mediacja międzymorze co to znaczy

Definicje społeczne M

 • Co znaczy Mediacja Porównanie sporów międzynar. Bazuje na tym, Iż kraj trzecie pośredniczy w porozumieniu stronom pozostającym w sporze (także w stanie wojny), poprzez Ranking
 • Krzyżówka Międzymorze Dlaczego Europy Środk.-Wsch., od M. Czarnego po Bałtyk. Swe źródła hist. ma w ideach J. Piłsudskiego i jego zwolenników, którzy od schyłku I wojny Co lepsze
 • Co to jest Polityczna Moralność Jak lepiej postępowania polit. M.p. jest powiązana między innymi z etyką, etosem, odwołuje się przeważnie do uniwersalnych wartości humanistyczne, rel Czy warto
 • Słownik Makler Kiedy uprawniona do pośrednictwa w sprzedaży towarów albo papierów wartościowych w zamian za określoną prowizję od wartości umowy kupna-sprzedaży Opinie forum
 • Czym jest Manifestacja Od czego zależy przykład pochód, zebranie) w celu wyrażenia swego poparcia, sympatii albo protestu. W krajach demokr. jedna z uznanych form wypowiadania Najlepszy
 • Co oznacza Teki Bez Minister Na czym polega kieruje żadnym resortem. Pracuje nad zagadnieniami uznawanymi poprzez rząd za wyjątkowo ważne, które nie są wykonywane w żadnym Porównaj
 • Tłumaczenie Moratorium Różnice na przykład terminu płatności albo realizowana świadczeń, ustanawiane najczęściej poprzez kraj z racji na nadzwyczajne okoliczności. W Wyniki
 • Przykłady Historyczny Materializm Wady i zalety jest wynikiem wykorzystania materializmu dialektycznego do interpretacji ludzkich dziejów; sformułowana poprzez Marksa i Engelsa Zastosowanie
 • Definicja Masoneria Podobieństwa sekretne elitarne stowarzyszenie, powstałe w XVIII w. Prekursorem stowarzyszenia była pierwsza loża londyńska z 1717, określająca się jako Ranking
 • Encyklopedia Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Czemu Zebranie Ogólne ONZ w 1966. Polska ratyfikowała go w 1977. Wspólnie z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Co lepsze
 • Jak działa Monteskiusz właśc. Montesquieu Ch.L. de Secondat Co gorsze poeta polit., teoretyk i artysta monarchii konstytucyjnej, autor dzieła O duchu praw, gdzie przedstawił swą teorię genezy państwa i Czy warto
 • Czy jest Marshall Herbert Mcluhan Porównaj socjolog; wykładał na uniwersytetach kanadyjskich i amer. W latach 1950-60 zajmował się zagadnieniem zastosowania środków masowego przekazu Opinie forum
 • Pojęcie Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka Porównanie świat., kiedy zaczęto dążyć do objęcia całości praw człowieka (kompleksowa kodyfikacja) w skali świat. (ochrona uniwersalna). Obejmuje on Najlepszy
 • Wyjaśnienie Benito Mussolinii Dlaczego ideolog, dyktator włoski. W 1902 wstąpił do partii socjalist., z której został wyrzucony po opowiedzeniu się za wojną w 1914. W okresie I Porównaj
 • Opis Monarchia Jak lepiej funkcję suwerennej władzy dożywotnio sprawuje dziedziczny monarcha (władca, cesarz, faraon, szach). Historycznie występowały: m Wyniki
 • Informacje Przedstawicielski Mandat Kiedy sprawującej funkcję z wyboru (na przykład posła, senatora, radnego), obejmujące prawo do ich reprezentowania, przedstawiania recenzji i Zastosowanie
 • Znaczenie Małżeństwo Od czego zależy mężczyzny i kobiety uznany poprzez prawo, rel. albo zwyczaj. Jedna z najstarszych instytucji społ., podstawa rodziny; występuje u Ranking
 • Co znaczy Manipulacja Na czym polega postaw, zachowań albo emocji bez ich wiedzy i woli człowieka. W politologii - sposób zakamuflowanego oddziaływania na świadomość Co lepsze
 • Krzyżówka Naturalny Monopol Różnice zobacz monopol Czy warto
 • Co to jest Mitteleuropa Wady i zalety Naumanna ogłoszona w 1915. Wg niej Rzesza Niemiecka miała dokonać polit., gosp. i kult. integracji Europy Środk., pełniąc rolę hegemona Opinie forum
