neonazizm narodowy socjalizm co to znaczy

Definicje społeczne N

 • Co znaczy Neonazizm Porównanie poglądów odwołujących się do idei faszyzmu niem., gloryfikujący hitleryzm, czasy III Rzeszy i jej politykę. Zwolennicy n. strojem Ranking
 • Krzyżówka Socjalizm Narodowy Dlaczego ustalenie krajów. doktryny polit. w Niemczech od zdobycia w 1933 władzy poprzez A. Hitlera, ukute od pierwszego słowa nazwy Co lepsze
 • Co to jest Osobista Nietykalność Jak lepiej konstytucyjnie zagwarantowanych praw obywat. opierające na zakazie pozbawienia albo ograniczenia wolności, poza przypadkami przewidzianymi Czy warto
 • Słownik Państwa Światopoglądowa Neutralność Kiedy przekonań rel., kraj nie popiera ani nie preferuje ?Xadnych orientacji filozof. i światopoglądowych i zapewnia wolność sumienia i swobodę Opinie forum
 • Czym jest Narkoterroryzm Od czego zależy podejmowane poprzez kartele narkotykowe wobec państwa w celu ochrony swych interesów. To są: morderstwa polityków, funkcjonariuszy wymiaru Najlepszy
 • Co oznacza Negocjacje Na czym polega poprzez wyjaśnianie i przedstawianie poglądów w spornych sprawach w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Wynikiem n. powinna być wspólna Porównaj
 • Tłumaczenie Nieletni Różnice nie ukończyła 17 lat w momencie popełnienia czynu zabronionego groźbą kary. N. nie odpowiada wg zasad ustalonych w kodeksie karnym Wyniki
 • Przykłady Notariusz Wady i zalety osoba, która ma prawo sporządzać akty notarialne, testamenty, sprawdzać własnoręczność podpisów itd Zastosowanie
 • Definicja Polityczny System Niemiec Podobieństwa o systemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest prez. federalny wybierany na 5 lat poprzez Zebranie Związkowe, składające się z Ranking
 • Encyklopedia Neokolonializm Czemu polegająca na wyzysku ekon. i uzależnieniu polit. dawnych państw kolonialnych. Zaplanowana poprzez byłe metropolie, które starały się Co lepsze
 • Jak działa Sądów Niezawisłość Co gorsze sprawiedliwości polegająca na odrębności i niezależności sądów (w tym Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu) od władzy wykonawczej i Czy warto
 • Czy jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych Porównaj najstarszych giełd papierów wartościowych na świecie. Spadek kursów akcji na tej giełdzie może oznaczać świat. tendencję do pojawienia się Opinie forum
 • Pojęcie Pracy Czasu Norma Porównanie władzy krajów. max. długość dnia roboczego i tygodnia. Kiedyś określana poprzez przedsiębiorców, co doprowadzało do 15-godzinnego dnia Najlepszy
 • Wyjaśnienie Deal New Dlaczego kluczowym orędownikiem i realizatorem był prez. USA F.D. Roosevelt. Celem ND było zakończenie kryzysu gospodarczego, nękającego Stany Zjedn Porównaj
 • Opis Dyplomatyczna Nota Jak lepiej przedstawiciela dypl. głowie państwa albo min. spraw zagr. państwa przyjmującego. Zamiana not może następować jednocześnie odnosząc się do Wyniki
 • Informacje Narodowość Kiedy obywatelstwem albo z etniczno-kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społ. danego państwa, a więc mniejszościami nar. W Zastosowanie
 • Znaczenie Elektroniczny Nośnik Od czego zależy urządzenie elektroniczne albo jego część, na której można zapisywać i odtwarzać wiadomości, na przykład dyskietka, twardy dysk, płyta cd-rom Ranking
 • Co znaczy Nominacja Na czym polega stanowisko. W pol. kodeksie pracy akt, na podst. którego zostaje nawiązany relacja pracy (pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy) w Co lepsze
 • Krzyżówka Norwegia Różnice Kongeriket Norge), kraj w Europie Płn., na Płw. Skandynawskim i przybrzeżnych wyspach O. Atlantyckiego. Graniczy ze Szwecją, Finlandią Czy warto
 • Co to jest Nasdaq Wady i zalety elektroniczna giełda papierów wartościowych, która opiera się wyłącznie na transakcjach dokonywanych dzięki komputerów, dlatego jest w Opinie forum
