utylitaryzm utopia ustawa co to znaczy

Definicje społeczne U

 • Co to jest Układ ogólny o cłach i handlu Definicja liberalizację handlu międzynar. przez obniżanie ceł i znoszenie innych przeszkód handlowych i wyeliminowanie dyskryminacji w tym handlu
 • Co to jest Międzynarodowych Stosunków Uczestnicy Definicja podmioty stosunków międzynarodowych, które charakteryzuje prowadzenie niezależnej działalności, wchodzenie w związki z innymi, wpływanie na
 • Co to jest Dayton Z Układ Definicja poprzez Serbię, Bośnię i Chorwację pod naciskiem USA, mające na celu zakończenie jugosłowiańskiej wojny. Na jego mocy powołano międzynar
 • Co to jest Umowa Definicja porozumienie się (tak zwany oświadczenie woli) 2 albo więcej stron (na przykład osób, instytucji, krajów) w celu określenia wzajemnych praw
 • Co to jest Gospodarcza Unia Definicja na tym, Iż państwa w niej uczestniczące prócz spełnienia warunków unii celnej, decydują się na harmonizację narodowej polityki gosp., co ma
 • Co to jest Międzyparlamentarna Unia Definicja międzynarodowych, założona 30 VII 1889 w Paryżu poprzez przedstawicieli parlamentów Belgii, Danii, Francji, Liberii, USA, Węgier, W
 • Co to jest Europejska Unia Definicja struktur integracji zachodnioeur. Jej koncepcja pojawiła się w Deklaracji końcowej szczytu euro. w X 1972 i pozostawała celem w procesie
 • Co to jest Ultimatum Definicja państwa wobec drugiego, żądające w sposób kategoryczny podjęcia albo zaniechania jakiegoś działania albo stawiające warunki pod groźbą
 • Co to jest Walutowa Unia Definicja tym, Iż państwa w niej uczestniczące przyjmują wspólną jednostkę walutową, będące oficjalnym środkiem płatniczym tych państw. Ponadto
 • Co to jest Międzynarodowa Umowa Definicja oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, tworzące prawo, a zatem uprawnienia i wymagania. U.m. podzielone są w zależności od liczby
 • Co to jest umowy w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia Definicja zawarte pomiędzy USA i ZSRR/Rosją wskutek rokowań rozbrojeniowych, mające na celu zahamowanie wyścigu zbrojeń, ograniczenie albo redukcję
 • Co to jest Ubezpieczenie Definicja ze szkodami stworzonymi w dobrach albo wskutek różnych sytuacji, gdzie poszkodowana została jakaś osoba. Odszkodowanie wypłacane jest z
 • Co to jest Nieba Otwartego Układ Definicja 27 krajów członków NATO i byłego Układu Warszawskiego, stanowiący, że przestrzeń powietrzna nad terytoriami państw-sygnatariuszy zostaje
 • Co to jest Wojewódzki Urząd Definicja jest aparatem pomocniczym wojewody. Złożona jest z wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu. Na czele u.w. stoi dyr. generalny, z
 • Co to jest Unia Gospodarcza i Walutowa Definicja pośród państw UE zakłada Traktat z Maastricht. Stworzenie UGiW ma się odbyć w trzech etapach. Pierwszy faza trwał od 1 VII 1990 do 31 XII
 • Co to jest Uchodźstwo Definicja konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby
 • Co to jest uniwersalny system ochrony praw człowieka Definicja ochrony praw człowieka, zespół instytucji, regulacji prawnych, umów międzynarodowych funkcjonujący w ogólnoświatowej skali. Ma on charakter
 • Co to jest Polityczny Ustrój Definicja struktury organizacyjnej, kompetencji i wzajemnych stosunku organów państwa i metody rządzenia nim. W politologii termin u.p. zastępowany
 • Co to jest Unia Definicja międzynarodowych. Jeżeli następuje przez osobę wspólnego monarchy, jest u. personalną. Również połączenie grup chrześcijańskich z
 • Co to jest Unia Celna i Ekonomiczna Afryki Centralnej Definicja Czad, Rep. Środkowoafrykańską. W 1983 przystąpiły do niej Kamerun i Gwinea Równikowa. Państwa te wprowadziły jednolitą wewn. i zewn. taryfę
