maoizm międzynarodowe co to znaczy

Definicje społeczne M

 • Co znaczy Maoizm Porównanie rozwijana poprzez Mao Tse-tunga, przywódcę Komunistycznej Partii Chin. M. od lat 60. do Zgonu przywódcy w 1976 był uznany za oficjalną Ranking
 • Krzyżówka Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych Dlaczego UNESCO, jako jedno z naukowych towarzystw w świecie. Członkami są krajowe towarzystwa politologiczne, instytuty i ośrodki badawcze. Co 3 Co lepsze
 • Co to jest Sejmu Marszałek Jak lepiej organ Sejmu RP. Wybierany jest poprzez Sejm na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) w Czy warto
 • Słownik Niccolo Machiavelli Kiedy odrodzenia, historyk i dyplomata florencki. W 1498 został sekretarzem w tak zwany Drugiej Kancela- rii zajmującej się sprawami wojny i Opinie forum
 • Czym jest Stanu Minister Od czego zależy w Polsce od 1989 urzędnik powołany poprzez Prezydenta RP, upoważniony do wykonywania w jego imieniu powierzonych mu czynności i Najlepszy
 • Co oznacza Międzynarodowa Liga Praw Człowieka Na czym polega w Nowym Jorku. Jej członkami są organizacje nar. i osoby fizyczne z kilkudziesięciu krajów. W początkowej fazie swej działalności wywarła Porównaj
 • Tłumaczenie Monopson Różnice popytu na dane dobro albo usługę, wynika z faktu, Iż istnieje tylko jeden nabywca - monopol nabywcy. Zobacz także: monopol, oligopol Wyniki
 • Przykłady Zawodowe Organizacje Międzynarodowe Wady i zalety skupiające przedstawicieli poszczególnych zawodów, stowarzyszenia krajowe albo osoby fizyczne. Należą do nich na przykład Międzynarodowa Zastosowanie
 • Definicja Rozwoju Stowarzyszenie Międzynarodowe Podobieństwa jako organ wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są równocześnie władzami Stowarzyszenia. Kluczowym celem IDA jest pomoc finansowa Ranking
 • Encyklopedia Polski Monitor Czemu zobacz Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski Co lepsze
 • Jak działa Ministerstwo Co gorsze wykonawczy, poprzez który minister realizuje własne wymagania. W ramach m. mogą funkcjonować różne jednostki organizacyjne (departamenty Czy warto
 • Czy jest Moratorium Porównaj na przykład terminu płatności albo realizowana świadczeń, ustanawiane najczęściej poprzez kraj z racji na nadzwyczajne okoliczności. W Opinie forum
 • Pojęcie Monarchia Porównanie funkcję suwerennej władzy dożywotnio sprawuje dziedziczny monarcha (władca, cesarz, faraon, szach). Historycznie występowały: m Najlepszy
 • Wyjaśnienie Pracy Organizacja Międzynarodowa Dlaczego ONZ założona w 1919 w Genewie. Kluczowym jej celem jest polepszenie warunków życia pracowników, a zwłaszcza dążenie do ujednolicenia Porównaj
 • Opis Leninizm Marksizm Jak lepiej ekonom. i społ.- polit., który stał się fundamentem ideologii i światopoglądu komunist. ruchu robotniczego, stworzony został poprzez Marksa Wyniki
 • Informacje Małżeństwo Kiedy mężczyzny i kobiety uznany poprzez prawo, rel. albo zwyczaj. Jedna z najstarszych instytucji społ., podstawa rodziny; występuje u Zastosowanie
 • Znaczenie Mocarstwo Od czego zależy rolę w relacjach międzynar. Niegdyś taką pozycję wiązano z rozległym terytorium i sporą liczbą ludności, aktualnie wiodące znaczenie ma Ranking
 • Co znaczy Monteskiusz właśc. Montesquieu Ch.L. de Secondat Na czym polega poeta polit., teoretyk i artysta monarchii konstytucyjnej, autor dzieła O duchu praw, gdzie przedstawił swą teorię genezy państwa i Co lepsze
 • Krzyżówka Konstytucja Mała Różnice uchwalenia właściwej konstytucji klasyfikuje fundamentalne zasady ustrojowe państwa. Pierwszym aktem tego typu była Uchwała Sejmu Czy warto
