dynamika grupowa dług co to znaczy

Definicje społeczne D

 • Co to jest Dossier Definicja zestaw dokumentów i akt dotyczących jakiejś osoby albo kwestie
 • Co to jest Dania Definicja kraj w pn.-zach. Europie, położone na Płw. Jutlandzkim i wyspach pomiędzy Morzem Pn. a Bałtykiem, graniczy z Niemcami. Pow. 43 100 km2
 • Co to jest Debata Definicja wygłaszanie poglądów i recenzji dot. ustalonych zagadnień w trakcie zgromadzenia jakiegoś organu kole- gialnego (na przykład zarządu
 • Co to jest Robert Charles Darwin Definicja wszechstronnej wiedzy. Studiował botanikę, zoologię, medycynę, geologię i teologię. Artysta teorii ewolucji, zwanej darwinizmem. Bogate
 • Co to jest Społeczny Darwinizm Definicja poł. XIX w.; teoria społ.-polit. - stosowanie teorii Darwina do wyjaśniania życia społ., jego systemów, przemian i rozwoju. Wg d.s
 • Co to jest Parlamentarna Debata Definicja prowadzenia dyskusji na temat zagadnień, które są obiektem dziennego porządku posiedzenia parlamentu. Odpowiednio z Regulaminem Sejmu RP
 • Co to jest Decentralizacja Definicja związanych z podejmowaniem decyzji poprzez centralne ośrodki kierownicze (na przykład państwa, organizacji) na podległe organy. W kraju
 • Co to jest Dezatomizacja Definicja ograniczeniu dostępu krajów do broni jądrowej. Bazuje między innymi na tworzeniu bezatomowych stref i dążeniu do utrzymania stałej (albo
 • Co to jest Administracyjna Decyzja Definicja indywidualny akt adm., który rozstrzyga sprawę danego adresata (ekipy adresatów). Wg pol. kodeksu postępowania adm. każda d.a. musi za
 • Co to jest Międzynarodowa Deklaracja Definicja ustnego, w ważnej sprawie z zakresu stosunków międzynar. albo wewnątrzpaństw. Służy zamanifestowaniu poglądów, może mieć charakter
 • Co to jest Dyskusja Definicja której uczestnicy prezentują własne, normalnie odmienne poglądy. Celem d. jest próba wypracowania wspólnego stanowiska możliwego do
 • Co to jest Dziecka Praw Deklaracja Definicja Ogólne NZ w 1959, precyzujący 10 zasad praw dziecka: 1. Powszechność wykorzystania deklaracji - DPD obejmuje wszystkie dzieci bezwzględnie
 • Co to jest Dekomunizacja Definicja odchodzenia od komunizmu. Kwestię d. poruszyły w państwach Europy Środk.-Wsch. partie polit. wywodzące się z dawnej opozycji antykomunist
 • Co to jest Delegalizacja Definicja działalności partii polit., organizacji bądź instytucji. Decyzje o d. wydaje sąd opierając się na regulaminów zawartych w konstytucji i
 • Co to jest Deprywacja Definicja jest czegoś, co jest mu konieczne do normalnego życia albo funkcjonowania; brak zaspokojenia jakiejś podstawowej potrzeby jednostki. D
 • Co to jest Detalista Definicja się handlem detalicznym. Odbierając wyrób od hurtowników, d. odsprzedaje go z zyskiem konsumentom, odbiorcom finalnym. Zobacz także handel
 • Co to jest Dementi Definicja nieprawdziwej albo nieścisłej informacji, dokonywane przeważnie poprzez rzecznika rządu albo głowy państwa; może być ustne, w formie
 • Co to jest Globalne Problemy Demograficzne Definicja ludności w świecie: w 1950 - 2,5 mld, w 1980 - 4,4 mld, w 1987 - 5 mld, w 1994 - 5,6 mld, prognozy na start kolejnego stulecia - około 6-8
 • Co to jest Demokracja Definicja spoczywa w rękach narodu (ludu), lecz również ustrój polityczny, którego podstawami są: suwerenność narodu jako władzy zwierzchniej i
 • Co to jest Demokratyzacja Definicja odpowiednio z zasadami demokr., opierający na powiększaniu udzia- łu obywateli i organizacji społ. w or-ganach przedstawicielskich i na
 • Co to jest Determinizm Definicja jednoznacznej zależności pomiędzy zjawiskami. Na mocy tej zasady każde zdarzenie (zjawisko) jest wyznaczone poprzez warunki, w jakich