 • Słownik Senatu Marszałek Podobieństwa wybierany spośród senatorów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) na pierwszym posiedzeniu Najlepszy
 • Czym jest Polski Monitor Czemu zobacz Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski Porównaj
 • Co oznacza Herbert Marcuse Co gorsze politolog. Przedstawiciel frankfurckiej szkoły neomarksizmu z lat 20. Jego koncepcje filoz. i społ.-polit. były próbą połączenia marksizmu Wyniki
 • Tłumaczenie Media Mass Porównaj zobacz środki masowego przekazu Zastosowanie
 • Przykłady Makroekonomia Porównanie obiektem badań jest gospodarki nar. jako całość, raczej inflacja, bezrobocie, przyrost gospodarczy. Zobacz także: mikroekonomia, ekonomia Ranking
 • Definicja Doktryna Monroe Dlaczego polityki zagr. Stanów Zjedn. poprzez prez. J. Monroe (1758-1831), ogłoszona w 1823. Deklarowała powstanie amer. strefy wpływów na zach Co lepsze
 • Encyklopedia Mobilizacja Jak lepiej przejściem sił zbrojnych państwa ze stanu pokojowego w stan wojenny albo stan wyjątkowy. Bazuje zazwyczaj na powołaniu rezerwistów do Czy warto
 • Jak działa Makiawelizm Kiedy polegający się na podstępie, surowości, przebiegłości ioszustwie. Przeciwieństwo bezwzględnego postępowania w przekonaniu hasła cel uświęca Opinie forum
 • Czy jest Leninizm Marksizm Od czego zależy ekonom. i społ.- polit., który stał się fundamentem ideologii i światopoglądu komunist. ruchu robotniczego, stworzony został poprzez Marksa Najlepszy
 • Pojęcie Kulturalne Mocarstwo Na czym polega które mają wpływ takie impulsy, jak: potencjał kult. państwie, tradycje związków w tej dziedzinie, umiejętności organizacyjne, fundusze. Do Porównaj
 • Wyjaśnienie Stanu Minister Różnice w Polsce od 1989 urzędnik powołany poprzez Prezydenta RP, upoważniony do wykonywania w jego imieniu powierzonych mu czynności i Wyniki
 • Opis Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Wady i zalety finansowa (Bank Światowy) utworzona pod koniec II wojny świat. Fundamentalnym celem MBOR jest udzielanie i gwarantowanie długoterminowych Zastosowanie
 • Informacje Dialektyczny Materializm Podobieństwa poprzez Marksa i Engelsa, rozwinięty poprzez Lenina, który ukształtował się w krytycznym nawiązaniu do nowożytnych mechanizmów Ranking
 • Znaczenie Mocarstwo Czemu rolę w relacjach międzynar. Niegdyś taką pozycję wiązano z rozległym terytorium i sporą liczbą ludności, aktualnie wiodące znaczenie ma Co lepsze
 • Co znaczy Mercosur Co gorsze traktatem z Asuncion (Paragwaj), podpisanego w 1991 poprzez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Państwa te postanowiły przyspieszyć Czy warto
 • Krzyżówka Ministerstwo Porównaj wykonawczy, poprzez który minister realizuje własne wymagania. W ramach m. mogą funkcjonować różne jednostki organizacyjne (departamenty Opinie forum
 • Co to jest Marka Porównanie chroniący przed naśladownictwem albo podrobieniem; dobra m. na przykład samochodu znaczy, Iż jego producent jest uznany na świecie Najlepszy
 • Słownik Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych Dlaczego UNESCO, jako jedno z naukowych towarzystw w świecie. Członkami są krajowe towarzystwa politologiczne, instytuty i ośrodki badawcze. Co 3 Porównaj
 • Czym jest Województwa Marszałek Jak lepiej organ wykonawczy) wybrany spośród członków sejmiku samorządowego (organ stanowiący) bezwzględną większością głosów. Organizuje pracę Wyniki
 • Co oznacza Gaetano Mosca Kiedy myśliciel i polityk; prof. uniwersytetu w Turynie i w Rzymie. W latach 1908-18 członek Izby Deputowanych, później dożywotni senator Zastosowanie