 • Co to jest Polityczny Monizm Wady i zalety mechanizmu politycznego, odpowiednio z którą jedno centrum decyzyjne (na przykład partia polityczna, wódz, ekipa osób) stara się w Opinie forum
 • Słownik Tung Tse Mao Podobieństwa rewolucjonista i dyktator. Od 1921 związany z Komunistyczną Partią Chin, artysta oryginalnej w doktrynie marksistowskiej tezy o Najlepszy
 • Czym jest Socjalne Minimum Czemu konsumpcyjnych, najmniejsza liczba pieniądzy konieczna do tego, by móc w danym społeczeństwie żyć i funkcjonować. Obejmuje nie tylko Porównaj
 • Co oznacza Historyczny Materializm Co gorsze jest wynikiem wykorzystania materializmu dialektycznego do interpretacji ludzkich dziejów; sformułowana poprzez Marksa i Engelsa Wyniki
 • Tłumaczenie Makiawelizm Porównaj polegający się na podstępie, surowości, przebiegłości ioszustwie. Przeciwieństwo bezwzględnego postępowania w przekonaniu hasła cel uświęca Zastosowanie
 • Przykłady Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka Porównanie w Wiedniu, zrzesza aktualnie krajowe Komitety Helsińskie z powyżej 20 krajów. Celem IHF jest kontrolowanie przestrzegania poprzez państwa Ranking
 • Definicja Minister Dlaczego koronny albo nadworny wchodzący do senatu. Aktualnie polityk wchodzący w skład rządu ( gabinetu), kieruje ustalonym działem adm. krajów Co lepsze
 • Encyklopedia Specjalista Makler Jak lepiej Papierów Wartościowych, którego zadaniem jest ustalenie takiej ceny danego waloru, by umożliwić zawarcie jak największej liczby umów kupna Czy warto
 • Jak działa Krzyż Czerwony Międzynarodowy Kiedy humanitarna i charytatywna. Od 1988 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Obejmuje kilka organizacji: Międzynarodowy Komitet Opinie forum
 • Czy jest Mobilizacja Od czego zależy przejściem sił zbrojnych państwa ze stanu pokojowego w stan wojenny albo stan wyjątkowy. Bazuje zazwyczaj na powołaniu rezerwistów do Najlepszy
 • Pojęcie Militaryzm Na czym polega przygotowań wojsk. prowadzona w celu zagarnięcia nowych terytoriów, 2. mechanizm sprawowania władzy, gdzie armia wpływa na politykę albo Porównaj
 • Wyjaśnienie Mikroekonomia Różnice koncentrujące się na decyzjach podejmowanych poprzez poszczególne podmioty rynku ( gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rząd) i na Wyniki
 • Opis Montecitorio Wady i zalety pałac w Rzymie z XVII w., siedziba Izby Deputowanych Republiki Włoskiej, potoczne ustalenie parlamentu we Włoszech Zastosowanie
 • Informacje Pokoju Akademia Międzynarodowa Podobieństwa Skupia Komitety narodowe i osoby fizyczne z 130 krajów. Jej zadaniem jest szkolenie osób zawodowo związanych z polityką międzynar., dypl Ranking
 • Znaczenie Mercosur Czemu traktatem z Asuncion (Paragwaj), podpisanego w 1991 poprzez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Państwa te postanowiły przyspieszyć Co lepsze
 • Co znaczy Seksualne Molestowanie Co gorsze obyczajową wszedł w zakres ochrony praw człowieka i prawa krajowego. Wiąże się ze specyficzną sytuacją, gdy osoba będąca w zależności Czy warto
 • Krzyżówka Prawników Komisja Międzynarodowa Porównaj w Berlinie Zach., skupia prawników, wybieranych z racji na wysokie kwalifikacje i postawę moralną, z kilkudziesięciu państw. Przy ICJ Opinie forum
 • Co to jest Manipulacja Porównanie postaw, zachowań albo emocji bez ich wiedzy i woli człowieka. W politologii - sposób zakamuflowanego oddziaływania na świadomość Najlepszy
 • Słownik Narodowa Mniejszość Dlaczego od innych mieszkańców państwie pochodzeniem, językiem, kult., rel. M.n. może zamieszkiwać określony teren albo być rozproszona po całym Porównaj
 • Czym jest Polityczna Moralność Jak lepiej postępowania polit. M.p. jest powiązana między innymi z etyką, etosem, odwołuje się przeważnie do uniwersalnych wartości humanistyczne, rel Wyniki
