encyklopedia uczestnicy co to znaczy

Definicje społeczne U

 • Co to jest Unia Definicja międzynarodowych. Jeżeli następuje przez osobę wspólnego monarchy, jest u. personalną. Również połączenie grup chrześcijańskich z
 • Co to jest Wojewódzki Urząd Definicja jest aparatem pomocniczym wojewody. Złożona jest z wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu. Na czele u.w. stoi dyr. generalny, z
 • Co to jest Układ ogólny o cłach i handlu Definicja liberalizację handlu międzynar. przez obniżanie ceł i znoszenie innych przeszkód handlowych i wyeliminowanie dyskryminacji w tym handlu
 • Co to jest Skarbowy Urząd Definicja ściąganie zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych, a również kontrola prawidłowości dokonanych opłat podatkowych
 • Co to jest Europejskie Układy Definicja Europejskimi i ich krajami członkowskimi, zawierane od 1991 z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Mają umożliwić tym krajom
 • Co to jest Państwa Ochrony Urząd Definicja bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Odpowiednio z ustawą z 1990 zakres działania UOP ograniczony jest do: rozpoznawania
 • Co to jest Międzyparlamentarna Unia Definicja międzynarodowych, założona 30 VII 1889 w Paryżu poprzez przedstawicieli parlamentów Belgii, Danii, Francji, Liberii, USA, Węgier, W
 • Co to jest uniwersalny system ochrony praw człowieka Definicja ochrony praw człowieka, zespół instytucji, regulacji prawnych, umów międzynarodowych funkcjonujący w ogólnoświatowej skali. Ma on charakter
 • Co to jest umowy w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia Definicja zawarte pomiędzy USA i ZSRR/Rosją wskutek rokowań rozbrojeniowych, mające na celu zahamowanie wyścigu zbrojeń, ograniczenie albo redukcję
 • Co to jest Utylitaryzm Definicja rozpowszechniona na przełomie XVIII i XIX w. głosząca, Iż głównym celem moralnym postępowania ludzi powinna być jego użyteczność dla
 • Co to jest Ustawa Definicja obowiązujący, uchwalany poprzez parlament. Odznacza się u. zasadniczą, odmiennie konstytucja, u. konstytucyjną (dot. zmiany konstytucji) i
 • Co to jest Społeczna Umowa Definicja natury, mająca wyjaśnić stworzenie społeczeństwa i państwa; szczególne znaczenie uzyskała w momencie Oświecenia, zrywała z szukaniem
 • Co to jest Państwo Unitarne Definicja terytorialno-adm. (województwa, gminy) są podporządkowane organom centralnym. Nie mają one żadnej polit. samodzielności. W najwyższym
 • Co to jest Umowa Definicja porozumienie się (tak zwany oświadczenie woli) 2 albo więcej stron (na przykład osób, instytucji, krajów) w celu określenia wzajemnych praw
 • Co to jest Ubezpieczenie Definicja ze szkodami stworzonymi w dobrach albo wskutek różnych sytuacji, gdzie poszkodowana została jakaś osoba. Odszkodowanie wypłacane jest z
 • Co to jest Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej ABM Definicja zawarta w Moskwie w 1972, zobowiązująca strony do ograniczenia defensywnych i ofensywnych mechanizmów broni strategicznej ABM (Anti
 • Co to jest Układ o nieproliferacji broni jądrowej Definicja Moskwie, Waszyngtonie i Londynie. W 1992 do układu przystąpiła jeszcze Francja i Chiny, w 1993 - Białoruś i Kazachstan, w 1994 - Ukraina
 • Co to jest Polityczna Unia Definicja jako cel w rozwoju UE. Obejmuje Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i powiększenie
 • Co to jest Usługa Definicja prawnych na rzecz innych osób, odwrotność wytwarzania dobra materialnego. U. mogą być publiczne - adm., wymiar sprawiedliwości, oświata
 • Co to jest Zachodnioeuropejska Unia Definicja zmodyfikowanego poprzez Układy paryskie w 1954, Traktatu Brukselskiego z 17 III 1948 o współpracy ekon., społ., kult. i wspólnej
