międzynarodowe organizacje co to znaczy

Definicje społeczne M

 • Co to jest Makler Definicja pośrednictwa w sprzedaży towarów albo papierów wartościowych w zamian za określoną prowizję od wartości umowy kupna-sprzedaży. Zobacz także
 • Co to jest Specjalista Makler Definicja Wartościowych, którego zadaniem jest ustalenie takiej ceny danego waloru, by umożliwić zawarcie jak największej liczby umów kupna-sprzedaży
 • Co to jest Makroekonomia Definicja jest gospodarki nar. jako całość, raczej inflacja, bezrobocie, przyrost gospodarczy. Zobacz także: mikroekonomia, ekonomia
 • Co to jest Przedstawicielski Mandat Definicja sprawującej funkcję z wyboru (na przykład posła, senatora, radnego), obejmujące prawo do ich reprezentowania, przedstawiania recenzji i
 • Co to jest Manipulacja Definicja zachowań albo emocji bez ich wiedzy i woli człowieka. W politologii - sposób zakamuflowanego oddziaływania na świadomość izachowania
 • Co to jest Tung Tse Mao Definicja dyktator. Od 1921 związany z Komunistyczną Partią Chin, artysta oryginalnej w doktrynie marksistowskiej tezy o rewolucyjnej roli chłopstwa
 • Co to jest Maoizm Definicja poprzez Mao Tse-tunga, przywódcę Komunistycznej Partii Chin. M. od lat 60. do Zgonu przywódcy w 1976 był uznany za oficjalną państwową
 • Co to jest Herbert Marcuse Definicja Przedstawiciel frankfurckiej szkoły neomarksizmu z lat 20. Jego koncepcje filoz. i społ.-polit. były próbą połączenia marksizmu z
 • Co to jest Marketing Definicja związanych z zaspokojeniem potrzeb ustalonych nabywców i rekomendacja działań umożliwiających zastosowanie tych szans. Sposób działania
 • Co to jest Stuart John Mill Definicja filozof. Przedstawiciel empiryzmu i pozytywizmu w filozofii, utylitaryzmu w etyce i teorii klas. w ekon. Jego głównym dziełem były Zasady
 • Co to jest Karol Marks Definicja ideowy lider międzynar. ruchu robotniczego, artysta tak zwany socjalizmu naukowego - doktryny wyjaśniającej i uzasadniającej konieczność
 • Co to jest Leninizm Marksizm Definicja społ.- polit., który stał się fundamentem ideologii i światopoglądu komunist. ruchu robotniczego, stworzony został poprzez Marksa i Engelsa
 • Co to jest Sejmu Marszałek Definicja RP. Wybierany jest poprzez Sejm na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) w obecności
 • Co to jest Senatu Marszałek Definicja spośród senatorów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) na pierwszym posiedzeniu Senatu. M.S
 • Co to jest Senior Marszałek Definicja prezydenta spośród najstarszych wiekiem deputowanych. Do jego kompetencji należy: otwarcie pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu
 • Co to jest Socjalne Minimum Definicja konsumpcyjnych, najmniejsza liczba pieniądzy konieczna do tego, by móc w danym społeczeństwie żyć i funkcjonować. Obejmuje nie tylko
 • Co to jest Województwa Marszałek Definicja wykonawczy) wybrany spośród członków sejmiku samorządowego (organ stanowiący) bezwzględną większością głosów. Organizuje pracę zarządu i
 • Co to jest Dialektyczny Materializm Definicja Marksa i Engelsa, rozwinięty poprzez Lenina, który ukształtował się w krytycznym nawiązaniu do nowożytnych mechanizmów materialistycznych
 • Co to jest Historyczny Materializm Definicja wynikiem wykorzystania materializmu dialektycznego do interpretacji ludzkich dziejów; sformułowana poprzez Marksa i Engelsa, rozwinięta
 • Co to jest Marshall Herbert Mcluhan Definicja wykładał na uniwersytetach kanadyjskich i amer. W latach 1950-60 zajmował się zagadnieniem zastosowania środków masowego przekazu w
