demagogia dziennik ustaw co to znaczy

Definicje społeczne D

 • Co znaczy Demagogia Porównanie słuchaczy. Charakteryzuje się umiejętnością efektownego przemawiania, stosowania odpowiednich zwrotów retorycznych, wykorzystywania Ranking
 • Krzyżówka Rp Ustaw Dziennik Dlaczego ogłasza się: ustawy, rozporządzenia Prezydenta RP, Porady Ministrów, Prezesa Porady Ministrów, poszczególnych ministrów, umowy międzynar Co lepsze
 • Co to jest Dłużnik Jak lepiej osoba, która podjęła zobowiązanie (przeważnie finansowe) wobec innej osoby, co znaczy, Iż ma wobec niej dług Czy warto
 • Słownik Emil Durkheim Kiedy 1906 prof. socjol. i pedagogiki na Sorbonie. Wg D. fundamentalną kategorią społ. jest społeczeństwo, które kształtuje jednostkę, tylko ono Opinie forum
 • Czym jest Deklaracja w sprawie Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych Od czego zależy Ogólne ONZ w 1992. Próba rozwiązania jednej z w najwyższym stopniu konfliktowych kwestii współcz. świata. Kontrowersyjność problemu Najlepszy
 • Co oznacza Debata Na czym polega wygłaszanie poglądów i recenzji dot. ustalonych zagadnień w trakcie zgromadzenia jakiegoś organu kole- gialnego (na przykład zarządu Porównaj
 • Tłumaczenie Metoda Hondta D Różnice mandaty w systemach wielopartyjnych. Nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego belgijskiego matematyka V. d'Hondta. Bazuje na dzieleniu Wyniki
 • Przykłady Dyskryminacja Wady i zalety grup, krajów. Przeważnie ma podłoże rasowe, etniczne, rel., społ. Praktyki dyskryminacyjne są niezgodne z prawami człowieka, porozumieniami Zastosowanie
 • Definicja System Partii Dominującej Podobieństwa mechanizm partyjny Ranking
 • Encyklopedia Dochód Czemu które uzyskała osoba fizyczna albo osoba prawna w danym czasie zmniejszone o wydatki ich uzyskania. Zobacz także: podatek dochodowy Co lepsze
 • Jak działa Dezyderat Co gorsze sformułowane na adres osoby albo or-ganu uprawnionego do podejmowania decyzji. W Sejmie jedna z prawnych form działania komisji sejmowych Czy warto
 • Czy jest Polityczna Decyzja Porównaj działania polit. spośród wielu możliwych. D.p. podejmowane są poprzez organizacje (na przykład ONZ, NATO) i gremia międzynar. (na przykład Opinie forum
 • Pojęcie Dewizy Porównanie zagr. środki płatnicze Najlepszy
 • Wyjaśnienie Dossier Dlaczego zestaw dokumentów i akt dotyczących jakiejś osoby albo kwestie Porównaj
 • Opis Parlamentarna Dyskusja Jak lepiej poglądów, recenzji i ocen w czasie posiedzenia Sejmu. Dyskusją kieruje Marszałek Sejmu. Udziela on głosu posłom, którzy zgłosili się do Wyniki
 • Informacje Gospodarcza Działalność Kiedy budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu kierującego taką działalność. Znaczy to ogół Zastosowanie
 • Znaczenie Dementi Od czego zależy zaprzeczenie nieprawdziwej albo nieścisłej informacji, dokonywane przeważnie poprzez rzecznika rządu albo głowy państwa; może być ustne, w Ranking
 • Co znaczy System Dwupartyjny Na czym polega zobacz mechanizm partyjny Co lepsze
 • Krzyżówka Dywidenda Różnice przypadająca na jedną akcję, którą otrzymuje jej właściciel. W spółkach akcyjnych walne zebranie decyduje o tym, jaka część zysku ma Czy warto
