akredytacja akcjonariusz co to znaczy

Definicje społeczne A

 • Co znaczy Akredytacja Porównanie dypl. obcego państwa poprzez władze państwa przyjmującego, co jest równoznaczne zdopuszczeniem do spełnienia zadań szefa misji dypl., a Ranking
 • Krzyżówka Akcjonariusz Dlaczego osoba posiadająca akcje, które są częścią kapitału firmy akcyjnej Co lepsze
 • Co to jest Informacyjne Agencje Jak lepiej zbieraniem i przekazywaniem informacji ze świata poprzez korespondentów krajowych i zagr. A.i. dostarczają materiał (opierając się na Czy warto
 • Słownik Abolicja Kiedy albo nakaz umorzenia postępowania karnego za określone przestępstwa, kary grożącej za ich popełnienie albo w odniesieniu pewnej kategorii Opinie forum
 • Czym jest Północna Ameryka Od czego zależy do którego włączana jest również Ameryka Środk. Pow. 24,24 mln km2, 34 państwa, około 448 mln ludności. Przewarzająca część krajów Najlepszy
 • Co oznacza Autarkia Na czym polega zmierzająca do osiągnięcia pełnej samodzielności gosp. Funkcja importu ograniczona jest do niezbędnego minimum - sprowadzane są wyroby Porównaj
 • Tłumaczenie Aktywność Różnice cecha jednostki, polegająca na większej niż u innych osób intensywności bądź częstotliwości podejmowanych działań. A. intelektualna Wyniki
 • Przykłady Wykonawczy Akt Wady i zalety wydany w celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte. Przeważnie a.w. noszą nazwę: rozporządzenia Zastosowanie
 • Definicja Agitacja Podobieństwa jakiejś kwestie, ideologii, organizacji albo programu polit. A. zwykle związana jest z kampanią wyborczą. Jako forma propagandy ma służyć Ranking
 • Encyklopedia Apartheid Czemu oficjalnie poprzez władze Republiki Południowej Afryki (RPA) po dojściu do władzy w 1948 Partii Nacjonalistycznej, użytkowana w praktyce Co lepsze
 • Jak działa Łacińska Ameryka Co gorsze wchodzą państwa leżące w Ameryce Pd. i Środk., na pd. od rzeki Rio Grande del Norte. Łączy je hist. i kulturowe powiązanie z państwami Płw Czy warto
 • Czy jest Konflikt Izraelski Arabsko Porównaj państwami arab. i Palestyńczykami a Izraelem, trwa od lat 40. XX w., stanowi obiekt bliskowschodniego konfliktu. Utworzenie państwa Izrael Opinie forum
 • Pojęcie Dyplomatyczny Azyl Porównanie ściganym na terenie misji dypl., wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw. W praktyce dotyczy to konsulatów Najlepszy
 • Wyjaśnienie Amnestia Dlaczego opierający na całkowitym albo częściowym darowaniu kary za popełnione i orzeczone wyrokiem sądu przestępstwa. A. ogłasza się normalnie z Porównaj
 • Opis Międzynarodowy Arbitraż Jak lepiej sporów poprzez arbitrów wskazanych poprzez strony sporu, a więc w relacjach międzynar. państwa, ewentualnie inne podmioty prawa międzynar Wyniki
 • Informacje Ajatollah Kiedy najwyższy lider rel. szyitów. Zobacz także szyici Zastosowanie
 • Znaczenie Zgonu Akt Od czego zależy poprzez urzędnika stanu cywilnego. ?mierć powinien być zgłoszony najpóźniej pośrodku 3 dni, jeśli jego powodem była dolegliwość zakaźna Ranking
 • Co znaczy Anarchizm Na czym polega powstały w XIX w. jako opozycja kapitalizmu i zasad marksistowsko-leninowskiej ideologii. Artystami a. byli: J.Proudhon, M. Bakunin i P Co lepsze
 • Krzyżówka Amortyzacja Różnice równowartość zużycia środka trwałego. Stawka, o jaką pomniejszyła się wartość danego środka wskutek jego używania w ustalonym czasie. A Czy warto