 • Co to jest Dobro Definicja zaspokajania ludzkich potrzeb. Istnieje sporo rodzajów dóbr: d. wolne - dostępne dla każdego w nieograniczonej ilości (na przykład
 • Co to jest Doktryna Definicja twierdzeń i przekonań, będących fundamentem koncepcji, na przykład naukowej, rel., gospodarczej, polit. i tym podobne; d. rel. - zespół
 • Co to jest Dotacja Definicja zrealizowanie poprzez instytucję albo organ administracji krajów. jakiegoś konkretnego celu, na przykład budowy oczyszczalni ścieków. Może
 • Co to jest Emil Durkheim Definicja socjol. i pedagogiki na Sorbonie. Wg D. fundamentalną kategorią społ. jest społeczeństwo, które kształtuje jednostkę, tylko ono jest
 • Co to jest System Dwupartyjny Definicja zobacz mechanizm partyjny
 • Co to jest Dyktatura Definicja sprawowania władzy poprzez jednost- kę (dyktatora) naprawdę dysponującą wszelkimi uprawnieniami w dziedzinie podejmowania decyzji
 • Co to jest Proletariatu Dyktatura Definicja marksizmu-leninizmu koncepcja sprawowania władzy poprzez proletariat, w momencie następującym bezpośrednio po rewolucji socjalist., aż do
 • Co to jest Dyskryminacja Definicja Przeważnie ma podłoże rasowe, etniczne, rel., społ. Praktyki dyskryminacyjne są niezgodne z prawami człowieka, porozumieniami międzynar
 • Co to jest Dysydent Definicja wyznawcy innej religii niż katolicka, na przykład protestantyzmu, kalwinizmu, arianizmu. W latach 60. XX w. kolokwialna nazwa osób
 • Co to jest Kulturowe Dziedzictwo Definicja w dziedzinie edukacji, sztuki, architektury, oświaty, techniki, wytworzonego w czasie jego hist. rozwoju i przekazywanego z pokolenia na
 • Co to jest Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski Definicja są między innymi uchwały Sejmu i Senatu; zarządzenia naczelnych i centralnych organów państwowych wydawanych w celu wykonania ustaw i
 • Co to jest Decydent Definicja funkcji, ma prawo podejmować decyzje w ustalonych kwestiach; organizacja bądź urząd, który wydaje decyzje w dziedzinie swoich uprawnień
 • Co to jest Degradacja Definicja odebranie stopnia służbowego, na przykład wojskowego, pozbawienie urzędu, godności, a również spadek pozycji społ., przesunięcie do niższej
 • Co to jest Demoskopia Definicja jedna z dziedzin socjologii, która zajmuje się badaniem stanu świadomości społ. opierając się na przeprowadzonych badań ankietowych
 • Co to jest Urzędowe Dzienniki Definicja dziedzinie i trybie ustalonym prawnie poprzez organy państwa, przydzielone do publikowania aktów normatywnych. W wielu wypadkach prawo
 • Co to jest Deputowany Definicja Francji) członek niższej izby parlamentu albo osoba wybrana do samorządu terytorialnego, definicja stosowane zamiennie z nazwą poseł bądź
 • Co to jest Ozonowa Dziura Definicja zanieczyszczania górnych warstw atmosfery poprzez chlorofluorowęglowodory, które wywołują uszkadzanie ozonu i poprzez to powiększenie
 • Co to jest Dżihad Definicja prowadzona w imię obrony islamu albo ukarania agresorów, wrogów rel., każdy, kto ginie w czasie d., zostaje zbawiony. Nazwę d. przyjęły
 • Co to jest Milovan Dżilas Definicja związany z partią komunistyczną. W okresie II wojny świat. najbliższy współpracownik J. Broz-Tito. Od 1953 przewodniczył jugosł
 • Co to jest Dialog Definicja przez wymianę poglądów i argumentów w celu wypracowania wspólnego stanowiska możliwego do przyjęcia poprzez obie strony. D. mogą prowadzić
 • Co to jest Dochód Definicja uzyskała osoba fizyczna albo osoba prawna w danym czasie zmniejszone o wydatki ich uzyskania. Zobacz także: podatek dochodowy, osobisty