 • Co to jest Demokratyzacja Wady i zalety polit. odpowiednio z zasadami demokr., opierający na powiększaniu udzia- łu obywateli i organizacji społ. w or-ganach przedstawicielskich i Opinie forum
 • Słownik Międzynarodowa Deklaracja Podobieństwa pisemnego albo ustnego, w ważnej sprawie z zakresu stosunków międzynar. albo wewnątrzpaństw. Służy zamanifestowaniu poglądów, może mieć Najlepszy
 • Czym jest Handlowego Bilansu Deficyt Czemu wartość nadwyżki importu nad eksportem towarów w danym okresie (przeważnie rok). Zobacz także bilans handlowy Porównaj
 • Co oznacza Dezintegracja Co gorsze części składowe. Na gruncie nauk i życia społ.: d. społ. albo jakiejś jego ekipy, d. mechanizmu polit. albo państwa, porządku regionalnego Wyniki
 • Tłumaczenie Deterrence Porównaj zimnej wojny na ustalenie wzajemnej polityki supermocarstw: USA i ZSRR; rodzaj wojskowej doktryny. Wg d. bezpieczeństwo krajów z Zastosowanie
 • Przykłady Deputowany Porównanie przykład we Francji) członek niższej izby parlamentu albo osoba wybrana do samorządu terytorialnego, definicja stosowane zamiennie z nazwą Ranking
 • Definicja Demonstracja Dlaczego wystąpienie, w formie zebrania albo pochodu, mające na celu publiczne wyrażenie sprzeciwu, poparcia albo potrzeb. Inicjatorami d. są Co lepsze
 • Encyklopedia Robert Charles Darwin Jak lepiej wszechstronnej wiedzy. Studiował botanikę, zoologię, medycynę, geologię i teologię. Artysta teorii ewolucji, zwanej darwinizmem. Bogate Czy warto
 • Jak działa Dzierżawa Kiedy właściciel oddaje w użytkowanie daną rzecz albo prawo majątkowe osobie dzierżawiącej w zamian za opłatę ustaloną z góry, w stałej wysokości Opinie forum
 • Czy jest Duopol Od czego zależy rynek oligopolistyczny podzielony jedynie pomiędzy dwóch producentów, których decyzje cenowe są od siebie zależne. Zobacz także oligopol Najlepszy
 • Pojęcie Deklaracja Na czym polega wypowiedzenie się, złożenie oświadczenia w jakiejś sprawie. Na gruncie prawa - rodzaj oświadczenia albo zobowiązania o mocy prawnej Porównaj
 • Wyjaśnienie Dysydent Różnice ustalenie wyznawcy innej religii niż katolicka, na przykład protestantyzmu, kalwinizmu, arianizmu. W latach 60. XX w. kolokwialna nazwa Wyniki
 • Opis Dewaluacja Wady i zalety valeo - mam wartość) - jednorazowa obniżka wartości waluty krajowej w relacji do wartości wyrażonej w kruszcu (na przykład w złocie) albo Zastosowanie
 • Informacje Ozonowa Dziura Podobieństwa zanieczyszczania górnych warstw atmosfery poprzez chlorofluorowęglowodory, które wywołują uszkadzanie ozonu i poprzez to powiększenie Ranking
 • Znaczenie Milovan Dżilas Czemu Do 1954 związany z partią komunistyczną. W okresie II wojny świat. najbliższy współpracownik J. Broz-Tito. Od 1953 przewodniczył jugosł Co lepsze
 • Co znaczy Dow Jones Industrial Average Co gorsze papierów wartościowych 30 renomowanych i cieszących się najwyższym uznaniem spółek przemysłowych w stanach zjednoczonych ameryki (na Czy warto
 • Krzyżówka Delegatura Porównaj instytucji państwowej albo spółki, które reprezentuje interesy macierzystej placówki poza terenem jej działania. D. w różnych miastach Opinie forum
 • Co to jest Narodowy Dochód Porównanie roku poprzez właścicieli czynników produkcji w formie: płac, dochodów z działalności gosp., renty, zysków przedsiębiorstw po odliczeniu Najlepszy
