system społeczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczny System

Definicja System Społeczny: ogół wzajemnych stosunku i oddziaływań pomiędzy organizacjami, ekipami społecznymi, instytucjami i jednostkami, które dążą do realizacji swoich potrzeb i interesów w oparciu
o przyjęte normy i zasady. W skład s.s. wchodzi zarówno społeczeństwo jako całość, jak i wyodrębnione z niego części (podsystemy) między innymi aparat państwowy (na przykład parlament, rząd), organizacje społeczno-polityczne, partie polityczne, wojsko, policja, kościół i tak dalej Definicją tym ustala się również poszczególne sfery aktywności społ., takie jak na przykład kultura, polityka, socjalizacja, ekonomika i tak dalej Funkcjonowanie s.s. w znacznym stopniu zależy od wzajemnych stosunku pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jego skład. Zintegrowaniu mechanizmu służy podejmowanie wspólnych, zorganizowanych działań opartych na współpracy, z kolei jego dezintegrację wywołują zawsze wszelakie konflikty i sprzeczności, zwł. gdy podmioty negują systemy i reguły s.s. Ważną częścią s.s. jest mechanizm polityczny

Czym jest system społeczny znaczenie w Słownik S .