 • Co to jest Mediacja Definicja międzynar. Bazuje na tym, Iż kraj trzecie pośredniczy w porozumieniu stronom pozostającym w sporze (także w stanie wojny), poprzez próby
 • Co to jest Międzymorze Definicja Środk.-Wsch., od M. Czarnego po Bałtyk. Swe źródła hist. ma w ideach J. Piłsudskiego i jego zwolenników, którzy od schyłku I wojny świat
 • Co to jest Prawników Komisja Międzynarodowa Definicja Zach., skupia prawników, wybieranych z racji na wysokie kwalifikacje i postawę moralną, z kilkudziesięciu państw. Przy ICJ afiliowane są
 • Co to jest Międzynarodowa Liga Praw Człowieka Definicja Jorku. Jej członkami są organizacje nar. i osoby fizyczne z kilkudziesięciu krajów. W początkowej fazie swej działalności wywarła znaczny
 • Co to jest Pracy Organizacja Międzynarodowa Definicja założona w 1919 w Genewie. Kluczowym jej celem jest polepszenie warunków życia pracowników, a zwłaszcza dążenie do ujednolicenia
 • Co to jest Zawodowe Organizacje Międzynarodowe Definicja przedstawicieli poszczególnych zawodów, stowarzyszenia krajowe albo osoby fizyczne. Należą do nich na przykład Międzynarodowa Unia
 • Co to jest Gospodarcze Stosunki Międzynarodowe Definicja pomiędzy wieloma państwami, rozumiane jako relacje pomiędzy krajami, lecz również pomiędzy konkretnymi podmiotami ekon
 • Co to jest Rozwoju Stowarzyszenie Międzynarodowe Definicja wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są równocześnie władzami Stowarzyszenia. Kluczowym celem IDA jest pomoc finansowa państwom
 • Co to jest Sprawiedliwości Trybunał Międzynarodowy Definicja Hadze. Złożona jest z 15 sędziów z różnych państw, reprezentujących odmienne mechanizmy prawne. Wybierani są oni poprzez Zebranie Ogólne
 • Co to jest Marka Definicja przed naśladownictwem albo podrobieniem; dobra m. na przykład samochodu znaczy, Iż jego producent jest uznany na świecie
 • Co to jest Minister Definicja nadworny wchodzący do senatu. Aktualnie polityk wchodzący w skład rządu ( gabinetu), kieruje ustalonym działem adm. krajów. (na przykład
 • Co to jest Mitteleuropa Definicja ogłoszona w 1915. Wg niej Rzesza Niemiecka miała dokonać polit., gosp. i kult. integracji Europy Środk., pełniąc rolę hegemona, dbającego o
 • Co to jest Mobilizacja Definicja sił zbrojnych państwa ze stanu pokojowego w stan wojenny albo stan wyjątkowy. Bazuje zazwyczaj na powołaniu rezerwistów do czynnej służby
 • Co to jest Kulturalne Mocarstwo Definicja wpływ takie impulsy, jak: potencjał kult. państwie, tradycje związków w tej dziedzinie, umiejętności organizacyjne, fundusze. Do m.k
 • Co to jest Seksualne Molestowanie Definicja wszedł w zakres ochrony praw człowieka i prawa krajowego. Wiąże się ze specyficzną sytuacją, gdy osoba będąca w zależności służbowej czy
 • Co to jest Monopol Definicja dane dobro albo usługę, wynika to z faktu, Iż istnieje tylko jeden sprzedawca, na przykład na rynku energii elektrycznej, transportu
 • Co to jest Doktryna Monroe Definicja Stanów Zjedn. poprzez prez. J. Monroe (1758-1831), ogłoszona w 1823. Deklarowała powstanie amer. strefy wpływów na zach. półkuli, a zarazem
 • Co to jest Gaetano Mosca Definicja polityk; prof. uniwersytetu w Turynie i w Rzymie. W latach 1908-18 członek Izby Deputowanych, później dożywotni senator. Kluczowym obiektem
 • Co to jest Ekologiczne Stowarzyszenie Międzynarodowe Definicja 1967 skupiająca osoby i stowarzyszenia z powyżej 100 krajów (także Polski). Jej celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy ekologami