 • Słownik Notyfikacja Podobieństwa wiadomość podana do informacje drugiemu państwu albo ekipie krajów o wydarzeniu, fakcie albo decyzji, którą uważane jest w dalszym ciągu za Najlepszy
 • Czym jest Zatrudnienie Niepełne Czemu przypadek, gdzie uprawnieni i chętni do pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zobacz także bezrobocie Porównaj
 • Co oznacza Studentów Zrzeszenie Niezależne Co gorsze skupiająca młodzież o różnych poglądach polit. Założona IX 1980, zdelegalizowana (13 XII 1981) w okresie ogłoszenia stanu wojennego; dążyła Wyniki
 • Tłumaczenie Integracji Strategia Narodowa Porównaj przedstawiony w 1997 poprzez Komitet Integracji Europejskiej (na podst. Uchwały Sejmu RP z 1996), zarysowujący strategiczne kierunki Zastosowanie
 • Przykłady Lewica Nowa Porównanie powstał w latach 60. XX w. w środowiskach młodzieżowych, studenckich i intelektualistów w stanach zjednoczonych ameryki i państwach Europy Ranking
 • Definicja Nazizm Dlaczego której cechami były: rasizm, bezwzględny terror, polityka ekspansji milit. w celu uzyskania przestrzeni życiowej . Zasadniczymi elementami Co lepsze
 • Encyklopedia Podatkowej Identyfikacji Numer Jak lepiej osoba rozliczająca się z urzędem skarbowym, co minimalizuje problemy powiązane z identyfikacją podatników. Błędne podanie NIP-u może Czy warto
 • Jak działa Najemnik Kiedy zwerbowana obietnicą wyjątkowego wynagrodzenia do walki w konflikcie zbrojnym, bierze udział w działaniach zbrojnych, działając zyskiem Opinie forum
 • Czy jest Inwestycyjne Fundusze Narodowe Od czego zależy kapitałowo ze Skarbem Państwa, byłymi przedsiębiorstwami państwowymi i milionami polskich obywateli, którzy poprzez świadectwo udziałowe Najlepszy
 • Pojęcie Budżetowa Nadwyżka Na czym polega rządu są większe od kosztów. Mogą one być wtedy wykorzystane na przykład w przypadkach kryzysowych. Zobacz budżet państwa Porównaj
 • Wyjaśnienie Obyczajowe Normy Różnice danym środowisku społ. reguły postępowania. N.o. są metodą kontroli społ., których nieprzestrzeganie zagrożone jest wieloma sankcjami ze Wyniki
 • Opis Nafta Wady i zalety zobacz Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu Zastosowanie
 • Informacje Solidarność Nszz Podobieństwa zobacz Solidarność Ranking
 • Znaczenie Neoliberalizm Czemu neokonserwatyzm, jeden z nurtów współ. liberalizmu, zapoczątkowany w latach 30. XX w. po pierwszych negatywnych doświadczeniach Co lepsze
 • Co znaczy Nonkonfronizm Co gorsze konformizmowi, nieuleganie naciskom i wpływom ekipy, krytyczny relacja do norm, zasad, poglądów i zwyczajów panujących w danym środowisku i Czy warto
 • Krzyżówka Polityczna Norma Porównaj grup czy instytucji uczestniczących w życiu polit. W kraju n.p. zawarte są w pierwszej kolejności w konstytucji, która między innymi Opinie forum
 • Co to jest Nowelizacja Porównanie zmiana obowiązującego aktu normatywnego, z reguły ustawy, poprzez nowy akt normatywny. Kolokwialnie n. ustalana jest jako poprawka albo Najlepszy
 • Słownik Administracyjny Sąd Naczelny Dlaczego zobacz sądy administracyjne Porównaj
 • Czym jest Neutralność Jak lepiej postawa wobec wydarzenia, procesu, zespołu poglądów, wierzeń, zachowań ludzkich; rezygnacja z ingerencji w kwestie innych. W relacjach Wyniki
 • Co oznacza Sprzedaży Nadwyżka Kiedy zobacz tabela giełdowa Zastosowanie
 • Tłumaczenie Narkomania Od czego zależy uzależnienie od różnego typu środków odurzających. Zaawansowane stadium n. jest ciężką chorobą wyniszczajacą organizm, prowadzącą do Zgonu Ranking
 • Przykłady Sędziów Niezawisłość Na czym polega wymiaru sprawiedliwości, odpowiednio z którą sędziowie przy rozstrzyganiu spraw podlegają wyłącznie ustawom. Znaczy to, Iż w okresie Co lepsze
