krzyżówka agresja aktyw co to znaczy

Definicje społeczne A

 • Co to jest Opcja Atlantycka Definicja rozwoju Europy zobecnością w jej strukturach i polityce Stanów Zjedn. Po II wojnie świat. zaangażowanie polit., gosp. i milit. USA wEuropie
 • Co to jest Aids Definicja atakującym układ odpornościowy organizmu. Przenosi się poprzez kontakty seksualne i krew. Od lat 80. tempo rozszerzania się zakażenia
 • Co to jest Państwowy Aparat Definicja organów państwa iobsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (na przykład rządowi), do
 • Co to jest Aprecjacja Definicja wywołany grą sił rynkowych wartości wymiennej albo siły nabywczej waluty nar. w relacji do innej waluty. Wynika z niedostatecznej emisji
 • Co to jest Akredytywa Definicja na tym, Iż bank wystawia dokument, na którego podstawie otwiera klientowi w jednym z oddziałów banku albo w banku z nim współpracującym
 • Co to jest Dyplomatyczny Azyl Definicja na terenie misji dypl., wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw. W praktyce dotyczy to konsulatów, okrętów
 • Co to jest Agencja Definicja przedstawicielstwo urzędu, spółki albo państwa, zajmujące się zadaniami zleconymi w danej dziedzinie, na przykład: a. informacyjne
 • Co to jest Aport Definicja majątku firmy, który daje prawo do udziału w zyskach. Osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: a. finansowy (odmiennie pieniężny), a. rzeczowy
 • Co to jest Aktywa Definicja do podmiotu gospodarczego. Posiadają wymierną wartość pieniężną i mogą przynosić zysk. Dzielimy je na: a. trwałe (ziemia, budynki, maszyny
 • Co to jest Oskarżenia Akt Definicja zawierające wniosek wdrożenia postępowania przed sądem przeciwko określonej osobie. A.o. wnoszą: oskarżyciel publiczny, jest to prokurator
 • Co to jest Afryka Definicja 30,3 mln km2 i dynamicznie wzrastającej liczbie ludności ocenianej wgranicach 700-800 mln (12% wszystkich mieszkańców świata). Stanowi
 • Co to jest Anarchizm Definicja XIX w. jako opozycja kapitalizmu i zasad marksistowsko-leninowskiej ideologii. Artystami a. byli: J.Proudhon, M. Bakunin i P.Kropotkin
 • Co to jest Społeczna Adaptacja Definicja ekipy) do ustalonych warunków społ.; wynik przystosowania społ. jednostki (ekipy) iuzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami
 • Co to jest Alienacja Definicja oznaczający przeniesienie własności albo tytułu do nieruchomości (z łaciny alienatio - oddanie, sprzedanie). W znaczeniu ogólnym
 • Co to jest Hannah Arendt Definicja Studiowała filoz. i teol. W 1933 po dojściu A.Hitlera do władzy wyjechała do Francji, astamtąd w 1940 do USA. W latach 1955-75 wykładowca
 • Co to jest Apatia Definicja obojętność połączona z brakiem aktywności i ograniczeniem zainteresowań. Może być skutkiem długotrwałej dolegliwości, wyczerpania
 • Co to jest Aureliusz Augustyn Definicja poganina ichrześcijanki, wykształcony na klasycznych wzorach rzym. i gr., nauczyciel retoryki (sztuki wymowy). W 391 przyjął święcenia
 • Co to jest Asymilacja Definicja społ.-polit. mechanizm zacierania się różnic nar. i kult. w społeczeństwach wieloetnicznych. Zazwyczaj ekipa mniejsza i słabsza polit
 • Co to jest Adwokat Definicja prawnej polegającej na obronie oskarżonych w kwestiach karnych (za popełnienie przestępstwa) i zastępstwie stron przed sądami w kwestiach
 • Co to jest Asean Definicja międzyrządowa organizacja powołana w 1967 w Bangkoku, obejmuje Malezję, Singapur,Indonezję, Filipiny, Tajlandię, Brunei i Wietnam. Popiera
 • Co to jest Pracowniczy Akcjonariat Definicja działającego na zasadzie firmy akcyjnej, gdzie pewien pakiet akcji znajduje się w rękach pracowników spółki. Zazwyczaj służy jako pieniądze
 • Co to jest Arystoteles Definicja Chalcydyckiego), syn nadwornego lekarza króla Macedonii, w latach 367-347 przed naszą erą uczeń wAkademii Platona, potem prof., wAssos w
