narodowa strategia integracji co to znaczy

Definicje społeczne N

 • Co to jest nominacja Definicja pol. kodeksie pracy akt, na podst. którego zostaje nawiązany relacja pracy (pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy) w sytuacjach
 • Co to jest nacjonalizm Definicja rodzaj polityki, gdzie wartość nadrzędną stanowi naród. N. może przybierać różne formy. W momencie kształtowania się poczucia nar. i dążeń
 • Co to jest najemnik Definicja obietnicą wyjątkowego wynagrodzenia do walki w konflikcie zbrojnym, bierze udział w działaniach zbrojnych, działając zyskiem materialnym
 • Co to jest narodowość Definicja etniczno-kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społ. danego państwa, a więc mniejszościami nar. W prawie międzynarodowym
 • Co to jest Narodowy Bank Polski Definicja Polskiej, posiada osobowość prawną i prawo do używania pieczęci z godłem państwowym. Fundamentalnym celem NBP jest utrzymywanie stabilnego
 • Co to jest negocjacje Definicja wyjaśnianie i przedstawianie poglądów w spornych sprawach w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Wynikiem n. powinna być wspólna decyzja
 • Co to jest neokolonializm Definicja wyzysku ekon. i uzależnieniu polit. dawnych państw kolonialnych. Zaplanowana poprzez byłe metropolie, które starały się utrzymać
 • Co to jest neonazizm Definicja odwołujących się do idei faszyzmu niem., gloryfikujący hitleryzm, czasy III Rzeszy i jej politykę. Zwolennicy n. strojem, symboliką
 • Co to jest neutralność Definicja wydarzenia, procesu, zespołu poglądów, wierzeń, zachowań ludzkich; rezygnacja z ingerencji w kwestie innych. W relacjach międzynarodowych n
 • Co to jest neutralność światopoglądowa państwa Definicja kraj nie popiera ani nie preferuje ?Xadnych orientacji filozof. i światopoglądowych i zapewnia wolność sumienia i swobodę kultu rel. W
 • Co to jest New Age Definicja społ. czy kultów rel., które wyrosły z nastrojów związanych z końcem XX w. NA jako ruch kulturowy powstał w opozycji do świata opanowanego
 • Co to jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Definicja młodzież o różnych poglądach polit. Założona IX 1980, zdelegalizowana (13 XII 1981) w okresie ogłoszenia stanu wojennego; dążyła do zmiany
 • Co to jest nisza rynkowa Definicja część, gdzie niewielka ekipa nabywców, posiadając konkretne potrzeby, gotowa jest zapłacić wyższą cenę za dane dobro albo usługę
 • Co to jest Nobla Nagroda Pokojowa Definicja Nobel przyznawana poprzez szczególny Komitet parlamentu norweskiego za działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy narodami, pokoju
 • Co to jest nomenklatura Definicja w kraju, ich obsadzenie wymaga zgody odpowiednich władz polit. partii rządzącej. N. była charakterystyczną właściwością komunist
 • Co to jest nonkonfronizm Definicja nieuleganie naciskom i wpływom ekipy, krytyczny relacja do norm, zasad, poglądów i zwyczajów panujących w danym środowisku i przedkładanie
 • Co to jest norma polityczna Definicja instytucji uczestniczących w życiu polit. W kraju n.p. zawarte są w pierwszej kolejności w konstytucji, która między innymi zapewnia
 • Co to jest norma prawna Definicja poprzez kompetentny organ państwa na przykład parlament, rząd, prezydenta, wojewodę, skierowana do abstrakcyjnego adresata, określająca
 • Co to jest nota dyplomatyczna Definicja przedstawiciela dypl. głowie państwa albo min. spraw zagr. państwa przyjmującego. Zamiana not może następować jednocześnie odnosząc się do
 • Co to jest nowa lewica Definicja latach 60. XX w. w środowiskach młodzieżowych, studenckich i intelektualistów w stanach zjednoczonych ameryki i państwach Europy Zach