 • Słownik Deportacja Dlaczego obywateli obcego państwa z terytorium państwie wywołane niekorzystną oceną ich działalności bądź obawą o ich bezpieczeństwo przez wzgląd na Porównaj
 • Czym jest Demoliberalizm Jak lepiej powstały na przełomie XIX i XX w., zwany również demokratycznym liberalizmem. Fundamentem dla d. był teoretyczny majątek J.S. Milla (1806 Wyniki
 • Co oznacza Demarkacja Kiedy ustalonej przedtem i wytyczonej na mapie granicy pomiędzy krajami. Specjalnie powołana komisja znakuje granice: na lądzie betonowymi Zastosowanie
 • Tłumaczenie Dług Od czego zależy innej osoby, w którego wyniku staje się ona posiadaczem wierzytelności, wygasa w chwili jego wypełnienia, a więc spłacenia d. Osoba, która Ranking
 • Przykłady Despotyzm Na czym polega bezwzględna i nieograniczona forma władzy absolutnej, gdzie terror jest sposobem pozbawiania ludności wszelkich praw obywatelskich Co lepsze
 • Definicja Denominacja Różnice waluty o niższych nominałach (przeważnie o wielokrotność 10). Zamiana starych banknotów na nowe nie skutkuje zmiany siły nabywczej Czy warto
 • Encyklopedia Decentralizacja Wady i zalety uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji poprzez centralne ośrodki kierownicze (na przykład państwa, organizacji) na podległe organy. W Opinie forum
 • Jak działa Poselska Dieta Podobieństwa senatorowi) zwrot wydatków ponoszonych przez wzgląd na wykonywaniem poprzez niego mandatu; wypłacana z budżetu państwa, jej wysokość Najlepszy
 • Czy jest Demilitaryzacja Czemu międzynar. zakaz albo ograniczenie utrzymywania na danym terytorium sił zbrojnych, materiałów wojsk., fabryk zbrojeniowych. Na mocy umowy Porównaj
 • Pojęcie Dzień Europy i Dzień Unii Europejskiej Co gorsze z rocznicami istotnych wydarzeń. Pierwsze przypada 5 V dla uczczenia utworzenia w 1949 Porady Europy. Drugie 9 V upamiętnia wystąpienie w Wyniki
 • Wyjaśnienie Deglomeracja Porównaj ogromnych aglomeracji i nadmiernemu skupieniu w jednym mieście zak- ładów przemysłowych. Przenoszenie miejsc pracy do rejonów w małym Zastosowanie
 • Opis Publiczny Dług Porównanie poprzez rząd w celu sfinansowania części swojej działalności, przeważnie po to, by pokryć deficyt budżetowy. Zdobywanie dodatkowych Ranking
 • Informacje Proletariatu Dyktatura Dlaczego teorii marksizmu-leninizmu koncepcja sprawowania władzy poprzez proletariat, w momencie następującym bezpośrednio po rewolucji socjalist Co lepsze
 • Znaczenie Depozyt Jak lepiej której osoba albo organizacja zobowiązuje się przyjąć na przechowanie ruchomość drugiej osoby. To są przeważnie elementy dużej wartości Czy warto
 • Co znaczy Państwowa Duma Kiedy 1906-17, rozwiązany w 1917 poprzez Rząd Tymczasowy. Nazwa ta obowiązuje ponownie od 1993. Zasiada w niej 255 członków wybieranych w Opinie forum
 • Krzyżówka Dekret Od czego zależy randze ustawy, lecz wydawany poprzez inny organ niż parlament, zwykle poprzez głowę państwa albo rząd. W Polsce konstytucja z 1952 Najlepszy
 • Co to jest Dyplomacja Na czym polega albo międzynar. w dziedzinie spraw dotyczących innych krajów albo organizacji międzynar. również zespół ludzi wyznaczonych do tego typu Porównaj