 • Co to jest Konflikt Izraelski Arabsko Definicja arab. i Palestyńczykami a Izraelem, trwa od lat 40. XX w., stanowi obiekt bliskowschodniego konfliktu. Utworzenie państwa Izrael na
 • Co to jest Anomia Definicja norm i instytucji regulujących i kontrolujących życie jednostek, grup i społeczeństwa. W skutku ludzie, podlegając wpływowi różnych
 • Co to jest Agio Definicja różnica wartości nominalnej i wartości realnej waluty albo papieru wartościowego
 • Co to jest Aukcja Definicja nabywcą jest osoba oferująca najwyższą cenę. Przeważnie obiektem a. są wyroby o dużej wartości, dzieła sztuki, konie czy pamiątki po
 • Co to jest Zgonu Akt Definicja urzędnika stanu cywilnego. ?mierć powinien być zgłoszony najpóźniej pośrodku 3 dni, jeśli jego powodem była dolegliwość zakaźna - pośrodku
 • Co to jest Apartheid Definicja poprzez władze Republiki Południowej Afryki (RPA) po dojściu do władzy w 1948 Partii Nacjonalistycznej, użytkowana w praktyce poprzez
 • Co to jest Azja Definicja wspólnie z Europą - Eurazję. Granicę zEuropą wyznacza linia łańcucha górskiego Ural, rz. Emba, M. Kaspijskie, M. Azowskie, M. Czarne
 • Co to jest Agraryzm Definicja polit. rozwijające się w 2 poł. XIX w. Wg koncepcji a. chłopi stanowią fundamentalną, w najwyższym stopniu twórczą i najwartościowszą
 • Co to jest Akcjonariusz Definicja osoba posiadająca akcje, które są częścią kapitału firmy akcyjnej
 • Co to jest Aktywność Definicja jednostki, polegająca na większej niż u innych osób intensywności bądź częstotliwości podejmowanych działań. A. intelektualna, przejawia
 • Co to jest Prawny Akt Definicja kompetentne organy krajów. (na przykład parlament) i upoważnione poprzez kraj inne podmioty prawne (na przykład samorząd terytorialny). A.p
 • Co to jest Finansowa Afera Definicja nieuczciwe, nielegalne, niezgodne z prawem osiąganie korzyści finansowych, kojarzona z korupcją czy malwersacją
 • Co to jest Aksjologia Definicja filozofii; edukacja o wartościach, zajmująca się badaniem istoty wartości i podstawami i miernikami wartościowania. A. zajmuje się między
 • Co to jest Abolicja Definicja umorzenia postępowania karnego za określone przestępstwa, kary grożącej za ich popełnienie albo w odniesieniu pewnej kategorii przestępców
 • Co to jest Apatryda Definicja pozbawiony ojczyzny. Zobacz także bezpaństwowiec
 • Co to jest Alimenty Definicja utrzymania, normalnie stawki pieniężne, przysługujące nie mogącym się samodzielnie utrzymać dzieciom albo osobom znajdującym się w trudnej
 • Co to jest Łacińska Ameryka Definicja leżące w Ameryce Pd. i Środk., na pd. od rzeki Rio Grande del Norte. Łączy je hist. i kulturowe powiązanie z państwami Płw. Iberyjskiego
 • Co to jest Communautaire Acquis Definicja na który składają się między innymi traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht i Amsterdamu
 • Co to jest Międzynarodowy Arbitraż Definicja arbitrów wskazanych poprzez strony sporu, a więc w relacjach międzynar. państwa, ewentualnie inne podmioty prawa międzynar. Orzecznictwo
 • Co to jest Austria Definicja Europie, graniczy ze Szwajcarią, Lichtensteinem, Niemcami, Czechami, Węgrami i Słowenią. Pow. 83 857 km2, ludność 7,8 mln, nie mniej
 • Co to jest Amnestia Definicja opierający na całkowitym albo częściowym darowaniu kary za popełnione i orzeczone wyrokiem sądu przestępstwa. A. ogłasza się normalnie z
 • Co to jest Akwizytor Definicja nabywców na dane wyroby, zbierający zamówienia i podpisujący umowy. A. regularnie stosuje tak zwany sprzedaż bezpośrednią
 • Co to jest Ambasador Definicja stopnia, akredytowanego przy głowie państwa. Początkowo a. był wysyłany tylko w misjach szczególnych. Ograniczenia w posługiwaniu się
 • Co to jest Konrad Adenauer Definicja Kolonii (1917-33) i przewodniczący Prus- kiej Porady Państwa (1920-32) - pozbawiony tych funkcji poprzez nazistów. Jeden zwspółzałożycieli
