bundestag budżet burżuazja co to znaczy

Definicje społeczne B

 • Co to jest Międzynarodowe Bezpieczeństwo Definicja zapewniający wspólne bezpieczeństwo krajów. Wiąże się ze świadomymi działaniami społeczności międzynar. i jest rezultatem międzynar
 • Co to jest Pokojem Nad Badania Definicja edukacja wyodrębniona po II wojnie świat. Postęp studiów strategicznych, zorientowanych na analizy wyścigu zbrojeń, jego kontroli i
 • Co to jest Michał Bakunin Definicja kolektywistycznego, pochodził z rodz. ziemiańskiej, ukończył szkołę oficerską, lecz nie kontynuo- wał kariery wojskowej. Od 1840 na emi
 • Co to jest Plan Balcerowicza Definicja przekształcenia pol. mechanizmu gosp. przygotowany w 1989 poprzez ówczesnego min. finansów i wicepremiera L. Balcerowicza. Kluczowymi
 • Co to jest Bałkany Definicja państwa Płw. Bałkańskiego, aktualnie: Albania, Grecja, Bułgaria, Rumunia, euro. część Turcji, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i
 • Co to jest Behawioralizm Definicja nawiązujący do behawioryzmu, koncentruje się na analizie zachowań indywidualnych i zbiorowych, rozwinął się w stanach zjednoczonych ameryki
 • Co to jest Behawioryzm Definicja że obiektem badań naukowych mogą być tylko dostrzegalne przejawy ludzkiego zachowania, nie zaś wewnętrzne, niedostrzegalne strony albo
 • Co to jest Belgia Definicja Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją iM.Północnym. Pow. 30 520 km2, liczba ludności - 10 mln, jeden z najgęściej zaludnionych państw
 • Co to jest Mur Berliński Definicja Zach., zbudowany w1961 poprzez władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej w celu powstrzymania fali uchodźców. Decyzją zwycięskich
 • Co to jest Kryzysy Berlińskie Definicja Berlina po II wojnie świat. pomiędzy dwa przeciwstawne obozy ideowo-polit. Status Berlina określały akty: protokół i porozumienie
 • Co to jest Edward Bernstein Definicja z artystów rewizjonizmu w ruchu robot. W 1872 związał się z partią socjalist. Od 1881 sekretarz osobisty F. Engelsa. Krytykował koncepcje
 • Co to jest Bezpaństwowiec Definicja korzystająca z opieki i ochrony jakiegokolwiek państwa. Może to być wywołane konfliktem prawa poszczególnych państw w dziedzinie zawierania
 • Co to jest Księga Biała Definicja gosp. czy polit. 2. dokument przygotowywany poprzez Komisję Europejską zawierający sporo propozycji umożliwiających przyspieszenie i
 • Co to jest Biurokracja Definicja zawodowych urzędników zatrudnionych w organach administracji publicznej i instytucjach gosp. Termin wprowadzono na przełomie XVIII iXIX w
 • Co to jest Zagranica Bliska Definicja oznaczająca państwa Europy Środk.-Wsch. wchodzące do chwili przemian polit. w Europie, rozpoczętych od 1989, w skład bloku socjalist. Byłe
 • Co to jest Wschód Bliski Definicja Azji i 2 państwa pn.-wsch. Afryki: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Cypr, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban
 • Co to jest Konflikt Bliskowschodni Definicja zachodzące na terytorium Bliskiego Wschodu, powiązane z rozpoczęciem budowy suwerennych krajów na terytorium po II wojnie świat. Wzmocniły
 • Co to jest Chips Blue Definicja stopniu ryzyka. Mają one wszelakie możliwe gwarancje bezpieczeństwa i dochodowości dla ich posiadacza. Mogą to być akcje emitowane poprzez
 • Co to jest Bodin Definicja teoretyk państwa XVI w., artysta teorii suwerenności władzy pań., studiował, a później wykładał prawo rzymskie na uniwersytecie w Tuluzie
 • Co to jest Doktryna Breżniewa Definicja sformułowana poprzez L.Breżniewa: przyznanie ZSRR prawa do interwencji zbrojnej w każdym kraju bloku radz., jeżeli uzna, Iż zostały
 • Co to jest Buddyzm Definicja b. był Siddharta, który przyjął przydomek Budda, a więc przebudzony. Żył w Indiach w latach 560-480 przed naszą erą, studiował u braminów
 • Co to jest Edmund Burke Definicja uważany za twórcę ideologii konserwatywnej. Z wykształcenia prawnik, jako członek Izby Gmin bronił praw kolonii amer. przed samowładzą z
 • Co to jest Mózgów Burza Definicja polegająca na zgłaszaniu poprzez grupę jak największej liczby propozycji rozwiązania jakiegoś problemu przy założeniu, Iż każdy zgłoszony
 • Co to jest Bruksela Definicja stolica UE, gdzie koncentruje się polityka euro. w dziedzinie integr. i bezp., siedziba głównych instytucji UE: Komisji Europejskiej, 20
 • Co to jest Poselskie Biuro Definicja poprzez posła, powołana do obsługi jego działalności, związanej zwykonywaniem mandatu poselskiego w terenie. O utworzeniu biura poseł
 • Co to jest Boom Definicja handlowych zawieranych wstosunkowo krótkim czasie, wywołany znacznym wzrostem popytu, na przykład b.samochodowy, b. naftowy i tak dalej
 • Co to jest Państwa Budżet Definicja dochodów i kosztów na rok kolejny. Dochody to: podatki, składki budżetowe, wpływy z usług dla ludności i tak dalej, a opłaty: inwestycje
