semiprezydencki system co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy System Semiprezydencki

Definicja Semiprezydencki System: jeden
z modeli ustrojowych państwa demokr. Stanowi połączenie parlamentarno-gabinetowego i prezydenckiego mechanizmu. Powstał we Francji, za jego artystów uważane jest Ch. de Gaulle'a i G. Pompidou. W s.s. prezydent jest głową państwa i zajmuje centralne miejsce w systemie organów krajów. Wybierany jest
w bezpośredni sposób poprzez nar. w wyborach powszechnych (na przykład we Francji, Islandii, Portugalii). Prez. ustala kluczowe kierunki polityki wewn. i zagr. państwie, odpowiada za jego bezpieczeństwo, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Do jego zadań należy również powoływanie premiera, a na jego wniosek ministrów. Rząd nie pełni funkcji doradczych wobec prez. Równocześnie obowiązuje zasada, Iż przychodnia i poszczególni jego członkowie ponoszą odpowiedzialność polit. przed parlamentem. W ten sposób w s.s. rząd odpowiedzialny jest zarówno przed prez., jak i parlamentem, który może ponadto uchwalić wobec niego wotum nieufności. Wzajemne relacje pomiędzy mocnym prez. a rządem zależą w znacznej mierze od układu sił polit. w parlamencie, mniej zaś od zasad konst. Jeżeli prez. jest liderem większościowej partii, jego pozycja jest mocna. Kiedy nie ma takiej zgodności układu sił, dochodzi do tak zwany cohabitation. S.s. jest z jednej strony próbą zerwania ze niedobrymi cechami mechanizmu parlamentarno-gabinetowego, z drugiej zaś zachowania jego zalet. Zobacz także Francji mechanizm polityczny

Czym jest semiprezydencki system znaczenie w Słownik S .