 • Tłumaczenie Krzyż Czerwony Międzynarodowy Od czego zależy humanitarna i charytatywna. Od 1988 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Obejmuje kilka organizacji: Międzynarodowy Komitet Ranking
 • Przykłady Harold Abraham Maslow Na czym polega czołowy przedstawiciel tak zwany psychologii humanist., której zwolennicy dążyli do zrozumienia zachowania człowieka z punktu widzenia Co lepsze
 • Definicja Migracja Różnice mieszkańców państwie albo regionu. Powody m. mogą mieć charakter ekon. (migracja zarobkowa), polit. (wojny, wysiedlenia, prześladowania Czy warto
 • Encyklopedia Gospodarcze Stosunki Międzynarodowe Wady i zalety ekonomiczne) pomiędzy wieloma państwami, rozumiane jako relacje pomiędzy krajami, lecz również pomiędzy konkretnymi podmiotami ekon Opinie forum
 • Jak działa Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Podobieństwa zobacz Międzynarodowy Czerwony Krzyż Najlepszy
 • Czy jest Stuart John Mill Czemu socjolog i filozof. Przedstawiciel empiryzmu i pozytywizmu w filozofii, utylitaryzmu w etyce i teorii klas. w ekon. Jego głównym dziełem Porównaj
 • Pojęcie Ekologiczne Stowarzyszenie Międzynarodowe Co gorsze utworzona w 1967 skupiająca osoby i stowarzyszenia z powyżej 100 krajów (także Polski). Jej celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy Wyniki
 • Wyjaśnienie Jean Monnet Porównaj ekonomista i finansista. Po II wojnie świat. zaangażował się aktywnie w ideę zjednoczenia Europy. Był autorem planu R. Schumana Zastosowanie
 • Opis Socjalne Minimum Porównanie konsumpcyjnych, najmniejsza liczba pieniądzy konieczna do tego, by móc w danym społeczeństwie żyć i funkcjonować. Obejmuje nie tylko Ranking
 • Informacje Thomas Malthus Dlaczego angielskiego: W swoim dziele Prawo ludności zauważył, Iż produkcja żywności wzrasta w tempie arytmetycznym, wzrost naturalny z kolei Co lepsze
 • Znaczenie Sprawiedliwości Trybunał Międzynarodowy Jak lepiej siedzibą w Hadze. Złożona jest z 15 sędziów z różnych państw, reprezentujących odmienne mechanizmy prawne. Wybierani są oni poprzez Czy warto
 • Co znaczy Niccolo Machiavelli Kiedy odrodzenia, historyk i dyplomata florencki. W 1498 został sekretarzem w tak zwany Drugiej Kancela- rii zajmującej się sprawami wojny i Opinie forum
 • Krzyżówka Pokoju Akademia Międzynarodowa Od czego zależy Skupia Komitety narodowe i osoby fizyczne z 130 krajów. Jej zadaniem jest szkolenie osób zawodowo związanych z polityką międzynar., dypl Najlepszy
 • Co to jest Karol Marks Na czym polega rewolucyjny, ideowy lider międzynar. ruchu robotniczego, artysta tak zwany socjalizmu naukowego - doktryny wyjaśniającej i uzasadniającej Porównaj
 • Słownik Minister Różnice koronny albo nadworny wchodzący do senatu. Aktualnie polityk wchodzący w skład rządu ( gabinetu), kieruje ustalonym działem adm. krajów Wyniki
 • Czym jest Specjalista Makler Wady i zalety Papierów Wartościowych, którego zadaniem jest ustalenie takiej ceny danego waloru, by umożliwić zawarcie jak największej liczby umów kupna Zastosowanie
 • Co oznacza Zawodowe Organizacje Międzynarodowe Podobieństwa skupiające przedstawicieli poszczególnych zawodów, stowarzyszenia krajowe albo osoby fizyczne. Należą do nich na przykład Międzynarodowa Ranking
 • Tłumaczenie Monopol Czemu podaży na dane dobro albo usługę, wynika to z faktu, Iż istnieje tylko jeden sprzedawca, na przykład na rynku energii elektrycznej Co lepsze
 • Przykłady Prawników Komisja Międzynarodowa Co gorsze w Berlinie Zach., skupia prawników, wybieranych z racji na wysokie kwalifikacje i postawę moralną, z kilkudziesięciu państw. Przy ICJ Czy warto
 • Definicja Marketing Porównaj rynkowych związanych z zaspokojeniem potrzeb ustalonych nabywców i rekomendacja działań umożliwiających zastosowanie tych szans. Sposób Opinie forum
