siła stosunkach co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy siła w stosunkach międzynarodowych

Definicja Siła W Stosunkach Międzynarodowych: zespół czynników decyzyjnych o umiejętności krajów do skutecznego funkcjonowania, obrony własnych interesów w relacjach międzynar. Niegdyś to definicja wiązano raczej ze sferą milit. Potęga państwa zależała od jego sił zbrojnych, umiejętności do ich rozbudowywania i użycia. Użytkowana jest także groźba użycia siły, aczkolwiek to jest zakazane prawem międzynar., tak samo jak jej bezpośrednie użycie w celu agresji. Nadal ten aspekt zachowuje znaczenie, bo istnieją konflikty zbrojne, potencjalne zagrożenie wojnami. Dlatego sprawa zachowania równowagi sił, umacniania sojuszy wojsk., rozbrojenia, nieproliferacji broni jądrowej pozostają aktualne. Równocześnie dostrzegalne jest malejące znaczenie siły milit. Państwa mogą z równą skutecznością posługiwać się także siłą ekon., cywilizacyjną, kult., i to te impulsy coraz częściej decydują o mocarstwowości państwa. Samo posiadanie siły milit. nie gwarantuje rzeczywistego bezpieczeństwa państwa, jego potęgi (na przykład współcz. Rosja), tak jak brak liczącej się siły milit. może przeszkadzać w rozbudowywaniu wpływu na relacje międzynar. (na przykład współcz. Niemcy). Te pozamilitarne przejawy siły mogą lepiej służyć stabilizacji w świecie, lecz także możliwe jest wykorzystywanie ich w celach agresywnych. Zdecydowanie trudniej jest w tych przypadkach zbudować mechanizm norm prawnych postępowania i przeciwstawić się dominacji. Jeszcze trudniej określić reguły postępowania wobec najnowszego zjawiska - siły związanej z rewolucją informacyjną. Osobną, bardzo aktualną
i kontrowersyjną kwestią jest przyzwolenie prawne i polit. na użycie siły, w tym w pierwszej kolejności milit. w relacjach międzynar. do rozwiązywania czy wygaszania konfliktów. "Wymuszanie" pokoju może służyć dobru całej społeczności międzynarodowej, jednakże bezwzględnie na szlachetne motywy takie sposoby naruszają normy pokojowego rozwiązywania sporów, zasadę suwerenności krajów, rodzą zagrożenie nadużycia uprawnień i potrzebę nowego mechanizmu międzynar. kontroli użycia siły
w ramach ONZ albo regionalnych struktur bezpieczeństwa, jak na przykład KBWE/OBWE, NATO, OPA, OJA. Zobacz także: siły szybkiego reagowania, środki budowania zaufania i bezpieczeństwa

Czym jest siła w stosunkach znaczenie w Słownik S .