 • Co to jest Uchwała Definicja na przykład Sejmu, organizacji społ. albo polit.). U. może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie
 • Co to jest Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej ABM Definicja zawarta w Moskwie w 1972, zobowiązująca strony do ograniczenia defensywnych i ofensywnych mechanizmów broni strategicznej ABM (Anti
 • Co to jest Warszawski Układ Definicja Warszawie poprzez ZSRR i państwa bloku radz. - Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię i Węgry, na mocy Układu o przyjaźni
 • Co to jest Schengen Z Układ Definicja Luksemburga podpisana poprzez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg i RFN, weszła w życie w 1995. Mówi ona o zniesieniu kontroli na
 • Co to jest Ukraina Definicja Respublika), kraj w Europie Wsch., jedna z byłych republik ZSRR, pow. 603 700 km2, ludność 52 mln, w tym 22% mniejszość ros., stolica Kijów
 • Co to jest Podatkowa Ulga Definicja przypadku zaistnienia określonej sytuacji, w relacji do obciążenia ogólnie obowiązującego. Ulga może mieć wykorzystanie przez obniżenie
 • Co to jest Społeczna Umowa Definicja natury, mająca wyjaśnić stworzenie społeczeństwa i państwa; szczególne znaczenie uzyskała w momencie Oświecenia, zrywała z szukaniem
 • Co to jest Celna Unia Definicja na całkowitym zniesieniu ceł we wzajemnych relacjach handlowych krajów należących do u.c., a ponadto ustanowieniu poprzez te państwa
 • Co to jest Europejskie Układy Definicja Europejskimi i ich krajami członkowskimi, zawierane od 1991 z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Mają umożliwić tym krajom
 • Co to jest Układ o nieproliferacji broni jądrowej Definicja Moskwie, Waszyngtonie i Londynie. W 1992 do układu przystąpiła jeszcze Francja i Chiny, w 1993 - Białoruś i Kazachstan, w 1994 - Ukraina
 • Co to jest Polityczna Unia Definicja jako cel w rozwoju UE. Obejmuje Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i powiększenie
 • Co to jest Skarbowy Urząd Definicja ściąganie zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych, a również kontrola prawidłowości dokonanych opłat podatkowych
 • Co to jest Usługa Definicja prawnych na rzecz innych osób, odwrotność wytwarzania dobra materialnego. U. mogą być publiczne - adm., wymiar sprawiedliwości, oświata
 • Co to jest Zachodnioeuropejska Unia Definicja zmodyfikowanego poprzez Układy paryskie w 1954, Traktatu Brukselskiego z 17 III 1948 o współpracy ekon., społ., kult. i wspólnej
 • Co to jest Państwo Unitarne Definicja terytorialno-adm. (województwa, gminy) są podporządkowane organom centralnym. Nie mają one żadnej polit. samodzielności. W najwyższym
 • Co to jest Państwa Ochrony Urząd Definicja bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Odpowiednio z ustawą z 1990 zakres działania UOP ograniczony jest do: rozpoznawania
 • Co to jest Ustawa Definicja obowiązujący, uchwalany poprzez parlament. Odznacza się u. zasadniczą, odmiennie konstytucja, u. konstytucyjną (dot. zmiany konstytucji) i
 • Co to jest Budżetowa Ustawa Definicja obowiązujących w kraju, określający jego roczny plan finansowy obejmujący dochody i opłaty zwane budżetem państwa. Projekt u.b
 • Co to jest Utopia Definicja pochodzący od tytułu dzieła T. Moore'a Prawdziwie złota książeczka o najwspanialszym urządzeniu rzeczypospolitej i o nowej wyspie Utopii
 • Co to jest Utylitaryzm Definicja rozpowszechniona na przełomie XVIII i XIX w. głosząca, Iż głównym celem moralnym postępowania ludzi powinna być jego użyteczność dla

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Utylitaryzm, Utopia, Ustawa Budżetowa, Ustawa, Urząd Ochrony Państwa, Unitarne Państwo, Unia Zachodnioeuropejska, Usługa, Urząd Skarbowy, Unia Polityczna dla obywatela.

Słownik Utylitaryzm, Utopia, Ustawa Budżetowa, Ustawa, Urząd w kraju.