 • Co to jest Białoruś Definicja 600 km2, ludność około 11 mln - raczej Białorusinów, 13% Rosjan, 4% Polaków. Jedna z b. republik ZSRR, proklamowała niepodległość (1991
 • Co to jest Jądrowa Broń Definicja energię atomową, jej rozszczepienie bądź syntezę. Po eksplozji następuje: fala uderzeniowa, promieniowanie świetlne i przenikliwe i
 • Co to jest Towarowy Bon Definicja dokonać zakupu towarów, w wyznaczonych sklepach, za określoną kwotę. Przeważnie b.t. są wydawane pracownikom przedsiębiorstw związanych z
 • Co to jest Bolszewizm Definicja fundamentalnych założeń marksizmu ( K. Marks) do społ. i ekon. warunków Rosji i jej tradycji polit. Początki b. sięgają rozłamu, dokonanego
 • Co to jest Broker Definicja udostępnia wiadomości albo uczestniczy jako pośrednik wzawieraniu transakcji towarowych, pieniężnych, frachtowych albo ubezpieczeniowych
 • Co to jest Bezrobocie Definicja niemożności znalezienia zatrudnienia. Istnieje kilka form b.: cykliczne - spowodowane poprzez okresowe spadki koniunktury gosp., frykcyjne
 • Co to jest Skarbowy Bon Definicja wartościowy emitowany w ramach operacji otwartego rynku w celu pokrycia bieżących potrzeb płatniczych. Czas ich wykupu nie może
 • Co to jest Inteligentna Broń Definicja opartej na najnowszych osiągnięciach elektroniki, mechaniki precyzyjnej, charakteryzująca się dalekim zasięgiem, mobilnością i
 • Co to jest Europejskiej Unii Budżet Definicja mechanizm finansowania działalności Wspólnot Europejskich
 • Co to jest Bezrobotny Definicja różnych powodów nie może znaleźć zatrudnienia. Wg prawa pol. b. to osoba nie zatrudniona i nie wykonująca żadnej innej pracy zarobkowej
 • Co to jest Bezpieczeństwo Definicja różnych nauk, trudne do zdefiniowania. Najogólniej - stan, gdzie jednostka, ekipa społ., organizacja, kraj nie odczuwa zagrożenia swego
 • Co to jest Bakteriologiczna Broń Definicja rażenia, wykorzystująca do niszczenia przeciwnika i jego żywnościowego zaplecza (zwierząt i upraw roślinnych) środki biologiczne
 • Co to jest Beneluks Definicja Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej współpracy gosp: unia ekon. pomiędzy Belgią i Luksemburgiem z 1921
 • Co to jest Bessa Definicja giełdzie towarów albo papierów wartościowych, długookresowy może doprowadzić do załamania się rynku. Krach na rynku akcji na giełdzie
 • Co to jest Strefy Bezatomowe Definicja produkcji, rozmieszczania, stacjonowania broni jądrowej i środków jej przenoszenia. Ten typ demilitaryzacji jest ustanawiany na mocy umowy
 • Co to jest Handlowy Bilans Definicja eksportu wdanym okresie (przeważnie jednego roku). B.h. czynny znaczy bilans nieujemny - wartość wywożonych towarów jest większa niż
 • Co to jest Plan Biznes Definicja zarządzające przedsiębiorstwem, który zawiera cele i zamierzenia spółki na dłuższy moment (minimum 5 lat) i metody ich realizacji
 • Co to jest Branża Definicja ogół przedsiębiorstw podobnych pod względem głównego profilu wytwa- rzanych wyrobów, na przykład b. tekstylna, b.obuwnicza
 • Co to jest Bundesrat Definicja parlamentu RFN. W jego skład wchodzi 68 mianowanych delegatów rządów krajowych. Organami B. są: przewodniczący, 3 wiceprzewodniczących
 • Co to jest Willy Brandt Definicja polityk niem., od 1933 na emigracji w Norwegii i Szwecji, od 1947 ponownie w Niemczech, od 1930 członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
 • Co to jest Chemiczna Broń Definicja do niszczenia przeciwnika substancje chemiczne, tak zwany bojowe środki trujące i działanie termiczne środków zapalających. Przenoszona
 • Co to jest Burmistrz Definicja XIII w. urzędnik stojący na czele porady miejskiej - kolegialnego organu samorządowego zarządzającego miastem. Od XVIII w. przełożony
 • Co to jest Płatniczy Bilans Definicja pomiędzy państwem a zagranicą. Dotyczy całości przepływu kapitału, towarów, usług i operacji finansowych przeprowadzonych w danym okresie
 • Co to jest Burżuazja Definicja wchodzą przemysłowcy, handlowcy i tak zwany wolne zawody (na przykład adwokaci, lekarze). W średniowieczu mieszkańcy miast. Od końca XV w
 • Co to jest Budżet Definicja jednostki (na przykład państwa, gminy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego) wokreślonym czasie (miesiącu, kwartale, roku). Gdy opłaty
 • Co to jest Bundestag Definicja parlamentu RFN, ogólnofederalny organ przedstawicielski. Liczbę posłów ustala ustawa wyborcza, a nie konstytucja niemiecka. Połowa

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Bundestag, Budżet, Burżuazja, Bilans Płatniczy, Burmistrz, Broń Chemiczna, Brandt Willy, Bundesrat, Branża, Biznes Plan, Bilans Handlowy, Bezatomowe Strefy dla obywatela.

Słownik Bundestag, Budżet, Burżuazja, Bilans Płatniczy, Burmistrz w kraju.