 • Co to jest Autorytet Definicja oparty na uznanych i cenionych w środowisku albo społeczeństwie wartościach: religii, prawie, nauce i tym podobne A. ma osoba, która
 • Co to jest Antyklerykalizm Definicja program laicyzacji i postulujące uwolnienie życia polit., społ., kult. spod dominacji kościoła i kleru. Był reakcją na klerykalizm i
 • Co to jest Jasir Arafat Definicja kształcił się w Kairze i Stuttgarcie, brał udział w wojnach, arab.-izrael. konfliktu, organizował szkolenie partyzantki palest. W 1965
 • Co to jest Alfred Adler Definicja naukową zaczął na uniwersytecie w Wiedniu, od 1929 prof. Uniwersytetu Columbia wNowym Jorku, artysta psychologii indywidualnej. Wg A
 • Co to jest Abolicjonizm Definicja jakiegoś prawa na przykład kary Zgonu. Historycznie - ruch społ. zapoczątkowany w Stanach Zjedn. na przełomie XVIII i XIX w., którego celem
 • Co to jest Asertywność Definicja wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań albo pragnień, lecz wsposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka (rozmówcy
 • Co to jest Abdykacja Definicja z tego tytułu praw poprzez panującego monarchę, może być przymusowa lub spowodowana sytuacją państwie, która uniemożliwia dalsze
 • Co to jest Adaptacja Definicja się jednostki albo ekipy do wzorów zachowania i postępowania innych osób, na przykład uczeń musi zaakceptować obyczaje życia szkolnego
 • Co to jest Polityczny Aktor Definicja uczestnik życia polit., na przykład polityk, partia polityczna, prezydent, rząd i tym podobne Wprowadzenie tego definicje do politologii ma
 • Co to jest Amortyzacja Definicja zużycia środka trwałego. Stawka, o jaką pomniejszyła się wartość danego środka wskutek jego używania w ustalonym czasie. A. może dotyczyć
 • Co to jest Małżeństwa Akt Definicja stanu cywilnego jako dowód zawarcia związku. W a.m. zmienia się: dane osobowe wstępujących wzwiązek małżeński; miejsce i datę sporządzenia
 • Co to jest Apec Definicja rejonu Pacyfiku, podpisany w 1989 na konf. min. spraw zagr. ihandlu z 12 krajów w Canberze (Australia). Założycielami były państwa ASEAN i
 • Co to jest Absolutyzm Definicja rękach jednostki albo innego organu, który ma wyłączność na tworzenie prawa i zarządzanie sprawami państwa, a również forma rządów
 • Co to jest Palestyńska Autonomia Definicja uzyskana na mocy porozumienia zawartego w 1993 poprzez Izrael i Organizację Wyzwolenia Palestyny. Izrael wyraził w nim zgodę na utworzenie
 • Co to jest Urodzenia Akt Definicja cywilnego, który stwierdza fakt urodzenia. Wpisane są wnim imiona, nazwisko i płeć dziecka, miejsce i data jego urodzenia, a również imię
 • Co to jest Altruizm Definicja innych ludzi, gotowość poświęcania interesów osobistych dla konkretnej osoby bądź ekipy. Terminu a. użył po raz pierwszy A. Comte (1798
 • Co to jest Akredytacja Definicja obcego państwa poprzez władze państwa przyjmującego, co jest równoznaczne zdopuszczeniem do spełnienia zadań szefa misji dypl., a więc
 • Co to jest Afta Definicja zaplanowane poprzez państwa ASEAN jako strefa wolnego handlu (1993), miało objąć wszystkie państwa azjat. i wywołać postęp regionu
 • Co to jest Anarchia Definicja które wynikają z braku albo bezsilności władzy państwowej. Wg anarchistów - ustrój społ.-polit., gdzie nastąpiła likwidacja struktur i
 • Co to jest Akcja Definicja kapitału firmy akcyjnej. Potwierdza jego prawa jako udziałowca, uprawnia do otrzymania dywidendy, a również daje prawo uczestnictwa w
 • Co to jest Rynek Wspólny Andyjski Definicja jedno z ugrupowań integracji regionalnej w Ameryce Łacińskiej. Powołane na mocy układu zCartageny, podpisanego w 1969 poprzez Boliwię
 • Co to jest Agentura Definicja agentów prowadząca wprost albo tajnie działalność szpiegowską na korzyść obcego państwa lub określonej organizacji (na przykład koncernu