 • Co oznacza Międzymorze Kiedy Europy Środk.-Wsch., od M. Czarnego po Bałtyk. Swe źródła hist. ma w ideach J. Piłsudskiego i jego zwolenników, którzy od schyłku I wojny Zastosowanie
 • Tłumaczenie Monogamia Od czego zależy stopniu rozpowszechniona forma małżeństwa, polegająca na związku jednego mężczyzny z jedna kobietą. Zobacz także poligamia Ranking
 • Przykłady Majątek Na czym polega wierzytelności należących do danej osoby prawnej (dorobek przedsiębiorstwa), osoby fizycznej (dorobek osobisty) bądź także społeczeństwa Co lepsze
 • Definicja Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Różnice Zebranie Ogólne ONZ w 1966. Polska ratyfikowała go w 1977. Wspólnie z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Czy warto
 • Encyklopedia Multikulturalizm Wady i zalety kulturowe, w państwach zamieszkiwanych poprzez różne etnicznie, rel., kulturowo ekipy ludności; nurt badań nad społ. wielokulturowymi Opinie forum
 • Jak działa Monetaryzm Podobieństwa zbyt błyskawiczny przyrost podaży pieniądza skutkuje nadmierny popyt na dobra, co natomiast jest kluczowym źródłem inflacji. Zakłada ona Najlepszy
 • Czy jest Dialektyczny Materializm Czemu poprzez Marksa i Engelsa, rozwinięty poprzez Lenina, który ukształtował się w krytycznym nawiązaniu do nowożytnych mechanizmów Porównaj
 • Pojęcie Karol Marks Co gorsze rewolucyjny, ideowy lider międzynar. ruchu robotniczego, artysta tak zwany socjalizmu naukowego - doktryny wyjaśniającej i uzasadniającej Wyniki
 • Wyjaśnienie Stuart John Mill Porównaj socjolog i filozof. Przedstawiciel empiryzmu i pozytywizmu w filozofii, utylitaryzmu w etyce i teorii klas. w ekon. Jego głównym dziełem Zastosowanie
 • Opis Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka Porównanie świat., kiedy zaczęto dążyć do objęcia całości praw człowieka (kompleksowa kodyfikacja) w skali świat. (ochrona uniwersalna). Obejmuje on Ranking
 • Informacje Jean Monnet Dlaczego ekonomista i finansista. Po II wojnie świat. zaangażował się aktywnie w ideę zjednoczenia Europy. Był autorem planu R. Schumana Co lepsze
 • Znaczenie Kulturalne Organizacje Międzynarodowe Jak lepiej rozwijająca działania w sferze kult., łączy w międzynar. skali artystów, hobbystów, popularyzatorów różnych dziedzin. Pośród tego typu Czy warto
 • Co znaczy Monopol Kiedy podaży na dane dobro albo usługę, wynika to z faktu, Iż istnieje tylko jeden sprzedawca, na przykład na rynku energii elektrycznej Opinie forum
 • Krzyżówka Gaetano Mosca Od czego zależy myśliciel i polityk; prof. uniwersytetu w Turynie i w Rzymie. W latach 1908-18 członek Izby Deputowanych, później dożywotni senator Najlepszy
 • Co to jest Media Mass Na czym polega zobacz środki masowego przekazu Porównaj
 • Słownik Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Różnice finansowa (Bank Światowy) utworzona pod koniec II wojny świat. Fundamentalnym celem MBOR jest udzielanie i gwarantowanie długoterminowych Wyniki
 • Czym jest Gospodarcze Stosunki Międzynarodowe Wady i zalety ekonomiczne) pomiędzy wieloma państwami, rozumiane jako relacje pomiędzy krajami, lecz również pomiędzy konkretnymi podmiotami ekon Zastosowanie
 • Co oznacza Polityczny Marketing Podobieństwa zamierzenia polit. (na przykład programu wyborczego, nowego podziału adm. państwie). Przeważnie jednak m.p. kojarzony jest z kampanią Ranking
 • Tłumaczenie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Czemu Nowym Yorku w celu koordynacji działań na rzecz pokojowego zastosowania energii atomowej. Odtąd Agencja rozwija działalność w dziedzinie Co lepsze
 • Przykłady Zaufania Mąż Co gorsze pełnomocnika komitetu wyborczego do reprezentowania interesów kandydata na posła, senatora albo radnego przed właściwą komisją wyborczą. M Czy warto
