system partyjny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Partyjny System

Definicja System Partyjny: układ wzajemnych powiązań pomiędzy partiami politycznymi i zachodzące pomiędzy nimi stosunki, zasady i normy regulujące relacje międzypartyjne oparte na mechanizmie współdziałania bądź rywalizacji w walce o władzę krajów. Pojawienie się s.p. powiązane jest z postępem mechanizmu parlamentarnego i wprowadzeniem powszechności prawa wyborczego. S.p. jest między innymi: 1. płaszczyzną konfrontacji programów partii polit. i zamiany poglądów; 2. forum kształtowania recenzji publicznej i kultury politycznej; 3. system wyłaniania i zmiany ekip rządzących i potwierdzania prawomocności (legitymizacji) istniejącej władzy krajów. Z racji na liczbę na mocy prawa działających partii, rozróżniamy mechanizmy: 1. jednopartyjny - opiera się na zakazie działania innych partii, prócz rządzącej (występował w krajach faszystowskich i komunist.); 2. dwupartyjny - tylko dwie partie spośród wielu na mocy prawa działających, mają realne szanse zdobycia władzy (W. Brytania i USA); 3) wielopartyjny - trzy albo więcej partii ma sposobność wygrania wyborów i utworzenia rządów (na przykład Polska po 1989, Włochy, Belgia, Holandia). Właściwością tego mechanizmu jest brak partii mającej stałą przewagę, co może skutkować niestabilnością rządu. Dlatego partie, chcąc się ustrzec przed taką sytuacją, zawierają koalicje przed lub po ogłoszeniu wyników wyborów. W ramach tego mechanizmu występuje także: a) mechanizm partii dominującej - przy istnieniu wielu partii, tylko jedna z nich jest zdolna do samodzielnego wygrania wyborów i utworzenia rządu mającego absolutne poparcie większości w parlamencie (Instytucjonalno- Rewolucyjna Partia Meksyku); b) mechanizm kooperacji partii - wszystkie albo przewarzająca część partii tego mechanizmu podejmuje współpracę (na przykład Szwajcaria), przeważnie po wyborach; c) mechanizm dwublokowy - walkę o władzę prowadzą dwa bloki partii politycznych, nie mniej jednak tylko jeden
z nich ma szansę odniesienia zwycięstwa w wyborach, stworzyć rząd mając absolutną przewagę w parlamencie (w RFN
niezależnie od lat 1966-69, we Francji po 1962); d) mechanizm rozbicia wielopartyjnego - nie ma w nim partii większościowej, która miałaby przewagę nad pozostałymi. Dlatego istnieje konieczność powstania koalicji, by uzyskać konieczną do efektywnego sprawowania władzy przewarzająca część w parlamencie (na przykład Polska po 1989, Włochy). Powołany rząd normalnie nie ma legitymizacji społ

Czym jest system partyjny znaczenie w Słownik S .