 • Co to jest Deklaracja Definicja złożenie oświadczenia w jakiejś sprawie. Na gruncie prawa - rodzaj oświadczenia albo zobowiązania o mocy prawnej
 • Co to jest Handlowego Bilansu Deficyt Definicja wartość nadwyżki importu nad eksportem towarów w danym okresie (przeważnie rok). Zobacz także bilans handlowy
 • Co to jest Delimitacja Definicja granicy pomiędzy dwoma krajami i naniesienie jej na mapę, odpowiednio z przyjętą umową międzynar. Dokonywana jest przeważnie poprzez
 • Co to jest Parlamentarna Demokracja Definicja władzę przy udziale wybranych poprzez siebie reprezentantów działających w parlamencie. Najwyższym organem państwa w d.p. jest parlament
 • Co to jest Parlamentarna Dyskusja Definicja recenzji i ocen w czasie posiedzenia Sejmu. Dyskusją kieruje Marszałek Sejmu. Udziela on głosu posłom, którzy zgłosili się do wystąpień i
 • Co to jest Dzierżawa Definicja w użytkowanie daną rzecz albo prawo majątkowe osobie dzierżawiącej w zamian za opłatę ustaloną z góry, w stałej wysokości i niezależnej od
 • Co to jest Waluty Deprecjacja Definicja spadek wartości wymiennej albo siły nabywczej waluty nar. w relacji do innej waluty. To jest rezultat nadmiernej emisji pieniądza
 • Co to jest Demagogia Definicja Charakteryzuje się umiejętnością efektownego przemawiania, stosowania odpowiednich zwrotów retorycznych, wykorzystywania ludzkich emocji, a
 • Co to jest Dewaluacja Definicja mam wartość) - jednorazowa obniżka wartości waluty krajowej w relacji do wartości wyrażonej w kruszcu (na przykład w złocie) albo walucie
 • Co to jest Dezyderat Definicja sformułowane na adres osoby albo or-ganu uprawnionego do podejmowania decyzji. W Sejmie jedna z prawnych form działania komisji sejmowych
 • Co to jest Doraźne Siły Zbrojne ONZ Definicja sueskiego z 1956 i przydzielone do rozdzielenia walczących stron na pograniczu egip.-izrael. Ich wycofanie w 1967 stało się powodem
 • Co to jest Polityczna Decyzja Definicja polit. spośród wielu możliwych. D.p. podejmowane są poprzez organizacje (na przykład ONZ, NATO) i gremia międzynar. (na przykład zjazdy
 • Co to jest Polityczna Dominacja Definicja ma przewagę nad pozostałymi, na przykład gdy jedna partia albo ugrupowanie polit. odniesie zdecydowane zwycięstwo w wyborach
 • Co to jest Poselska Dieta Definicja zwrot wydatków ponoszonych przez wzgląd na wykonywaniem poprzez niego mandatu; wypłacana z budżetu państwa, jej wysokość określają razem
 • Co to jest Dzień Europy i Dzień Unii Europejskiej Definicja rocznicami istotnych wydarzeń. Pierwsze przypada 5 V dla uczczenia utworzenia w 1949 Porady Europy. Drugie 9 V upamiętnia wystąpienie w
 • Co to jest Dymisja Definicja więc nastąpiło przyjęcie d.) albo zrzeczenie się stanowiska (a więc podanie się do d.). Udzielanie d. następuje w razie przyjęcia jej
 • Co to jest Państwowa Duma Definicja rozwiązany w 1917 poprzez Rząd Tymczasowy. Nazwa ta obowiązuje ponownie od 1993. Zasiada w niej 255 członków wybieranych w wyborach
 • Co to jest Dezintegracja Definicja składowe. Na gruncie nauk i życia społ.: d. społ. albo jakiejś jego ekipy, d. mechanizmu polit. albo państwa, porządku regionalnego czy
 • Co to jest Demonstracja Definicja formie zebrania albo pochodu, mające na celu publiczne wyrażenie sprzeciwu, poparcia albo potrzeb. Inicjatorami d. są przeważnie partie
 • Co to jest Dekolonizacja Definicja świecie, który zaczął się po II wojnie świat. Wojna osłabiając pozycję metropolii kolonialnych, obudziła dążenia narodowościowe, było to
 • Co to jest Dow Jones Industrial Average Definicja wartościowych 30 renomowanych i cieszących się najwyższym uznaniem spółek przemysłowych w stanach zjednoczonych ameryki (na przykład Coca
