czy warto rodności trend jak działa
 • Lokalizacja Przyjaciół Towarzystwo Opinie forum kwakrzy czy jest
 • Położenie Toponimia Najlepszy dział językoznawstwa zajmujący się wyjaśnianiem pochodzenia nazw geograficznych pojęcie
 • Geografia Wzrostu Tempo Porównaj wielkością zjawiska w roku końcowym i w roku startowym odniesiona do wielkości zjawiska w roku startowym pomnożona poprzez 100. To jest wyjaśnienie
 • Na mapie Lokalna Turystyka Wyniki odwiedzaniem najbliższej – w relacji do miejsca zamieszkania – okolicy, sąsiednich miejscowości, cechujących się → walorami turystycznymi opis
 • Gdzie leży Tamilowie Zastosowanie Drawidów, zamieszkały na wyspie Cejlon (Sri Lanka – ok. 3,5 mln osób) oraz w płd. Indiach (stan Tamilnadu – ok. 60 mln osób), a także w informacje
 • Współrzędne Teoria Ranking próbujących tłumaczyć genezę zjawisk, charakter ich zmian i ich przyszły stan. T. może się odnosić do konkretnego zjawiska albo także ekipy znaczenie
 • Jak daleko Taternik Co lepsze osoba uprawiająca wspinaczkę wysokogórską na obszarze Tatr co znaczy
 • Geo Antropologiczny Typ Czy warto → odmiany ludzkiej, wykazujący podobny zespół cech morfologicznych (przyrost, kształt głowy i twarzy, wymiary puszki mózgowej, kształt i krzyżówka
 • Mapa Wiejska Turystyka Opinie forum obszarach wiejskich, w szczególności tych, które cechują się szczególnymi walorami środowiska przyrodniczego, ciekawymi formami budownictwa co to jest
 • Gdzie jest Turkana Najlepszy Niloci słownik
 • Lokalizacja Miejska Turystyka Porównaj turystycznej w przestrzeni miasta (poznawanie jego przyrodniczych walorów turystycznych, zabytków architektury, uczestnictwo w życiu czym jest
 • Położenie Ludy Tajskie Wyniki Indochiński, mówiące językami z gatunku taj (→ austronezyjskie języki). Należą do nich → Tajowie, → Laotańczycy, Szanowie i inne ludy co oznacza
 • Geografia Tranzyt Zastosowanie międzynarodowy przewóz osób, towarów przez terytorium danego województwa bądź państwie (na przykład z Francji do Polski t. poprzez Niemcy tłumaczenie
 • Na mapie Umieralności Trend Ranking umieralności trend przykłady
 • Gdzie leży Zdrowotna Turystyka Co lepsze stałego zamieszkania, w miejscowościach pozwalających na regenerację sił fizycznych i kondycji psychicznej (na przykład brak intensywnego definicja
 • Współrzędne Tagalowie Czy warto → austronezyjskie ludy), zamieszkujący wyspy Luzon, Mindoro, Marinduque. T. posługują się językiem tagalskim, zapisywanym pismem łacińskim encyklopedia
 • Jak daleko Religijna Turystyka Opinie forum ruch pielgrzymkowy jak działa
 • Geo Wyjazdowa Turystyka Najlepszy wyjazdy turystyczne mieszkańców jakiegoś obszaru, do innych miejscowości czy jest
 • Mapa Seldżuccy Turcy Porównaj Seldżucy pojęcie
 • Gdzie jest Terytorialny Podział Pracy (Geograficzny Podział Pracy) Wyniki specjalizacji obszarów (miast, regionów, państw) w dziedzinie pełnionych → funkcji, dokonujący się w uwarunkowaniach dobrze rozwiniętej wyjaśnienie
 • Lokalizacja Tuaregowie Zastosowanie Berberowie opis
 • Położenie Trakowie Ranking zamieszkujący od II tysiąclecia przed naszą erą tereny Tracji (pogranicze dzisiejszej Bułgarii, Grecji i Turcji), a w dalszym ciągu również informacje