 • Co to jest Polityczny Azyl Wady i zalety państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na działalność polit. W starożyt. i średniow. udzielany w miejscach Opinie forum
 • Słownik Aklamacja Podobieństwa bez głosowania, przyjęcie albo odrzucenie poprzez określone gremium jakiejś uchwały, wniosku, kandydatury lub zatwierdzenie istniejących Najlepszy
 • Czym jest Asymilacja Czemu W życiu społ.-polit. mechanizm zacierania się różnic nar. i kult. w społeczeństwach wieloetnicznych. Zazwyczaj ekipa mniejsza i słabsza Porównaj
 • Co oznacza Australia Co gorsze półkuli pd. obejmująca kontynent austral. i wyspy na platformie kontynentalnej, między innymi Tasmanię, Nową Gwineę; kraj (popr. Związek Wyniki
 • Tłumaczenie Anomia Porównaj zanik społ. norm i instytucji regulujących i kontrolujących życie jednostek, grup i społeczeństwa. W skutku ludzie, podlegając wpływowi Zastosowanie
 • Przykłady International Amnesty Porównanie znanych organizacji pozarządowych, założona z inicjatywy bryt. prawnika P. Benesona w 1961 w Londynie. Skupia setki tys. członków w powyżej Ranking
 • Definicja Aukcja Dlaczego gdzie nabywcą jest osoba oferująca najwyższą cenę. Przeważnie obiektem a. są wyroby o dużej wartości, dzieła sztuki, konie czy pamiątki po Co lepsze
 • Encyklopedia Polityczny Aktor Jak lepiej uczestnik życia polit., na przykład polityk, partia polityczna, prezydent, rząd i tym podobne Wprowadzenie tego definicje do politologii Czy warto
 • Jak działa Teczkowa Afera Kiedy wewn. A. Macierewicza niesprawdzonych informacji o powiązaniach z sekretnymi służbami bezpieczeństwa niektórych posłów, senatorów i L Opinie forum
 • Czy jest Techniczna Analiza Od czego zależy oferowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zyskowność akcji do kupienia albo sprzedaży. Bazuje na określeniu czynników Najlepszy
 • Pojęcie Normatywny Akt Na czym polega innego upoważnionego podmiotu (na przykład organu organizacji społ.), wydany opierając się na konstytucyjnie albo ustawowo nadanych Porównaj
 • Wyjaśnienie Apolityczność Różnice jednostki wobec obecnych zagadnień polit., wyrażająca się w odrzuceniu udziału w życiu polit., co przejawia się na przykład Wyniki
 • Opis Arystokracja Wady i zalety ludzi zaznaczonych ze względu urodzenia. W starożyt. Grecji a. tworzyła dziedziczna klasa ogromnych właścicieli ziemskich. W Atenach Zastosowanie
 • Informacje Małżeństwa Akt Podobieństwa urzędnika stanu cywilnego jako dowód zawarcia związku. W a.m. zmienia się: dane osobowe wstępujących wzwiązek małżeński; miejsce i datę Ranking
 • Znaczenie Awal Czemu pieniężnej oznaczonej na wekslu. W ten sposób osoba trzecia gwarantuje terminowy wykup weksla. Im więcej tego typu poręczeń na wekslu, tym Co lepsze
 • Co znaczy Oskarżenia Akt Co gorsze oskarżyciela zawierające wniosek wdrożenia postępowania przed sądem przeciwko określonej osobie. A.o. wnoszą: oskarżyciel publiczny, jest Czy warto
 • Krzyżówka Communautaire Acquis Porównaj Europejskich, na który składają się między innymi traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht i Opinie forum
 • Co to jest Państwowy Aparat Porównanie mechanizm organów państwa iobsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (na przykład Najlepszy
 • Słownik Abdykacja Dlaczego przysługujących z tego tytułu praw poprzez panującego monarchę, może być przymusowa lub spowodowana sytuacją państwie, która uniemożliwia Porównaj