 • Słownik Darowizna Różnice zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej osoby kosztem swego majątku. Obiektem d. może być każda rzecz posiadająca Wyniki
 • Czym jest Urzędowe Dzienniki Wady i zalety wydawane w dziedzinie i trybie ustalonym prawnie poprzez organy państwa, przydzielone do publikowania aktów normatywnych. W wielu wypadkach Zastosowanie
 • Co oznacza Budżetowy Deficyt Podobieństwa dochodów. W budżecie państwa znaczy niedostateczną liczba przychodów w relacji do kosztów przewidzianych w ustawie budżetowej na rok Ranking
 • Tłumaczenie Waluty Deprecjacja Czemu rynkową spadek wartości wymiennej albo siły nabywczej waluty nar. w relacji do innej waluty. To jest rezultat nadmiernej emisji pieniądza Co lepsze
 • Przykłady Decyzja Co gorsze informacji ostateczny wybór metody działania w celu rozwiązania określonego problemu. Jeżeli wiadomość jest nieprecyzyjna albo niepełna, d Czy warto
 • Definicja Degradacja Porównaj stanowisko, odebranie stopnia służbowego, na przykład wojskowego, pozbawienie urzędu, godności, a również spadek pozycji społ Opinie forum
 • Encyklopedia Bezpośrednia Demokracja Porównanie sprawowaniu władzy i podejmowaniu wiążących dla państwa decyzji. Klasyczna d.b. narodziła się w starożytnych Atenach, gdzie wszyscy wolni Najlepszy
 • Jak działa Dyktat Dlaczego oznaczające sytuację w relacjach międzynarodowych, kiedy słabszemu państwu albo pokonanemu w wojnie narzucone są warunki traktatu (umowa Porównaj
 • Czy jest Społeczny Dialog Jak lepiej społeczeństwem, wieloma ekipami społ., ekipami interesów żywotnych problemów polit.; spotkania partnerów społ. na szczeblu euro Wyniki
 • Pojęcie Dobro Kiedy służyć do zaspokajania ludzkich potrzeb. Istnieje sporo rodzajów dóbr: d. wolne - dostępne dla każdego w nieograniczonej ilości (na Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Dymisja Od czego zależy stanowiska (a więc nastąpiło przyjęcie d.) albo zrzeczenie się stanowiska (a więc podanie się do d.). Udzielanie d. następuje w razie Ranking
 • Opis Dania Na czym polega Danmark), kraj w pn.-zach. Europie, położone na Płw. Jutlandzkim i wyspach pomiędzy Morzem Pn. a Bałtykiem, graniczy z Niemcami. Pow. 43 Co lepsze
 • Informacje Dyskonto Różnice weksli poprzez bank przed terminem ich płatności. Dotychczasowy właściciel, sprzedając weksel, otrzymuje kwotę na nim wy- mienioną Czy warto
 • Znaczenie Domicyl Wady i zalety miejsce zamieszkania) - w prawie, miejsce stałego zamieszkania osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej. Odpowiednio z pol. prawem Opinie forum
 • Co znaczy Dezatomizacja Podobieństwa polegająca na ograniczeniu dostępu krajów do broni jądrowej. Bazuje między innymi na tworzeniu bezatomowych stref i dążeniu do utrzymania Najlepszy
 • Krzyżówka Delegalizacja Czemu zakaz działalności partii polit., organizacji bądź instytucji. Decyzje o d. wydaje sąd opierając się na regulaminów zawartych w Porównaj
 • Co to jest Delimitacja Co gorsze przebiegu granicy pomiędzy dwoma krajami i naniesienie jej na mapę, odpowiednio z przyjętą umową międzynar. Dokonywana jest przeważnie Wyniki
 • Słownik Doktryna Porównaj założeń, twierdzeń i przekonań, będących fundamentem koncepcji, na przykład naukowej, rel., gospodarczej, polit. i tym podobne; d. rel Zastosowanie