 • Co to jest Malwersacja Definicja franc. malversation) - nadużycie, niewłaściwe zastosowanie albo przywłaszczenie sobie powierzonego mienia
 • Co to jest Marża Definicja wydatki swoje działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i zawiera zysk. Drugą część ceny detalicznej stanowi wydatek zakupu towaru u
 • Co to jest Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Definicja Ogólne ONZ w 1966. Polska ratyfikowała go w 1977. Wspólnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych stanowił rozwinięcie
 • Co to jest Menedżer Definicja podejmująca decyzje niezbędne do jak w najwyższym stopniu dochodowej polityki spółki. Jednym z w najwyższym stopniu znanych m. jest L
 • Co to jest Mercosur Definicja Asuncion (Paragwaj), podpisanego w 1991 poprzez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Państwa te postanowiły przyspieszyć mechanizm
 • Co to jest Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka Definicja kiedy zaczęto dążyć do objęcia całości praw człowieka (kompleksowa kodyfikacja) w skali świat. (ochrona uniwersalna). Obejmuje on
 • Co to jest Mocarstwo Definicja relacjach międzynar. Niegdyś taką pozycję wiązano z rozległym terytorium i sporą liczbą ludności, aktualnie wiodące znaczenie ma potencjał
 • Co to jest Benito Mussolinii Definicja dyktator włoski. W 1902 wstąpił do partii socjalist., z której został wyrzucony po opowiedzeniu się za wojną w 1914. W okresie I wojny
 • Co to jest Masoneria Definicja elitarne stowarzyszenie, powstałe w XVIII w. Prekursorem stowarzyszenia była pierwsza loża londyńska z 1717, określająca się jako bractwo
 • Co to jest Mikroekonomia Definicja na decyzjach podejmowanych poprzez poszczególne podmioty rynku ( gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rząd) i na sytuacji panującej na
 • Co to jest Naturalny Monopol Definicja zobacz monopol
 • Co to jest Polityczna Moralność Definicja postępowania polit. M.p. jest powiązana między innymi z etyką, etosem, odwołuje się przeważnie do uniwersalnych wartości humanistyczne, rel
 • Co to jest Konstytucja Mała Definicja właściwej konstytucji klasyfikuje fundamentalne zasady ustrojowe państwa. Pierwszym aktem tego typu była Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 20
 • Co to jest Multikulturalizm Definicja państwach zamieszkiwanych poprzez różne etnicznie, rel., kulturowo ekipy ludności; nurt badań nad społ. wielokulturowymi, akcentujący
 • Co to jest Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Definicja Ogólne ONZ w 1966. Polska ratyfikowała go w 1977. Wspólnie z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych
 • Co to jest Mafia Definicja organizacja przestępcza, która zdobywa dochody nielegalnymi sposobami. Przeważnie zajmuje się wymuszaniem pieniędzy od właścicieli sklepów
 • Co to jest Kulturalne Organizacje Międzynarodowe Definicja działania w sferze kult., łączy w międzynar. skali artystów, hobbystów, popularyzatorów różnych dziedzin. Pośród tego typu organizacji są
 • Co to jest Krzyż Czerwony Międzynarodowy Definicja charytatywna. Od 1988 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Obejmuje kilka organizacji: Międzynarodowy Komitet Czerwonego
 • Co to jest Jean Monnet Definicja i finansista. Po II wojnie świat. zaangażował się aktywnie w ideę zjednoczenia Europy. Był autorem planu R. Schumana, otwierającego