 • Czym jest Azja Jak lepiej tworząca wspólnie z Europą - Eurazję. Granicę zEuropą wyznacza linia łańcucha górskiego Ural, rz. Emba, M. Kaspijskie, M. Azowskie, M Wyniki
 • Co oznacza Rynek Wspólny Andyjski Kiedy Andyjska, jedno z ugrupowań integracji regionalnej w Ameryce Łacińskiej. Powołane na mocy układu zCartageny, podpisanego w 1969 poprzez Zastosowanie
 • Tłumaczenie Hannah Arendt Od czego zależy poch. żyd. Studiowała filoz. i teol. W 1933 po dojściu A.Hitlera do władzy wyjechała do Francji, astamtąd w 1940 do USA. W latach 1955-75 Ranking
 • Przykłady Kbwe Końcowy Akt Na czym polega Pokoju, dokument przyjęty na zakończenie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 wHelsinkach. Podpisany poprzez wszystkie Co lepsze
 • Definicja Pracowniczy Akcjonariat Różnice przedsiębiorstwa działającego na zasadzie firmy akcyjnej, gdzie pewien pakiet akcji znajduje się w rękach pracowników spółki. Zazwyczaj Czy warto
 • Encyklopedia Aureliusz Augustyn Wady i zalety rzym. poganina ichrześcijanki, wykształcony na klasycznych wzorach rzym. i gr., nauczyciel retoryki (sztuki wymowy). W 391 przyjął Opinie forum
 • Jak działa Agencja Podobieństwa albo przedstawicielstwo urzędu, spółki albo państwa, zajmujące się zadaniami zleconymi w danej dziedzinie, na przykład: a. informacyjne Najlepszy
 • Czy jest Anzus Czemu w 1951 w San Francisco, wszedł w życie w 1952 i stanowił obiekt mechanizmu antykomunist. bloków wojsk. wspólnie z SEATO, CENTO, NATO; nazwa Porównaj
 • Pojęcie Abolicjonizm Co gorsze zniesienia jakiegoś prawa na przykład kary Zgonu. Historycznie - ruch społ. zapoczątkowany w Stanach Zjedn. na przełomie XVIII i XIX w Wyniki
 • Wyjaśnienie Palestyńska Autonomia Porównaj palest., uzyskana na mocy porozumienia zawartego w 1993 poprzez Izrael i Organizację Wyzwolenia Palestyny. Izrael wyraził w nim zgodę na Zastosowanie
 • Opis 2000 Agenda Porównanie Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w1997, przedstawia cele i politykę UE na Ranking
 • Informacje Ankieta Dlaczego poglądów dzięki pytań zadawanych ustnie, na piśmie albo skierowanych do ogółu przy udziale mass mediów; formularz z pytaniami, wymagający Co lepsze
 • Znaczenie Afta Jak lepiej oWolnym Handlu zaplanowane poprzez państwa ASEAN jako strefa wolnego handlu (1993), miało objąć wszystkie państwa azjat. i wywołać postęp Czy warto
 • Co znaczy Aneksja Kiedy terytorium państwa pod przymusem albo przy wykorzystaniu siły zbrojnej albo innych środków nacisku. Może być jednostronnym aktem albo Opinie forum
 • Krzyżówka Aids Od czego zależy HIV atakującym układ odpornościowy organizmu. Przenosi się poprzez kontakty seksualne i krew. Od lat 80. tempo rozszerzania się zakażenia Najlepszy
 • Co to jest Alimenty Na czym polega środki utrzymania, normalnie stawki pieniężne, przysługujące nie mogącym się samodzielnie utrzymać dzieciom albo osobom znajdującym się w Porównaj
 • Słownik Aborcja Różnice zabieg chirurgiczny, opierający na opróżnieniu jamy macicy z rozwijającego się tam jaja płodowego. W Polsce a. klasyfikuje Ustawa z 1993 o Wyniki
 • Czym jest Arystoteles Wady i zalety część Płw. Chalcydyckiego), syn nadwornego lekarza króla Macedonii, w latach 367-347 przed naszą erą uczeń wAkademii Platona, potem prof Zastosowanie
 • Co oznacza Asertywność Podobieństwa ibezpośredniego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań albo pragnień, lecz wsposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego Ranking