 • Czym jest Polityczna Dominacja Porównanie aktorów polit. ma przewagę nad pozostałymi, na przykład gdy jedna partia albo ugrupowanie polit. odniesie zdecydowane zwycięstwo w wyborach Ranking
 • Co oznacza Globalne Problemy Demograficzne Dlaczego przyrostem ludności w świecie: w 1950 - 2,5 mld, w 1980 - 4,4 mld, w 1987 - 5 mld, w 1994 - 5,6 mld, prognozy na start kolejnego stulecia Co lepsze
 • Tłumaczenie Grupowa Dynamika Jak lepiej zajmujący się badaniem wpływu ekipy na jednostkę i wzajemnych stosunków pomiędzy członkami jakiejś ekipy na przykład uczniów w klasie Czy warto
 • Przykłady Dealer Kiedy zajmujące się rozprowadzaniem towaru. Zadaniem d. jest zdobywanie nabywców na dane wyroby, podpisywanie umów; d. działa podobnie jak Opinie forum
 • Definicja Dekomunizacja Od czego zależy mechanizm odchodzenia od komunizmu. Kwestię d. poruszyły w państwach Europy Środk.-Wsch. partie polit. wywodzące się z dawnej opozycji Najlepszy
 • Encyklopedia Dziedziczenie Na czym polega osoby fizycznej (spadkodawcy) na jedną albo kilka osób fizycznych albo prawnych (spadkobierców, dawniej dziedziców). Poprzez dz Porównaj
 • Jak działa Dekolonizacja Różnice kolonializmu w świecie, który zaczął się po II wojnie świat. Wojna osłabiając pozycję metropolii kolonialnych, obudziła dążenia Wyniki
 • Czy jest Kulturowe Dziedzictwo Wady i zalety środowisk) w dziedzinie edukacji, sztuki, architektury, oświaty, techniki, wytworzonego w czasie jego hist. rozwoju i przekazywanego z Zastosowanie
 • Pojęcie Niewinności Domniemanie Podobieństwa zasada domniemania niewinności Ranking
 • Wyjaśnienie Polityczne Działanie Czemu podmiotu polit. (na przykład partii polit.), którego celem jest sprawowanie władzy polit. samodzielnie albo w koalicji, bądź także wywarcie Co lepsze
 • Opis Detalista Co gorsze zajmujące się handlem detalicznym. Odbierając wyrób od hurtowników, d. odsprzedaje go z zyskiem konsumentom, odbiorcom finalnym. Zobacz Czy warto
 • Informacje Parlamentarna Demokracja Porównaj sprawuje władzę przy udziale wybranych poprzez siebie reprezentantów działających w parlamencie. Najwyższym organem państwa w d.p. jest Opinie forum
 • Znaczenie Dżihad Porównanie prowadzona w imię obrony islamu albo ukarania agresorów, wrogów rel., każdy, kto ginie w czasie d., zostaje zbawiony. Nazwę d. przyjęły Najlepszy
 • Co znaczy Maklerski Dom Dlaczego pośrednicząca w obrocie papierami wartościowymi (walorami) na giełdzie papierów wartościowych. Umowa z d.m. umożliwia inwestorowi zakup Porównaj
 • Krzyżówka Determinizm Jak lepiej istnienie jednoznacznej zależności pomiędzy zjawiskami. Na mocy tej zasady każde zdarzenie (zjawisko) jest wyznaczone poprzez warunki, w Wyniki
 • Co to jest Doraźne Siły Zbrojne ONZ Kiedy kryzysu sueskiego z 1956 i przydzielone do rozdzielenia walczących stron na pograniczu egip.-izrael. Ich wycofanie w 1967 stało się Zastosowanie
 • Słownik Demoskopia Od czego zależy jedna z dziedzin socjologii, która zajmuje się badaniem stanu świadomości społ. opierając się na przeprowadzonych badań ankietowych Ranking
 • Czym jest Dumping Na czym polega poniżej cen obowiązujących na nie w państwie producenta albo poniżej wydatków produkcji, tak by mogły one efektywnie konkurować z Co lepsze