 • Co to jest nowelizacja Definicja obowiązującego aktu normatywnego, z reguły ustawy, poprzez nowy akt normatywny. Kolokwialnie n. ustalana jest jako poprawka albo nowela
 • Co to jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych Definicja papierów wartościowych na świecie. Spadek kursów akcji na tej giełdzie może oznaczać świat. tendencję do pojawienia się kryzysów ekon
 • Co to jest Niemiec zjednoczenie Definicja pierwsze N.z. w 1871). Niemcy wskutek II wojny świat. podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne (ZSRR, USA, W. Brytania i Francja
 • Co to jest niezawisłość sądów Definicja sprawiedliwości polegająca na odrębności i niezależności sądów (w tym Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu) od władzy wykonawczej i
 • Co to jest niepełne zatrudnienie Definicja przypadek, gdzie uprawnieni i chętni do pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zobacz także bezrobocie
 • Co to jest NAFTA Definicja zobacz Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu
 • Co to jest neoliberalizm Definicja neokonserwatyzm, jeden z nurtów współ. liberalizmu, zapoczątkowany w latach 30. XX w. po pierwszych negatywnych doświadczeniach
 • Co to jest naród Definicja połączona więzią etniczną i hist.-kulturową, charakteryzująca się wykrystalizowanym poczuciem świadomości narod. i zdolnością jej
 • Co to jest New Deal Definicja orędownikiem i realizatorem był prez. USA F.D. Roosevelt. Celem ND było zakończenie kryzysu gospodarczego, nękającego Stany Zjedn. od 1929
 • Co to jest Norwegia Definicja kraj w Europie Płn., na Płw. Skandynawskim i przybrzeżnych wyspach O. Atlantyckiego. Graniczy ze Szwecją, Finlandią, Rosją. Pow. 324 119
 • Co to jest NSZZ "Solidarność" Definicja zobacz Solidarność
 • Co to jest nacjonalizacja Definicja własność publiczną. W Polsce przeważnie kojarzy się z wykupem po zaniżonych cenach zakładów produkcyjnych po II wojnie świat. N. przeważnie
 • Co to jest Narodowe Fundusze Inwestycyjne Definicja Skarbem Państwa, byłymi przedsiębiorstwami państwowymi i milionami polskich obywateli, którzy poprzez świadectwo udziałowe, zamienione w
 • Co to jest Niemcy Definicja Bundesrepublik Deutchland), kraj w Europie Środk., sąsiaduje z Danią, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Francją, Szwajcarią, Austrią
 • Co to jest narodowy socjalizm Definicja krajów. doktryny polit. w Niemczech od zdobycia w 1933 władzy poprzez A. Hitlera, ukute od pierwszego słowa nazwy Narodowosocjalistycznej
 • Co to jest niezawisłość sędziów Definicja sprawiedliwości, odpowiednio z którą sędziowie przy rozstrzyganiu spraw podlegają wyłącznie ustawom. Znaczy to, Iż w okresie procesu sędzia
 • Co to jest Najwyższa Izba Kontroli Definicja państwowej, podlegający Sejmowi. Odpowiednio z Konstytucją RP NIK powołany jest do kontrolowania między innymi działalności organów adm
 • Co to jest norma czasu pracy Definicja max. długość dnia roboczego i tygodnia. Kiedyś określana poprzez przedsiębiorców, co doprowadzało do 15-godzinnego dnia pracy. Aktualnie w
 • Co to jest notyfikacja Definicja podana do informacje drugiemu państwu albo ekipie krajów o wydarzeniu, fakcie albo decyzji, którą uważane jest w dalszym ciągu za prawnie
 • Co to jest NASDAQ Definicja giełda papierów wartościowych, która opiera się wyłącznie na transakcjach dokonywanych dzięki komputerów, dlatego jest w stanie
 • Co to jest narkomania Definicja uzależnienie od różnego typu środków odurzających. Zaawansowane stadium n. jest ciężką chorobą wyniszczajacą organizm, prowadzącą do Zgonu