 • Definicja Harold Abraham Maslow Porównaj czołowy przedstawiciel tak zwany psychologii humanist., której zwolennicy dążyli do zrozumienia zachowania człowieka z punktu widzenia Opinie forum
 • Encyklopedia Thomas Malthus Porównanie angielskiego: W swoim dziele Prawo ludności zauważył, Iż produkcja żywności wzrasta w tempie arytmetycznym, wzrost naturalny z kolei Najlepszy
 • Jak działa Mafia Dlaczego scentralizowana organizacja przestępcza, która zdobywa dochody nielegalnymi sposobami. Przeważnie zajmuje się wymuszaniem pieniędzy od Porównaj
 • Czy jest Manifestacja Jak lepiej przykład pochód, zebranie) w celu wyrażenia swego poparcia, sympatii albo protestu. W krajach demokr. jedna z uznanych form wypowiadania Wyniki
 • Pojęcie Marża Kiedy pokrywa wydatki swoje działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i zawiera zysk. Drugą część ceny detalicznej stanowi wydatek zakupu Zastosowanie
 • Wyjaśnienie Marketing Od czego zależy rynkowych związanych z zaspokojeniem potrzeb ustalonych nabywców i rekomendacja działań umożliwiających zastosowanie tych szans. Sposób Ranking
 • Opis Herbert Marcuse Na czym polega politolog. Przedstawiciel frankfurckiej szkoły neomarksizmu z lat 20. Jego koncepcje filoz. i społ.-polit. były próbą połączenia marksizmu Co lepsze
 • Informacje Europy Dla Młodzież Różnice młodzieży w ramach UE. Aktualnie projekt znajduje się w trzeciej fazie (1995-99) polegającej między innymi na koordynacji innych programów Czy warto
 • Znaczenie Makroekonomia Wady i zalety obiektem badań jest gospodarki nar. jako całość, raczej inflacja, bezrobocie, przyrost gospodarczy. Zobacz także: mikroekonomia, ekonomia Opinie forum
 • Co znaczy Walutowy Fundusz Międzynarodowy Podobieństwa jednocześnie z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na konferencji w Breton Woods w 1944 poprzez 44 państwa założycielskie, skupia Najlepszy
 • Krzyżówka Marshall Herbert Mcluhan Czemu socjolog; wykładał na uniwersytetach kanadyjskich i amer. W latach 1950-60 zajmował się zagadnieniem zastosowania środków masowego przekazu Porównaj
 • Co to jest Malwersacja Co gorsze franc. malversation) - nadużycie, niewłaściwe zastosowanie albo przywłaszczenie sobie powierzonego mienia Wyniki
 • Słownik Migracja Porównaj mieszkańców państwie albo regionu. Powody m. mogą mieć charakter ekon. (migracja zarobkowa), polit. (wojny, wysiedlenia, prześladowania Zastosowanie
 • Czym jest Plan Marshalla Porównanie gosp. USA dla Europy po II wojnie świat.; przygotowany za pośrednictwem amer. sekretarza stanu G.C. Marshalla w 1946. W latach 1948-52 Ranking
 • Co oznacza Naturalny Monopol Dlaczego zobacz monopol Co lepsze
 • Tłumaczenie Doktryna Monroe Jak lepiej polityki zagr. Stanów Zjedn. poprzez prez. J. Monroe (1758-1831), ogłoszona w 1823. Deklarowała powstanie amer. strefy wpływów na zach Czy warto
 • Przykłady Senior Marszałek Kiedy poprzez prezydenta spośród najstarszych wiekiem deputowanych. Do jego kompetencji należy: otwarcie pierwszego posiedzenia nowo wybranego Opinie forum
 • Definicja Benito Mussolinii Od czego zależy ideolog, dyktator włoski. W 1902 wstąpił do partii socjalist., z której został wyrzucony po opowiedzeniu się za wojną w 1914. W okresie I Najlepszy
 • Encyklopedia Ekologiczne Stowarzyszenie Międzynarodowe Na czym polega utworzona w 1967 skupiająca osoby i stowarzyszenia z powyżej 100 krajów (także Polski). Jej celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy Porównaj
 • Jak działa Senatu Marszałek Różnice wybierany spośród senatorów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) na pierwszym posiedzeniu Wyniki
