marketing co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Marketing

Definicja Marketing: wyszukiwanie i ocena szans rynkowych związanych z zaspokojeniem potrzeb ustalonych nabywców i rekomendacja działań umożliwiających zastosowanie tych szans. Sposób działania spółki na rynku, który bazuje na identyfikowaniu (ustalaniu, określaniu) i kształtowaniu potrzeb odbiorców, określaniu, które z nich spółka może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów i usług i mobilizowaniu każdego pracownika, aby działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu zaaprobowało następującą definicję: "m. to mechanizm planowania i realizacji koncepcji, ceny, promocji i dystrybucji dóbr, usług i idei w celu doprowadzenia do zamiany, która daje jednostce satysfakcję
i realizuje cele organizacji". Cztery fundamentalne cechy m. - marketing-mix:
1. wytwór i jego nazwa, cechy, opakowanie, wielkości jednostkowe, usługi i tak dalej; 2. Cena i powiązane z nią upusty, bonifikaty, warunki kredytu; 3. Dystrybucja i jej sieć, lokalizacja odbiorców, transport; 4. promocja i reklama, akwizycja, public relations. Odpowiednie dopasowanie wszystkich czynników wchodzących w skład marketing-
-mix i ich koordynacja są kluczem do osiągnięcia celów, jakie ma przed sobą marketing

Czym jest marketing znaczenie w Słownik M .