 • Co to jest Dewizy Definicja zagr. środki płatnicze
 • Co to jest System Partii Dominującej Definicja mechanizm partyjny
 • Co to jest Niewinności Domniemanie Definicja zasada domniemania niewinności
 • Co to jest Dyktat Definicja sytuację w relacjach międzynarodowych, kiedy słabszemu państwu albo pokonanemu w wojnie narzucone są warunki traktatu (umowa międzynarodowa
 • Co to jest Dealer Definicja się rozprowadzaniem towaru. Zadaniem d. jest zdobywanie nabywców na dane wyroby, podpisywanie umów; d. działa podobnie jak akwizytor
 • Co to jest Duopol Definicja rynek oligopolistyczny podzielony jedynie pomiędzy dwóch producentów, których decyzje cenowe są od siebie zależne. Zobacz także oligopol
 • Co to jest Gospodarcza Działalność Definicja handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu kierującego taką działalność. Znaczy to ogół działań w
 • Co to jest Deglomeracja Definicja aglomeracji i nadmiernemu skupieniu w jednym mieście zak- ładów przemysłowych. Przenoszenie miejsc pracy do rejonów w małym stopniu
 • Co to jest Dekret Definicja lecz wydawany poprzez inny organ niż parlament, zwykle poprzez głowę państwa albo rząd. W Polsce konstytucja z 1952 przyznawała prawo
 • Co to jest Społeczny Dialog Definicja społeczeństwem, wieloma ekipami społ., ekipami interesów żywotnych problemów polit.; spotkania partnerów społ. na szczeblu euro
 • Co to jest Denominacja Definicja niższych nominałach (przeważnie o wielokrotność 10). Zamiana starych banknotów na nowe nie skutkuje zmiany siły nabywczej pieniądza, gdyż
 • Co to jest Deportacja Definicja państwa z terytorium państwie wywołane niekorzystną oceną ich działalności bądź obawą o ich bezpieczeństwo przez wzgląd na konfliktem
 • Co to jest Depozyt Definicja albo organizacja zobowiązuje się przyjąć na przechowanie ruchomość drugiej osoby. To są przeważnie elementy dużej wartości albo kapitał. D
 • Co to jest Darowizna Definicja do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej osoby kosztem swego majątku. Obiektem d. może być każda rzecz posiadająca wartość (kapitał
 • Co to jest Budżetowy Deficyt Definicja budżecie państwa znaczy niedostateczną liczba przychodów w relacji do kosztów przewidzianych w ustawie budżetowej na rok kolejny. Niedobór
 • Co to jest Decyzja Definicja ostateczny wybór metody działania w celu rozwiązania określonego problemu. Jeżeli wiadomość jest nieprecyzyjna albo niepełna, d. może być
 • Co to jest Demoliberalizm Definicja przełomie XIX i XX w., zwany również demokratycznym liberalizmem. Fundamentem dla d. był teoretyczny majątek J.S. Milla (1806-73) i A. de
 • Co to jest Deklaracja w sprawie Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych Definicja 1992. Próba rozwiązania jednej z w najwyższym stopniu konfliktowych kwestii współcz. świata. Kontrowersyjność problemu sprawiała, Iż tak
 • Co to jest Delegatura Definicja państwowej albo spółki, które reprezentuje interesy macierzystej placówki poza terenem jej działania. D. w różnych miastach Polski mają, na
 • Co to jest Demarkacja Definicja przedtem i wytyczonej na mapie granicy pomiędzy krajami. Specjalnie powołana komisja znakuje granice: na lądzie betonowymi słupkami, na
 • Co to jest Demilitaryzacja Definicja zakaz albo ograniczenie utrzymywania na danym terytorium sił zbrojnych, materiałów wojsk., fabryk zbrojeniowych. Na mocy umowy poczdamskiej
 • Co to jest Bezpośrednia Demokracja Definicja władzy i podejmowaniu wiążących dla państwa decyzji. Klasyczna d.b. narodziła się w starożytnych Atenach, gdzie wszyscy wolni obywatele
 • Co to jest Desygnacja Definicja kandydata na okreś-lone stanowisko albo urząd. Zgodnie z Konstytucją RP, do obowiązków prezydenta należy desygnowanie kandydata na premiera
