stalinizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stalinizm

Definicja Stalinizm: ogół poglądów ideol. i totalitarny ( totalitaryzm) mechanizm rządów stworzony poprzez J.W. Stalina. 1. Teoretyczną podstawę s. stanowiła uproszczona interpretacja marksizmu-leninizmu i teorii dyktatury proletariatu, które uzupełnił J. Stalin o nowe koncepcje. Ważna dla s. była teza o zaostrzaniu się walki klasowej stosunkowo postępu budowy socjalizmu. Była ona uzasadnieniem dla wprowadzenia terroru na niespotykaną skalę i przeprowadzenia ogromnej czystki (1935-38), która objęła całe społ., w tym działaczy partyjnych i dowódców wojsk. Zarazem teza ta stała się fundamentem do ciągłego poszukiwania "wroga ludu". Doprowadziło to w skutku do odrzucenia żadnych przejawów pluralizmu, rozbudowania mechanizmu przymusu i represyjności państwa i przejęcia poprzez partię całej władzy. Nieomylność przywódcy ( kult jednostki) zastąpiła prawo, a zakres jego kompetencji objął wszystkie sfery życia społ. i krajów. Istotnym elementem myśli polit. Stalina było założenie o możliwości zbudowania komunizmu w jednym państwie, pozostającym w otoczeniu krajów kapit. Dokonał w ten sposób rewizji stanowiska K. Marksa i W. Lenina, którzy zapowiadali rewolucję w skali świata, przeciwstawił się także głoszonej poprzez L. Trockiego koncepcji permanentnej rewolucji. Rezygnacja z tezy o konieczności rewolucji ogólnoświatowej posłużyła Stalinowi do wytłumaczenia arbitralnego przyznania kierownictwu radzieckiej partii roli świat. centrum ruchu rewol.
i podporządkowania międzynar. ruchu robot.; 2. forma totalitarnego reżimu polit., jaki ukształtował się w ZSRR, a w dalszym ciągu po II wojnie świat. w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i w niektórych państwach Azji. S. charakteryzował się dyktatorską ( dyktatura) sposobem sprawowania władzy, polityką masowego terroru wobec jednostek i grup uznanych za "wrogów ludu", eksterminacją przeciwników polit. i wysoką autonomią aparatu represji; przekreślaniem praw i wolności obywatelskich i praw człowieka i ich gwarancji. Przejawem s. było między innymi rozbudowanie ośrodków pracy niewolniczej (łagry), masowe czystki pośród kadry partyjnej
i wojsk. (w 1934 spośród 139 członków KC partii bolszewickiej rozstrzelano 98 osób), połączone z ludobójstwem skierowanym przeciwko wszystkim kategoriom ludności własnego państwa; zredukowanie aparatu partyjnego do ścisłego kierownictwa; skrajny centralizm biurokratyczny i nakazowy mechanizm zarządzania gospodarką i wszystkimi dziedzinami życia. Odpowiednikami s., jako fenomenu ideol. i ustrojowego, były za życia i po Zgonu Stalina reżimy na przykład Mao Tse-tunga ( maoizm) w Chinach, Kim Ir Sena
w KRLD, E. Hodży w Albanii,
N. Ceauseşcu w Rumunii

Czym jest stalinizm znaczenie w Słownik S .