przykłady neutralność co to znaczy

Definicje społeczne N

 • Co to jest Nonkonfronizm Definicja nieuleganie naciskom i wpływom ekipy, krytyczny relacja do norm, zasad, poglądów i zwyczajów panujących w danym środowisku i przedkładanie
 • Co to jest Neonazizm Definicja odwołujących się do idei faszyzmu niem., gloryfikujący hitleryzm, czasy III Rzeszy i jej politykę. Zwolennicy n. strojem, symboliką
 • Co to jest Elektroniczny Nośnik Definicja urządzenie elektroniczne albo jego część, na której można zapisywać i odtwarzać wiadomości, na przykład dyskietka, twardy dysk, płyta cd-rom
 • Co to jest Narkomania Definicja uzależnienie od różnego typu środków odurzających. Zaawansowane stadium n. jest ciężką chorobą wyniszczajacą organizm, prowadzącą do Zgonu
 • Co to jest Norma Definicja zasada, miernik, przepis. N. techniczna - dokument określający właściwości (na przykład użytych materiałów, stopnia ich wytrzymałości
 • Co to jest Prawna Norma Definicja poprzez kompetentny organ państwa na przykład parlament, rząd, prezydenta, wojewodę, skierowana do abstrakcyjnego adresata, określająca
 • Co to jest Niemcy Definicja Bundesrepublik Deutchland), kraj w Europie Środk., sąsiaduje z Danią, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Francją, Szwajcarią, Austrią
 • Co to jest Najemnik Definicja obietnicą wyjątkowego wynagrodzenia do walki w konflikcie zbrojnym, bierze udział w działaniach zbrojnych, działając zyskiem materialnym
 • Co to jest Pokojowa Nagroda Nobla Definicja Nobel przyznawana poprzez szczególny Komitet parlamentu norweskiego za działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy narodami, pokoju
 • Co to jest Bernhard Alfred Nobel Definicja opracował sposoby otrzymywania dynamitu i innych środków wybuchowych. Fundator nagrody jego imieniem. W tym celu w 1900 powstała szwedz
 • Co to jest Nuncjusz Definicja jest misja przedstawiciela dypl. Watykanu przy rządzie danego państwa. Pełni funkcję ambasadora, w niektórych państwach, między innymi w
 • Co to jest Osobista Nietykalność Definicja zagwarantowanych praw obywat. opierające na zakazie pozbawienia albo ograniczenia wolności, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie
 • Co to jest Sądów Niezawisłość Definicja sprawiedliwości polegająca na odrębności i niezależności sądów (w tym Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu) od władzy wykonawczej i
 • Co to jest Norwegia Definicja kraj w Europie Płn., na Płw. Skandynawskim i przybrzeżnych wyspach O. Atlantyckiego. Graniczy ze Szwecją, Finlandią, Rosją. Pow. 324 119
 • Co to jest Nasdaq Definicja giełda papierów wartościowych, która opiera się wyłącznie na transakcjach dokonywanych dzięki komputerów, dlatego jest w stanie
 • Co to jest Notyfikacja Definicja podana do informacje drugiemu państwu albo ekipie krajów o wydarzeniu, fakcie albo decyzji, którą uważane jest w dalszym ciągu za prawnie
 • Co to jest Nomenklatura Definicja w kraju, ich obsadzenie wymaga zgody odpowiednich władz polit. partii rządzącej. N. była charakterystyczną właściwością komunist
 • Co to jest Polski Bank Narodowy Definicja Polskiej, posiada osobowość prawną i prawo do używania pieczęci z godłem państwowym. Fundamentalnym celem NBP jest utrzymywanie stabilnego
 • Co to jest Dyplomatyczna Nota Definicja przedstawiciela dypl. głowie państwa albo min. spraw zagr. państwa przyjmującego. Zamiana not może następować jednocześnie odnosząc się do
 • Co to jest Administracyjny Sąd Naczelny Definicja zobacz sądy administracyjne
