stan wojenny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wojenny Stan

Definicja Stan Wojenny: organizacja prawa wewn. przewidziana na wypadek zbrojnej interwencji innego państwa. W Polsce, odpowiednio z Konstytucją RP s.w. może wprowadzić Prezydent RP na wniosek Porady Ministrów na całym terytorium państwa albo na jego części w przypadku zewn. zagrożenia, zbrojnej napaści albo gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. S.w. wprowadza prez. na mocy rozporządzenia, pośrodku 48 godz. przedstawia je Sejmowi, który może je uchylić bezwzględną większością głosów (w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Skutkiem wprowadzenia s.w. jest ograniczenie praw człowieka i praw i wolności obywatelskich, nie mogą one jednak dot. godności człowieka, obywatelstwa, ochrony życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, dóbr osobistych, sumienia i rel., petycji, rodziny i dziecka. S.w. był przewidziany także
w Konstytucji PRL ( konstytucje polskie). Zostało to wykorzystane do jego wprowadzenia w nocy z 12 na 13 XII 1981 (odwołany został 22 VII 1983) dekretem Porady Państwa z naruszeniem regulaminów konstyt. (nie zezwalały one na wydawanie dekretów w okresie trwania sesji Sejmu). Decyzja ta miała na celu wyeliminowanie "Solidarności" z życia polit. Spowodowało to protesty społ. w całym państwie, na które władza odpowiedziała użyciem siły. Wskutek pacyfikacji kilkadziesiąt osób zginęło. Opierając się na dekretów ograniczono prawa obywatelskie, aresztowano albo internowano powyżej 10 tys. osób, zawieszono, a w dalszym ciągu rozwiązano wszystkie związki zawodowe (X 1982), zakazano strajków, zmilitaryzowano fundamentalne działy gospodarki. Mimo represji nie powiodło się zlikwidować struktury "Solidarności" ani innych organizacji opozycyjnych. Zaniechanie (od IX 1986) poprzez władzę egzekwowania odpowiedzialności karnej za działalność polit. umożliwiło podjęcie rozmów "Okrągłego Stołu", a w dalszym ciągu legalizację "Solidarności". 1 II 1992 Sejm uznał decyzję o wprowadzeniu s.w. 13 XII 1981 za nielegalną. Zobacz także stany nadzwyczajne

Czym jest stan wojenny znaczenie w Słownik S .