 • Encyklopedia Konstytucja Mała Porównanie uchwalenia właściwej konstytucji klasyfikuje fundamentalne zasady ustrojowe państwa. Pierwszym aktem tego typu była Uchwała Sejmu Najlepszy
 • Jak działa Polityczny Marketing Dlaczego zamierzenia polit. (na przykład programu wyborczego, nowego podziału adm. państwie). Przeważnie jednak m.p. kojarzony jest z kampanią Porównaj
 • Czy jest Mafia Jak lepiej scentralizowana organizacja przestępcza, która zdobywa dochody nielegalnymi sposobami. Przeważnie zajmuje się wymuszaniem pieniędzy od Wyniki
 • Pojęcie Mikroekonomia Kiedy koncentrujące się na decyzjach podejmowanych poprzez poszczególne podmioty rynku ( gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rząd) i na Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Plan Marshalla Od czego zależy gosp. USA dla Europy po II wojnie świat.; przygotowany za pośrednictwem amer. sekretarza stanu G.C. Marshalla w 1946. W latach 1948-52 Ranking
 • Opis Zaufania Mąż Na czym polega pełnomocnika komitetu wyborczego do reprezentowania interesów kandydata na posła, senatora albo radnego przed właściwą komisją wyborczą. M Co lepsze
 • Informacje Polityczny Monizm Różnice mechanizmu politycznego, odpowiednio z którą jedno centrum decyzyjne (na przykład partia polityczna, wódz, ekipa osób) stara się w Czy warto
 • Znaczenie Monetaryzm Wady i zalety zbyt błyskawiczny przyrost podaży pieniądza skutkuje nadmierny popyt na dobra, co natomiast jest kluczowym źródłem inflacji. Zakłada ona Opinie forum
 • Co znaczy Militaryzm Podobieństwa przygotowań wojsk. prowadzona w celu zagarnięcia nowych terytoriów, 2. mechanizm sprawowania władzy, gdzie armia wpływa na politykę albo Najlepszy
 • Krzyżówka międzynarodowe organizacje naukowo-techniczne Czemu organizacji pozarządowych, obejmująca zakresem swej działalności wszystkie dziedziny edukacji i techniki. Organizacje te zajmują się Porównaj
 • Co to jest Kulturalne Organizacje Międzynarodowe Co gorsze rozwijająca działania w sferze kult., łączy w międzynar. skali artystów, hobbystów, popularyzatorów różnych dziedzin. Pośród tego typu Wyniki
 • Słownik Rolihlahla Nelson Mandela Porównaj Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Za walkę z apartheidem deportowa-ny, po powrocie kilkakrotnie więziony, w 1964 skazany na dożywocie Zastosowanie
 • Czym jest Europy Dla Młodzież Porównanie młodzieży w ramach UE. Aktualnie projekt znajduje się w trzeciej fazie (1995-99) polegającej między innymi na koordynacji innych programów Ranking
 • Co oznacza Rynkowy Mechanizm Dlaczego dobra albo usługi wywiera zapotrzebowanie na rynku; istnieje, gdy cena kształtuje się pod wpływem gry popytu i podaży Co lepsze
 • Tłumaczenie Marża Jak lepiej pokrywa wydatki swoje działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i zawiera zysk. Drugą część ceny detalicznej stanowi wydatek zakupu Czy warto
 • Przykłady Pracy Organizacja Międzynarodowa Kiedy ONZ założona w 1919 w Genewie. Kluczowym jej celem jest polepszenie warunków życia pracowników, a zwłaszcza dążenie do ujednolicenia Opinie forum
 • Definicja Maoizm Od czego zależy rozwijana poprzez Mao Tse-tunga, przywódcę Komunistycznej Partii Chin. M. od lat 60. do Zgonu przywódcy w 1976 był uznany za oficjalną Najlepszy
 • Encyklopedia Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka Na czym polega w Wiedniu, zrzesza aktualnie krajowe Komitety Helsińskie z powyżej 20 krajów. Celem IHF jest kontrolowanie przestrzegania poprzez państwa Porównaj
 • Jak działa Monopson Różnice popytu na dane dobro albo usługę, wynika z faktu, Iż istnieje tylko jeden nabywca - monopol nabywcy. Zobacz także: monopol, oligopol Wyniki