 • Co to jest Budżetowa Nadwyżka Definicja większe od kosztów. Mogą one być wtedy wykorzystane na przykład w przypadkach kryzysowych. Zobacz budżet państwa
 • Co to jest Nazizm Definicja były: rasizm, bezwzględny terror, polityka ekspansji milit. w celu uzyskania przestrzeni życiowej . Zasadniczymi elementami doktryny był
 • Co to jest Nowelizacja Definicja obowiązującego aktu normatywnego, z reguły ustawy, poprzez nowy akt normatywny. Kolokwialnie n. ustalana jest jako poprawka albo nowela
 • Co to jest Giełdowe Notowania Definicja określony kurs (ceny) danego waloru na giełdzie papierów wartościowych, po której zrealizowana została największa liczba ofert kupna
 • Co to jest Rynkowa Nisza Definicja część, gdzie niewielka ekipa nabywców, posiadając konkretne potrzeby, gotowa jest zapłacić wyższą cenę za dane dobro albo usługę
 • Co to jest Inwestycyjne Fundusze Narodowe Definicja Skarbem Państwa, byłymi przedsiębiorstwami państwowymi i milionami polskich obywateli, którzy poprzez świadectwo udziałowe, zamienione w
 • Co to jest Nacjonalizm Definicja rodzaj polityki, gdzie wartość nadrzędną stanowi naród. N. może przybierać różne formy. W momencie kształtowania się poczucia nar. i dążeń
 • Co to jest Notariusz Definicja osoba, która ma prawo sporządzać akty notarialne, testamenty, sprawdzać własnoręczność podpisów itd
 • Co to jest Nato Definicja zobacz Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
 • Co to jest Pracy Czasu Norma Definicja max. długość dnia roboczego i tygodnia. Kiedyś określana poprzez przedsiębiorców, co doprowadzało do 15-godzinnego dnia pracy. Aktualnie w
 • Co to jest Nominacja Definicja pol. kodeksie pracy akt, na podst. którego zostaje nawiązany relacja pracy (pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy) w sytuacjach
 • Co to jest Polityczny System Niemiec Definicja systemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest prez. federalny wybierany na 5 lat poprzez Zebranie Związkowe, składające się z
 • Co to jest Socjalizm Narodowy Definicja krajów. doktryny polit. w Niemczech od zdobycia w 1933 władzy poprzez A. Hitlera, ukute od pierwszego słowa nazwy Narodowosocjalistycznej
 • Co to jest Negocjacje Definicja wyjaśnianie i przedstawianie poglądów w spornych sprawach w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Wynikiem n. powinna być wspólna decyzja
 • Co to jest Nieletni Definicja ukończyła 17 lat w momencie popełnienia czynu zabronionego groźbą kary. N. nie odpowiada wg zasad ustalonych w kodeksie karnym niezależnie
 • Co to jest Nip Definicja zobacz Numer Identyfikacji Podatkowej
 • Co to jest Age New Definicja społ. czy kultów rel., które wyrosły z nastrojów związanych z końcem XX w. NA jako ruch kulturowy powstał w opozycji do świata opanowanego
 • Co to jest Sędziów Niezawisłość Definicja sprawiedliwości, odpowiednio z którą sędziowie przy rozstrzyganiu spraw podlegają wyłącznie ustawom. Znaczy to, Iż w okresie procesu sędzia
 • Co to jest Państwa Światopoglądowa Neutralność Definicja kraj nie popiera ani nie preferuje ?Xadnych orientacji filozof. i światopoglądowych i zapewnia wolność sumienia i swobodę kultu rel. W
 • Co to jest Zjednoczenie Niemiec Definicja pierwsze N.z. w 1871). Niemcy wskutek II wojny świat. podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne (ZSRR, USA, W. Brytania i Francja
 • Co to jest Kontroli Izba Najwyższa Definicja państwowej, podlegający Sejmowi. Odpowiednio z Konstytucją RP NIK powołany jest do kontrolowania między innymi działalności organów adm
 • Co to jest Lewica Nowa Definicja latach 60. XX w. w środowiskach młodzieżowych, studenckich i intelektualistów w stanach zjednoczonych ameryki i państwach Europy Zach