 • Co oznacza Społeczny Darwinizm Różnice rozwinięty w 2. poł. XIX w.; teoria społ.-polit. - stosowanie teorii Darwina do wyjaśniania życia społ., jego systemów, przemian i rozwoju Czy warto
 • Tłumaczenie Administracyjna Decyzja Wady i zalety indywidualny akt adm., który rozstrzyga sprawę danego adresata (ekipy adresatów). Wg pol. kodeksu postępowania adm. każda d.a. musi za Opinie forum
 • Przykłady Decydent Podobieństwa pełnionych funkcji, ma prawo podejmować decyzje w ustalonych kwestiach; organizacja bądź urząd, który wydaje decyzje w dziedzinie swoich Najlepszy
 • Definicja Parlamentarna Debata Czemu prowadzenia dyskusji na temat zagadnień, które są obiektem dziennego porządku posiedzenia parlamentu. Odpowiednio z Regulaminem Sejmu RP Porównaj
 • Encyklopedia Desygnacja Co gorsze organ kandydata na okreś-lone stanowisko albo urząd. Zgodnie z Konstytucją RP, do obowiązków prezydenta należy desygnowanie kandydata na Wyniki
 • Jak działa Dogmatyzm Porównaj pewnych poglądów, koncepcji, twierdzeń, mechanizmów wartości jako prawd jedynie słusznych; 2. w myśli polit. i filozofii - przyjmowanie Zastosowanie
 • Czy jest Dotacja Porównanie zrealizowanie poprzez instytucję albo organ administracji krajów. jakiegoś konkretnego celu, na przykład budowy oczyszczalni ścieków. Może Ranking
 • Pojęcie Mózgów Drenaż Dlaczego uboższych do bogatych, zdarzenie charakterystyczne dla USA, które oferowały wysokie zarobki i szerokie możliwości badań uczonym euro. D.m Co lepsze
 • Wyjaśnienie Dyktatura Jak lepiej sprawowania władzy poprzez jednost- kę (dyktatora) naprawdę dysponującą wszelkimi uprawnieniami w dziedzinie podejmowania decyzji Czy warto
 • Opis Demokracja Kiedy naprawdę spoczywa w rękach narodu (ludu), lecz również ustrój polityczny, którego podstawami są: suwerenność narodu jako władzy Opinie forum
 • Informacje Dialog Od czego zależy likwidowania sporów przez wymianę poglądów i argumentów w celu wypracowania wspólnego stanowiska możliwego do przyjęcia poprzez obie strony Najlepszy
 • Znaczenie Dyskusja Na czym polega w trakcie której uczestnicy prezentują własne, normalnie odmienne poglądy. Celem d. jest próba wypracowania wspólnego stanowiska możliwego Porównaj
 • Co znaczy Deprywacja Różnice pozbawiony jest czegoś, co jest mu konieczne do normalnego życia albo funkcjonowania; brak zaspokojenia jakiejś podstawowej potrzeby Wyniki
 • Krzyżówka Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski Wady i zalety ogłaszane są między innymi uchwały Sejmu i Senatu; zarządzenia naczelnych i centralnych organów państwowych wydawanych w celu wykonania Zastosowanie
 • Co to jest Dziecka Praw Deklaracja Podobieństwa Zebranie Ogólne NZ w 1959, precyzujący 10 zasad praw dziecka: 1. Powszechność wykorzystania deklaracji - DPD obejmuje wszystkie dzieci Ranking

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Deklaracja Praw Dziecka co znaczy Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" krzyżówka deprywacja co to jest dyskusja słownik dialog czym jest demokracja co oznacza. dla obywatela.

Słownik Demagogia co znaczy Dziennik Ustaw RP krzyżówka dłużnik co to jest w kraju.