 • Definicja Nato Różnice zobacz Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego Czy warto
 • Encyklopedia Giełdowe Notowania Wady i zalety oznaczający określony kurs (ceny) danego waloru na giełdzie papierów wartościowych, po której zrealizowana została największa liczba ofert Opinie forum
 • Jak działa Kontroli Izba Najwyższa Podobieństwa kontroli państwowej, podlegający Sejmowi. Odpowiednio z Konstytucją RP NIK powołany jest do kontrolowania między innymi działalności Najlepszy
 • Czy jest Bernhard Alfred Nobel Czemu przemysłowiec, opracował sposoby otrzymywania dynamitu i innych środków wybuchowych. Fundator nagrody jego imieniem. W tym celu w 1900 Porównaj
 • Pojęcie Nomenklatura Co gorsze stanowisk w kraju, ich obsadzenie wymaga zgody odpowiednich władz polit. partii rządzącej. N. była charakterystyczną właściwością komunist Wyniki
 • Wyjaśnienie Polski Bank Narodowy Porównaj Rzeczpospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną i prawo do używania pieczęci z godłem państwowym. Fundamentalnym celem NBP jest Zastosowanie
 • Opis Niemcy Porównanie Bundesrepublik Deutchland), kraj w Europie Środk., sąsiaduje z Danią, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Francją, Szwajcarią, Austrią Ranking
 • Informacje Nacjonalizm Dlaczego polit., rodzaj polityki, gdzie wartość nadrzędną stanowi naród. N. może przybierać różne formy. W momencie kształtowania się poczucia nar Co lepsze
 • Znaczenie Pokojowa Nagroda Nobla Jak lepiej ufundował A. Nobel przyznawana poprzez szczególny Komitet parlamentu norweskiego za działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy narodami Czy warto
 • Co znaczy Naród Kiedy ludzka połączona więzią etniczną i hist.-kulturową, charakteryzująca się wykrystalizowanym poczuciem świadomości narod. i zdolnością jej Opinie forum
 • Krzyżówka Prawna Norma Od czego zależy ustanowiona poprzez kompetentny organ państwa na przykład parlament, rząd, prezydenta, wojewodę, skierowana do abstrakcyjnego adresata Najlepszy
 • Co to jest Nuncjusz Na czym polega powierzana jest misja przedstawiciela dypl. Watykanu przy rządzie danego państwa. Pełni funkcję ambasadora, w niektórych państwach, między Porównaj
 • Słownik Nacjonalizacja Różnice prywatnej na własność publiczną. W Polsce przeważnie kojarzy się z wykupem po zaniżonych cenach zakładów produkcyjnych po II wojnie świat Wyniki
 • Czym jest Zjednoczenie Niemiec Wady i zalety XX w. (pierwsze N.z. w 1871). Niemcy wskutek II wojny świat. podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne (ZSRR, USA, W. Brytania i Francja Zastosowanie
 • Co oznacza Kupna Nadwyżka Podobieństwa zobacz tabela giełdowa Ranking
 • Tłumaczenie Moralna Norma Czemu przy udziale ogólnych nakazów albo zakazów wymóg określonego postępowania w danych uwarunkowaniach. Rozróżnia się dwa rodzaje n.m. jako Co lepsze
 • Przykłady Norma Co gorsze wzór, reguła, zasada, miernik, przepis. N. techniczna - dokument określający właściwości (na przykład użytych materiałów, stopnia ich Czy warto
 • Definicja Age New Porównaj ruchów społ. czy kultów rel., które wyrosły z nastrojów związanych z końcem XX w. NA jako ruch kulturowy powstał w opozycji do świata Opinie forum
 • Encyklopedia Nip Porównanie zobacz Numer Identyfikacji Podatkowej Najlepszy
 • Jak działa Rynkowa Nisza Dlaczego wydzielona część, gdzie niewielka ekipa nabywców, posiadając konkretne potrzeby, gotowa jest zapłacić wyższą cenę za dane dobro albo usługę Porównaj

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Nisza rynkowa co znaczy NIP krzyżówka New Age co to jest norma słownik norma moralna czym jest nadwyżka kupna co oznacza Niemiec zjednoczenie tłumaczenie. dla obywatela.

Słownik Neonazizm co znaczy narodowy socjalizm krzyżówka nietykalność w kraju.