mentalność co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Mentalność

Definicja Mentalność: charakterystyczny sposób myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości, rezultat przyjęcia ustalonych zasad i wartości, które wyznaczają sposób zachowania jednostki albo ekipy społ. Odznacza się dwa fundamentalne typy m.: 1) m. indywidualistyczna - wynika
z przekonania, Iż interesy i potrzeby jednostki są nadrzędne wobec interesów
i potrzeb zbiorowości, dlatego zadaniem państwa jest tworzenie takich zasad, regulaminów i norm prawnych, które przyczyniać się będą do pomyślności i rozwoju każdego człowieka; 2) m. kolektywistyczna - jej fundamentem jest założenie, Iż społ. jest autonomicznym podmiotem, jednostka zaś jego częścią. Zadaniem państwa, jako wyraziciela woli ekipy, jest więc ochrona interesu zbiorowego. W tej sytuacji prawa jednostki są podporządkowane woli większości. W zależności od skali rozbieżności, pomiędzy systemem zasad i wartości preferowanych poprzez dane społ. i kraj a mentalnością człowieka (ekipy), w różny sposób mogą ujawniać się jego zachowania wobec rzeczywistości, począwszy od bierności, przez bunt, aż do całkowitego aktywnego negowania istniejącego porządku polit. i gosp

Czym jest mentalność znaczenie w Słownik M .