 • Tłumaczenie Autorytet Czemu organizacji oparty na uznanych i cenionych w środowisku albo społeczeństwie wartościach: religii, prawie, nauce i tym podobne A. ma osoba Co lepsze
 • Przykłady Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Co gorsze w1992, której zadaniem jest prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Agencja jest finansowana z dotacji budżetowej, prócz tego Czy warto
 • Definicja Aport Porównaj zwiększenie majątku firmy, który daje prawo do udziału w zyskach. Osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: a. finansowy (odmiennie pieniężny Opinie forum
 • Encyklopedia Apatia Porównanie wzruszeń, obojętność połączona z brakiem aktywności i ograniczeniem zainteresowań. Może być skutkiem długotrwałej dolegliwości, wyczerpania Najlepszy
 • Jak działa Agentura Dlaczego organizacja agentów prowadząca wprost albo tajnie działalność szpiegowską na korzyść obcego państwa lub określonej organizacji (na przykład Porównaj
 • Czy jest Publiczna Administracja Jak lepiej obsługującymi je urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, na przykład handel, rzemiosło, szkolnictwo Wyniki
 • Pojęcie Aktyw Kiedy organizacji przejawiająca największą inicjatywę w podejmowaniu zadań i ich realizacji. A. wywiera zdecydowany wpływ na kształtowanie się Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Apelacja Od czego zależy decyzji. W prawie - środek odwoławczy od orzeczenia (wyroku) sądu I instancji do sądu II instancji. W polskiej praktyce a. od wyroku sądu Ranking
 • Opis Agent Na czym polega działalnością szpiegowską na zlecenie organizacji bądź instytucji; 2. osoba działająca z upoważnienia na rzecz jakiejś instytucji, na Co lepsze
 • Informacje Akumulacja Różnice gromadzenie pieniędzy w celu zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia, na przykład zakupu nowych maszyn czy założenia spółki Czy warto
 • Znaczenie Agenda Wady i zalety instytucji, który załatwia kwestie z zakresu kompetencji reprezentowanego organu, na przykład a. banków - rozmieszczenie placówek w różnych Opinie forum
 • Co znaczy Autorytaryzm Podobieństwa stworzonych w opozycji do liberalizmu, parlamentaryzmu i rzą- dów demokratycznych. Głosi potrzebę silnej i hierarchicznie zorganizowanej Najlepszy
 • Krzyżówka Antysemityzm Czemu przeciw społ. żyd. Nienawiść jest związana z przypisywaniem narodowi żyd. negatywnych cech i zachowań przynoszących utraty albo Porównaj
 • Co to jest Austria Co gorsze związkowych w środk. Europie, graniczy ze Szwajcarią, Lichtensteinem, Niemcami, Czechami, Węgrami i Słowenią. Pow. 83 857 km2, ludność 7,8 Wyniki
 • Słownik Ambasador Porównaj najwyższego stopnia, akredytowanego przy głowie państwa. Początkowo a. był wysyłany tylko w misjach szczególnych. Ograniczenia w Zastosowanie
 • Czym jest Apec Porównanie Gospodarczej Azji i rejonu Pacyfiku, podpisany w 1989 na konf. min. spraw zagr. ihandlu z 12 krajów w Canberze (Australia). Założycielami Ranking
 • Co oznacza Aksjologia Dlaczego działów filozofii; edukacja o wartościach, zajmująca się badaniem istoty wartości i podstawami i miernikami wartościowania. A. zajmuje się Co lepsze
 • Tłumaczenie Prawny Akt Jak lepiej kompetentne organy krajów. (na przykład parlament) i upoważnione poprzez kraj inne podmioty prawne (na przykład samorząd terytorialny). A Czy warto