 • Geografia Toltekowie Co lepsze innymi Indianie Nahua), które w II –VIII w. były artystami wysoko rozwiniętej kultury Teotihuacán na terenie Meksyku. Po jej upadku ludy te znaczenie
 • Na mapie Tatarzy Czy warto tureckich ludów, wywodząca swą nazwę od jednego z plemion mongolskich, jeszcze z czasów imperium Czyngis Chana (→ Mongołowie). Już wówczas co znaczy
 • Gdzie leży Taboryci Opinie forum husytyzm krzyżówka
 • Współrzędne Regionów Typologia Najlepszy zależności od przyjętego kryterium. Miernikami t.r. mogą być: stopień wykształcenia struktury regionu, a zarazem skala różnic w relacji do co to jest
 • Jak daleko Języki Tureckie Porównaj ałtajskie języki słownik
 • Geo Turystyka Wyniki przyjemności, w celu poznania nieznanych dotąd miejsc, odpoczynku od zajęć zawodowych itp.; forma czynnego wypoczynku poza miejscem czym jest
 • Mapa Zależne Terytorium Zastosowanie terytorium cechujące się brakiem → suwerenności, uzależnione od wpływów innych, silniejszych krajów co oznacza
 • Gdzie jest Spolaryzowanego Rozwoju Teoria Ranking nierówności w → poziomie życia ludności z punktu widzenia państw bogatych. Autorem t.r.s. jest J. Friedmann, który wyszedł z założenia, Iż tłumaczenie
 • Lokalizacja Therawada Co lepsze hinajana przykłady
 • Położenie Masowa Turystyka Czy warto być uprawiane poprzez szerokie grono osób (na przykład wędrówki piesze po górach, wędrówki rowerowe, zwiedzanie obiektów i miejscowości definicja
 • Geografia Antropogeniczne Walory Turystyczne Opinie forum w miastach pełniących → funkcje kulturalne i sakralne, będące interesującymi i cennymi przedmiotami historyczno-kulturowymi, na przykład encyklopedia
 • Na mapie Przyrodnicze Walory Turystyczne Najlepszy geograficznej, które z punktu widzenia możliwości uprawiania → turystyki, charakteryzują się największym zainteresowaniem. Można je jak działa
 • Gdzie leży Kąpielisko Termalne Porównaj jest basen albo zespół basenów korzystających z naturalnego wypływu ciepłych wód podziemnych (tak zwany wody geotermalne). T.k. spotykamy czy jest
 • Współrzędne Tadżycy Wyniki irańskie ludy), zamieszkały także w sąsiednich krajach Azji środk. zwłaszcza w Afganistanie, posługujący się językiem tadżyckim (→ irańskie pojęcie
 • Jak daleko Typologia Zastosowanie grupowania obiektów bądź jednostek przestrzennych z uwagi na występowanie określonej cechy albo zespołu cech, na przykład identyfikacja wyjaśnienie
 • Geo Osmańscy Turcy Turcy Ranking oguzyjskich (→ Oguzowie, → ałtajskie ludy, → tureckie ludy), które przybyło na teren zach. Anatolii nareszcie XIII w., gdzie założyło opis
 • Mapa Wyspecjalizowana Turystyka Co lepsze ekipy osób. Miernikami wyboru mogą być posiadane zdolności (nurkowanie, penetracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska), jak i preferencje informacje
 • Gdzie jest Transformacja Czy warto przeobrażeń, przejścia od jednego stanu w drugi. W latach 90. XX w. definicja t. społeczno -ustrojowa było regularnie stosowane odnosząc znaczenie
 • Lokalizacja Totalitaryzm Opinie forum państwowej, opierający na podporządkowaniu sobie obywateli przez ograniczenie albo zniesienie ich praw, kontrolę policyjną, wprowadzenie co znaczy