 • Co to jest nadwyżka kupna Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest nadwyżka sprzedaży Definicja zobacz tabela giełdowa
 • Co to jest NATO Definicja zobacz Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
 • Co to jest normy obyczajowe Definicja środowisku społ. reguły postępowania. N.o. są metodą kontroli społ., których nieprzestrzeganie zagrożone jest wieloma sankcjami ze strony
 • Co to jest NIP Definicja zobacz Numer Identyfikacji Podatkowej
 • Co to jest Naczelny Sąd Administracyjny Definicja zobacz sądy administracyjne
 • Co to jest Niemiec system polityczny Definicja systemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest prez. federalny wybierany na 5 lat poprzez Zebranie Związkowe, składające się z
 • Co to jest notariusz Definicja osoba, która ma prawo sporządzać akty notarialne, testamenty, sprawdzać własnoręczność podpisów itd
 • Co to jest Numer Identyfikacji Podatkowej Definicja rozliczająca się z urzędem skarbowym, co minimalizuje problemy powiązane z identyfikacją podatników. Błędne podanie NIP-u może pociągnąć za
 • Co to jest nazizm Definicja były: rasizm, bezwzględny terror, polityka ekspansji milit. w celu uzyskania przestrzeni życiowej . Zasadniczymi elementami doktryny był
 • Co to jest nadwyżka budżetowa Definicja większe od kosztów. Mogą one być wtedy wykorzystane na przykład w przypadkach kryzysowych. Zobacz budżet państwa
 • Co to jest narkoterroryzm Definicja poprzez kartele narkotykowe wobec państwa w celu ochrony swych interesów. To są: morderstwa polityków, funkcjonariuszy wymiaru
 • Co to jest nietykalność osobista Definicja zagwarantowanych praw obywat. opierające na zakazie pozbawienia albo ograniczenia wolności, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie
 • Co to jest nuncjusz Definicja jest misja przedstawiciela dypl. Watykanu przy rządzie danego państwa. Pełni funkcję ambasadora, w niektórych państwach, między innymi w
 • Co to jest nieletni Definicja ukończyła 17 lat w momencie popełnienia czynu zabronionego groźbą kary. N. nie odpowiada wg zasad ustalonych w kodeksie karnym niezależnie
 • Co to jest norma Definicja zasada, miernik, przepis. N. techniczna - dokument określający właściwości (na przykład użytych materiałów, stopnia ich wytrzymałości
 • Co to jest nośnik elektroniczny Definicja urządzenie elektroniczne albo jego część, na której można zapisywać i odtwarzać wiadomości, na przykład dyskietka, twardy dysk, płyta cd-rom
 • Co to jest notowania giełdowe Definicja określony kurs (ceny) danego waloru na giełdzie papierów wartościowych, po której zrealizowana została największa liczba ofert kupna
 • Co to jest norma moralna Definicja udziale ogólnych nakazów albo zakazów wymóg określonego postępowania w danych uwarunkowaniach. Rozróżnia się dwa rodzaje n.m. jako zasad
 • Co to jest Nobel Alfred Bernhard Definicja opracował sposoby otrzymywania dynamitu i innych środków wybuchowych. Fundator nagrody jego imieniem. W tym celu w 1900 powstała szwedz
 • Co to jest Narodowa Strategia Integracji Definicja poprzez Komitet Integracji Europejskiej (na podst. Uchwały Sejmu RP z 1996), zarysowujący strategiczne kierunki działania dla pol. rządu i

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Narodowa Strategia Integracji, Nobel Alfred Bernhard, Norma Moralna, Notowania Giełdowe, Nośnik Elektroniczny, Norma, Nieletni, Nuncjusz, Nietykalność Osobista dla obywatela.

Słownik Narodowa Strategia Integracji, Nobel Alfred Bernhard, Norma w kraju.