 • Co to jest Deal New Definicja orędownikiem i realizatorem był prez. USA F.D. Roosevelt. Celem ND było zakończenie kryzysu gospodarczego, nękającego Stany Zjedn. od 1929
 • Co to jest Neoliberalizm Definicja neokonserwatyzm, jeden z nurtów współ. liberalizmu, zapoczątkowany w latach 30. XX w. po pierwszych negatywnych doświadczeniach
 • Co to jest Obyczajowe Normy Definicja środowisku społ. reguły postępowania. N.o. są metodą kontroli społ., których nieprzestrzeganie zagrożone jest wieloma sankcjami ze strony
 • Co to jest Moralna Norma Definicja udziale ogólnych nakazów albo zakazów wymóg określonego postępowania w danych uwarunkowaniach. Rozróżnia się dwa rodzaje n.m. jako zasad
 • Co to jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych Definicja papierów wartościowych na świecie. Spadek kursów akcji na tej giełdzie może oznaczać świat. tendencję do pojawienia się kryzysów ekon
 • Co to jest Solidarność Nszz Definicja zobacz Solidarność
 • Co to jest Zatrudnienie Niepełne Definicja przypadek, gdzie uprawnieni i chętni do pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zobacz także bezrobocie
 • Co to jest Kupna Nadwyżka Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest Nacjonalizacja Definicja własność publiczną. W Polsce przeważnie kojarzy się z wykupem po zaniżonych cenach zakładów produkcyjnych po II wojnie świat. N. przeważnie
 • Co to jest Naród Definicja połączona więzią etniczną i hist.-kulturową, charakteryzująca się wykrystalizowanym poczuciem świadomości narod. i zdolnością jej
 • Co to jest Integracji Strategia Narodowa Definicja poprzez Komitet Integracji Europejskiej (na podst. Uchwały Sejmu RP z 1996), zarysowujący strategiczne kierunki działania dla pol. rządu i
 • Co to jest Podatkowej Identyfikacji Numer Definicja rozliczająca się z urzędem skarbowym, co minimalizuje problemy powiązane z identyfikacją podatników. Błędne podanie NIP-u może pociągnąć za
 • Co to jest Sprzedaży Nadwyżka Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest Neokolonializm Definicja wyzysku ekon. i uzależnieniu polit. dawnych państw kolonialnych. Zaplanowana poprzez byłe metropolie, które starały się utrzymać
 • Co to jest Studentów Zrzeszenie Niezależne Definicja młodzież o różnych poglądach polit. Założona IX 1980, zdelegalizowana (13 XII 1981) w okresie ogłoszenia stanu wojennego; dążyła do zmiany
 • Co to jest Narkoterroryzm Definicja poprzez kartele narkotykowe wobec państwa w celu ochrony swych interesów. To są: morderstwa polityków, funkcjonariuszy wymiaru
 • Co to jest Polityczna Norma Definicja instytucji uczestniczących w życiu polit. W kraju n.p. zawarte są w pierwszej kolejności w konstytucji, która między innymi zapewnia
 • Co to jest Nafta Definicja zobacz Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu
 • Co to jest Narodowość Definicja etniczno-kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społ. danego państwa, a więc mniejszościami nar. W prawie międzynarodowym
 • Co to jest Neutralność Definicja wydarzenia, procesu, zespołu poglądów, wierzeń, zachowań ludzkich; rezygnacja z ingerencji w kwestie innych. W relacjach międzynarodowych n

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja PRZYKŁADY Neutralność, Narodowość, Nafta, Norma Polityczna, Narkoterroryzm, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Neokolonializm, Nadwyżka Sprzedaży, Numer Identyfikacji dla obywatela.

Słownik Przykłady Neutralność, Narodowość, Nafta, Norma Polityczna w kraju.