 • Położenie Totonakowie Najlepszy zamieszkujący w stanach Veracruz i Puebla w Meksyku. Posługują się językiem z rodziny penuti (→ indiańskie języki). W VII –XII w. tworzyli krzyżówka
 • Geografia Zorganizowana Turystyka Porównaj turystyki, gdzie uczestnik jest jedną z wielu osób biorących udział w konkretnej imprezie (na przykład wycieczka objazdowa, wczasy co to jest
 • Na mapie Lokalna Tożsamość Wyniki → tożsamość w stosunku do niewielkiego obszaru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie (→ gmina miejska, wiejska słownik
 • Gdzie leży Kongresowa Turystyka Zastosowanie → turystyka polegająca na uczestnictwie w różnego typu konferencjach, kongresach międzynarodowych czym jest
 • Współrzędne Transportowy Tabor Ranking środki transportu co oznacza
 • Jak daleko Maastricht Z Traktat Co lepsze → EWG, zawarty w Maastricht w Holandii, przekształcający w 1991 r. dotychczasową strukturę stowarzyszeniową w → Unię Europejską. Do tłumaczenie
 • Geo Krajowa Turystyka Czy warto turystyka uprawiana na obszarze państwie zamieszkania przykłady
 • Mapa Transport Opinie forum się organizacją przewozów ludzi i ładunków wieloma środkami przemieszczania w przestrzeni. → Gałęziami t. są: 1. t. kolejowy – z → definicja
 • Gdzie jest Telugowie Najlepszy zamieszkujący stan Andhra Pradesz w Indiach (około 70 mln osób). T. posługują się językiem telugu (→ drawidyjskie języki), wyznają → encyklopedia
 • Lokalizacja Weekendowa Turystyka Porównaj krótkotrwały (przeważnie: piątek, sobota, niedziela), parodniowy pobyt rekreacyjno -turystyczny poza miejscem stałego zamieszkania jak działa
 • Położenie Kulturalna Turystyka Wyniki odwiedzaniem miejsc, miejscowości o specjalnych walorach kulturowych. Równocześnie wiąże się ona z uczestnictwem w imprezach kulturalnych w czy jest
 • Geografia Guarani Tupi Zastosowanie Południowej; grupa ludów indiańskich (m.in. Guarani, Guarayú, Kamayura, Karipuna, Chiriguano, Potiguara, Sirionó, Tupinamba pojęcie
 • Na mapie Przyjazdowa Turystyka Ranking przyjazdy → turystów do danej miejscowości, regionu, państwie itp wyjaśnienie
 • Gdzie leży Tybetańczycy Co lepsze Tybet, również płn. Indie, Nepal, Bhutan. Posługują się językiem tybetańskim (tybetańsko -birmańskie języki z → chińsko -tybetańskiej opis
 • Współrzędne Tożsamość Czy warto filozoficznopsychologiczne określające związek emocjonalny człowieka z danym miejscem, → ekipą socjalną, ideą bądź systemem wartości. T. jest informacje
 • Jak daleko Turyzm Opinie forum organizacją, możliwościami i skutkami → ruchu turystycznego. Dotyczą one geograficznych, socjalnych, kulturalnych, gospodarczych i prawnych znaczenie
 • Geo Turkmeni Najlepszy ałtajskie ludy, → tureckie ludy), zamieszkały także w płn. Afganistanie, Iranie, wsch. Turcji. Początek dały mu plemiona → Oguzów, które na co znaczy
 • Mapa Tunguzi Porównaj Ewenkowie, → tunguskie ludy krzyżówka
 • Gdzie jest Polonijna Turystyka Wyniki rodzaj → turystyki etnicznej, utożsamianej z przyjazdami do państwie osób pochodzenia polskiego co to jest
 • Lokalizacja Zagraniczna Turystyka Zastosowanie utożsamiany jest z wyjazdami za granicę w celu rekreacji bądź aktywnego poznawania państwie (→ turystyka kwalifikowana słownik
 • Położenie Hteoria J Thünena Ranking teoria J.H. Thünena czym jest