 • Co to jest Autorytaryzm Definicja w opozycji do liberalizmu, parlamentaryzmu i rzą- dów demokratycznych. Głosi potrzebę silnej i hierarchicznie zorganizowanej władzy
 • Co to jest Aneksja Definicja państwa pod przymusem albo przy wykorzystaniu siły zbrojnej albo innych środków nacisku. Może być jednostronnym aktem albo rezultatem
 • Co to jest Administracja Definicja polegająca na zarządzaniu i kierowaniu instytucjami państwowymi albo samorządowymi; wydzielony w aparacie państwowym mechanizm organów
 • Co to jest Aklamacja Definicja głosowania, przyjęcie albo odrzucenie poprzez określone gremium jakiejś uchwały, wniosku, kandydatury lub zatwierdzenie istniejących władz
 • Co to jest Normatywny Akt Definicja upoważnionego podmiotu (na przykład organu organizacji społ.), wydany opierając się na konstytucyjnie albo ustawowo nadanych uprawnień
 • Co to jest Ateizm Definicja nadprzyrodzonych jako czegoś niezgodnego znauką, rozumem bądź doświadczeniem; odrzucenie wszelkich wierzeń i praktyk rel. Termin wprowadził
 • Co to jest Absolutorium Definicja kolegialnego (na przykład parlamentu, wal-nego zebrania) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w ustalonym okresie (normalnie
 • Co to jest Fundamentalna Analiza Definicja giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zysk walorów do kupienia albo sprzedaży. A.f. opiera się raczej na danych hist. (na przykład
 • Co to jest Akcept Definicja pieniężnej określonej na wekslu albo czeku. Osoba wystawiająca weksel trasowany (trasant) wydaje innej osobie (trasatowi) polecenie
 • Co to jest Akumulacja Definicja gromadzenie pieniędzy w celu zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia, na przykład zakupu nowych maszyn czy założenia spółki
 • Co to jest 2000 Agenda Definicja Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w1997, przedstawia cele i politykę UE na przełom
 • Co to jest Autarkia Definicja osiągnięcia pełnej samodzielności gosp. Funkcja importu ograniczona jest do niezbędnego minimum - sprowadzane są wyroby, które nie mogą być
 • Co to jest Agitacja Definicja kwestie, ideologii, organizacji albo programu polit. A. zwykle związana jest z kampanią wyborczą. Jako forma propagandy ma służyć
 • Co to jest Kbwe Końcowy Akt Definicja dokument przyjęty na zakończenie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 wHelsinkach. Podpisany poprzez wszystkie
 • Co to jest Apelacja Definicja prawie - środek odwoławczy od orzeczenia (wyroku) sądu I instancji do sądu II instancji. W polskiej praktyce a. od wyroku sądu rejonowego
 • Co to jest Teczkowa Afera Definicja Macierewicza niesprawdzonych informacji o powiązaniach z sekretnymi służbami bezpieczeństwa niektórych posłów, senatorów i L.Wałęsy
 • Co to jest Antysemityzm Definicja społ. żyd. Nienawiść jest związana z przypisywaniem narodowi żyd. negatywnych cech i zachowań przynoszących utraty albo nieszczęście innym
 • Co to jest Południowa Ameryka Definicja mln2, 15 krajów, około 320 mln ludności. W relacjach międzynar. stanowi część regionu Ameryki Łacińskiej
 • Co to jest Rewolucja Aksamitna Definicja 80. i 90. w Czechosłowacji. Zmiana ustroju i przejęcie władzy poprzez demokr. siły opozycyjne miały przebieg pokojowy. Mechanizm ten trwał
 • Co to jest Aborcja Definicja chirurgiczny, opierający na opróżnieniu jamy macicy z rozwijającego się tam jaja płodowego. W Polsce a. klasyfikuje Ustawa z 1993 o
 • Co to jest Apolityczność Definicja obecnych zagadnień polit., wyrażająca się w odrzuceniu udziału w życiu polit., co przejawia się na przykład wnieuczestniczeniu w wyborach
 • Co to jest Agent Definicja szpiegowską na zlecenie organizacji bądź instytucji; 2. osoba działająca z upoważnienia na rzecz jakiejś instytucji, na przykład a
 • Co to jest Autonomia Definicja samodzielnego rozstrzygania spraw wewn. zbiorowości. A. może dotyczyć instytucji, miasta, regionu narodu. Do a. narodowościowej albo
