stosunki dyplomatyczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dyplomatyczne Stosunki

Definicja Stosunki Dyplomatyczne: urzędowe relacje pomiędzy dwoma krajami wykonywane przez misje dypl., stale funkcjonujące na terenie państwa przyjmującego. Ich podstawę prawną ustala konwencja wiedeńska z 18 IV 1961, normy prawa wewn. i przyjęte tradycyjnie zasady kurtuazji. S.d. są ustanawiane na drodze legacji. Akredytacja i rozpoczęcie działalności poprzez szefa misji dypl. ( ambasadora, nuncjusza, posła, charg d'affaires) wymaga agreement ze strony państwa przyjmującego, złożenia listów uwierzytelniających. Do misji dypl. należy: reprezentowanie państwa wysyłającego i jego obywateli
w kraju przyjmującym, ochrona interesów państwa, prowadzenie rokowań, popieranie i rozwijanie współpracy we wszystkich dziedzinach, zbieranie legalnymi metodami informacji o państwie pobytu i przesyłanie raportów. Zasadą jest, że zadania te nie mogą naruszać prawa państwa przyjmującego, oznaczać ingerencji w jego wewn. kwestie. W przeciwnym razie może dojść nie tylko do uznania konkretnego przedstawiciela za persona non grata, lecz także do zerwania s.d. Wygasają wówczas, po upływie wskazanego terminu, przywileje i immunitety dot. przedstawicieli i samej misji dypl. Przeważnie stosuje się łagodniejsze formy nacisku, jakim jest zawieszenie wzajemnych stosunków albo demonstracja niezadowolenia przez odwołanie swego reprezentanta na konsultacje.
W razie braku oficjalnych s.d., wynikającego z niemożności albo nieuznawania się wzajemnego poprzez państwa, stosuje się inne misje polit., spełniające podobne zadania na przykład istniały one w Austrii do 1955, w stosunkach USA i Chiny (1973-78)

Czym jest stosunki dyplomatyczne znaczenie w Słownik S .