 • Czy jest Przedstawicielski Mandat Wady i zalety sprawującej funkcję z wyboru (na przykład posła, senatora, radnego), obejmujące prawo do ich reprezentowania, przedstawiania recenzji i Zastosowanie
 • Pojęcie Rynkowy Mechanizm Podobieństwa dobra albo usługi wywiera zapotrzebowanie na rynku; istnieje, gdy cena kształtuje się pod wpływem gry popytu i podaży Ranking
 • Wyjaśnienie Makler Czemu uprawniona do pośrednictwa w sprzedaży towarów albo papierów wartościowych w zamian za określoną prowizję od wartości umowy kupna-sprzedaży Co lepsze
 • Opis Masoneria Co gorsze sekretne elitarne stowarzyszenie, powstałe w XVIII w. Prekursorem stowarzyszenia była pierwsza loża londyńska z 1717, określająca się jako Czy warto
 • Informacje Mitteleuropa Porównaj Naumanna ogłoszona w 1915. Wg niej Rzesza Niemiecka miała dokonać polit., gosp. i kult. integracji Europy Środk., pełniąc rolę hegemona Opinie forum
 • Znaczenie Marka Porównanie chroniący przed naśladownictwem albo podrobieniem; dobra m. na przykład samochodu znaczy, Iż jego producent jest uznany na świecie Najlepszy
 • Co znaczy Sprawiedliwości Trybunał Międzynarodowy Dlaczego siedzibą w Hadze. Złożona jest z 15 sędziów z różnych państw, reprezentujących odmienne mechanizmy prawne. Wybierani są oni poprzez Porównaj
 • Krzyżówka Kulturalne Mocarstwo Jak lepiej które mają wpływ takie impulsy, jak: potencjał kult. państwie, tradycje związków w tej dziedzinie, umiejętności organizacyjne, fundusze. Do Wyniki
 • Co to jest Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Kiedy zobacz Międzynarodowy Czerwony Krzyż Zastosowanie
 • Słownik międzynarodowe organizacje naukowo-techniczne Od czego zależy organizacji pozarządowych, obejmująca zakresem swej działalności wszystkie dziedziny edukacji i techniki. Organizacje te zajmują się Ranking
 • Czym jest Województwa Marszałek Na czym polega organ wykonawczy) wybrany spośród członków sejmiku samorządowego (organ stanowiący) bezwzględną większością głosów. Organizuje pracę Co lepsze
 • Co oznacza Teki Bez Minister Różnice kieruje żadnym resortem. Pracuje nad zagadnieniami uznawanymi poprzez rząd za wyjątkowo ważne, które nie są wykonywane w żadnym Czy warto
 • Tłumaczenie Menedżer Wady i zalety przedsiębiorstwem, podejmująca decyzje niezbędne do jak w najwyższym stopniu dochodowej polityki spółki. Jednym z w najwyższym stopniu Opinie forum
 • Przykłady Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Podobieństwa Zebranie Ogólne ONZ w 1966. Polska ratyfikowała go w 1977. Wspólnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych stanowił Najlepszy
 • Definicja Mediacja Czemu sporów międzynar. Bazuje na tym, Iż kraj trzecie pośredniczy w porozumieniu stronom pozostającym w sporze (także w stanie wojny), poprzez Porównaj
 • Encyklopedia Modem Co gorsze komputera i linii telefonicznej wykorzystywane do komunikacji poprzez internet, a również do wysyłania i odbierania faksów Wyniki
 • Jak działa Rolihlahla Nelson Mandela Porównaj Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Za walkę z apartheidem deportowa-ny, po powrocie kilkakrotnie więziony, w 1964 skazany na dożywocie Zastosowanie
 • Czy jest Mentalność Porównanie myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości, rezultat przyjęcia ustalonych zasad i wartości, które wyznaczają sposób zachowania jednostki Ranking

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja Mentalność co znaczy Mandela Nelson Rolihlahla krzyżówka modem co to jest mediacja słownik Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. dla obywatela.

Słownik Maoizm co znaczy Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych w kraju.