 • Geografia Thajowie Tajowie Co lepsze ludy) Tajlandii (około 48 mln osób), posługujący się językiem tajskim. T. zajmują się uprawą ryżu i innych roślin, handlem i rzemiosłem co oznacza
 • Na mapie Trójpolówka Czy warto opierający na podziale całego areału ziemi uprawnej na trzy pola służące przemiennie: jedno pod zasiew zbóż ozimych, drugie pod zasiew zbóż tłumaczenie
 • Gdzie leży Talibowie Opinie forum koranicznych w Pakistanie i Afganistanie; 2. → fundamentaliści islamscy w Afganistanie dążący do utworzenia państwa wyznaniowego przykłady
 • Współrzędne Trawler Najlepszy statek rybacki przystosowany do łowienia ryb przy zastosowaniu sieci ciągnionych definicja
 • Jak daleko Typ Porównaj systematyki (biologia); ustala pewną własność albo zespół własności jakimi powinny charakteryzować się obiekty albo jednostki przestrzenne encyklopedia
 • Geo Totemizm Wyniki ekipy socjalnej (→ plemienia, → rodu) od wspólnego przodka roślinnego albo zwierzęcego. Zwierzę totemiczne (rzadziej roślina albo element jak działa
 • Mapa Języki Birmańskie Tybetańsko Zastosowanie chińsko -tybetańskie języki czy jest
 • Gdzie jest Terroryzm Ranking anarchii. Spektakularne środki represji (zamachy bombowe, porwania, zabijanie zarówno ludności cywilnej, jak i przedstawicieli władz pojęcie
 • Lokalizacja Tehuelcze Co lepsze Indianie Ameryki Południowej wyjaśnienie
 • Położenie Turysta Czy warto jest to odwiedzająca różne miejsca w państwie i za granicą z chęci ich poznania, poszerzenia swojej wiedzy, przeżywania przygód i tym opis
 • Geografia Ludy Birmańskie Tybetańsko Opinie forum zamieszkujące region Himalajów, Tybetu, płn.-wsch. Indii, Bangladeszu, Myanmaru (d. Birmy) i płd.-zach. Chin. Najliczniejszymi ludami są: → informacje
 • Na mapie Indywidualna Turystyka Najlepszy za granicą poprzez pojedyncze osoby. Znaczy indywidualną (swoją) sposobność kształtowania programu turystycznego znaczenie
 • Gdzie leży Telepraca Porównaj polegająca na tym, Iż pracownicy zamiast w biurach pracują w terenie w bezpośrednim kontakcie z klientami (agenci ubezpieczeniowi co znaczy
 • Współrzędne Rasa Tunguska Wyniki żółtej odmiany człowieka. Wywodzi się z Syberii, zajmując obszar na płn. od Himalajów po wybrzeże Morza Arktycznego. Charakteryzuje ją krzyżówka
 • Jak daleko Biznesowa Turystyka Zastosowanie podróże powiązane są z wykonywanym zawodem. Bazuje ona na wyjazdach grupowych na różnego rodzaju narady, kongresy, seminaria, szkolenia co to jest
 • Geo Zależnego Rozwoju Teoria Ranking międzynarodowych nierówności w → poziomie życia ludności z punktu widzenia państw biednych. Zakłada się istnienie dwóch ugrupowań krajów słownik
 • Mapa Teutonowie Co lepsze zamieszkujące pierwotnie Półwysep Jutlandzki, skąd wyruszyło na płd. Europy. Zaatakowali → Rzymian i zostali poprzez nich pobici czym jest
 • Gdzie jest Duchów Taniec Czy warto → Indian Ameryki Północnej. Powstał w latach 70. XIX w. w Kalifornii, skąd rozprzestrzenił się na Wielkie Równiny Prerii. Łączy elementy co oznacza
 • Lokalizacja Tutsi Opinie forum Rwandę (powyżej 700 tys.) i Burundi (około 850 tys.), posługujący się językiem z gatunku → bantu, niektórzy przypisują mu pochodzenie od tłumaczenie