 • Co to jest Monteskiusz właśc. Montesquieu Ch.L. de Secondat Definicja teoretyk i artysta monarchii konstytucyjnej, autor dzieła O duchu praw, gdzie przedstawił swą teorię genezy państwa i koncepcji
 • Co to jest Makiawelizm Definicja się na podstępie, surowości, przebiegłości ioszustwie. Przeciwieństwo bezwzględnego postępowania w przekonaniu hasła cel uświęca środki
 • Co to jest Narodowa Mniejszość Definicja mieszkańców państwie pochodzeniem, językiem, kult., rel. M.n. może zamieszkiwać określony teren albo być rozproszona po całym kraju, mieć
 • Co to jest Migracja Definicja państwie albo regionu. Powody m. mogą mieć charakter ekon. (migracja zarobkowa), polit. (wojny, wysiedlenia, prześladowania polit
 • Co to jest Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Definicja Światowy) utworzona pod koniec II wojny świat. Fundamentalnym celem MBOR jest udzielanie i gwarantowanie długoterminowych pożyczek państwom
 • Co to jest Niccolo Machiavelli Definicja historyk i dyplomata florencki. W 1498 został sekretarzem w tak zwany Drugiej Kancela- rii zajmującej się sprawami wojny i administracji
 • Co to jest Mentalność Definicja odnoszenia się do rzeczywistości, rezultat przyjęcia ustalonych zasad i wartości, które wyznaczają sposób zachowania jednostki albo ekipy
 • Co to jest Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Definicja zobacz Międzynarodowy Czerwony Krzyż
 • Co to jest Polski Monitor Definicja zobacz Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski
 • Co to jest Modem Definicja linii telefonicznej wykorzystywane do komunikacji poprzez internet, a również do wysyłania i odbierania faksów
 • Co to jest Montecitorio Definicja pałac w Rzymie z XVII w., siedziba Izby Deputowanych Republiki Włoskiej, potoczne ustalenie parlamentu we Włoszech
 • Co to jest Media Mass Definicja zobacz środki masowego przekazu
 • Co to jest Monogamia Definicja rozpowszechniona forma małżeństwa, polegająca na związku jednego mężczyzny z jedna kobietą. Zobacz także poligamia
 • Co to jest Małżeństwo Definicja kobiety uznany poprzez prawo, rel. albo zwyczaj. Jedna z najstarszych instytucji społ., podstawa rodziny; występuje u wszystkich znanych
 • Co to jest Rynkowy Mechanizm Definicja usługi wywiera zapotrzebowanie na rynku; istnieje, gdy cena kształtuje się pod wpływem gry popytu i podaży
 • Co to jest Thomas Malthus Definicja W swoim dziele Prawo ludności zauważył, Iż produkcja żywności wzrasta w tempie arytmetycznym, wzrost naturalny z kolei kształtuje się w
 • Co to jest Majątek Definicja należących do danej osoby prawnej (dorobek przedsiębiorstwa), osoby fizycznej (dorobek osobisty) bądź także społeczeństwa (dorobek narodowy
 • Co to jest Manifestacja Definicja pochód, zebranie) w celu wyrażenia swego poparcia, sympatii albo protestu. W krajach demokr. jedna z uznanych form wypowiadania poprzez
 • Co to jest Rolihlahla Nelson Mandela Definicja Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Za walkę z apartheidem deportowa-ny, po powrocie kilkakrotnie więziony, w 1964 skazany na dożywocie
 • Co to jest Polityczny Marketing Definicja na przykład programu wyborczego, nowego podziału adm. państwie). Przeważnie jednak m.p. kojarzony jest z kampanią wyborczą (do Sejmu
 • Co to jest Plan Marshalla Definicja dla Europy po II wojnie świat.; przygotowany za pośrednictwem amer. sekretarza stanu G.C. Marshalla w 1946. W latach 1948-52 wykonywany w
 • Co to jest Harold Abraham Maslow Definicja przedstawiciel tak zwany psychologii humanist., której zwolennicy dążyli do zrozumienia zachowania człowieka z punktu widzenia jednostki
