samorząd terytorialny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Terytorialny Samorząd

Definicja Samorząd Terytorialny: forma organizacji społ. lokalnych powołana do zarządzania i kierowania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. S.t. jest organizacją działającą we wszystkich systemach demokr. Stanowi również element ochrony ze strony prawa międzynar. Podpisana 27 VI 1985 w Strasburgu Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gwarantuje między innymi: konieczność usankcjonowania zasad działania s.t.
w ustawach i o ile to możliwe,
w konstytucji; prawo mieszkańców do wyłaniania organów przedstawicielskich w drodze demokr. wyborów; pełną swobodę działania społ. lokalnej w każdej dziedzinie, która wchodzi w zakres jej kompetencji; ograniczenie kontroli adm. wyłącznie do zakresu przewidzianego prawem. W Polsce s.t. reaktywowany został w 1990 z gminą (wiejską albo miejską) jako fundamentalną jednostką organizacyjną i sejmikiem samorządowym, który jest reprezentantem gmin na szczeblu wojewódzkim. Przez wzgląd na reformą podziału adm. państwie (od 1 I 1999) nastąpiły również zmiany dot. s.t. W celu zapewnienia mieszkańcom większego wpływu na podejmowanie decyzji lokalnych i ograniczenia roli władzy centralnej powołane zostały (na mocy ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie wojewódzkim) samorządowe powiaty i województwa (liczbę woj. zmniejszono z 49 do 16), ich kadencja trwa 4 lata. Fundamentalną jednostką podziału terytorialnego jest pow.,
w którego skład wchodzą gminy albo region miasta na prawach powiatu. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest porada powiatu. Do jej wyłącznej właściwości między innymi należy: 1) ustanawianie aktów prawa miejscowego; 2) uchwalanie budżetu powiatu i rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania; 3) podejmowanie uchwał w kwestiach wysokości podatków; 4) podejmowanie uchwał w kwestiach majątkowych powiatu (między innymi dot. emitowania obligacji, zaciągania pożyczek i kredytów). Ponadto porada powołuje i odwołuje zarząd powiatu (organ wykonawczy) i starostę, który organizuje pracę zarządu i starostwa powiatowego (urząd powiatu), kieruje jego bieżącymi sprawami i reprezentuje pow. na zewn. Organizacją s.t. w woj. jest samorząd. Prowadzi on politykę rozwoju woj., na którą złożona jest między innymi: tworzenie warunków rozwoju gosp., w tym kreowanie rynku pracy; pozyskiwanie i łączenie środków finansowych (publicznych i prywatnych) w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; wspieranie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; ochrona środowiska; wspieranie rozwoju kult. i turystyki. Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest sejmik województwa. Do jego wyłącznej właściwości należy między innymi: 1. stanowienie aktów prawa miejscowego; 2. uchwalanie strategii rozwoju woj.; 3. uchwalanie budżetu i rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania; 4. uchwalanie współpracy zagr. woj.; 5. podejmowanie uchwał w kwestiach majątkowych (między innymi nabywania i sprzedawania nieruchomości, emitowania obligacji, zaciągania pożyczek i kredytów, tworzenia firm prawa handlowego i przystępowania do nich). Ponadto sejmik wybiera i odwołuje zarząd woj. (organ wykonawczy), marszałka woj. (organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami woj. i reprezentuje go na zewn.) i przewodniczącego i zastępców sejmiku. Nadzór nad działalnością samorządu woj. sprawuje Prezes Porady Ministrów i wojewoda

Czym jest samorząd terytorialny znaczenie w Słownik S .