 • Położenie Społecznego Rozwoju Teorie Najlepszy nierówności w → poziomie życia ludności w skali międzynarodowej (→ teoria rozwoju zależnego, → teoria rozwoju spolaryzowanego przykłady
 • Geografia Taoizm Porównaj religijny w Chinach, którego początki dał Laozi w VI w. przed naszą erą Istotą t. jest duchowo -materialna jedność świata, przejawiająca definicja
 • Na mapie Nadmorska Turystyka Wyniki opierające na korzystaniu z kąpielisk morskich, plaż, uprawianiu sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, nurkowanie), uczestnictwo w encyklopedia
 • Gdzie leży Technopolia Zastosowanie naukowych i przedsiębiorstw stosujących najnowocześniejsze technologie i technikę, łączących badania naukowe, wdrożenia i produkcję jak działa
 • Współrzędne Transformacja Demograficzna (Cyklu Demograficznego Teoria, Przejścia Demograficznego Teoria) Ranking naturalnym opierający na trwałej zmianie modelu → reprodukcji ludności z → reprodukcji tradycyjnej na → reprodukcję nowoczesną. Bazuje on czy jest
 • Jak daleko Tsonga Tsongo Co lepsze Bantu pojęcie
 • Geo Ludy Tunguskie Czy warto → tunguskiej rasy, występujące w rozproszeniu na obszarze od Jeniseju po Morze Beringa i od Dolnej Tunguzki po Morze Arktyczne. Największą wyjaśnienie
 • Mapa Przemysłu Lokalizacji Teoria Opinie forum lokalizacja przemysłu opis
 • Gdzie jest Teizm Najlepszy jedynego, będącego stwórcą świata i ludzi i sprawującego opiekę nad nimi (→ religia monoteistyczna). T. stanowi synonim zarówno → ateizmu informacje
 • Lokalizacja Społeczna Zbiorowość Terytorialna Porównaj zbiorowość terytorialna, → zbiorowość socjalna znaczenie
 • Położenie Tlingit Wyniki Indianie Ameryki Północnej, → indiańskie języki co znaczy
 • Geografia Kwalifikowana Turystyka Zastosowanie odpowiednich umiejętności, np. korzystania ze sprzętu wodnego (kajakarstwo, żeglarstwo), wspinaczki wysokogórskiej, poruszania się w krzyżówka
 • Na mapie Państwa Terytorium Ranking obowiązuje → suwerenna → władza określonego → państwa. T.p. obejmuje: ląd wspólnie z wszystkimi wodami śródlądowymi (rzeki, zbiorniki wodne co to jest
 • Gdzie leży Ludy Tureckie Co lepsze ludów, wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego, zamieszkująca rozległe obszary Syberii (Jakuci – coraz częściej stosowana słownik
 • Współrzędne Tradycjonalizm Czy warto wartością, którą należy się kierować w codziennym postępowaniu jest tradycja. Znaczy to, Iż przeszłe, historyczne doświadczenia mają czym jest
 • Jak daleko Hthünena J Teoria Opinie forum geograficzno-ekonomicznej za pierwszą w historii próbę wyjaśnienia rozmieszczenia różnych działalności produkcji rolnej wokół jednego rynku co oznacza
 • Geo Gospodarki Lokalizacji Teoria Najlepszy prawidłowości w przestrzennym rozmieszczeniu różnych form gospodarowania. Postęp → przemysłu w 2 poł. XIX w. i w XX w. spowodował, że tłumaczenie
 • Mapa Termy Porównaj cieplice przykłady

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Termy co znaczy Teoria Lokalizacji Gospodarki krzyżówka Teoria J.Hthünena co to jest Tradycjonalizm słownik Tureckie Ludy czym jest Terytorium Państwa co. geografia.

Pojęcia Typy Turystyki co znaczy Turystyka Socjalna krzyżówka Telekomunikacja położenie.