 • Co to jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Definicja Yorku w celu koordynacji działań na rzecz pokojowego zastosowania energii atomowej. Odtąd Agencja rozwija działalność w dziedzinie
 • Co to jest Pokoju Akademia Międzynarodowa Definicja Komitety narodowe i osoby fizyczne z 130 krajów. Jej zadaniem jest szkolenie osób zawodowo związanych z polityką międzynar., dypl. w celu
 • Co to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych Definicja jako jedno z naukowych towarzystw w świecie. Członkami są krajowe towarzystwa politologiczne, instytuty i ośrodki badawcze. Co 3 lata IPSA
 • Co to jest Walutowy Fundusz Międzynarodowy Definicja Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na konferencji w Breton Woods w 1944 poprzez 44 państwa założycielskie, skupia aktualnie powyżej
 • Co to jest Militaryzm Definicja prowadzona w celu zagarnięcia nowych terytoriów, 2. mechanizm sprawowania władzy, gdzie armia wpływa na politykę albo działalność państwa
 • Co to jest Teki Bez Minister Definicja resortem. Pracuje nad zagadnieniami uznawanymi poprzez rząd za wyjątkowo ważne, które nie są wykonywane w żadnym ministerstwie
 • Co to jest Stanu Minister Definicja od 1989 urzędnik powołany poprzez Prezydenta RP, upoważniony do wykonywania w jego imieniu powierzonych mu czynności i odpowiedzialny tylko
 • Co to jest Europy Dla Młodzież Definicja ramach UE. Aktualnie projekt znajduje się w trzeciej fazie (1995-99) polegającej między innymi na koordynacji innych programów dot. młodych
 • Co to jest Ministerstwo Definicja który minister realizuje własne wymagania. W ramach m. mogą funkcjonować różne jednostki organizacyjne (departamenty, wydziały, referaty
 • Co to jest Monarchia Definicja suwerennej władzy dożywotnio sprawuje dziedziczny monarcha (władca, cesarz, faraon, szach). Historycznie występowały: m. patrymonialna (z
 • Co to jest Monetaryzm Definicja błyskawiczny przyrost podaży pieniądza skutkuje nadmierny popyt na dobra, co natomiast jest kluczowym źródłem inflacji. Zakłada ona także
 • Co to jest Polityczny Monizm Definicja politycznego, odpowiednio z którą jedno centrum decyzyjne (na przykład partia polityczna, wódz, ekipa osób) stara się w dyrektywny sposób
 • Co to jest Monopson Definicja dane dobro albo usługę, wynika z faktu, Iż istnieje tylko jeden nabywca - monopol nabywcy. Zobacz także: monopol, oligopol, oligopson
 • Co to jest Moratorium Definicja przykład terminu płatności albo realizowana świadczeń, ustanawiane najczęściej poprzez kraj z racji na nadzwyczajne okoliczności. W
 • Co to jest Zaufania Mąż Definicja komitetu wyborczego do reprezentowania interesów kandydata na posła, senatora albo radnego przed właściwą komisją wyborczą. M.z
 • Co to jest Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka Definicja zrzesza aktualnie krajowe Komitety Helsińskie z powyżej 20 krajów. Celem IHF jest kontrolowanie przestrzegania poprzez państwa Aktu
 • Co to jest międzynarodowe organizacje naukowo-techniczne Definicja pozarządowych, obejmująca zakresem swej działalności wszystkie dziedziny edukacji i techniki. Organizacje te zajmują się badaniami

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Międzynarodowe Organizacje Naukowo-Techniczne, Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka, Mąż Zaufania, Moratorium, Monopson, Monizm Polityczny dla obywatela.

Słownik Międzynarodowe Organizacje Naukowo-Techniczne w kraju.