 • Co to jest Dłużnik Definicja osoba, która podjęła zobowiązanie (przeważnie finansowe) wobec innej osoby, co znaczy, Iż ma wobec niej dług
 • Co to jest Despotyzm Definicja nieograniczona forma władzy absolutnej, gdzie terror jest sposobem pozbawiania ludności wszelkich praw obywatelskich; utożsamiany z tyranią
 • Co to jest Deterrence Definicja wojny na ustalenie wzajemnej polityki supermocarstw: USA i ZSRR; rodzaj wojskowej doktryny. Wg d. bezpieczeństwo krajów z przeciwstawnych
 • Co to jest Metoda Hondta D Definicja systemach wielopartyjnych. Nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego belgijskiego matematyka V. d'Hondta. Bazuje na dzieleniu poprzez
 • Co to jest Maklerski Dom Definicja pośrednicząca w obrocie papierami wartościowymi (walorami) na giełdzie papierów wartościowych. Umowa z d.m. umożliwia inwestorowi zakup
 • Co to jest Dług Definicja w którego wyniku staje się ona posiadaczem wierzytelności, wygasa w chwili jego wypełnienia, a więc spłacenia d. Osoba, która podjęła
 • Co to jest Narodowy Dochód Definicja właścicieli czynników produkcji w formie: płac, dochodów z działalności gosp., renty, zysków przedsiębiorstw po odliczeniu wydatków jego
 • Co to jest Dogmatyzm Definicja poglądów, koncepcji, twierdzeń, mechanizmów wartości jako prawd jedynie słusznych; 2. w myśli polit. i filozofii - przyjmowanie doktryn
 • Co to jest Domicyl Definicja zamieszkania) - w prawie, miejsce stałego zamieszkania osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej. Odpowiednio z pol. prawem miejscem
 • Co to jest Mózgów Drenaż Definicja do bogatych, zdarzenie charakterystyczne dla USA, które oferowały wysokie zarobki i szerokie możliwości badań uczonym euro. D.m
 • Co to jest Dumping Definicja cen obowiązujących na nie w państwie producenta albo poniżej wydatków produkcji, tak by mogły one efektywnie konkurować z podobnymi
 • Co to jest Dyplomacja Definicja międzynar. w dziedzinie spraw dotyczących innych krajów albo organizacji międzynar. również zespół ludzi wyznaczonych do tego typu
 • Co to jest Dyskonto Definicja poprzez bank przed terminem ich płatności. Dotychczasowy właściciel, sprzedając weksel, otrzymuje kwotę na nim wy- mienioną, zmniejszoną o
 • Co to jest Polityczne Działanie Definicja na przykład partii polit.), którego celem jest sprawowanie władzy polit. samodzielnie albo w koalicji, bądź także wywarcie wpływu na
 • Co to jest Dywidenda Definicja przypadająca na jedną akcję, którą otrzymuje jej właściciel. W spółkach akcyjnych walne zebranie decyduje o tym, jaka część zysku ma zostać
 • Co to jest Dziedziczenie Definicja fizycznej (spadkodawcy) na jedną albo kilka osób fizycznych albo prawnych (spadkobierców, dawniej dziedziców). Poprzez dz. spadkobierca
 • Co to jest Rp Ustaw Dziennik Definicja ustawy, rozporządzenia Prezydenta RP, Porady Ministrów, Prezesa Porady Ministrów, poszczególnych ministrów, umowy międzynar. zawarte
 • Co to jest Publiczny Dług Definicja rząd w celu sfinansowania części swojej działalności, przeważnie po to, by pokryć deficyt budżetowy. Zdobywanie dodatkowych środków
 • Co to jest Grupowa Dynamika Definicja badaniem wpływu ekipy na jednostkę i wzajemnych stosunków pomiędzy członkami jakiejś ekipy na przykład uczniów w klasie. Zobacz także

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Dynamika Grupowa, Dług Publiczny, Dziennik Ustaw Rp, Dziedziczenie, Dywidenda, Działanie Polityczne, Dyskonto, Dyplomacja, Dumping, Drenaż Mózgów, Domicyl dla obywatela.

Słownik Dynamika Grupowa, Dług Publiczny, Dziennik Ustaw Rp w kraju.