 • Czy jest Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Wady i zalety Zebranie Ogólne ONZ w 1966. Polska ratyfikowała go w 1977. Wspólnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych stanowił Zastosowanie
 • Pojęcie Senior Marszałek Podobieństwa poprzez prezydenta spośród najstarszych wiekiem deputowanych. Do jego kompetencji należy: otwarcie pierwszego posiedzenia nowo wybranego Ranking
 • Wyjaśnienie Modem Czemu komputera i linii telefonicznej wykorzystywane do komunikacji poprzez internet, a również do wysyłania i odbierania faksów Co lepsze
 • Opis Rozwoju Stowarzyszenie Międzynarodowe Co gorsze jako organ wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są równocześnie władzami Stowarzyszenia. Kluczowym celem IDA jest pomoc finansowa Czy warto
 • Informacje Montecitorio Porównaj pałac w Rzymie z XVII w., siedziba Izby Deputowanych Republiki Włoskiej, potoczne ustalenie parlamentu we Włoszech Opinie forum
 • Znaczenie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Porównanie Nowym Yorku w celu koordynacji działań na rzecz pokojowego zastosowania energii atomowej. Odtąd Agencja rozwija działalność w dziedzinie Najlepszy
 • Co znaczy Multikulturalizm Dlaczego kulturowe, w państwach zamieszkiwanych poprzez różne etnicznie, rel., kulturowo ekipy ludności; nurt badań nad społ. wielokulturowymi Porównaj
 • Krzyżówka Malwersacja Jak lepiej franc. malversation) - nadużycie, niewłaściwe zastosowanie albo przywłaszczenie sobie powierzonego mienia Wyniki
 • Co to jest Sejmu Marszałek Kiedy organ Sejmu RP. Wybierany jest poprzez Sejm na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) w Zastosowanie
 • Słownik Międzynarodowa Liga Praw Człowieka Od czego zależy w Nowym Jorku. Jej członkami są organizacje nar. i osoby fizyczne z kilkudziesięciu krajów. W początkowej fazie swej działalności wywarła Ranking
 • Czym jest Narodowa Mniejszość Na czym polega od innych mieszkańców państwie pochodzeniem, językiem, kult., rel. M.n. może zamieszkiwać określony teren albo być rozproszona po całym Co lepsze
 • Co oznacza Seksualne Molestowanie Różnice obyczajową wszedł w zakres ochrony praw człowieka i prawa krajowego. Wiąże się ze specyficzną sytuacją, gdy osoba będąca w zależności Czy warto
 • Tłumaczenie Menedżer Wady i zalety przedsiębiorstwem, podejmująca decyzje niezbędne do jak w najwyższym stopniu dochodowej polityki spółki. Jednym z w najwyższym stopniu Opinie forum
 • Przykłady Tung Tse Mao Podobieństwa rewolucjonista i dyktator. Od 1921 związany z Komunistyczną Partią Chin, artysta oryginalnej w doktrynie marksistowskiej tezy o Najlepszy
 • Definicja Monogamia Czemu stopniu rozpowszechniona forma małżeństwa, polegająca na związku jednego mężczyzny z jedna kobietą. Zobacz także poligamia Porównaj
 • Encyklopedia Mentalność Co gorsze myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości, rezultat przyjęcia ustalonych zasad i wartości, które wyznaczają sposób zachowania jednostki Wyniki
 • Jak działa Walutowy Fundusz Międzynarodowy Porównaj jednocześnie z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na konferencji w Breton Woods w 1944 poprzez 44 państwa założycielskie, skupia Zastosowanie
 • Czy jest Majątek Porównanie wierzytelności należących do danej osoby prawnej (dorobek przedsiębiorstwa), osoby fizycznej (dorobek osobisty) bądź także społeczeństwa Ranking

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Majątek co znaczy Międzynarodowy Fundusz Walutowy krzyżówka mentalność co to jest monogamia słownik Mao Tse-tung czym jest menedżer co oznacza molestowanie. dla obywatela.

Słownik Mediacja co znaczy Międzymorze krzyżówka moralność polityczna co to w kraju.