skarga konstytucyjna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konstytucyjna Skarga

Definicja Skarga Konstytucyjna: wniesiony poprzez obywatela do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności
z Konstytucją RP ustawy albo innego aktu normatywnego, opierając się na którego sąd albo organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach albo prawach, lub o jego obowiązkach ustalonych w konstytucji. S.k. dot. więc sytuacji, kiedy obywatel uważa, Iż określony przepis godzi w jego konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności. By s.k. została uwzględniona poprzez Trybunał Konstytucyjny musi być ona napisana poprzez adwokata i zawierać: 1. wskazanie ustawy albo innego regulaminu prawnego, którego konstytucyjność jest kwestionowana; 2. wskazanie, jakie konstytucyjne prawo albo wolności zostały naruszone poprzez ten przepis; 3. opis kwestie sądowej albo postępowania adm., gdzie zastosowano, wobec wnoszącego skargę, kwestionowany przepis; 4. kończący sprawę wyrok, decyzję adm. albo inne ostateczne rozstrzygnięcie; 5. uzasadnienie skargi. Skargę należy wnieść nie potem niż na 2 miesiące po ostatecznym wyroku albo decyzji i uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Jeżeli Trybunał uzna, Iż kwestionowany przepis jest niekonstytucyjny trzeba, powołując się na orzeczenie Trybunału, wystąpić do sądu albo organu adm. z wnioskiem o wznowienie postępowania. Zakwestionowany poprzez Trybunał przepis traci moc z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału
w Dzienniku Ustaw. Jednak jeżeli zmiana prawa wymaga znaczących kosztów ze strony państwa albo dłuższej pracy parlamentu nad nowymi regulacjami, Trybunał może na czas z góry określony odroczyć wejście w życie swego orzeczenia

Czym jest skarga konstytucyjna znaczenie w Słownik S .