 • Co to jest Autokracja Definicja władza najwyższa w kraju sprawowana jest poprzez jednego człowieka (autokratę) albo wyraźnie wyodrębnioną grupę osób (na przykład
 • Co to jest Techniczna Analiza Definicja giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zyskowność akcji do kupienia albo sprzedaży. Bazuje na określeniu czynników psychospołecznych
 • Co to jest Arbitraż Definicja sprzedaży towarów albo papierów wartościowych. W bank. - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są
 • Co to jest Informacyjne Agencje Definicja przekazywaniem informacji ze świata poprzez korespondentów krajowych i zagr. A.i. dostarczają materiał (opierając się na specjalnej umowy
 • Co to jest Północna Ameryka Definicja włączana jest również Ameryka Środk. Pow. 24,24 mln km2, 34 państwa, około 448 mln ludności. Przewarzająca część krajów kontynentu
 • Co to jest Awal Definicja oznaczonej na wekslu. W ten sposób osoba trzecia gwarantuje terminowy wykup weksla. Im więcej tego typu poręczeń na wekslu, tym jest on
 • Co to jest Polityczny Azyl Definicja udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na działalność polit. W starożyt. i średniow. udzielany w miejscach kultu rel
 • Co to jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Definicja której zadaniem jest prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Agencja jest finansowana z dotacji budżetowej, prócz tego ma swoje
 • Co to jest Australia Definicja obejmująca kontynent austral. i wyspy na platformie kontynentalnej, między innymi Tasmanię, Nową Gwineę; kraj (popr. Związek Australijski
 • Co to jest Ajatollah Definicja najwyższy lider rel. szyitów. Zobacz także szyici
 • Co to jest Ankieta Definicja dzięki pytań zadawanych ustnie, na piśmie albo skierowanych do ogółu przy udziale mass mediów; formularz z pytaniami, wymagający udzielenia
 • Co to jest Wojna Afgańska Definicja inspirowany poprzez proradz. Ludowo-Demokratyczną Partię Afganistanu (1978). Po obaleniu prez., władzę objął N.M. Taraki, który zaczął
 • Co to jest Wykonawczy Akt Definicja celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte. Przeważnie a.w. noszą nazwę: rozporządzenia, zarządzenia
 • Co to jest Aglomeracja Definicja liczby osób i budynków (a. miejska) albo zakładów produkcyjnych (a.przemysłowa). A. odnosi się do urbanistyki (jest to planowania
 • Co to jest Arystokracja Definicja zaznaczonych ze względu urodzenia. W starożyt. Grecji a. tworzyła dziedziczna klasa ogromnych właścicieli ziemskich. W Atenach - eupatrydzi
 • Co to jest International Amnesty Definicja organizacji pozarządowych, założona z inicjatywy bryt. prawnika P. Benesona w 1961 w Londynie. Skupia setki tys. członków w powyżej 160
 • Co to jest Anzus Definicja San Francisco, wszedł w życie w 1952 i stanowił obiekt mechanizmu antykomunist. bloków wojsk. wspólnie z SEATO, CENTO, NATO; nazwa pochodzi
 • Co to jest Publiczna Administracja Definicja urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, na przykład handel, rzemiosło, szkolnictwo, budownictwo
 • Co to jest Agenda Definicja załatwia kwestie z zakresu kompetencji reprezentowanego organu, na przykład a. banków - rozmieszczenie placówek w różnych częściach miasta
 • Co to jest Aktyw Definicja przejawiająca największą inicjatywę w podejmowaniu zadań i ich realizacji. A. wywiera zdecydowany wpływ na kształtowanie się recenzji w
 • Co to jest Agresja Definicja inne. Pakt Ligi Narodów (1919) określał warunki prowadzenia wojny, lecz nie wykluczał wojny agresywnej. Pakt Brianda-Kelloga z 1928

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja SŁOWNIK Agresja, Aktyw, Agenda, Administracja Publiczna, Anzus, Amnesty International, Arystokracja, Aglomeracja, Akt Wykonawczy, Afgańska Wojna, Ankieta, Ajatollah dla obywatela.

Słownik Krzyżówka Agresja, Aktyw, Agenda, Administracja Publiczna, Anzus w kraju.