 • Przykłady Akredytywa Kiedy bezgotówkowego. Bazuje na tym, Iż bank wystawia dokument, na którego podstawie otwiera klientowi w jednym z oddziałów banku albo w banku z Opinie forum
 • Definicja Afryka Od czego zależy kontynent o pow. 30,3 mln km2 i dynamicznie wzrastającej liczbie ludności ocenianej wgranicach 700-800 mln (12% wszystkich mieszkańców Najlepszy
 • Encyklopedia Alienacja Na czym polega oznaczający przeniesienie własności albo tytułu do nieruchomości (z łaciny alienatio - oddanie, sprzedanie). W znaczeniu ogólnym Porównaj
 • Jak działa Aktywa Różnice należących do podmiotu gospodarczego. Posiadają wymierną wartość pieniężną i mogą przynosić zysk. Dzielimy je na: a. trwałe (ziemia Wyniki
 • Czy jest Ateizm Wady i zalety wszelkich sił nadprzyrodzonych jako czegoś niezgodnego znauką, rozumem bądź doświadczeniem; odrzucenie wszelkich wierzeń i praktyk rel Zastosowanie
 • Pojęcie Południowa Ameryka Podobieństwa pow. 17,8 mln2, 15 krajów, około 320 mln ludności. W relacjach międzynar. stanowi część regionu Ameryki Łacińskiej Ranking
 • Wyjaśnienie Alfred Adler Czemu pracę naukową zaczął na uniwersytecie w Wiedniu, od 1929 prof. Uniwersytetu Columbia wNowym Jorku, artysta psychologii indywidualnej. Wg Co lepsze
 • Opis Wojna Afgańska Co gorsze pucz inspirowany poprzez proradz. Ludowo-Demokratyczną Partię Afganistanu (1978). Po obaleniu prez., władzę objął N.M. Taraki, który zaczął Czy warto
 • Informacje Antyklerykalizm Porównaj głoszące program laicyzacji i postulujące uwolnienie życia polit., społ., kult. spod dominacji kościoła i kleru. Był reakcją na Opinie forum
 • Znaczenie Absolutyzm Porównanie władzy w rękach jednostki albo innego organu, który ma wyłączność na tworzenie prawa i zarządzanie sprawami państwa, a również forma rządów Najlepszy
 • Co znaczy Urodzenia Akt Dlaczego urząd stanu cywilnego, który stwierdza fakt urodzenia. Wpisane są wnim imiona, nazwisko i płeć dziecka, miejsce i data jego urodzenia, a Porównaj
 • Krzyżówka Autonomia Jak lepiej do samodzielnego rozstrzygania spraw wewn. zbiorowości. A. może dotyczyć instytucji, miasta, regionu narodu. Do a. narodowościowej albo Wyniki
 • Co to jest Jasir Arafat Kiedy polityków, kształcił się w Kairze i Stuttgarcie, brał udział w wojnach, arab.-izrael. konfliktu, organizował szkolenie partyzantki palest Zastosowanie
 • Słownik Adwokat Od czego zależy pomocy prawnej polegającej na obronie oskarżonych w kwestiach karnych (za popełnienie przestępstwa) i zastępstwie stron przed sądami w Ranking
 • Czym jest Apatryda Na czym polega pozbawiony ojczyzny. Zobacz także bezpaństwowiec Co lepsze
 • Co oznacza Konrad Adenauer Różnice nadburmistrz Kolonii (1917-33) i przewodniczący Prus- kiej Porady Państwa (1920-32) - pozbawiony tych funkcji poprzez nazistów. Jeden Czy warto
 • Tłumaczenie Agio Wady i zalety różnica wartości nominalnej i wartości realnej waluty albo papieru wartościowego Opinie forum
 • Przykłady Akcept Podobieństwa sumy pieniężnej określonej na wekslu albo czeku. Osoba wystawiająca weksel trasowany (trasant) wydaje innej osobie (trasatowi) polecenie Najlepszy
 • Definicja Absolutorium Czemu organu kolegialnego (na przykład parlamentu, wal-nego zebrania) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w ustalonym okresie Porównaj
 • Encyklopedia Altruizm Co gorsze troski o dobro innych ludzi, gotowość poświęcania interesów osobistych dla konkretnej osoby bądź ekipy. Terminu a. użył po raz pierwszy A Wyniki
