marszałek senatu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Senatu Marszałek

Definicja Marszałek Senatu: jednoosobowy organ Senatu RP wybierany spośród senatorów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ( przewarzająca część głosów) na pierwszym posiedzeniu Senatu. M.S. między innymi: 1) reprezentuje Senat, stoi na straży jego praw
i godności; 2) przewodniczy obradom Senatu; 3) zwołuje posiedzenia, przewodniczy i kieruje pracami Prezydium Senatu; 4) zwołuje i przewodniczy obradom Konwentu Seniorów; 5) powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Senatu; 6) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu. Ponadto: zastępuje Marszałka Sejmu w przewodniczeniu obradom Zebrania Narodowego, jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta RP (w przypadkach przewidzianych konstytucją), przejmuje je marszałek Senatu, jest także członkiem Komitetu Obrony Państwie

Czym jest Marszałek Senatu znaczenie w Słownik M .