 • Co to jest Schengen Z Układ Definicja Luksemburga podpisana poprzez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg i RFN, weszła w życie w 1995. Mówi ona o zniesieniu kontroli na
 • Co to jest Unia Celna i Ekonomiczna Afryki Centralnej Definicja Czad, Rep. Środkowoafrykańską. W 1983 przystąpiły do niej Kamerun i Gwinea Równikowa. Państwa te wprowadziły jednolitą wewn. i zewn. taryfę
 • Co to jest Międzynarodowa Umowa Definicja oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, tworzące prawo, a zatem uprawnienia i wymagania. U.m. podzielone są w zależności od liczby
 • Co to jest Budżetowa Ustawa Definicja obowiązujących w kraju, określający jego roczny plan finansowy obejmujący dochody i opłaty zwane budżetem państwa. Projekt u.b
 • Co to jest Gospodarcza Unia Definicja na tym, Iż państwa w niej uczestniczące prócz spełnienia warunków unii celnej, decydują się na harmonizację narodowej polityki gosp., co ma
 • Co to jest Uchodźstwo Definicja konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby
 • Co to jest Polityczny Ustrój Definicja struktury organizacyjnej, kompetencji i wzajemnych stosunku organów państwa i metody rządzenia nim. W politologii termin u.p. zastępowany
 • Co to jest Dayton Z Układ Definicja poprzez Serbię, Bośnię i Chorwację pod naciskiem USA, mające na celu zakończenie jugosłowiańskiej wojny. Na jego mocy powołano międzynar
 • Co to jest Walutowa Unia Definicja tym, Iż państwa w niej uczestniczące przyjmują wspólną jednostkę walutową, będące oficjalnym środkiem płatniczym tych państw. Ponadto
 • Co to jest Nieba Otwartego Układ Definicja 27 krajów członków NATO i byłego Układu Warszawskiego, stanowiący, że przestrzeń powietrzna nad terytoriami państw-sygnatariuszy zostaje
 • Co to jest Warszawski Układ Definicja Warszawie poprzez ZSRR i państwa bloku radz. - Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię i Węgry, na mocy Układu o przyjaźni
 • Co to jest Europejska Unia Definicja struktur integracji zachodnioeur. Jej koncepcja pojawiła się w Deklaracji końcowej szczytu euro. w X 1972 i pozostawała celem w procesie
 • Co to jest Ultimatum Definicja państwa wobec drugiego, żądające w sposób kategoryczny podjęcia albo zaniechania jakiegoś działania albo stawiające warunki pod groźbą
 • Co to jest Unia Gospodarcza i Walutowa Definicja pośród państw UE zakłada Traktat z Maastricht. Stworzenie UGiW ma się odbyć w trzech etapach. Pierwszy faza trwał od 1 VII 1990 do 31 XII
 • Co to jest Podatkowa Ulga Definicja przypadku zaistnienia określonej sytuacji, w relacji do obciążenia ogólnie obowiązującego. Ulga może mieć wykorzystanie przez obniżenie
 • Co to jest Ukraina Definicja Respublika), kraj w Europie Wsch., jedna z byłych republik ZSRR, pow. 603 700 km2, ludność 52 mln, w tym 22% mniejszość ros., stolica Kijów
 • Co to jest Utopia Definicja pochodzący od tytułu dzieła T. Moore'a Prawdziwie złota książeczka o najwspanialszym urządzeniu rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii
 • Co to jest Celna Unia Definicja na całkowitym zniesieniu ceł we wzajemnych relacjach handlowych krajów należących do u.c., a ponadto ustanowieniu poprzez te państwa
 • Co to jest Uchwała Definicja na przykład Sejmu, organizacji społ. albo polit.). U. może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie
 • Co to jest Międzynarodowych Stosunków Uczestnicy Definicja podmioty stosunków międzynarodowych, które charakteryzuje prowadzenie niezależnej działalności, wchodzenie w związki z innymi, wpływanie na

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja ZNACZENIE Uczestnicy Stosunków Międzynarodowych, Uchwała, Unia Celna, Utopia, Ukraina, Ulga Podatkowa, Unia Gospodarcza I Walutowa, Ultimatum, Unia Europejska, Układ dla obywatela.

Słownik Encyklopedia Uczestnicy Stosunków Międzynarodowych, Uchwała, Unia Celna w kraju.