 • Jak działa Akwizytor Porównaj pozyskujący nabywców na dane wyroby, zbierający zamówienia i podpisujący umowy. A. regularnie stosuje tak zwany sprzedaż bezpośrednią Zastosowanie
 • Czy jest Opcja Atlantycka Porównanie wiązania rozwoju Europy zobecnością w jej strukturach i polityce Stanów Zjedn. Po II wojnie świat. zaangażowanie polit., gosp. i milit Ranking
 • Pojęcie Aprecjacja Dlaczego przyrost wywołany grą sił rynkowych wartości wymiennej albo siły nabywczej waluty nar. w relacji do innej waluty. Wynika z Co lepsze
 • Wyjaśnienie Administracja Jak lepiej wykonawczej polegająca na zarządzaniu i kierowaniu instytucjami państwowymi albo samorządowymi; wydzielony w aparacie państwowym mechanizm Czy warto
 • Opis Finansowa Afera Kiedy nieuczciwe, nielegalne, niezgodne z prawem osiąganie korzyści finansowych, kojarzona z korupcją czy malwersacją Opinie forum
 • Informacje Arbitraż Od czego zależy kupna sprzedaży towarów albo papierów wartościowych. W bank. - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów Najlepszy
 • Znaczenie Fundamentalna Analiza Na czym polega oferowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zysk walorów do kupienia albo sprzedaży. A.f. opiera się raczej na danych hist Porównaj
 • Co znaczy Społeczna Adaptacja Różnice jednostki (ekipy) do ustalonych warunków społ.; wynik przystosowania społ. jednostki (ekipy) iuzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami Wyniki
 • Krzyżówka Autokracja Wady i zalety rządów, wktórym władza najwyższa w kraju sprawowana jest poprzez jednego człowieka (autokratę) albo wyraźnie wyodrębnioną grupę osób (na Zastosowanie
 • Co to jest Aglomeracja Podobieństwa obszarze dużej liczby osób i budynków (a. miejska) albo zakładów produkcyjnych (a.przemysłowa). A. odnosi się do urbanistyki (jest to Ranking
 • Słownik Agraryzm Czemu ruch społ.-polit. rozwijające się w 2 poł. XIX w. Wg koncepcji a. chłopi stanowią fundamentalną, w najwyższym stopniu twórczą i Co lepsze
 • Czym jest Akcja Co gorsze posiadaczowi części kapitału firmy akcyjnej. Potwierdza jego prawa jako udziałowca, uprawnia do otrzymania dywidendy, a również daje prawo Czy warto
 • Co oznacza Rewolucja Aksamitna Porównaj przełomu lat 80. i 90. w Czechosłowacji. Zmiana ustroju i przejęcie władzy poprzez demokr. siły opozycyjne miały przebieg pokojowy Opinie forum
 • Tłumaczenie Agresja Porównanie krajów na inne. Pakt Ligi Narodów (1919) określał warunki prowadzenia wojny, lecz nie wykluczał wojny agresywnej. Pakt Brianda-Kelloga z Najlepszy
 • Przykłady Adaptacja Dlaczego przystosowania się jednostki albo ekipy do wzorów zachowania i postępowania innych osób, na przykład uczeń musi zaakceptować obyczaje życia Porównaj
 • Definicja Anarchia Jak lepiej chaosu, które wynikają z braku albo bezsilności władzy państwowej. Wg anarchistów - ustrój społ.-polit., gdzie nastąpiła likwidacja Wyniki
 • Encyklopedia Asean Kiedy Wsch. Azji, międzyrządowa organizacja powołana w 1967 w Bangkoku, obejmuje Malezję, Singapur,Indonezję, Filipiny, Tajlandię, Brunei i Zastosowanie

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja ASEAN co znaczy anarchia krzyżówka adaptacja co to jest agresja słownik aksamitna rewolucja czym jest akcja co oznacza agraryzm tłumaczenie aglomeracja. dla obywatela.

Słownik Akredytacja co znaczy akcjonariusz krzyżówka agencje informacyjne co w kraju.